Klaus Matefi
Jézus születése és kereszthalálaJézus élete egy kozmikus misztérium (titok, melynek természetfölötti vonatkozásai is vannak [1]) volt, azaz okkult (rejtett, titkos, titokzatos) ismereteken alapszik, amit az elmúlt évszázadokban sokan igyekeztek feltárni, de köztudottan sikertelenül.

Kétféle okra tudok következtetni:

a, A hozzáértő keresők tartottak az egyház vezetésének a megtorlásától.

b, A Biblia kozmikus misztériumainak az elengedhetetlen alkotóelemét, a szabad szemmel is látható Uránusz planétát ("a beavatottak planétáját") a nyilvánosság nem ismerte, a XVIII. századtól pedig ez úgy lett beállítva, mintha akkor fedezték volna fel...

Az ilyen jellegű misztériumokat érthető módon féltve őrizték az érdekeltek ("a tudás az hatalom"), és nemcsak a bibliai vallásokkal kapcsolatosan. Aki ebben kellő ismeretek hiányában kételkedne, az az alábbi néhány idézetből meggyőződhet erről:


Horneffer August:Symbolik der Mysterienbünde (1924)
(S.19.) Die Geheimhaltung religiös-magischer Mittel ist uralt!
(S.23.) In den antiken Mysterienbünden wurde es mit der Pflicht der Geheimhaltung bekanntlich sehr streng gehalten, der Verräter wurde schwerbedroht und entging nicht der allgemeinen Verachtung.
--A vallásos-mágikus eszköz titoktartása ősrégi! Az antik misztériumszövetségekben köztudottan, kötelezően, nagyon szigorúan betartották a titoktartást, az áruló súlyosan meg lett fenyegetve és nem menekült az általános megvetés elől.--

Dr. Szántó Konrád: A Katolikus Egyház Története (1983)
(115.old.) A titoktartási fegyelem értelmében az oltáriszentség titkát, a hitvallást és a Miatyánkot, a Szentháromság és megtestesülés tanát, továbbá az Istentiszteletek egy részét, így a keresztséget és a szentmise áldozati részét az idegenek előtt titokban kell tartani!

Babits Antal: Bibliai Nevek és Fogalmak (1988)
(132.old.) Jövendőmondás: az izraeliták számára minden fajtája tilos volt! Az izraelitáknak halálbüntetés terhe mellett meg volt tiltva démon szelleménél tudakozódni! (*asztrológia)

Lennhoff Eugen: Internationales Freimaurerlexikon (1932)
(S.104) "Audi, vide, tace"! "Sieh, höre, schweige"! Die Vereinigte Großloge von England nahm 1813 diesen Spruch als Motto an. Eine in allen Weltliteraturen sprichtwörtliche Lebensregel!
--"Audi, vide, tace"! "Nézz, hallj, hallgass"! Az Egyesült Angol Nagypáholy 1813-ban jelmondatának választotta. Minden világirodalomban egy közmondásszerű szabály!--

Jüdische Almanach: (Alchimie)
(S.156) Diese Tat ("Geheimnis der Geheimnisse" - "Stein der Weisen") wird Messiás-Gesalbte der Gerechten genannt und darf nicht einem Am-ha-Aarez (Unwissenden) mitgeteilt werden.
--Ez a tett ("a titkok titka" - "a bölcsek köve") lesz az igazak felkent messiásának nevezve és nem szabad egy mitsem sejtővel közölni.--

