Klaus Matefi
Adam KadmonŐsidők óta joggal foglalkoztatják a gondolkodó embert a honnan, hova és miért kérdések. Számtalan vallási és filozófiai irányzat jött létre a történelem folyamán, de sajnálatos módon a többségüknek nem a megismerésből normális esetben következő megismertetés volt a célja, hanem sok esetben az emberi hiszékenység kihasználása, a lelkek feletti uralom birtoklása a földi hatalom megszerzése érdekében. A tudás minden időben hatalmat jelentett, így már kezdetben kialakultak a szűk körű beavatottak, és a többséget képező laikus hívők táborai.

Az országok, népek gyakran azért háborúztak egymással, hogy isteneik hatalmasságát bizonygassák ezzel, de persze a leglényegesebb motiváció mindig a kapzsiság, mások tulajdonának, területeinek a megkaparintása, az ellenség szolgasorba való kényszerítése és kiszipolyozása volt sajnálatos módon. Ez jellemezte az emberiséget és történelmét, és ezt a helytelen hozzáállást az istenhitek gyakran motiválták is.

Egyiptomban a fáraókat, a Római Birodalomban a császárt tartották isteni eredetűnek, a Katolikus Egyház pedig a saját vezetőjét JHVH-kozmikus Krisztus földi helytartójának (VICARIVS FILII DEI) nevezte ki.


Adam Kadmon az "égi ember" ("őstípusú, kettős ember", androgyn, héberül: אדם קדמון) első kisugárzása Istennek a héber kabbalah szerint, aki úgymond JHVH-kozmikus Krisztus. Az Ezsdrásék által készített Tóra helyesen említi, hogy Isten a saját képmására teremti az embert:


Mózes I.
1,27 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

9,6 Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert.,


Természetesen nem a fizikai, testi kinézetünkről van itt szó.
A zsidó polgári újév (Ros hásáná - Tisré 1.) alkalmából a hívek az embernek az Isten általi teremtéséről emlékeznek meg.

Az egyetlen valóságos Isten, azaz a Folyamatosan Változó Szellemi Való az ember lelkét a születés pillanatában a saját akkori “minőségi állapotának” megfelelően képezi le. Mivel ennek az Istennek a szellemi hatása folyamatosan változó, így értelemszerűen eltérő lelki adottságokkal vagyunk felruházva általa.

Ebből adódóan a "bűntelenül" született Názáreti Jézust egy kalap alá venni pl. Aleister Crowley-val (aki a "Sátán" inkarnációjának tartotta magát), természetesen hiba lenne. Ennek ellenére mind a ketten egyaránt Isten gyermekei voltak, viszont lelkileg ellentétes tulajdonságokkal lettek felvértezve. Jézus szerint az ő életadó atyja a Jóisten volt, Crowley viszont a sajátját a Sátánnak tartotta. Ennek a két szembetűnően eltérő véleménynek az oka az említett személyek lelki adottságaiban keresendő, amiket jól szemléltetnek a születési képleteik:

Jézus születése: i.e. 8. 02.10.
-7.02.10 12:11 UT +2.00 jeruzsálemi idő (3753. Adar 1.)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:20,1°/20,1°/29,3°/27,8°/27,4°Vízöntő

Vénusz-Jupiter sextil


(A korábbi időkben realizálódott Nap-Hold konjunkciók esetében az ábrákon a Hold elmarad a Naptól. Ez abból adódik, hogy a program forgalomba hozatala után a NASA egy "Delta T" tényező bekalkulálása miatt változtatott a Hold pozícióján.)

Aliester Crowley születése:
1875.11.13. 09:30 UT Birmingham (Leamington Spa)
Nap-Hold oppozició:20,6°Skorpió/Bika; -Szaturnusz-Mars quadrat:19,8°/13,9°Vízöntő; -Uránusz oppozició:19,9°Oroszlán

Jézus esetében a Shem ha-Mephorash ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásait alkotó égitestek (Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz) együttálltak a Zodiákusban, a negatív hatású planéták (Mars, Szaturnusz, Uránusz) a Nap mögött erős hatáscsökkenést szenvedtek a Földről nézve. Ennek köszönhette a "bűntelen" születését és lelkületét, de természetesen ez csak akkor lenne korrekt magyarázat, ha a másik két negatív hatásúnak számító planéta, a Neptunusz és a Plútó is felsorakozott volna a Nap mögött akkor.

Aleister Crowley (aki aránylag már fiatalon beavatást nyert a Skót Ritus 33°-án) születésekor az említett öt égitest egy szabályos kozmikus keresztet alkotott, ezáltal a Mars, Szaturnusz és Uránusz negatív befolyása fokozottan érvényesülhetett, a Nap-Hold oppozíció pedig szintén negatív szellemi hatás forrásának számít.

Ezek a példák is szemléletesen igazolják azt, hogy a Folyamatosan Változó Szellemi Való nem tekinthető kizárólagosan csak Jóistennek, hiszen ez minden szellemi hatásnak az eredete.

Isten mibenlétének a megismerése, a hatásainak a vizsgálata és elemzése által lehetséges. Kizárólagos Jóistenről csak abban az esetben lehetne beszélni, ha a teremtményei kivétel nélkül "bűntelen" lelki adotságokkal születnének, mint pl. Jézus.

Helytálló-e vajon az alábbi újszövetségi megállapítás?


János I. 1,5 A világosságban való járás és a bűnbocsánat Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.


Ennek az ószövetségi magyarázatok is ellene szólnak:


Ámos
5,18 Jaj azoknak, akik az Úr napját kívánják! Minek nektek az Úr napja? Sötét lesz az, nem világos!
5,19 Olyan lesz, mint mikor valaki oroszlán elől fut, és medve támad rá, vagy bemegy a házba, kezével a falhoz támaszkodik, és kígyó marja meg.
5,20 Bizony, sötét lesz az Úr napja, nem világos, vaksötét lesz, fénysugár nélkül!

Náhum
1,2 Indulatos és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr és haragvó. Bosszút áll ellenfelein az Úr, és haragtartó ellenségeivel szemben.

Mózes V.
33,27 Hajlékod az örök Isten, örökkévaló karjai tartanak. Kiűzte ellenségedet, és ezt mondotta: pusztítsd!


A Katolikus Hitvédelem egyik cikke tagadja a rosszat mint entitást, és mint Istentől származó szellemi terméket:


”A rossz problémájának a megoldása négy részből áll.
Először is a rossz nem egy dolog, nem egy entitás, nem egy lény. Egy lény vagy maga a Teremtő, vagy a Teremtő által teremtett teremtmény. Viszont a Teremtés könyve szerint Isten minden dolgot jónak teremtett.

Másodszor, a rossz nem a Teremtő által, hanem a teremtmények szabad választásából ered; azokból, amelyekkel a bűnt vagy az önzést választották. Ha eltűnne minden bűn és önzőség, akkor a Föld lenne a Mennyország.

Ezen túlmenően a fizikai rossz oka a lelki rossz. A szenvedés oka a bűn. Miután a Teremtés könyve elmondta a jó világot megteremtő jó Isten történetét, a következő választ arra a nyilvánvaló kérdésre adja meg, hogy "Akkor honnan származik a rossz?": az emberiség bűnbeesésének a történetével. Hogyan érthetjük ezt meg? Hogyan okozhat a lelki rossz (a bűn) fizikai rosszat (szenvedést és halált)?

