Woodpecker
Atlantisztól napjainkig

(Karikatúra képregény)Klaus Matefi döbbenetes kutatásai megihlettek egy képregény rajzolására. Remélem jól fogtok/fogunk szórakozni!


1, Meglepő, de a dolgok nem Izraelben s az ősi Egyiptomban, de nem is az ókori Mezopotámiában kezdődtek. Bármily hihetetlen, de Atlantiszról indult a jelenlegi világot is "mozgató" tudás. Ebben óriási szerepe volt a kicsike Assholnak...


2, De mit is takar ez a tudás? Hát mi mást mint a kicsiny bolygók s planéták "működését"!


3, ...persze ne izguljon a Kedves Olvasó, hogy a "tudás" egyszerűen Atlantiszon marad s ezzel vége lesz a történetnek. Dehogy! Mint mindig így most is a pénznek köszönhetően hagyja el a "tudás" Atlantisz szigetét...


4, Az ősi, azaz ókori Mezopotámiában folytatódik a kaland a "tudással". Ekkortájt a sumérok lakták a "folyóközt" s hatalmas tudásukkal civilizációt teremtettek!


5, Itt az idő, hogy a "tudás" beálljon a beavatottak szolgálatába!


6, Az "Istenek" kénytelenek megmutatni igazi erejüket a hitetlen embereknek!


7, Ezután már egyenes út a siker-csillogás és meggazdagodás felé....


8, Végre-végre-végre!!!!
Hamarosan elérkezünk az Izraeli Kánaánhoz!!!!
Szüless meg kicsi Ábrahám, hogy mihamarabb elhagyd Sumért s elmenj Israelbe!!!


9, Ne haragudj Klaus, de az alienes részt egyszerűen nem hagyhattam ki!


10,


11,


12, Vajon mi lesz a zsidó nép sorsa? Rabszolgák maradnak örökre, vagy kiszabadulnak a hatalmas Egyiptomból? És ami még fontosabb: mi lesz a "tudás" további sorsa?


13, E röpke kitérő után térjünk vissza történetünkhöz és utazzunk el gondolatban a mesés ókori Egyiptomba! Vajon -a megjelenő Mózes- milyen átkokat fog zúdítani a zsidókat rabszolgaként tartó egyiptomiakra?


14, Átkok és átkok! A fáraó végül behódolt és elengedte a zsidókat. A kivonulás azonban nem volt zökkenőmentes.
Azt is megtudhatjuk ebből a kis epizódból, hogy az orkok és a pirézek mi miatt nem élhetnek közöttünk.


15, Ebben az epizódban megtudhatjuk, hogy miért épített Salamon templomot és miért szakadt kétfelé Kánaán.


16, A káoszt azonban nagyon ügyesen használták ki más népek! Az egyiptomiak kifosztották a templomot! Azonban az igazi veszélyt a Mezopotámia felől "születő" birodalmak jelentették!


17, Folytassuk történetünket a perzsa hódítókkal akiknek köszönhető volt az Újbabiloni Birodalom bukása. Az ambiciózus Nagy Kürosz alapozta meg a birodalom alapjait. E kis epizódból azt is megtudhatjuk, hogy Gumimaci tulajdonképpen egy létező történelmi figura volt.


18, A bolygóállások fontos szerepet játszottak például a zsidók életében is. Purim ünnepe is egy ilyen kozmikus eseményhez köthető.
(A harmadik kockán papucsállatkák láthatóak - mielőtt még megindulna bárkinek a piszkos fantáziája...)

Hamarosan elérkezünk egy igen izgalmas témakörhöz: igen... a názáreti Jézus!!!


19, Elérkeztünk a Római Birodalomhoz amely az akkori fél Európát és Közel-Keletet uralta: így Palesztínát (és azon belül Júdeát) is. Az akkori Júdeáról rengeteg képet kaphatunk ha elővesszük a régi történelmi filmeket (Ben-Hur, Barabbás, stb.). De előtte ismerkedjünk meg I. Nagy Heródes királlyal aki a kor legmodernebb technológiáját használta fel a csillagok megfigyelése céljából.


20, Elérkeztünk Jézus születéséhez, aki egy egyenes vonalú konstelláció alatt látta meg a napvilágot. Heródes beparázott mert asztrológusai megsúgták neki, hogy "nagy ember" született a bolygóegyüttállások alatt. Hogy mit fog csinálni a király emiatt azt hamarosan megtudhatjuk a következő kis epizódból.


21, Ebből az epizódból megtudhatjuk a szörnyű betlehemi gyermekmészárlás hátterét. Jézus szeretetével mindenkit lenyűgözött, azonban ez egyeseknek szemet szúrt. Vajon hogyan alakul történetünk az ókori Júdea sötét bugyraiban?


22, A beavatottaknak nem tetszett a jóságos és tiszta szívű Jézus egyre növekvő népszerűsége emiatt megrendezett "színjátékban" elfogatták és elítélték felhasználván a rómaiakat és a leitatott tömeget. Ekkoriban Pilatus volt Júdea római helytartója, akinek fogalma se volt, hogy milyen hatalmas erők működtek a háttérben.