Bondegger Harry:Die höhere Medizin, Alchemista Redivivus oder die reelle Seite der Alchimie (1908)
(S.12) Mache niemand mit seinem Inhalte bekannt, gib es nicht in die Hände der Feinde, den es enthält das Geheimnis der Geheimnisse aller Alchimisten vollkommen. Eine so wertvolle Perle ist nicht den Schweinen und Unwürdigen preiszugeben, denn sie ist ein großes Geschenk Gottes! Und wenn du das Geheimnis kennst, so verbieten wir dir bei Strafe des Bannes, jemandem dasselbe zu enthüllen; denn wer es enthült, ist vor Gott verflucht. Und deshalb haben es die Philosophen stets so geheim gehalten und werden es mit Gottes Hilfe auch in Zukunft geheim halten!
--Senki ne tegye az ismereteit közzé, ne add ezt az ellenség kezébe, ez az összes alkémista titoknak a titkát tartalmazza. Egy ilyen értékes gyöngyöt ne szolgáltass ki a disznóknak és a méltatlanoknak, ez egy nagy ajándéka Istennek! Ha te ismered a titkot, megtiltjuk neked büntetés terhe mellett valakinek ugyanezt leleplezni; mert aki ezt leleplezi, Isten előtt átkozott. És ezért ezt a filozófusok állandóan titokban tartották és Isten segítségével a jövőben is titokban lesz tartva.--

Blavatsky H.P.: Isis Entschleiert (1907)
(S.266) Hindu Lehre: Das obere Dreieck Enthält den unasdrückbaren Namen - AUM, das unter Todesstrafe nur mental ausgesprochen werden darf!
Die chaldäische Lehre: Enthält den unassprächlichen Namen: En-Soph, das Grenzenlose, Unendliche, dessen Namen niemandem bekannt ist, ausgenommen den Intiirten, und unter Todesstrafe nicht ausgesprochen werden durfte!
--Hindu tanítás: A felső háromszög (*a hatágú csillag felfelé mutató háromszöge) a kimondhatatlan nevet tartalmazza - AUM, amit csak halálbüntetés terhe alatt lehet kiejteni.
A káldeus tanítás: Tartalmazza a kimondhatatlan nevet: En-Soph, a Határtalant, a Végtelent, ez a név senki számára se ismert, kivétel a beavatottak, és nem szabadna halálbüntetés következtében kimondani!--

Gressmann Hugo: Der Messias (1929)
(S.435) Wer den Schleier der Zukunft gelüftet, verrät das Geheimnis der Götter und Muß deshalb sterben! So ist der Tod des Propheten der sicherste Beweis für die Wahrheit dessen, was verkündet hat!
--Aki a jövő fátylát felfedi, az elárulja az istenek titkait és annak meg kell halnia! Igy a próféták halála a legbiztosabb bizonyítéka annak, hogy az igazságot hirdették!--

Lewi Eliphas: Transzendentale Magie II.
(S.102) Ihr, die ihr durch Werke mächtig werden wolt, sagt niemand euere geheimnisten Gedanken!
(S.107) Alle Magier, die ihr Werke unter die Leute brachten, starben eines gewaltsamen Todes, und mehrere, wie Cardanus, Schröpffer, Cagliostro und viele andere, sind zum Selbstmord gebracht worden!
--Ti, akik a műveteken keresztül akartok hatalmat, senkinek ne mondjátok el a legtitkosabb gondolataitokat. Minden mágus, aki a művét az emberek közé vitte, erőszakos halált halt, és többen, mint Cardanus, Schröpffer, Cagliostro és sokan mások az öngyilkosságba lettek hajszolva!--

Zsidó Tudományok Szabadegyeteme [2]
A Messiás a középkori zsidó filozófia fényében
Továbbá, senki ne tegyen erőfeszítéseket, hogy meghatározzon egy bizonyos időpontot a Megváltó eljövetelére. Bölcseink is így tanítják [Talmud, Szánhedrin 97b.]: "Fulladjanak meg, kik az idők végét jósolják meg." Inkább mindenki várjon rá és higgyen ezen általános gondolatokban, mint azokat korábban elmagyaráztuk.