Isten minden élet és öröm forrása. Tehát, amikor az emberi lélek fellázad Isten ellen, akkor ezzel saját életét és örömét veszíti el. Na mármost egy emberi lény ugyanúgy test, ahogy lélek. Vagyis egységes teremtmények vagyunk, s nem kettős: ráadásul nem csak hogy test és lélek vagyunk, hanem ugyanúgy megtestesült lélek vagy lélekkel rendelkező test is.

Az Atya szeretete elküldte az Ő Fiát, hogy meghaljon értünk, hogy ezzel legyőzze a rossz hatalmát az emberi természetben: ez a keresztény történet szíve-veleje. Mi nem egy deista Isten imádunk, egy birtokától távollevő földbirtokost, aki elhanyagolja kicsiny porfészkét; mi egy "gazda" Istent imádunk, aki lejön a mi legnagyobb mocskunkba, és maga takarítja fel azt. Miért tennénk lapátra Istent, amiért megengedi a rosszat? Isten helye nem a lapáton van; Isten maga a lapát. Ez a kereszt lényege.

A Kereszt a rossz gyakorlati megoldásának isteni része.“ [1]


A fenti vélemény azt hagyja következetesen figyelmen kívül, hogy mindennek Isten a forrása. A Názáreti Jézust "bűntelennek" teremtette, így elvileg nem volt hajlamos bűn elkövetésére. Ezzel szemben viszont Crowleyt, akit kifejezetten negatív lelkülettel ruházott fel, egy kábítószeres, ferdehajlamú, perverz egyénként élte le az életét. Crowley esetében az Isten által beprogramozott hajlam szintén domináns volt. Ennek ellenére az embernek megadatott a szabad akarata, tehát egy nem kifejezetten előnyös születési adottságú egyén is élhet példamutató életet, ha azt kifejezetten akarja.

A szenvedés és a halál az egy természeti, azaz isteni törvény sajnos. Az ószövetségi magyarázatok szerint az ember teremtése (Mózes I. 1,26-31; i.e. 3761 ...) az állatok teremtése (Mózes I. 1,20-26) után történt. Eddig egyetlen állat se volt örök életű, ideális esetben az életidéjének leteltével van pusztulásra ítélve. Ezt a végkifejlettett általában csak az elefántok élik meg, mivel az isteni teremtés következményeként egy étkezési láncolat alakult ki a Földön, ahol a növényevők számára a növények, a húsevők számára pedig a növényevők és egyéb húsevők elfogyasztása garantálja az életük fenntartását. Isten a teremtményeit egymás felfalására alkotta meg.

Erről az Ószövetség írói így nyilatkoztak:


Mózes I.
1,25 Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó.


Vajon ugyanez lenne a véleményük a növényevő állatoknak is, akiket a ragadozók élve tépnek szét sok esetben?

Ezt követően úgymond Isten megteremtette az embert, akiknek az Ószövetség szerint azért kell azóta meghalnia, mert evett a földi paradicsomban a tiltott fa gyümölcséből, és ezzel bűnt követtek el Isten ellen:


Mózes I.
3,1 A bűnbeesés
A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?
3,2 Az asszony így felelt a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk,
3,3 csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten: Nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok.


Itt nem árt azzal tisztában lenni, hogy ezt a tiltott fát (tudás fáját) milyen meggondolásnál fogva ábrázolják az i.sz. V. század óta almafának [2] annak ellenére, hogy az ószövetségi idézetek nem említenek konkrét gyümölcsöt.

Isten természetesen nem tiltotta az embernek az isteni titkok kifürkészését, ezt maguk a beavatottak tették a laikusokkal szemben "ősidők" óta.
De miért éppen egy almafa képezte a "tudás fáját", amiről úgymond tilos volt az embernek "gyümölcsöt fogyasztania"?
A kettévágott alma közepe (a magház) pentagramma formájú:


(saját fotó)

Az alma a kígyóval:


Fogadalmi templom, Szeged (saját fotó)


Székesegyház, Pécs (saját fotó)


Bécs, ~i.sz. 1400 [3]

A pentagramma a leglényegesebb okkult szimbólum, amiről a Shem ha-Mephorash című tanulmányomban részletesen lehet olvasni.

A "bűnbeesést" a Tóra megalkotói a jó és rossz tudásának "fájáról" történt "gyümölcs fogyasztásaként" állították be, ami azt igazolja, hogy mégiscsak isteni adomány kellett legyen a jó és a rossz egyaránt...

A bibliai "teremtés történetéről" nyugodtan állíthatjuk, hogy tudománytalan, irreális mítosz, amit a babilóni "Enuma elis"-ből vettek át a Tóra írói. Ennek ellenére hosszú évszázadokon keresztül tudósoknak titulált teológusok, filozófusok vitáztak rajta fáradhatatlanul, és állítottak fel újabb és újabb hibás elméleteket ezzel kapcsolatosan. A Katolikus Egyház pedig ezeknek egy részét eretnek tanokként bélyegezte meg, mert esetleg némileg eltértek az ószövetségi irányvonaltól, ami úgymond "Isten sugallata"...

A patriarkális, férfiközpontú kereszténységnek Ádám-Éva legedája adott arra okot, hogy a nőt alárendelt, másodrangú, bűnös lényként kezelték hosszú időn keresztül.

A ószövetségi vallási gyakorlatban szintén fennáll a nemek megkülönböztetése. A Tóra megalkotását (i.e. 445) követően évszázadokig a származást apai ágon vezették le [4], ezen csak Jézus kínhalálát követő időkben történt változtatás. A hagyományos zsinagógákban a mai napig is külön kell üljenek a nők a férfiaktól. A harmadik ábrahámi vallás, azaz az iszlám esetében még feltűnőbb a diszkriminációja a női nemnek.

Az "élet fája", a "tudás fája" allegorikus kifejezés, ami valójában az Istennel kapcsolatos ismeretekre utal. A Tóra írói szerint az ember számára a "bűnbeesés" a megismerés utáni vágyból adódott. Ha mint az állatok, nem törekedtek volna az emberek az ismeretekre, akkor úgymond nemis válhattak volna bűnössé ezen alaptalan magyarázat szerint...

A héber időszámítás kezdete (ami hibás) két eseményre utalhat:

1, Ádám (ember) "megteremtésére", ami természetesen nem köthető egy szűk időintervallumhoz, hiszen ez egy hosszú fejlődési folyamat következménye kellett legyen.

2, A "bűnbeesésre", ami szerint a "tudás fájáról" a megismerés gyümölcsét (Isten mibenlétét) megkostolta (megismerte) az ember.

A "bűnbeesés" egybe kellett essen a Tóra szerint a kerubok (כרובים) akkori realizálódásával:


Mózes I.
3,24 És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat.


Továbbá arról ad hírt, hogy a szövetségi láda (frigyláda - אָרוֹן הָבְרִית) tetején két kerub volt:


Mózes II.
25,18 Készíts két kerúbot szintén aranyból! Ötvösmunkával készítsd azokat a födél két végére.
25,19 Az egyik kerúbot az egyik végére készítsd, a másik kerúbot a másik végére, a födél két végére készítsétek a kerúbokat!
25,20 A kerúbok kiterjesztett szárnnyal legyenek rajta, betakarva szárnyukkal a födelet, és egymás felé forduljanak. A kerúbok arca a födél felé forduljon!
25,21 A födelet tedd a ládára, a ládába pedig tedd bele a Bizonyságot, amelyet neked adok.
25,22 Ott jelenek meg neked, és beszélek veled a födélről, a két kerúb közül, amelyek a bizonyság ládáján vannak. Beszélek veled mindarról, amit majd általad parancsolok Izráel fiainak.


