Klaus Matefi
Feltámadhatott-e Jézus?A vallási mítoszok (görögül: μυθος) nem feltétlenül tükrözik a realitást. Általában tartalmaznak valóságos és meseelemeket is. Az utóbbiak szerintem rekvizitumai minden vallás szent könyvének.

Az újszövetségi magyarázatok arról adnak hírt, hogy Jézus a kereszthalálát követő harmadik napon feltámadt a halottaiból. Még mielőtt ennek a lehetőségét megvizsgálnánk, célszerű foglalkozni Jézusnak a származásával, mivel a Biblia elbeszélése alapján Jézust Mária hozta a világra, de úgymond a "Szentlélektől fogant meg":


Máté evangéliuma
1,18 Jézus Krisztus születése
Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől.
1,19 Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el.
1,20 Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.
1,21 Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből."

Lukács evangéliuma
1,26 Jézus születésének ígérete
A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe,
1,27 egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve.
1,28 Az angyal belépve hozzá így szólt: "Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!"
1,29 Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés.
1,30 Az angyal ezt mondta neki: "Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél!
1,31 Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.
1,32 Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját,
1,33 ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége."
1,34 Mária megkérdezte az angyalt: "Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?"
1,35 Az angyal így válaszolt neki: "A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.
1,36 Íme, a te rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak,
1,37 mert az Istennek semmi sem lehetetlen."
1,38 Ekkor így szólt Mária: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!" S ekkor eltávozott tőle az angyal.
1,39 Mária Erzsébetnél
Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. 1,40 Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.
1,41 Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel,
1,42 és hangos szóval kiáltotta: "Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse!
1,46 Mária éneke
Mária pedig ezt mondta: "Magasztalja lelkem az Urat,
1,47 és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt,
1,48 mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék,
1,49 mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve,
1,50 irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.
1,51 Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat.
1,52 Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel.
1,53 Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel.
1,54 Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról,
1,55 amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké."
1,56 Mária Erzsébettel maradt három hónapig, azután visszatért otthonába.


Jézus megfogamzása Lukács szerint Mária Erzsébettel történt találkozásának az időpontjára tehető, tehát otthonától távol került másállapotba. Ezután három hónapot tartózkodott Erzsébetnél, majd visszatért Názáretbe. Jegyese, József nem lehetett a biológiai apja Jézusnak, mert erre utalt Máté az evangéliumában (1,19-20) [1]. Ennek ellenére Máté és Lukács ezt a tényt ignorálva Jézus származását mégiscsak Józsefen keresztül igyekezett igazolni, de eltérő módon...:


Máté evangéliuma
1,1 Jézus Krisztus származása
Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve.
1,2 Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákób, Jákób fiai pedig Júda és testvérei.
1,3 Júda fia volt a Támártól született Fáresz és Zerah, Fáreszé Heszrón, Heszróné pedig Arám.
1,4 Arám fia volt Ammínádáb, Ammínádábé Nahson, Nahsoné Szalmón.
1,5 Szalmón fia volt Ráhábtól Boáz, Boázé Ruthtól Óbéd, Óbédé Isai.
1,6 Isai fia volt Dávid, a király. Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétől.
1,7 Salamon fia volt Roboám, Roboámé Abijjá, Abijjáé pedig Ászá.
1,8 Ászá fia volt Jósáfát, Jósáfáté Jórám, Jórámé Uzzijjá.
1,9 Uzzijjá fia volt Jótám, Jótámé Áház, Áházé Ezékiás.
1,10 Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia volt Ámón, Ámóné Jósiás.
1,11 Jósiás fia pedig Jekonjás és testvérei, a babiloni fogságbavitelkor.
1,12 A babiloni fogságbavitel után Jekonjás fia volt Sealtiél, Sealtiélé Zerubbábel.
1,13 Zerubbábel fia volt Abihud, Abihudé Eljákim, Eljákimé pedig Azzur.
1,14 Azzur fia volt Cádók, Cádóké Jákin, Jákiné Elihud.
1,15 Elihud fia volt Eleázár, Eleázáré Mattán, Mattáné Jákób.
1,16 Jákób fia volt József, annak a Máriának férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek.