Lexikon der christlichen Moral [3]
Astrologie
Karl Hörmann
LChM 1969, Sp. 52 f
Unannehmbar und unerlaubt ist jedoch die aus den Sternen geschöpfte gewisse Voraussage von Dingen, ... ... ... od. diesselbe Grenzüberschreitung enthält wie sonstiges sittl. unerlaubtes Forschen nach Geheimwissen (divinatio). Augustinus (De contin. 14, PL 40,358), Thomas v. A. (S.Th. 2,2 q.95 a.5), das kirchl. Lehramt (D 1364 [717 d]) wenden sich gegen eine solche Art von A.
--A Keresztény Morál Lexikona
Asztrológia
Karl Hörmann
LChM 1969, Sp. 52 f
Elfogadhatatlan és tilos azonban a csillagokból merített bizonyos dolgokat előre megmondani, ... ... ... vagy ugyanaz a határokon túlmenés található, mint más erkölcsileg tiltott kutatás a titkos ismeretek után (divinatio). Augustinus (De contin. 14, PL 40,358), Aquinói Tamás (S.Th. 2,2 q.95 a.5), az egyházi tanok hivatala (D 1364 [717 d]) ellene fordul az ilyen fajta asztrológiának.--

Lexikon der christlichen Moral [4]
Geheimwissen
Karl Hörmann
LChM 1969, Sp. 449 f
Immerhin ist es mögl., daß sich der Mensch an dämonische Mächte wendet und mit ihrer Hilfe ein sittl. unzulässiges Forschen nach G. (lat. divinatio) treiben will (vgl. Okkultismus). Solches Tun wird im AT als ein Greuel vor dem Herrn bezeichnet (Dtn 18,10-12).
--Titkos ismeretek
A Keresztény Morál Lexikona
LChM 1969, Sp. 449 f
Mindamellett lehetséges, hogy az ember a démoni erők oldalára fordul és a segítségükkel egy erkölcsileg megengedhetetlen kutatást akar folytatni a titkos ismeretek (latin: divinatio) után (összehasonlítva okkultizmus). Ilyen cselekedet az Ószövetségben a Úr előtt, mint egy irtózat (borzalom, szörnyűség) van megjelölve (Mózes V. 18,10-12).


A keresztény vallás is egy misztériumvallás. [5]

"Bűntelennek" született, megkínozták, meghalt a kereszten, majd az újszövetségi magyarázatok szerint harmadnapra dicsőségesen feltámadt, és felment a mennybe.

A misztériumvallásokba történő beavatásnak kétféle formája van:

a, exotérikus (kivülállók számára is hozzáférhető)

b, ezotérikus (csak a beavatottak számára hozzáférhető)

A keresztény vallások esetében a hívek exotérikus "beavatásban" részesülnek, amit valójában nem tudnak a realitás talaján értelmezni, de nem is lehetett ez a célja a beavatottaknak, hanem inkább csak az általuk sugallt hit feltétel nélküli elfogadtatása.

Eliphas Levi (1810-1875) keresztény kabbalista és okkultista szerint (aki papnak tanult, de felszentelése előtt szakított a papi pályával), a katolikus hit egy titokra épült, amit maga a pápa sem ismer [6]. Egyáltalán nem lehet azt kizárni, hogy a kereszténységnek a Rómában történt államvallássá tétele után az Újszövetség misztériumának a titkába nem lettek beavatva se a főpapok, se pedig a pápák, hanem egy beavatott tanácsadó testület őrizte időről időre a Jézus személyével kapcsolatos misztériumnak a titkát, amibe bele kellett tartozzon a "második eljövetelére" vonatkozó elképzelés is.

Mint ahogy a misztériumvallások esetében szokásos, az Újszövetség megalkotói (Pál és az evangélisták) Jézus születésére, kereszthalálára, és mesés feltámadására koncentráltak, amivel a földi halandóknak a lélek halhatatlanságát, és az általuk beígért holtak feltámadását igyekeztek igazolni.

A misztériumvallások minden esetben kozmikus, asztrológiai háttérrel rendelkeztek, és ez alól természetesen Jézus misztériuma se volt kivétel.