Ezékiel és a Jelenések könyvében is ugyanezekről a kerubokról olvashatunk, melyek JHVH trónját képezik:


Ezékiel
1,10 Ilyen volt az arcuk: volt emberarcuk, de volt oroszlánarca is mind a négynek jobbról, bikaarca is volt mind a négynek balról, és volt sasarca is mind a négynek.
1,13 Ilyenek voltak az élőlények: külsejük olyan volt, mint az izzó parázs, és az élőlények közt, mintha égő fáklyák lobogtak volna. Tűz ragyogott, és a tűzből villámok cikáztak.
1,14 Az élőlények járása-kelése olyannak látszott, mint a villámlás.

10,9 A kerúbok: Isten dicsősége hordozói
Láttam, hogy négy kerék volt a kerúbok mellett, egyik kerék az egyik kerúb mellett, másik kerék a másik kerúb mellett, és olyanok voltak a kerekek, mint a ragyogó drágakövek.
10,14 Négy arca volt mindegyiknek: az első kerúbarc volt, a második arc emberarc, a harmadik oroszlánarc, a negyedik pedig sasarc.

Jelenések könyve
4,5 A trónusból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések; a trónus előtt pedig hét lámpás égett lobogó lánggal: az Isten hét lelke.
4,7 Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított.


A szövetségi sátor lapjaira is kerubok voltak hímezve a Tóra szerint:


Mózes II.
26,1 A szent hajlék sátorlapjai
A hajlékot tíz sátorlapból készíttesd: sodrott lenfonálból, kék és piros bíborból és karmazsin fonálból művészi módon beleszőtt kerúbokkal készíttesd azokat!

36,8 Elkészül a szent hajlék
A munka végzéséhez értő emberek elkészítették a hajlékot tíz sátorlapból: sodrott lenfonálból, kék és piros bíborból meg karmazsin fonálból, művészi módon beleszőtt kerúbokkal készítették azokat.


Azt is állítja, hogy JHVH a kerubok közül beszélt a feltételezett történelmi Mózeshez:


Mózes IV.
7,89 Amikor bement Mózes a kijelentés sátrába, hogy beszéljen az Úrral, hallotta a hangot, mely a födélről beszélt hozzá, a bizonyság ládáján levő két kerúb közül. Onnan beszélt hozzá.


Dávid éneke szerint JHVH a "kerúbon ülve repült", azaz Isten trónja maga a kerub kellett legyen ezek szerint:


Sámuel II.
22,7 Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, kiáltottam az én Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom fülébe jutott.
22,8 Megrendült és rengett a föld, az egek alapjai megremegtek, megrendültek, mert haragra gyúlt.
22,9 Füst jött ki orrából, szájából emésztő tűz, parázs izzott benne.
22,10 Lehajlította az eget és leszállt, homály volt lába alatt.
22,11 Kerúbon ülve repült, szelek szárnyán jelent meg.


A kerub ábrázolása a képzőművészetben [5]:


Egy középkori elképzelés


Raffael: Ezékiel víziója


Tarot kártya

Ritkán ugyan, de vannak olyan alkotások is, melyek a Pantokrátort (Παντοκράτωρ; JHVH-kozmikus Krisztust) helyesen a Zodiákus jegyei megfelelő sorrendjének a társaságában ábrázolják [6]:

Ádám és Éva tiltott almaevésével magyarázza a keresztény teológia az utánuk következő generációknak az eredendő bűnben történő születését.

A vallásos zsidó elképzelések viszont nem ismerik el az eredendő bűn fogalmát [7].

Ez az "eredendő bűn" valójában egy ősidők óta fennálló változó isteni hatás, aminek a jegyében képezi le a lelkünket születésünkkor a Folyamatosan Változó Szellemi Való. Ettől az "eredendő bűntől" maga Jézus se volt teljesen mentes, hiszen a születésekor a Nap mögé nem sorakozott fel a negatív hatásúnak tartott Neptunusz és Plútó planéta.

Mint láthatjuk, úgy a bűnnek, mint a halálnak az isteni tevékenység a forrása, tehát ezt az Istent kizárólagosan csak jónak és negatív szellemi hatástól mentesnek feltüntetni téves.

A modern kabbalisztikus magyarázatok az ember teremtését már nem a Tórában olvasható mesés elképzelésekhez kötik:


"Ádám
5766 évvel ezelőtt élt (ekkor született). Írásokat hagyott ránk, amelyekben leírja mindazt, amit észlelései során átélt.

Tehát az elmúlt több tízezer éve során, az összes Földön élt ember közül, az első, aki valaha is elérte ezt a képet, egy Ádám-nak nevezett férfi volt. Neki tulajdonítják az első kabbalista írást: Ráziel HáMálách (héberül: A titkos angyal). Ez egy kisebb könyv, tele rajzokkal és ábrákkal, amelyben azt az "angyalnak" elnevezett egyetemes erőt mutatja be, amely magát az egész világmindenséget irányítja, és amely különböző, alacsonyabb szintű erőket foglal magában, amiket úgy nevez, hogy “al-angyalok”. Bemutatja ezeknek az erőknek a rendszerét, azok kölcsönös egymásra hatását, és hogy milyen módon vannak hatással és irányítják a világunkat.

A könyvben találhatunk még néhány rajzot, sőt táblázatokat is. No persze, viszonylag régies formában összeállítva, azonban mindettől függetlenül, az első írott kabbalisztikus forrásnak ezt a könyvet számítjuk. Sőt úgy vélem, hogy ez az emberiség első írásos műve. Ezt megelőzően csak különféle kőre írott szövegek és kisebb méretű képek léteztek, ez, azonban, már egy igazi könyv.

Egy olyan ember írta, aki 5765 évvel ezelőtt élt, méghozzá egy olyan nyelven, amit nagyon nehezen tudunk megérteni. S mindezt képletes formában mutatta be Ádám, tele rengeteg metaforával. Bár az egész Felső Létet érzékelte és érezte, ám leírni mégsem tudta azt. Mert, noha eljutott arra a szintre, hogy észlelni tudja, azonban kizárólag csak az érzések szintjén, és ezért amennyire csak tudta, képszerűsítette azt. Ádámot követően számos nemzedék elment, mire aztán megjelent a második kabbalista..." [8]


Az Oroszországban született (1946-) zsidó származású kabbalista, Dr. Michael Laitman, aki 1974 óta Izraelben él, látszólag szakított az alaptalan bibliai elképzelések lelkes helyeslésével, és az ember teremtését már nem Ádám megalkotása által magyarázza, hanem egy olyan korábbi férfi megvilágosodásával, aki úgymond elsőként megértette az isteni tevékenység mibenlétét és lényegét. Ennek ellenére Laitman is ragaszkodik a héber időszámítás kezdetéhez, azaz i.e. 3761-hez, ami szerintem egy jelentéktelen dátum volt a misztériumok szempontjából...