Jézust "áldozati bárányként" akarják keresztre feszíteni, de vajon miért ilyen sürgős ez a beavatottaknak? Hamarosan ezt is megtudhatjuk...


23, A tömeget a templom kincsei is megrészegítették így szerencsétlen Pilátusnak nem volt más lehetősége. Jézus halálakor a planéták T alakú keresztet alkottak. De vajon hogyan fognak a tudás birtokosai ebből a szörnyű eseményből számukra hasznot kovácsolni?


24, Jézus halálával az eszme nem szűnt meg. Hívei töretlenül gyakorolták szent tanításait. Saul eleinte rossz szemmel nézte Jézus követőit és kegyetlenül üldözte őket. Később azonban Damaszkusz felé tartván Isteni sugallat hatására zseniális ötlete támadt...


25, A kereszténység terjedésében nagy szerepet játszottak az első római őskeresztények is, akik földalatti folyosó-rendszerekben és labirintusokban vallották az új eszmét. Ám később ~300 körül Heléna a fiát "felhasználva" törvényessé teszi a kereszténységet a Római Birodalomban, elgördítve minden akadályt terjeszkedése elől.


26, A kereszténység elterjedése azonban nem volt zökkenőmentes. Ebből a kis epizódból megtudhatjuk, hogy miért is bukott el a hatalmas Római Birodalom és hogy mit is kerestek tulajdonképpen a vandálok Rómában. A hunokra és eredetükre (fekete hunok, fehér hunok) most nem térnék ki emiatt az epizód teljes élvezéséhez szükséges lesz a Kedves Olvasó fantáziája is. Jeruzsálem elestét is betettem, és a Jokhang templom építésének szigorú közbeszerzési versenyeztetésére is tettem utalást...


27, A Római Birodalom bukása után Európa területén új államok születtek. Az Arab Birodalom időközben óriási területeket hódított meg és elérte Európát is. A 800-as, 900-as évek eseményeiből kaphatunk egy kis ízelítőt.
Láthatjátok, hogy a kettős honfoglalás híve vagyok s emiatt nem szerepeltettem az avarokat a térképen.


28, A kereszténységet Kelet-Európa felé is el kellett terjeszteni. Különösképpen Magyarország vált fontos és stratégiai területté mivel számítások szerint 2000 körül itt fog megszületni a zsidó Messiás. A katarok különleges világképéről is kapunk egy kis ízelítőt.


29, A tudást azonban a keresztes háborúk kiemelkedő tagjai, a Templomosok is birtokolták. Ők azzal a céllal érkeztek Jeruzsálembe, hogy felfrissítsék e misztikus ősi tudás gyakorlati alkalmazását.


30, A Templomosok -kihasználva felfedezésüket- kiváltságokat kaptak a pápától. Ez azonban nem nagyon tetszett egyes uralkodóknak...


31, Az irányítók a Keresztes Lovagrendet fel tudták számolni, a csillagok járását azonban nem! Az 1300-1400-as évek Európájának főbb eseményeit is csillagállásokban kell keresnünk. Folytatódjon izgalmas történetünk a pestisjárványokkal!


32, Az 1453-as esztendő is kirajzol egy keresztet az Univerzumban minek hatására valóságos megzavart hangyabollyá változik a Világ. Fontos -a későbbi történelmet meghatározó- események követték egymást nemcsak Európában, hanem a Világ más részein is.


33, A tudás birtokosai az amerikai kontinensen sem tétlenkedtek. Túlszárnyalva európai vetélytársaikat, embereket is áldoztak fel a negatív szellemet sugárzó -Istenként megjelenő- égi bolygó-együttállásoknak.

E kis epizódból megtudhatjuk, hogy igazából mi is motiválta Kolombuszt Amerika felfedezésére...


34, Amerika felfedezése után megkezdődhetett az ottani kultúrák megsemmisítése és a kontinens gyarmatosítása. Ezzel az európai beavatottak irányítása alá került az egész kontinens, aminek sajnos szegény indián őslakosok itták meg a levét...


35, Az amerikai kontinens gyarmatosítása közben Európában sem unatkozhattunk volna. Megindultak a reformációs törekvések, és emiatt a beavatottaknak át kellett állítaniuk a rendszert az új igényeknek megfelelően. Bepillantást nyerhetünk a fejlett Európa uralkodóházainak "hálószobatitkaiba" is.


36, II.Rudolf német-római császár idejében igencsak fel volt kapva a csillagászat, asztrológia és egyéb "királyi" tudományágak. A később Bocskaival is összetűzésbe került király a kor egyik legszebb és leghangulatosabb városába, Prágába tette át székhelyét...


37, Maradjunk még egy kicsit Prágában. Rudolf udvarában Kepler is dolgozott, de ugyanekkor vált legendává a híres zsidónegyedben a Gólem története is. Mindezek hátterében természetesen asztrológiai dolgok álltak...


38, Ne menjünk messzire Prágától! Maradjunk még Európában! Hiszen máris a nyakunkon a Harmincéves Háború és az Angol Polgári Forradalom!