Lukács evangéliuma
3,23 Jézus nemzetségi táblázata
Jézus mintegy harminc esztendős volt, amikor elkezdte működését. Köztudomás szerint József fia volt, ez pedig Élié;
3,24 ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannájé, ez Józsefé,
3,25 ez Mattatiásé, ez Ámósé, ez Náhumé, ez Heszlié, ez Naggaié,
3,26 ez Mahaté, ez Mattatiásé, ez Simeié, ez Jószeké, ez Jódáé;
3,27 ez Jóhánáné, ez Résáé, ez Zerubbábelé, ez Sealtielé, ez Nérié,
3,28 ez Melkié, ez Addié, ez Kószámé, ez Elmadámé, ez Éré;
3,29 ez Jézusé, ez Eliézeré, ez Jórimé, ez Mattáté, ez Lévié,
3,30 ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónámé, ez Eljákimé;
3,31 ez Meleáé, ez Mennáé, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé,
3,32 ez Isaié, ez Óbédé, ez Bóázé, ez Szalmóné, ez Nahsóné,
3,33 ez Ammínádábé, ez Adminé, ez Arnié, ez Heszróné, ez Fáreszé, ez Júdáé;
3,34 ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Náhóré,
3,35 ez Szerugé, ez Reué, ez Pelegé, ez Héberé, ez Selahé,
3,36 ez Kénáné, ez Arpaksádé, ez Sémé, ez Nóéé, ez Lámeké;
3,37 ez Metusélahé, ez Hénóké, ez Járedé, ez Mahalalélé, ez Kénáné,
3,38 ez Enósé, ez Sété, ez Ádámé; ez pedig az Istené.


Máté szerint József apja Jákób volt, Lukács szerint viszont Éli... Egyes vélememények azt igyekeznek elfogadtatni, hogy a fenti két idézet Józsefnek, illetve Máriának a származását taglalja...

Jézus egy anya szülte hús-vér halandó volt, akinek a valóságban kellett egy biológiai apja is legyen, de őt nem ismerjük a bibliai magyarázatokból.

Istennek az emberi lélek leképezésében van elvitathatatlan szerepe, ami születési adottság. Ezt hirdetik helyesen a rabbik is [2]. A Tóra szintén utal Istennek erre a tevékenységére:


Mózes I. 1,27 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

9,6 Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert.


A lélek tehát születési adottság, amit Isten a saját akkori pillanatnyi "képmására", helyesebben az akkori "minőségi állapotának" a függvényeként alkot meg. A lélek helye szerintem az emberi agy (egyesek szerint a pajzsmirigynek is köze lehet hozzá), a lélek maga pedig felfogható egy "kozmikus programnak" ("őrangyalnak"), amiről én úgy vélem, hogy megváltoztathatatlan az életünk folyamán.

Lényeges ezzel kapcsolatosan az ember személyiségének a mibenlétével is tisztában lenni, ami a különböző testi és lelki tulajdonságok dinamikus és egységes egésze. Ennek egy alkotórésze a lélek. A személyiséget befolyásolja a lélek, az öröklött gének (melyek a szülők személyiségének a lenyomatát is hordozzák), a neveltetés, a környezet, a tapasztalatok, a szabad akarat, stb.. Egy "jónak" született egyén a lelki hajlamánál fogva nem annyira veszélyeztetett a bűnök elkövetésére, mint a "rossznak" született, de ebből még nem következik az, hogy mindenképpen kevesebb bűnt fog elkövetni az élete folyamán, mint az utóbbi, hiszen itt lép fel a neveltetésének, egyéb más külső behatásnak, és természetesen a szabad akaratának a szerepe.