Az eddigi elképzelésekkel ellentétben a véleményem szerint Isten nem egy szabad akarattal rendelkező gondolkodó lény, hanem az anyagi mozgásokból adódó hatások összessége, tehát egy rendkívül komplex hatás, amit szelleminek nevezek, mert képes volt a Földünkön az élet megteremtésére és annak a fenntartására. Ez az Isten nem azonos az ősokkal, hanem annak transzmutáció, metamorfózis általi következménye, és részben az "égi mechanika" függvénye, a szellemi hatások végtelen spektruma, így értelemszerűen nemcsak a jónak, de a rossznak is a forrása. Ha Isten rendelkezne szabad akarattal, akkor a neki tulajdonított utasítások, etikai sugallatok megvalósulása nem azon kellene múljon, hogy a hívő tömegek elfogadják-e azokat, betartják és realizálják-e, vagy sem...

Jó példa erre az ószövetségi halacha ("járt út"; 613 micvot: 248 törvény/ 365 tiltás általános megnevezése - Mózes V. könyve) [9], ami úgymond a "tikkun olam"-ot (תיקון עולם; "világ megjavítását") szorgalmazza az ószövetségi elképzelések tükrében. A bibliai istenkép tulajdonképpen egy bizonyos fokig tehetetlen Istent feltételez, aki úgymond a benne hívők szófogadásával, a törvények betartatásával szándékozik a "saját akaratának" érvényt szerezni.


A héber naptár kezdete i.e. 3761. október 7. (i.e. 3761. október 7. 11:10:20 - Tisré 1.; hétfő - Yom Sheini), ami úgymond az első ember (Ádám) születésének a napja kellene legyen [10]:

i.e. 3761. október 7. 11:10:20 - Tisré 1.

Mint már említettem, szerintem ez a dátum kozmikus szempontból jelentéktelen, és nincsen kapcsolatban a Shem ha-Mephoras-sal ("Isten 72 szellemével") sem. A téves időszámítás tehát nemcsak a keresztény naptárra jellemző.

Adam Kadmon ábrázolása a kabbalisztikus elképzelések szerint [11]:

Az olasz Michelangelonak (1475 - 1564) a Sixtus-kápolna mennyezetére festett és világhírűvé vált "Ádám teremtése" című freskója [12], ami 1510 körül készült:

Az ember teremtésének dátumával kapcsolatosan többféle teória látott eddig napvilágot. Egy kiadós listát tanulmányozhatunk William Hales 1830-ban kiadott könyvében [13]:


- Alphonsus, King of Castilie, A.D. 1252 ... Muller - B.C. 6984; Strauchius - B.C. 6484
- Onophrius Panvinius ... B.C. 6310
- Indian Chronology ... Gentil. - B.C. 6204; Arab. records - B.C. 6174
- Babylonian Chronology ... Bailly - B.C. 6158
- Chinese Chronology ... Bailly - B.C. 6157
- Diogenes Laertius, B.C. 222 ... Playfair - B.C. 6138
- Egyptian Chronology ... Bailly - B.C. 6128
- Diodorus Siculus, B.C. 80 ... Playfair - B.C. 6081
- Suidas, A.D. 1090 ... Playfair - B.C. 6000
- Manetho, B.C. 304 ... Playfair - B.C. 5877
- Pezron ... Playfair - B.C. 5872
- Lactantius, A.D. 306 ... Uni. Hist. - B.C. 5801
- Cary ... Playfair - B.C. 5708
- Nicephorus, A.D. 758 ... Uni. Hist. - B.C. 5700
- Riccioli ... Playfair - B.C. 5634
- Clemens Alexandrius, A.D. 194 ... Uni. Hist. - B.C. 5624
- Fasti Siculi ... Uni. Hist. - B.C. 5608
- Vossius ... Uni. Hist. - B.C. 5598
- Septuagint Computation ... Abulfaragi - B.C. 5586
- Septuagint Alexandrine, used by Constantinop. Abyssinian, and Russian Churches ... Sclailiger - B.C. 5508
- Persian Chronology ... Bailly - B.C. 5507
- Cedrenus, A.D. 1060 ... Chevreau - B.C. 5506; Strauchius - B.C. 5493
- Maximus Martyr, A.D. 196 ... B.C. 5501
- Julius Africanus, A.D. 218; Syncellus, A.D. 792; Eutychius, A.D. 937 ... Uni. Hist. - B.C. 5500
- Chronicle of Axum in Abyssinia ... Bruce - B.C. 5500
- Q. Julius Hilarion ... Playfair - B.C. 5497
- Demetrius, B.C. 220 ... Hales - B.C. 5487; Jackson - B.C. 5444
- Sulpitius Severus, A.D. 420 ... Playfair - B.C. 5469
- Eupolemius, B.C. 174 ... Jackson - B.C. 5426
- Jackson ... B.C. 5426
- Josephus, A.D. 94 ... Playfair - B.C. 5555; Jackson - B.C. 5481; Hales - B.C. 5402; Uni. Hist. - B.C. 4698
- Theophilius, B. of Antioch, A.D. 168 ... Gregory - B.C. 5626; Petavius - B.C. 5515; Kennicott - B.C. 5507; Abulfaragi - B.C. 5409
- Hales ... B.C. 5411
- Indian Computation ... Megasthenes - B.C. 5369
- Augustin, A.D. 412 ... Genebrard - B.C. 5351
- Talmudists ... Petrus Alliacens. - B.C. 5344
- Isidore, A.D. 412 ... Uni. Hist. - B.C. 5336
- Albumazar, A.D. 540 ... Uni. Hist. - B.C. 5328
- Rabanus Maurus, A.D. 778 ... Uni. Hist. - B.C. 5296
- Septuagint Vatican ... B.C. 5270
- Isidorus Hispalensis, A.D. 304 ... Strauchius - B.C. 5210
- Paulus de Fossembrona ... Uni. Hist. - B.C. 5201
- Eusebius, A.D. 315 ... Uni. Hist. - B.C. 5200
- Martyrologium Romanum ... Playfair - B.C. 5200
- Bede, A.D. 673 ... Strauchius - B.C. 5199
- Irish Computation, Eochodius, &c ... O´Conor - B.C. 5199
- Orosius; A.D. 430 ... Uni. Hist. - B.C. 5198
- Philo Judaeus, A.D. 40; Sigibertus, A.D. 1100 ... Playfair - B.C. 5196
- Epiphanius, A.D. 368 ... Uni. Hist. - B.C. 5049
- Justin Martyr, A.D. 140; Metrodorus, B.C. 170 ... Playfair - B.C. 5000
- Ado, B. of Vienne, A.D. 860 ... Playfair - B.C. 4832
- Origen, A.D. 230 ... B.C. 4830
- Fresnoy ... Uni. Hist. B.C. 4700
- Aurelius Cassiodorus, A.D. 463 ... Playfair - 4697
- Samaritan Computation ... Scaliger - B.C. 4427
- Seder Olam Sutha ... Ganz - B.C. 4359
- Odeaton Astrologus ... Playfair - B.C. 4320
- Samaritan Text ... Uni. Hist. B.C. 4305
- Jewish Computation (The Easter Jews) ... Abulfaragi - B.C. 4220
- Marianus Scotus; A.D. 1080 ... Uni. Hist. - B.C. 4192
- Jewish Computation (The Western Jews) ... Riccioli - B.C. 4184
- Hebrew Text ... B.C. 4161
- Laurentius Codomannus ... Uni. Hist. - B.C. 4141; Chevreau - B.C. 4140
- Nicholas Vignier ... B.C. 4128
- Thomas Lidyat ... B.C. 4103
- Ribera ... Uni. Hist. - B.C. 4095
- Genebrard ... Uni. Hist. - B.C. 4090
- Arnold de Pontac ... Uni. Hist. - B.C. 4088
- Chinese Jews ... Brotier - B.C. 4079 - Michael Maestlinus .. Uni. Hist. - B.C. 4079
- Ricciolus ... Uni. Hist. - B.C. 4062
- Maimonides; Blancanus ... Uni. Hist. - B.C. 4058
- Salianus ... Strauchius - B.C. 4053
- Labbaeus ... Chevreau - B.C. 4052
- Spondanus; Torniellus ... B.C. 4051
- Langius ... Strauchius - B.C. 4041; Chevreau - B.C. 4040
- Pererius ... Playfair - B.C. 4021
- Rheinhold ... B.C. 4020
- Playfair; Walker ... B.C. 4008
- Kennedy; Bedford; Ferguson ... B.C. 4007
- Usher; Lloyd; Simpson; Spanheim; Calmet; Le Chais; &c. and English Bible ... B.C. 4004
- Hevelius; Marsham ... B.C. 4000
- Kepler ... Playfair - B.C. 3993
- Petavius ... B.C. 3984
- Bibliander ... Uni. Hist. - B.C. 3980
- Krentzheim ... Uni. Hist. - B.C. 3971
- Bucholtzer; Matthias ... Straucius - B.C. 3970
- Cluverius; Boxhornius; Jansenius ... Chevreau - B.C. 3970
- Bullinger ... B.C. 3969
- Bunting; Bardius ... Playfair - B.C. 3967
- Longomontanus ... Uni. Hist. B.C. 3966
- Melancthon ... Playfair - B.C. 3964
- Reynoldus ... Uni. Hist. - B.C. 3962
- Luther ... B.C. 3961
- Lightfoot ... B.C. 3960
- Salmeron; Picus; Mirandula ... Chevreau - B.C. 3959
- Lamberg ... Strauchius - B.C. 3958
- Herwart ... Uni. Hist. - B.C. 3955
- Irish Computation; Coemhain; &c. ... O´Conor - B.C. 3952
- Cornelius a Lapide ... Uni. Hist. - B.C. 3951
- Scaliger (*Joseph Justus); Isaacson ... B.C. 3950
- Strauchius ... B.C. 3949
- Johannes Micrelius ... Uni. Hist. - B.C. 3948
- Helvicus ... B.C. 3947
- John Carrion ... Playfair - B.C. 3944
- Jerom, A.D. 392 ... Uni. Hist. B.C. 3941
- Gerard Mercaton; Beroaldus ... Playfair - B.C. 3928
- James Gordon ... Playfair - B.C. 3880
- Arias Montanus ... Uni. Hist. - B.C. 3849
- Helvigius ... Uni. Hist. - B.C. 3936
- Some Talmudists ... Uni. Hist. - B.C. 3784
- David Ganz ... B.C. 3761
- Rabbi Zacuth ... Uni. Hist. - B.C. 3761
- Vulgar Jewish Computation ... Strauchius - B.C. 3760
- Rabbi Gersom ... Playfair - B.C. 3754
- Seder Olam Rabba, or "Great Chronicle of the World, " A.D. 130 ... Ganz - B.C. 3751
- Rabbi Habsom ... Uni. Hist. - B.C. 3740
- Rabbi Nosen ... Uni. Hist. - B.C. 3734
- Rabbi Hillel, A.D. 358 ... B.C. 3700
- Rabbi Lipman ... Uni. Hist. - B.C. 3616