Jézus kereszthalálában a bűn koncentrálódott, magára vette úgymond a "világ összes bűnét". A harmadnapi feltámadásának az elgondolásával a kínhalált halt anya szülte hús-vér Jézus messiási rangra emelkedett. Az i.sz 451-ben megtartott Khalkhedoni zsinat óta pedig a Szentháromság második személyeként, mint Isten van nyilvántartva...


Jézus "bűntelenül" [7] kellett értelemszerűen szülessen ahhoz, hogy alkalmassá válhasson a vallási mítosz szerint a kereszthalálával az "emberiség megváltására".

Az alkémiában Jézus keresztre feszítését egy keresztre felszegezett kígyóval jelképezik [8]:

Ez a felszegezett kígyó azt a kozmikus kígyót hivatott jelképezni, ami Jézus "bűntelenségének" volt az okozója. Jézus születésekor ugyanis a Nap mögött felsorakoztak az akkor ismert negatív szellemi hatású planéták, azaz a Mars, Szaturnusz és Uránusz, ami által erős hatáscsökkenést szenvedtek a Földről nézve.

Jézus a kereszten úgymond bűnné és átokká vált Pál elmondása szerint, amit az ószövetségi magyarázatokból (Mózes V. 21,23) vett át:


Pál második levele a korinthusiakhoz
5,21 Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.

Pál levele a galatákhoz
3,13 Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk - mert meg van írva: "Átkozott, aki fán függ" -,


A kozmikus kígyót felépítő égitestek keresztet alkotva fejtik ki a leghatásosabban a negatív hatásukat az asztrológiai szabályzók szerint. A Jelenések könyvében János által emlegetett "ősi kígyó" nem azonos a kozmikus kígyóval, hanem a kozmikus sárkánnyal, ami korábban kígyó volt ugyan, de sárkánnyá változott, "akit ördögnek és Sátánnak hívnak" úgymond:


Ézsaiás
14,29 Ne örüljetek annyira, filiszteusok, hogy összetört a titeket verő bot! Mert a kígyó gyökeréről vipera sarjad, és gyümölcse repülő sárkány lesz.

Jelenések könyve
12,3 Feltűnt egy másik jel is az égen: íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány,

12,9 És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. 12,10 Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket.

12,13 A sárkány harca a földön
Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte;


Hermann Gunkel professzor szerint a sárkány (ami mint ördögöt és sátánt ételmeznek) leesése által van Krisztusnak hatalma [9].

A kozmikus kígyó (Nap, Hold, Mars Szaturnusz, Uránusz égitestek konjunkciójából) tehát "metamorfózis" által válik kozmikus sárkánnyá, ami aztán idővel ismét kígyóvá alakul vissza. Ezt az örök folyamatot szintén jól szemlélteti egy alkémiai ábra [10]:

Ugyanezt az örökké ismétlődő kozmikus folyamatot hivatott jelképezni az úgynevezett uroborosz, ami vagy egy farkába harapó kígyó, vagy egy sárkány [11]:

A pentagramma (ötágú csillag) az egy okkult jelkép, ami valójában a Shem ha-Mephorash-ra ("Isten 72 szellemére") utal:

Nem csoda tehát, hogy a pentagrammát gyakran kereszttel kombinálva ábrázolják:

Jean Bellegambe "A lelkek misztikus fürdője Jézus vérében" című 1526-ban készült figyelemre méltó festménye nem arról szól, hogy az emberi léleknek Jézus kifolyt vérével lett volna kapcsolata, hanem arra utal, hogy Jézus keresztre feszítése egy kozmikus esemény volt, és a kereszt szellemi hatásában mártózhattak meg a lelkek [12]:

Jézus vére minden esetben szimbolikus, tehát nem magára a vérre utal, hanem Jézus keresztjének a szellemi hatására, amire ezután térek majd ki részletesen.