Jézus lelki adottságának a szempontjából a születésének az időpontja volt a döntő fontosságú, mint minden földi halandó esetében, tehát nem a testi fogamzásának az ideje. A születésekor fennálló "égi helyzetkép" alapján válhatott úgymond "bűőntelenné", mivel a "kozmikus kígyó" (Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz együttállás) égisze alatt született, aminek a lényege az, hogy a negatív szellemi hatásúnak tartott Mars, Szaturnusz és Uránusz planéták a Nap mögött fesorakozva erős hatáscsökkenést szenvedtek a Földről nézve:

Jézus születése: i.e. 8. 02.10.
-7.02.10 12:11 UT +2.00 jeruzsálemi idő (3753. Adar 1.)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:20,1°/20,1°/29,3°/27,8°/27,4°Vízöntő

Vénusz-Jupiter sextil


(A korábbi időkben realizálódott Nap-Hold konjunkciók esetében az ábrákon a Hold elmarad a Naptól. Ez abból adódik, hogy a program forgalomba hozatala után a NASA egy "Delta T" tényező bekalkulálása miatt változtatott a Hold pozícióján.)

Jézus kizárólagosan csak a "bűntelen" lelki adottságában különbözött az átlagembertől. Itt azért annyit meg kell jegyezni, hogy Jézus akkor lehetett volna valóban “bűntelen” a kozmikus misztérium szempontjából, ha születésekor az akkor még úgymond nem ismert két negatív hatású planéta (Neptunusz, Plútó) is felsorakozott volna a Nap mögött.

Mindannyian egyformán Isten gyermekei vagyunk, de mivel ennek az Istennek (amit én Folyamatosan Változó Szellemi Valónak nevezek [3]) a szellemi hatása minőségileg állandóan változik, így ebből értelemszerűen következik az, hogy eltérő lelki adottságokkal jövünk a világra.

Jézus magából kiindulva Istent egy kizárólagosan Jóistennek képzelte el, ami a valóságban nem így fest szerintem.

Ennek a tökéletesebb megértése céljából érdemes megemlíteni azt az Aleister Crowleyt, aki magát a Sátán inkarnációjának ("The Beast 666") tartotta. Ezt a születési konstellációja is valósághoz hűen tükrözi:

Aliester Crowley születése:
1875.11.13. 09:30 UT Birmingham (Leamington Spa)
Nap-Hold oppozició:20,6°Skorpió/Bika; -Szaturnusz quadrat:19,8°Vízöntő; -Mars konjunkció:13,9°Vízöntő; -Uránusz oppozició:19,9°Oroszlán

Crowley-nak a köztudatba juttatott születési dátuma 1875. október 12., de itt nem árt azzal tisztában lenni, hogy az olyan híres egyének születési időpontjait, akik a zsidó misztika titkos tudományának, azaz a kabbalahnak a Shem ha-Mephorasa ("Isten 72 szelleme") jegyében látták meg a napvilágot, azoknak minden estben tévesen hozzák a nyilvánosságra a tapasztalatom szerint, amit tulajdonképpen megértéssel kell fogadjunk, mivel ezek a dolgok a misztériumok kötelező jellegű titoktartásának a körébe tartoztak.

Crowley esetében ugyanazok az égitestek alkottak egy szabályos kozmikus keresztet, melyek Jézus születésekor együttálltak a Zodiákusban. Az asztrológia szabályai szerint a Mars, Szaturnusz és Uránusz negatív hatású planéták kozmikus kereszt résztvevőiként tudják legjobban kifejteni az említett negatív hatásukat. A Nap-Hold oppozíció is negatív hatásúnak számít.