Annyit feltétlenül érdemes megjegyezni, hogy a fenti dátumokkal kapcsolatosan nem találni semmi említésre méltó konstellációt... Vajon milyen alapon jelölték ki ezeket az időpontokat az érintettek?...

Az anglikán James Ussher (1581 - 1656) számításai szerint i.e. 4004 október 23-án [14] történt a teremtés. Ezt az elképzelést átvették a szabadkőművesek a Skót Ritus kivételével.
A IV. századi héber hittudósok elgondolásai szerint a helyes dátum i.e. 3761. október 7., amit a Skót Ritus is az időszámításuk kezdetéként alkalmaz.
A Jehova Tanúi szerint i.e. 4026-ban történt a teremtés...

Szerintem a "bűnbeesés" időpontja a lényeges, ami szoros kapcsolatban volt feltehetőleg a Mózes I. 3,24-ben említett "kerubok felállításával". Ez a tulajdonképpeni emberi felismerés tárgya kellett legyen, hiszen a kerubok nemcsak néhány ezer éve léteznek, hanem ősidők óta.

Néhány szóba jöhető konstelláció a bibliai "bűnbeesést" illetően:

-3467.02.28.
Nap-Hold oppozíció:11,9°Vízöntő/Oroszlán; -Szaturnusz konjunkció:10,1°Oroszlán; -Mars quadrat:6,5°Bika; -Uránusz oppozíció:12°Skorpió

-3557.02.04.
Nap-Hold oppozíció:17,2°Bak/Rák; -Mars-Szaturnusz konjunkció:20,6°/20,1°Rák; -Uránusz quadrat:15,9°Mérleg

-3594.08.19.
Nap-Merkur-Vénusz-Jupiter konjunkció:26,6°/28,3°Rák/2,1°/2,2°Oroszlán; -Hold oppozíció:26,6°Bak; -Mars-Szaturnusz-Uránusz quadrat:26,5°/27,8°/29,5°Kos

-3636.05.22.
Nap-Hold konjunkció:29,5°Kos; -Szaturnusz-Uránusz oppozíció:3,7°/4,2°Skorpió; -Mars quadrat:28,3°Rák

-3706.01.18.
Nap-Hold-Uránusz-Plútó konjunkció:29,7°/29,7°/27,5°/24,5°Nyilas; -Szaturnusz oppozíció:26,2°Iker; -Mars-Neptunusz quadrat:23,9°/27,5°Halak

-3796.03.23.
Nap-Hold konjunkció:1,5°Halak; -Mars-Szaturnusz quadrat:5,3°/1,3°Iker; -Uránusz oppozíció:6,5°Nyilas

-3857.01.04.
Nap-Hold konjunkció:14,5°Nyilas; -Szaturnusz oppozíció:15,6°Iker; -Mars quadrat:10°Szűz; -Uránusz oppozíció:13°Halak

-4036.11.12.
Nap-Hold oppozíció:20°Mérleg/Kos; -Mars-Szaturnusz konjunkció:21,4°/16,6°Kos; -Uránusz quadrat:17,6°Bak

-4036.08.16.
Nap-Hold oppozíció:20,4°Rák/Bak; -Uránusz konjunkció:19,4°Bak; -Mars-Szaturnusz quadrat:18,6°/20°Kos

-4055.06.02.
Nap-Hold konjunkció:7,2°Bika; -Uránusz oppozíció:3,2°Skorpió; -Mars quadrat:5,1°Vízöntő; -Szaturnusz oppozíció:11,2°Oroszlán

-4092.12.16.
Nap-Hold-Neptunusz konjunkció:24,2°/24,2°/21,1°Skorpió; -Szaturnusz-Uránusz oppozíció:26,7°/19,4°Bika; -Mars-Jupiter quadrat:24,3°/22°Oroszlán; -Plútó oppozíció:18,4°Vízöntő

-4204.05.17.
Nap-Hold oppozíció:20,3°Kos/Mérleg; -Mars-Szaturnusz quadrat:21°/20,5°Rák; -Uránusz oppozíció:19,4°Bak