39, A forradalom az angol király kivégzésével fejeződött be. A kivégzést bolygóálláshoz igazították akárcsak Sabbatai Cevi híres álmessiás pályafutását, tündöklését és bukását...


40, Nemcsak Cevi volt álmessiás, hanem sokan mások is e zavaros történelemben. Ugyanakkor az 1600-1700-as években egyre erősebb társadalmi befolyással kezdett bírni a szabadkőműves mozgalom. Uralkodók mellett híres művészek, tudósok léptek be e mozgalomba.


41, A szabadkőművesek a pénzügyi világot is tudták befolyásolni. A bankok uralkodóknak, országoknak hiteleztek, így könnyen tudták azokat irányítani. Meg kell említenünk az Illuminátusok kialakuló mozgalmát is e rövidke kis epizódban.


42, Az Uránusz bolygónak nagy szerepe volt a konstellációkra épülő eseménysor kialakításában. Emiatt nem véletlenül titkolták létezését! Ebből az epizódból megtudhatjuk, hogy hogyan vált ismertté e planéta:


43, Az európai forradalmak, szabadságharcok szintén a beavatottak érdekei szerint zajlottak. Az 1800-as évek közepén megjelent a kommunizmus alapgondolata is! Albert Pike is előállt a 3 világforradalom/világháború elméletével, amiből kettőt már ki is pipálhatunk. (Az utolsó kockákon egy népszerű verekedős játéksorozat jelenetei szerepelnek)


44, Ebből az epizódból megismerkedhetünk a híres (politikusokkal is kapcsolatba került) Crowley születési adataival, továbbá ha már elnökválasztás van - látogassunk el az amerikai kontinensre is!


45, Nemcsak negatív bolygókonstellációk mozgatták az eseményeket hanem pozitív együttállások is. Egy ilyen Jézusi-konstelláció óriási jelentőséggel bír nemcsak a születendő egyén jellemére, sorsára de még a világpolitikai eseményekre is...


46, Ebben a kis epizódban az I. világháború előtti békeidőkbe és a gátlástalan európai gyarmatosításba tekinthetünk bele.


47, Az I. világháború kitörése tehát borítékolható volt. A kegyetlen, tömegpusztító eseményeket persze mások saját céljaik megvalósítására használták fel...


48, A világháború után sem unatkozhatott az emberiség. Bizonyos körök gondoskodtak arról, hogy a szürke hétköznapokba színt varázsoljanak bele. Ilyen volt például a gazdasági világválság is...


49, Persze a világgazdasági válság csak egy előkészület volt a II. világháború kitöréséhez...


50, Azt korábban már láthattuk, hogy a náci beavatottak érdeklődtek az asztrológia és Atlantisz után is. Ezt használták ki a leleményes angolok...


51, De nemcsak Rudolf Hess lépre csalása kapcsolódott csillagállásokhoz, hanem más fontos világháborús események is. Mint például a partraszállás is...


52, Fejezzük be ezt a durva, embertelen háborút és helyette inkább ismerkedjünk meg a hidegháborúval!


53, Emlékszünk még ugye A.Lincoln elnök szörnyű halálára, mert meggondolatlanul saját dollárt nyomtatott? Nos, J.F. Kennedy hasonló szomorú sorsra jutott...


54, A mostani epizódból már láthatjuk az előkészületeket a 2000 körüli legnegatívabb hatású kereszt fogadásához. Megtudhatjuk azt is, hogy miért pont 12 csillag szimbolizálja az Európai Uniót.


55, Közeledvén az 1999-es negatív kereszthez a beavatottak óriási kapkodásba kezdtek...


56, És végre valahára megjelent az Univerzumban a tökéletes kereszt, amire oly sok éve vártak és vártunk...


57, Ezen negatív kereszt szelleme alatt született meg a mi kicsike Messiásunk...


58, Immanuel, azaz a mi kis Imannuelünk megjelenése szintén szabályos bolygóálláshoz fog kötődni.


59, Azonban hivatalos színre lépése előtt egy csomó más dolgot is véghez kell vinniük szegény beavatottaknak: pénzügyi válságokat, éhínséget, járványokat, háborút...


60, És közeledvén a Világvége, a Végítélet felé, váratlanul megjelenik egy régi ismerős...


61, Asshole visszatérése a múltból meglepetést okozott mindenkinek. Az atlantiszi csillagász-feltaláló a beavatottakhoz szólott...


Véget ért a képregény aminek több hónapra nyúló rajzolásában tulajdonképpen Klaus Matefi döbbenetes kutatásai ihlettek meg. Korábban említettem, hogy a képregényt kizárólag hobbiból, Mindannyiunk szórakoztatása céljából rajzoltam! Remélem kellemes perceket okoztam a Kedves Olvasóknak az epizódokkal.
Megjegyzendő, hogy a képregény története fantáziám terméke és a benne szereplő karakterek kitalált személyek. Az esetleges egyezőség a valósággal vagy valós személyekkel csak a véletlen műve.