Az a kozmikus kígyó, ami Jézusnak a "bűntelenséget" biztosította, Crowley esetében egy szabályos keresztet alkotott a Zodiákusban. A következő képek kifejezetten alkalmasak ennek a szemléltetésére:


Az ábra eredete ismeretlen a számomra


Fogadalmi templom, Szeged (saját fotó)

A keresztény misztérium a kezdetre és a végre utal, amit a görög, vagy a héber ábc első és utolsó betűivel, azaz az alfával (görög: Α; héber: א) és omegával (görög: Ω; héber Tav: ת) szokás jelképezni:


Fogadalmi templom, Szeged (saját fotó)

Jézus születésekor ugyanaz a kozmikus kígyó játszott szerepet, mint a kereszthalálakor i.sz. 25 április elsején, a "végidőkre", azaz napjainkra betervezett "visszajövetelekor" (1999.08.11-én), illetve a Crowley születési képletében:

Jézus keresztre feszítése
25.04.01. 22:19 UT +2.00 Jeruzsálem, Vasárnap (3785.Nisan 14/15.- Peszách ünnepe!)
Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció:9,8°/10,8°/4°Kos; -Hold oppozíció:9,8°Mérleg; -Uránusz quadrat:9,7°Rák;
-Neptunusz-Plútó oppozíció:12,9°/9°Bak


(Azzal, hogy a Jupiter is részt vett a kozmikus kereszt kialakításában, növekedett a radix negatív szellemi hatása.)

1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(teljes napfogyatkozás!)
- A Napbaöltözött Asszony (Fekete Madonna) megszüli a gyermekét (Jelenések könyve 12,9-13).
- A holtak "első feltámadása" (Jelenések könyve 20,5).
- II. János Pál pápa szerint Európának az Úrral történt találkozása [4].
- Jézus "második eljövetele", ami valójában az ószövetségi messiásnak, Immánuelnek volt a születése (Ézsiás 7,10-14; 11,1-3; 66,7-8; Mikeás 5,1-2; Jelenések könyve 12,5) [5].
- Az asztrológiában, kabbalahban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is járatos Nostradamus, aki a Prieuré de Sion titkos társaságnak a tagja volt, szintén erre az égi eseményre hívta fel már évszázadokkal korábban a figyelmet (Centuriák X. 72.) [6], ami a "rettegés nagy királyának", JHVH-kozmikus Krisztusnak kellett az eljövetelét eredményezze.

Ezek a konstellációk kivétel nélkül a Shem ha-Mephorash-nak ("Isten 72 szellemének") a kozmikus forrásai.

Úgy gondolom, hogy ennél szemléletesebben képtelenség bemutatni a Folyamatosan Változó Szellemi Való által adományozott eltérő lelki adottságaink kozmikus okát.

Tehát minden anya szülte hús-vér halandó Istennek a gyermeke, de ezek egyike sem nem lehet azonos az Univerzum Istenével. A születésünkkor a Folyamatosan Változó Szellemi Való megalkotja a lelkünket, ami a saját akkori szellemi állapotának ugyan a függvénye, de nem azonos az isteni szellemmel. Nem létezik két azonos lelkület, és természetesen isteni szellemi hatás sem.

A lelkünket felfoghatjuk egy "kozmikus programként", ami az agyban tárolódik. Ez a program az isteni szellemnek csak a "tükörképe", tehát nem maga az isteni szellem, mint ahogy ezt már nyomatékosan kihangsúlyoztam. Egy példa ezzel kapcsolatosan az élő koncerten látható és hallható zenei előadás, amit ha egy mágneses szallagon rögzítünk, akkor nem állíthatjuk azt róla, hogy az eredetivel egyenértékű lenne.

Az élő test a lélek hordozója. A halál tényleges beálltával a lélek megszűnik ugyanúgy létezni, mint a tudat. Egy mágneses szallagról letörölt információk sem maradnak meg, és vissza se képesek alakulni olyan eredeti információkká, melyek a korábbiakban a szallagon lettek rögzítve.

Sajnos az emberi élet egyszeri és megismételhetetlen, az ezt cáfolni igyekvő vallási elképzelésekre semmi bizonyíték nincsen logikus módon, viszont alkalmasak szerintem alaptalan remények táplálására.