-4238.03.20.
Nap-Hold konjunkció:25,2°Vízöntő; -Uránusz oppozíció:26,6°Oroszlán; -Mars-Szaturnusz quadrat:27,4°/25,3°Bika

-4478.08.13.
Nap-Neptunusz konjunkció:13,9°/13°Rák; -Hold-Jupiter oppozíció:13,9°/13,4°Bak; -Mars-Szaturnusz quadrat:10,6°/13,2°Kos; -Uránusz-Plútó oppozíció:14,3°/17°MérlegForrások:


[1] - http://www.depositum.hu/rossz_problemaja.html
Katolikus Hitvédelem
Isten és a rossz problémája


[2] - http://lexikon.katolikus.hu/K/kar%C3%A1csonyi%20asztal.html
karácsonyi asztal:
Az alma a diónál is jellegzetesebb gyümölcse a karácsonyi asztalnak. Legtöbb népnél erotikus jelkép, az almába harapás (a paradicsomi tudás fájának szimbolikus gyümölcse) a szerelmi megismerés. Az alma azonban az élet fájának is gyümölcse, belőle sarjadzik Jessze vesszeje, melynek virága Mária, almája a kisfia (vö. „A kis Jézus aranyalma, Boldogságos Szűz az anyja” gyermekdal). Az alma tehát a karácsonyi ünnepkörben a Kisdednek, Isten hozzánk való szerelmének jelképe, amelyhez szintén számos szokás és hiedelem fűződik. Bátyán karácsony estéjén a gazda egy szép piros almát annyi részre szel, hogy minden családtagnak jusson belőle: így a család az alma erejével majd a mennyekben is együttmarad. A megromlott világ orvosa a kis Jézus, amit az alma elrontott, alma teszi jóvá.

http://nicelife.hu/hirek/vallas/alma.php
ÁDÁM ÉS ÉVA ALMÁJA
A jó és gonosz tudásának fája csak az európai keresztény hagyomány szerint terem almát. A Talmud egy citromféleségnek tartja. Többen abból, hogy Ádám és Éva a fügefa levélből készített ágyékkötőket, a fügét tartják a tiltott gyümölcsnek. Ezt Molnár János jezsuita atya egy l76o-ban megjelent művében emígyen utasította el: "Annak a fának, melly miatt megesett szegény atyánk, még a levelétől is irtózott a bűn után. Mások almafának mondják, de hiába, erre bizonyosan semmit sem mondhatunk". Ugyanakkor Bod Péter első "Leksikon"-ában, melyet Gutler l7l5-ben megjelent munkája nyomán készített, emígyen ír az almafáról "A gyümölcsöt termő kertben a fák között igen jó s kedves gyümölcsöt termő élő-fa. Hasonlatosság szerint jelenti a Krisztust. Énekek Éneke 2,3: Mint az alma-fa az erdőnek fái között, ollyan az én szerelmesem az ifjak között, az-az, mint az alma-fa minden fák között kívánatosabb gyümölltsel illatoz: úgy a Krisztus, mint Életnek Fája, és a híveknek fejek, drága tselekedetekkel illatoz. Énekek Éneke 8:5. Az alma-fa alatt költöttelek-fel tégedet, ott fogadott téged a te anyád, ott fogadott téged a ki szült, az-az, a Szent Lélek a Krisztus segítsége s neve által serkentett-fel téged: ott fogadott téged az Ekklésia a ki ennek óltalmában óltalmazott." Az is erősítette a magyar néphagyományt abban, hogy Ádám-Éva fája, almafa volt, hogy a férfi erősebb gégefőjét régtől "ádámcsutkának" nevezik. A fügének meg nincs csutkája. Egy szép erdélyi hagyomány igy indokolja ezt: "Azt mondta az Ádámnak a felesége: -Egyél az almából, Isten léssz, egyél még belőle! Mikor Ádám beleharapott, a torkán akadt, s azért lett az Ádám csuszája. Hát azért van a gégében az Ádám csúszája!"

Az európai hagyományban a tiltott tudás és a tiltott szerelem megismerésének jelképe volt, és nemcsak a Biblia alapján. A görög mitológia szerint Hesperisek az Ókeánoson túl őrizték aranyalmáikat, amelyeket Heraklésznek kellett megszerezni, hogy halhatatlanná lehessen. Ugyanígy találjuk ezt az ír és a Wales-i mitológiában. Graves híres-neves mitológiája szerint, a három alakban megjelenő Hold-istennő nyújtotta át Párisznak az almát, hogy ezzel az "útlevéllel" juthasson el Élűszion mezőire, a halhatatlanság birodalmába. A germán istenek is egy aranyalmának köszönhették halhatatlanságukat, és ezt a közös indoeurópai alma-hagyományt számos párhuzam erősíti. Amikor a kereszténység inkulturálódott az európai hagyomány tengerében, kézenfekvő lett hogy a jó és gonosz tudásának fája, ahol az élet és a halál kérdése eldőlt, almafa volt. Az ókeresztény és a bizánci hagyományban legtöbbször fügének képzelték a tiltott gyümölcsöt, ami Nyugat-Európában egyre inkább almává változott. Ebben az is segített, hogy a Vulgata szövegét félreértették. 1 Móz. 2:9-ben azt olvassuk, hogy: "lingnunque scientiae boni et mali /és a jó és gonosz tudásának fáját/ sarjasztotta Isten a földből. A latin nyelvben a malus jelentése: rossz, míg a malum az almát jelenti. A két szót összetévesztették, vagy a titokzatos fa meghatározójának tekintették. Így lesz Jézus attributumainak egyik az alma.

Az almának ezzel a középkorban kialakult szimbolum rendszerével párhuzamos az ősi magyar hitvilág aranyalmája. A népmese hőse a sárkány várát aranyalmává varázsolva viszi el. Tündér Ilona aranyalmáinak párhuzamaihoz elég itt Berze Nagy János remek monográfiájára gondolnunk. Ezért nem véletlen, hogy népszokásainkban Európa nagy részén gyűjtött szokásokkal megegyező módon az alma régtől fogva a szerelem és a termékenység szimbóluma.

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/adam_es_eva__szenteste
Márai Sándor: Füveskönyv
Az alma titokzatos gyümölcs. Nem véletlen, hogy az emberiség öntudatában a legrégibb jelképek egyike. Az almafa volt a „tudás fája”, az alma volt a bibliai tiltott gyümölcs.

http://magyarliget.hhrf.org/index.php/Norv%C3%A9gia
Az alma megjelenik az emberiség történelmének különböző helyein és időpontjaiban is. A Paradicsomban a tudás fája közismerten almát termett, és Éva ebből szakított - a kígyó biztatására -, hogy Ádámot a bűn útjára csábítsa. Gondoljunk csak bele, ha Éva nem tépett volna almát a fáról, akkor mi lett volna az emberiség sorsa?

Az almával a görög mitológiában is többször találkoztunk. Az egyik ismert történetben a bor istene, Dionüszosz a szépséges Afroditét almával ajándékozta meg. Egy másik történetben pedig Párisz trójai király a három szépség közül Helenének nyújtotta át a győztest megillető aranyalmát.

A “bűnös” almából, amiről a fentiekben már írtam, lassanként a hatalom szimbóluma lett. A császárok és a királyok az arany jogar mellett egy aranyozott "országalmát" is tartottak a kezükben, utóbbi az országot és a földgolyót volt hivatott szimbolizálni.