A lélek a születésünk pillanatában hatol az emberi testbe, ezt maguk a rabbik is vallják [13].

Az ember személyisége a különböző testi és lelki tulajdonságok dinamikus és egységes egésze, amit a lélek (születési adottság, ami szerintem az életünk folyamán nem változik), az öröklött gének (tartalmazzák a szülők személyiségének is a lenyomatait), a neveltetés, külső körülmények (környezet, a változó isteni szellemi hatás), és a szabad akarat határoz meg.

Az emberi lélek a születés pillanatában jön létre a folyamatosan változó isteni szellemi hatás akkori "minőségi állapotának" a függvényeként. Sokan tagadják az isteni szellemi hatásnak ezt a folyamatos változását, pedig értelemszerűen változnia kell, hiszen különben pl. mindig csak Jézus-i "bűntelen" lelkekkel lennénk felruházva Isten által, ami a valóságban nem így van.


Az eddigiekre azért tértem ki, hogy az olvasónak legyen némi rálátása az ezután következő magyarázatokra.

A Názáreti Jézus születési időpontjának a meghatározásához komoly támpontot nyújt Lukács evangéliuma:


Lukács evangéliuma
2,1. És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék.
2,2. Ez az összeírás (#) először akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt a helytartó.
2,3. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába.
2,4. Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába,a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt;
2,5. Hogy beirattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül és várandós vala.
2,6. És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az Ő szülésének napjai.


Lukács Jézusnak a születését, Publius Sulpicius Quirinius (Czirénius) által elrendelt népszámlálás idejére teszi, amikor a nem római polgárok (Civitas Romana) részére is népszámlálást tartottak.

Az Ankarában található római templom előcsarnokában egy kőbevésett ténybeszámoló (Monumentum Ancyranum; Res gestae divi Augusti) ad hírt az utókornak arról, hogy Augusztus császár i.e. 28-ban, i.e. 8-ban és i.sz. 14-ben tartott, összesen három alkalommal népszámlálást (lustrum) az egész Római Birodalom területén a római polgárok (Cives Romani) számára. Ugyanebben az időben történt a Publius Sulpicius Quirinius (Szíria helytartója) által elrendelt népszámlálás (# census) is azok részére, akik nem voltak római polgárok (Civitas Romana).

Jézus születése tehát az i.e. 8-ban történt népszámlálás idején kellett hogy történjen, amire több külső forrás is helyesen utal [14].

Hogy Jézus "bűntelen" lelki adottsággal születhessen, ahhoz egy "kozmikus kígyónak" (Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz konjunkció) is meg kellett jelennie az égen (a Zodiákusban) Jézus születésekor. És valóban, mint minden esetben, két éven belül kétszer egymásután realizálódott az említett égi konstelláció. Ez a kétszeri megismétlődés a Mars periódusából adódik. A két "kozmikus kígyó" közül az egyik mindig pontossabb együttállást eredményez:

i.e. 10.02.03.
-9.02.03. 15:32 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz konjunkció:12,6°/12,6°/7,6°/5°Vízöntő; -Uránusz:19,5°Vízöntő

Jézus születése: i.e. 8. 02.10.
-7.02.10 12:11 UT +2.00 jeruzsálemi idő (3753. Adar 1.)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:20,1°/20,1°/29,3°/27,8°/27,4°Vízöntő

Vénusz-Jupiter sextil


(A korábbi időkben realizálódott Nap-Hold konjunkciók esetében az ábrákon a Hold elmarad a Naptól. Ez abból adódik, hogy a program forgalomba hozatala után a NASA egy "Delta T" tényező bekalkulálása miatt változtatott a Hold pozícióján.)