A valódi halál beállta után megjelenik a hullamerevség, a test sejt szinten bomlásnak indul élen az idegsejtekkel, a test kezd fokozatosan lehülni, a vastagabb erekben megalvad a vér. A vérkeringés leállása után ~3 percig még lehetőség van arra, hogy az egyént visszahozzák az életbe az egyes életfunkciók komolyabb károsodása nélkül. Ha ez az idő az 5 percet meghaladja, akkor már csak vegetatív állapotba juthat az újraélesztett test.

A tetszhalál állapotában az életfunkciók szinte észlelhetetlen módon lecsökkennek, ezért a laikus számára megtévesztő képet nyújthat.

Jézus "feltámadásával" kapcsolatosan kétféle lehetőség áll fenn szerintem:

1, Jézus tetszhalott volt, de ebben az esetben nem lehetett szó feltámadásról, ami tulajdonképpen a Pál-féle kereszténység fundamentumát képezi:


Pál első levele a korinthusiakhoz
15,12 Krisztus feltámadt, mi is feltámadunk
Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása?

15,13 Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel.
15,14 Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is.
15,15 Sőt Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak.
15,16 Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel.
15,17 Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok.


2, Jézus nem támadt fel semmilyen módon, csak az Újszövetség megalkotói által papíron, azaz vallási mítosz talaján.

Nincsen harmadik lehetőség.

A véleményem szerint Jézusnak a harmadnapra "történt" feltámadása kizárólagosan csak a hit tárgyát képezheti, nem pedig a realitásét sajnos. Erről elsőként az a Pál (korábban Saul rabbi) tett említést írásban, aki a legádázabb üldözője volt Jézus követőinek a Szanhedrin megbízásából:


Pál levele a zsidókhoz
4,9 A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére.
4,10 Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól.

6,9 Hit és türelem által örököljük az ígéreteket
Felőletek azonban szeretteim, jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár, még ha így beszélünk is.

9,27 És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik,
9,28 úgy Krisztus (*Názáret Jézus) is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.


Arról sem szabad megfeledkezni, hogy Pál évtizedekkel megelőzte írásaival az úgynevezett evangélistákat. Tulajdonképpen a fenti idézetek tanúskodnak arról, hogy Jézus "második eljövetele" kizárólagosan a "feltámadásának" lehetett a függvénye. Tehát ha nem támadhatott fel a halottaiból, akkor értelemszerűen vissza se jöhetett a "végidőkre", azaz napjainkra...

Pál nem éppen "kesztyűs kézzel" igyekszik bánni azokkal, akik kétsegbe mernék vonni a szerintem részben tőle származó elképzeléseket:


Pál levele a galatákhoz
1,6 Nincs más evangélium
Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok;
1,7 pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát.
1,8 Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen!
1,9 Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen!


Számomra kísértetiesen hasonlít Pál indoka az alábbi idézethez [7]:


Továbbá, senki ne tegyen erőfeszítéseket, hogy meghatározzon egy bizonyos időpontot a Megváltó eljövetelére. Bölcseink is így tanítják [Talmud, Szánhedrin 97b.]: "Fulladjanak meg, kik az idők végét jósolják meg." Inkább mindenki várjon rá és higgyen ezen általános gondolatokban, mint azokat korábban elmagyaráztuk.


A harmadnapra "történt feltámadás" megtalálható volt már a Mithras mítoszban is. Mithras úgymond szintén egy szűztől született december 25-én, 12 tanítványa volt, a halála után pedig sziklasírba temették mint Jézust az újszövetségi elbeszélésekben, és harmadnapra feltámadt a halottaiból.