Egy aranyozott alma egészen a mai napig megtalálható Ausztriában, a Szent István bazilika csúcsán. Amikor a törökök 1683-ban Bécs ellen vonultak, az volt a céljuk, hogy "megszerezzék azt az aranyalmát". Ennek megakadályozásában a magyaroknak fontos szerepük volt.

A II. Világháború után a Magyar Királyi Koronázási Ékszerek, melynek természetesen része volt az országalma is, elkerültek az országból. Nagyon hosszú idő után, fontos tárgyalásokat követően kaptuk vissza az USA-ból. Jelenleg az Országház központi helyén tekinthető meg.


[3] - http://austria-lexikon.at/
Kép
Diese Randillustration, die um 1400 in der Hofminiaturen-Werkstatt in Wien entstanden ist, zeigt Adam und Eva links und rechts des Baumes stehend, an dem sich die Schlange hinaufwindet und Eva den Apfel reicht.


[4] - http://www.zsido.hu/aktiv/rabbiv.php
Kérdése van? - kattintson ide
Tegye föl bátran a zsidósággal kapcsolatos kérdéseit, problémáit, és Raj Tamás forabbi ezen a nyilvános oldalon keresztül megválaszolja azt.

- Tisztelt Fõrabbi!
Köszönöm gyors válaszát tegnapi kérdésemre. Idõközben a többi kérdést olvasgatva eszembe jutott egy felvetés.
Az ókori zsidók apai jogú társadalomban éltek, ám ma már a zsidó vallás anyai ágon öröklõdik. Ez praktikus vagy szakrális okkal magyarázható? Az anya kiléte ugye kétségtelen, de egy hûtlen asszony esetén az apáé nem.
Mivel a körülmetélésrõl tudom, hogy leginkább higiéniai szükségszerûségbõl végzik el, felmerült bennem a kérdés, hogy ezek szerint nem is kötelezõ, csak erõsen ajánlott?
Van a zsidó vallásnak beavatási szertartása, mint a keresztényeknél a keresztelés szentségének kiszolgáltatása? A bar micva (felnõtté avatás?)ilyen?
Köszönöm,
Tisztelettel,
Pál

Kedves Pál! Jól sejti, a leszármazási váltásnak az ókor végén (a Talmud korában) a római gyakorlatból eredõ oka van, de nálunk azóta, és ma is ez a vallási gyakorlat: mater certa, pater incertus est – mondták a rómaiak. A körülmetélés azonban Ábrahámra épül, és vallási törvény Mózes óta. A felnõtté avatás valóban a bar micva, de ez nem helyettesíti a körülmetélést. Üdvözlettel: R.T.

- Rabbi úr!
Az lenne a kérdésem hogy a zsidó származás ugyanúgy öröklõdik anyai, és apai ágról is ? Jani

Kedves Jani! A mai hagyományos zsidóság szerint a zsidó valláshoz való tartozás (az ókor vége óta) anyai ágon öröklõdik automatikusan, a Biblia korában apai ágon öröklõdött (lásd például a bibliai József vagy Mózes gyermekeit). A reform zsidó gyülekezetek és a modern Izrael Állam elismeri az atyai leszármazást is. Üdvözlettel: R.T.

Tisztelt Olvasó! (Sajnálom, hogy nem tudom megszólítani, mert elfeledkezett bemutatkozni.) Mindenekelõtt tudnia kell, hogy a zsidóságon belül az anyaági leszármazás szabálya csak az ókor végén, a talmudi bölcsek döntése alapján, ám valójában római hatásra (mater certa) alakult ki, a Biblia korában az apa volt a döntõ.
Üdvözlettel: R.T.

Kedves Peti! Ma már nincsenek zsidó törzsek, a Biblia korában voltak, s a leszármazás valóban apai ágon történt.
Üdvözlettel: R.T.

Kedves Benjámin! Ezt az Ön által idézett kijelentést igencsak furcsa lenne szó szerint érteni. =Remélem, Ön sem így gondolja.) Annyi azonban kétségtelen, hogy az ókor vége óta a rabbik – római jogi hatásra – úgy tartják, hogy a zsidó identitást az anya vallási hovatartozása dönti el.
Üdvözlettel? R.T.

Kedves p! A zsidó vallás az ókor vége óta – római hatásra – ugyan anyai ágon számolja a zsidó hovatartozást, de Izrael Állama elfogadja az apai ágú leszármazást is.
Üdvözlettel: R.T.

Kedves Miklós! Köszönöm szíves tájékoztatását a kutatási eredményekrõl, noha az azokból levont következtetés szerintem nem olyan egyértelmû. A bibliai korban a zsidósághoz való tartozás még apai ágon történt, hiszen elég, ha József vagy Mózes gyermekeire gondolunk. A Talmud azonban (a rómaiak körébõl ismert „mater certa” alapszabály hatására) az anyai ágon történõ leszármazást tette gyakorlattá az idõszámításunk kezdete körül. Ezért ma ez a hagyományos zsidóság körében az elfogadott. Üdvözlettel: R.T.


[5] - http://de.wikipedia.org/wiki/Cherub
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Cherub1.jpg
Mittelalterliche Darstellung eines Cherubs (ca. 1156 n.Chr.)

http://en.wikipedia.org/wiki/Theophany
Kép
Ezekiel's Vision by Raphael

http://ebullientchristianity.blogspot.com/2007_12_01_archive.html
Kép

http://www.albideuter.de/html/rw-21.html
http://www.albideuter.de/assets/images/360_-_Waite_-_XXI_-_Die_Welt.jpg


[6] - https://vatopaidi.wordpress.com/2010/04/14/


[7] - http://www.jmpoint.hu/modules.php?name=News&file=print&sid=446
A zsidó vallás nem ismeri el az eredendõ bûn fogalmát, az ortodox zsidóság úgy hiszi, hogy Isten a mindenkiben lévõ gonoszt egyfajta hajlamosságként teremtette - a reform zsidók a Sátánt legtöbbször a mindenkiben lévõ önzõ vágyak jelképeként értelmezik. Az emberek ugyanakkor a jóságra is hajlamosak és tudatában vannak a jónak is, így Isten szabad akaratot adott mindenkinek, hogy engedelmességüket és hitüket próbára tegye.


[8] - http://www.kabbalah.info/hung/beszelgetesek_1.php
Bnéj Baruch Oktatási és Kutató Intézet
A Kabbala Történelméről


[9] - http://www.dohany-zsinagoga.hu/page17/page4/page4.html
A ZSIDÓSÁG SZÓTÁRA
Háláchá - A háláchá a zsidó törvény általános megnevezése: magában foglalja a mértékadó végsõ döntéseket éppúgy, mint a legspecifikusabb kérdéseket. Mindenekelõtt az Írott és a Szóbeli Tórában szereplõ bibliai jogszabályokkal és parancsolatokkal foglalkozik, ezenkívül a rabbinikus törvénykezéssel és jogalkotással, beleértve a vallási bírósági döntéseket, amelyeket az idõk folyamán a nagy rabbinikus tudósok responsumok és kommentárok formájába öntöttek. Mindez mérvadó alappal és törvényi precedensekkel szolgál a vallási törvénykezés folyamatos mûködéséhez. A "háláchá" szó azt jelenti: "járt út". A háláchá nem elmélet, hanem gyakorlat. A háláchá nem filozófia, hanem jog. Bár a hit alapján fejlõdött ki, a hangsúlyt a cselekvésre helyezi. A háláchá a parancsolatok - micvot (micvák) - minden helyzetnek és körülménynek megfelelõ alkalmazásával foglalkozik. (A bibliai eredetû micvák megváltoztathatatlanok. A rabbinikus eredetûek bizonyos körülmények és feltételek között módosíthatók tekintélyes és erre felhatalmazott rabbik által.) A háláchá elkötelezett magatartást kíván. Az etikai kötelességekkel és a vallási engedelmességgel foglalkozik.

http://www.bzsh.hu/web/index.php/vallas/kattints-ide-es-tanulj/158-zsido-fogalomtar.html
HÁLÁCHÁ – (héber) a zsidó törvények és jogszabályok összessége, illetve gyűjteményes elnevezése, ahogy kijegecesedtek az idők folyamán. A Tórából (lásd ott), illetve a Talmudokból (lásd ott) levezetett zsidó jog összessége.