Hórusz, Krisna, Dionüszosz, Attis szintén szűztől született december 25-én a legendák szerint, és a haláluk után mindannyian feltámadtak.Források:


[1] - http://www.katolikus.hu/szentek/0319.html
A szentek élete
SZENT JÓZSEF
Jogilag József Mária férje volt, de Jézushoz való kapcsolata nem ilyen egyszerű. Nem volt apa a biológiai értelemben, de Mária a nyilvánosság előtt nem tudott más apát megnevezni gyermeke számára, mint Józsefet, részben mert az apaság a biológiai származáson kívül az adopciós kapcsolatot is felölelte, részben, mert egyszerűen nem volt megfelelő kifejezés arra a kapcsolatra, ami József és Jézus között volt. Hogy az emberek egyszerűen József természetes fiának tartották Jézust, ezt sem Mária, sem József nem tudta megakadályozni.


[2] - http://regi.zsido.com/rebbe/02szuletes.htm
http://zsido.com/konyvek/egyseg_29____1997__junius/140/1931
Chászid gondolatok a lubavicsi rebbe,
Menáchem Mendel Schneerson rabbi nyomán
Mikor keletkezik a lélek?
A lélek születéskor hatol a testbe s teremt ezáltal életet, önálló embert. A magzat természetesen működő aggyal, szívvel és tagokkal rendelkező, eleven szervezet. Mindazonáltal bár eleven, csupán az anyaság része. Tartalmaz ugyan életet, de nem önálló, nem önmaga erejéből fenntartott életet.

Születésünk pillanata földi küldetésünk kezdete, amelynek lényege, hogy anyagi világunkat a lélek kifejeződési formájává az Örökkévalótól eredő szellemiség hordozójává formáljuk.

A születés az Örökkévaló adománya.

http://www.nai-israel.com/aktuelles.asp
(sajnos már nem érhető el)
16.März.2001 (Fr.) - 21.Adar.5761
Geburt nicht vorlegen
Der sefardische Oberrabbiner Elijahu Bakschi-Doron bestimmte, daß es verboten ist die Geburt eines Kindes auf einen früheren Zeitpunkt zu verlegen, wenn nicht ärztliche Beweggründe es erfordern. Bei der Geburt, so der Rabbiner, würden das Schicksal und die Persönlichkeit des Menschen geformt und daher dürfe man nicht in den Naturprozeß eingreifen. Diese Gezetz befindet sich in einer neuen Gesetzessammlung, die diese Woche herauskam.
--A szülést nem előrehozni
Elijahu Bakschi-Doron szefárd főrabbi úgy határozott, hogy tilos egy gyermek szülését egy korábbi időpontra helyezni, ha nem orvosi indíték követeli meg. A szülésnél, így a rabbi, lesz az ember sorsa és személyisége kialakítva és ezért nem szabad az embernek a természeti folyamatba beleavatkoznia.
Ez a törvény egy új törvénygyüjteményben található, ami ezen a héten jött ki.--

Babits Antal: Bibliai nevek és fogalmak (1988)
(228. old.) Szent Szellem. A Szentháromság Isten harmadik személye (Mt 28,19; 2Kor 13,13); minden újonnan született emberben benne lakik (Jn 14,17);


[3] - A véleményem szerint az egyetlen valóságos Isten a Folyamatosan Változó Szellemi Való, ami az ősok következménye, ami az ősrobbanáskor "metamorfózis" által Folyamatosan Változó Szellemi Valóvá alakult át. Az ősokot nem ismerjük. Ez az Isten az anyagi mozgásokból adódó hatások összessége, egy kifejezetten komplex hatás, ami képes teremteni és fenntartani, de nem rendelkezik szabad akarattal és nem gondolkodó lény.
A "metamorfózis" óta ez az ok és az okozat is egyben. Tevékenysége részben az "égi mechanika" függvénye.


[4] - Távlatok- A Magyar Jezsuiták Folyóirata (1998/4)
(628-629. old.) Az újraegyesített Németországban tett apostoli látogatása során II. János Pál pápa Berlinben, 1996 június 23-án, vasárnap délben az úrangyala elimádkozásakor jelentette be az Európával foglalkozó különleges püspöki szinódus összehívását.

Csak az új evangelizálás, az Úrral való újabb találkozás élesztheti fel a reményt.

Lehetővé kell tenni, hogy a földrész nagy lelki erői mindenütt kibontakozhassanak, és megteremtsék a valódi vallási, társadalmi és gazdasági újjászületés korszakának feltételeit. Ez lesz az új evangelizálás gyümölcse.

Európa történelme, az emmauszi tanítványokhoz hasonlóan, az Úrral való találkozás felé halad. Reménységünk oka nem saját képességeinkbe vetett bizalom, hanem a feltámadt Krisztus ígérete!

Távlatok - A Magyar Jezsuiták Folyóirata (1998/3 - 41)
A pápa "Európa szívében és hídján": Ausztiában (1998. június 19-21.)
(474-475. old) Szombaton a bécsi Hofburgban, az egykori császári rezidencián az osztrák politikai élet képviselői és a diplomáciai testület tagjai előtt Ausztria különleges szerepét hangsúlyozta az európai ház építésében: "Az egykori hátország mostanra hídországgá" lett, és az Európai Unióban júliustól betöltött elnöki szerepe révén reménységgel tölti el azokat az országokat, melyek éppen most tárgyalnak leendő csatlakozásukról. Kelet felzárkózását nem "Osterweiterung"-nak, azaz "keleti kibővítés"-nek nevezte, hanem helyette az "Europäisierung" vagyis "az egész kontinens európaizálása" kifejezést ajánlotta. "Európa, nyiss ajtót Krisztusnak!" - szólt az idős pápa az öreg kontinenshez.


[5] - http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200705/messias_vita
2007. 05. 25. (XI/21)
Messiás-vita
A csodarabbi titkos pünkösdi hagyatéka
Kaduri azt állította, hogy 2003-ban személyesen találkozott a már most Izraelben élő messiással, és közeli rokonainak a következőket mondta el róla: „Nem mondja magáról, hogy »én vagyok a Messiás, adjátok át nekem a vezetést«, sokkal inkább a nép fogja rávenni arra, hogy vezesse őket, miután bizonyos jelek meggyőzik őket arról, hogy ő a Messiás.”
Kaduri rabbi halála előtt azt is kifejtette, hogy a Messiás közeli eljövetele „megmenti Jeruzsálemet az iszlámtól és a kereszténységtől, amelyek el akarják venni a várost a zsidó nemzettől – de ez nem fog nekik sikerülni, és egymás ellen fognak harcolni”. Kaduri eme utolsó állítása nyomán egyes keresztény kritikusai felvetették, vajon nem egy „hamis Krisztusról” beszélt-e a rabbi, akinek eljövetele megelőzi majd Jézus Krisztus visszajövetelét. „Sok jó ember számára nehéz megérteni a Messiás személyét” – írta Kaduri.


[6] - L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra und grand roy d'effrayeur
Resusciter le grand íroi d'Angolmois,
Avant que Mars regner par bon heur.

azaz

Ezerkilencszázkilencvenkilenc hetedik havában
az égből megérkezik a rettegés nagy királya.
Feltámasztja a nagy angoulemei királyt (*JHVH-kozmikus Krisztust)
még mielőtt Mars vidám uralma megkezdődne.
(Centuriák X. 72.)


[7] - http://regi.zsido.com/zstsz05/06hetlevelezo_b.htm
http://www.zsido.com/konyvek/zsido_tudomanyok_hetvegi_szeminariuma_3_/179/2275
Zsidó Tudományok Szabadegyeteme
A Messiás a középkori zsidó filozófia fényében
Továbbá, senki ne tegyen erőfeszítéseket, hogy meghatározzon egy bizonyos időpontot a Megváltó eljövetelére. Bölcseink is így tanítják [Talmud, Szánhedrin 97b.]: "Fulladjanak meg, kik az idők végét jósolják meg." Inkább mindenki várjon rá és higgyen ezen általános gondolatokban, mint azokat korábban elmagyaráztuk.