Napjainkban a H. elfogadott fő oszlopa: Joszéf Káró Sulchán Áruchja (lásd ott), Móse Isszerlész krakkói rabbi megjegyzéseivel. Az ungvári Slómó Ganzfried állította össze a Sulchán Áruch rövidített változatát (Kicur Sulchán Áruch). Ismert és elismert még: Snéor Zálmán mi-Ládi Sulchán Áruch változata (Sulchán Áruch há-Ráv), és a radini rabbi Jiszráél Méir há-Kohén („Cháféc Chájim”) Misná Brurája. Magyarul létező források: Kicur Sulchán Áruch három kötetben (dr. Singer Leó várpalotai rabbi fordításában); Hayim Halevy Donin, amerikai rabbi „Zsidónak lenni” című egykötetes Sulchán Áruchja, Naftali Kraus és (néhai) Mikes Katalin fordításában (Göncöl kiadó, Budapest), valamint Jiszráél Méir Lau izraeli országos főrabbi könyve, „A zsidó élet törvényei” , Efrájim Jiszráél fordításában.


[10] - http://www.kabbalah.info/hung/beszelgetesek_1.php
Bnéj Baruch Oktatási és Kutató Intézet
A Kabbala Történelméről
Honnan ered a Kabbala? A Kabbala abban az időben jelent meg, amikor az ember érzékelni kezdte a világot, amelyben élt. Az első ember, aki a mi világunkon keresztül érezni kezdte a Felső Világot, "Ádám"-nak (héberül: Embernek) hívták.

Ádám
5766 évvel ezelőtt élt (ekkor született). Írásokat hagyott ránk (*? - saját megjegyzés), amelyekben leírja mindazt, amit észlelései során átélt.

http://www.zsido.com/cikkek/mivel_szennyezik_a_dunat_a_zsido_ujeven/10/849
2009-09-17
Az ember 5770 éves születésnapja
2009. szeptember 18-án péntek este beköszönt a zsidó újév. A világ minden pontján, a teremtés hatodik napjának évfordulóján az ember teremtésére emlékeznek. Nem is volt ez olyan rég, hiszen a zsinagógai naptárban 5770 évet írnak, melynek a kezdetét a világ teremtésének a Bibliából kiszámított időpontjához állítják.

http://regi.zsido.com/roshasana/rebbe1.htm
ROS HÁSÁNÁ: AZ EMBER TEREMTÉSE
Chászid gondolatok, a lubavicsi rebbe,
Menáchem Mendel Schneerson rabbi beszéde nyomán
* "E napon jött létre a világ" * Az Örökkévaló uralmának tudatos elfogadása * Tegyük istent világunk részévé * Az Örökkévaló társa a teremtésben * "Ahogyan a tengert víz borítja"
"E napon jött létre a világ"
Ros Hásáná a világ teremtését idézi fel, miként az imában is elhangzik: "E napon jött létre a világ". Bölcseink szerint (Vájikrá Rábá 29:1.) a világ Elul hónap 25. napján teremtetett, ezért Ros Hásáná valójában a teremtés hatodik napja, az a nap, amikor az Örökkévaló megteremtette az embert. Miért az ember, s nem az egész világ megteremtésére emlékezünk? Ez roppant furcsa, hiszen a világ teremtésének elso napja mutatja az Örökkévaló mindenhatóságát, azt, hogy a semmibol hozott létre valamit. Csupán az Örökkévaló esszenciája - ami minden szempontból határtalan - képes létezot teremteni az anyagtalan urbol.
Elul hónap 25. napját, a világ létezésének elso napját, a Tóra jom ehádnak ("egy nap") nevezi és nem jom risonnak ("első nap"). A Tóra így érzékelteti, hogy a teremtés elso napján az Örökkévaló "egyedül volt saját világában" (Rási magyarázata 1Mózes 1:5 mondathoz). Bár már létezett a teremtett világ, nem vált még külön Teremtojétol: a világ még egy volt az Örökkévalóval.


[11] - http://amymyers.250free.com/khazars.htm
http://amymyers.250free.com/graphics/adamkadmon.jpg

http://wiki.anthroposophie.net/Adam_Kadmon
http://wiki.anthroposophie.net/images/thumb/9/94/Adamtree.jpg/285px-Adamtree.jpg
Adam Kadmon mit Sephirothbaum (aus Ginsburg: The Kabalah, 1888)

http://www.agdei.com/Davincicode2.html
http://www.agdei.com/Image21.gif
Adam Kadmon depicted as Cosmic Christ on the schematic Tree of Life.

http://www.circuloazoth.netfirms.com/Adam%20kadmon.htm
http://www.circuloazoth.netfirms.com/anatomia_oculta1.jpg
ISRAEL REGARDIE

http://www.tabheaven.com/posters/posters.php?item=1589191
http://imagecache6.allposters.com/LRG/15/1504/4RFBD00Z.jpg
The Head of Adam Kadmon, Copy of an Illustration from "Kabbala Denudata"


[12] - http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Erschaffung_Adams
Kép
Michelangelo Buonarroti: Die Erschaffung Adams
Sixtinische Kapelle


[13] - http://books.google.de/
William Hales: A new analysis of chronology and geography, history and prophecy (1830, London) (211-214.) Epochs of the Creation


[14] - http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadk%C5%91m%C5%B1ves_napt%C3%A1r
Kiindulópontja a Fény Éve, az Anno Lucis, azaz a bibliai Teremtés éve.
Számításai szerint Urunk a világmindenséget Jézus Krisztus születése előtt 4004-ben teremtette, azaz akkor volt az Anno Lucis.
Ezeket a számításokat vette alapul és pontosította Anderson, az 1723-ban megjelent Szabadkőművesek Alkotmányában (The Constitutions of the Free-masons).

http://de.wikipedia.org/wiki/James_Ussher
Am bekanntesten darunter ist seine Weltgeschichte, in der der Schöpfungszeitpunkt auf den 23. Oktober 4004 v. Chr. datiert wird.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/James_Ussher_-_Annales.jpg

Eugen Lennhoff: Internationales Freimaurer Lexikon (1932/2000)
(S. 78.) Anno Lucis (von der Erschaffung der Welt), Jahreszahl plus 4000, also 5930 statt 1930.
--Eugen Lennhoff: Nemzetközi Szabadkőműves Lexikon (1932/2000)
(78.old.) Anno Lucis (a világ teremtésétől), évszám plusz 4000, tehát 1939 helyett 5930.--