A Lukács (2,1-6) alapján már nyugodtan állíthatjuk, hogy az utóbbi szorosabb együttállás ("kozmikus kígyó") égisze alatt kellett tehát meglássa Jézus a napvilágot, ami i.e. 8.02.10-én volt látható a Zodiákusban. Ennek ellenére a Máté evangéliuma (2,16) átvitt értelemben utalást tesz az első konjunkcióra (i.e. 10.02.03.) is, amikor azt állítja, hogy Heródes király Jézus születésekor a Betlehem környékén élő fiúgyermekeket 2 éves korig leölette, amiről manapság az Aprószentek ünnepekor emlékeznek meg:


Máté evangéliuma
2,13 Menekülés Egyiptomba
Miután eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: "Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket."
2,14 Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba.
2,15 Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: "Egyiptomból hívtam el fiamat."
2,16 A betlehemi gyermekek megöletése
Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől.Straßburg/Elszász-Lotharingia, Katedrális (saját fotó)

A Magyar Katolikus Lexikon helyesen utal arra, hogy a "2 éves kor meghatározásában nyilvánvalóan a betlehemi csillag feltűnésének ideje segített" [15].

Ez tehát az egyetlen korrekt és lehetséges kozmikus magyarázata Heródes tettének, mivel biztos akart abban lenni, hogy mindenképpen végezzenek a parancsára a megjövendölt Jézussal.

Ez volt az oka annak is, hogy József és Mária a Kisjézussal a születés után azonnal menekülni voltak kénytelenek Egyiptomba, ahonnan Heródes halála után tértek csak vissza, de nem Betlehembe, hanem Názáretbe (Máté 2,23).

Heródes nemsokkal Jézus születése után a hosszantartó betegségébe belehalt. Előtte még a Holt-tengernél egy kúrán vett részt az egyre romló egészségének a javulása reményében, de eredménytelen volt. Visszatért Jeruzsálembe és az i.e. 8. év Peszách-jának (-7.03.25.) a környékén meghalt.

A híres ókori zsidó történész, Josephus Flavius "A zsidók története" című művében azt állítja, hogy egy holdfogyatkozást követően a Peszách ünnep előtt halt meg Heródes király. A holdfogyatkozás napján még kivégeztetett néhány lázadót Josephus Flavius leírása szerint.

Az említett teljes holdfogyatkozás Jézus születése előtt két és fél hónappal történt, ami látható volt Jeruzsálemben is:

-8.11.28. 20:46 UT +2.00 Jeruzsálem
(teljes holdfogyatkozás)
[16]

Magunk is meggyőződhettünk arról, hogy a Dionysius Exiguus Benedek-rendi szerzetes által i.sz. 525-ben megállapított keresztény időszámítás hamis. A Názáreti Jézus születési évét (Anno Domini Nostri Iesu Christi - Anno Domini) minden alap nélkül ~8 évvel későbbre tette, ezzel megtévesztve a Jézus életének kozmikus misztériumát kutatókat és feltárni igyekvőket. Ezt ma már a keresztény források is elismerik, de sajnálatos módon előszeretettel hivatkoznak még mindig Jézus születésével kapcsolatos hamis teóriákra, gondolok én például a Kepler-féle alaptalan elképzelésre, ami egy háromszor megismétlődő Jupiter-Szaturnusz konjunkciónak tulajdonította a betlehemi csillagot.


Minden kutatóban fel kellene merüljenek a következő kérdések:

Milyen alapon bizosította volna Jézus számára egy Jupiter-Szaturnusz konjunkció a "bűntelenségét"?...

Hogy kapcsolódhatott volna a születésének a misztériuma a keresztre feszítésének a misztériumához?...

Mitől vált volna egy Jupiter-Szaturnusz konjunkció hatására messiássá Jézus?...

Mi oka lett volna Heródesnek Jupiter-Szaturnusz konjunkció esetén kétéves korig lemészároltatni a fiúgyermekeket?...

Mi köze van a Jupiter-Szaturnusz konjunkciónak a Shem ha-Mephorashoz ("Isten 72 szelleméhez")?...


Ha ezekre a kérdésekre korrekt módon válaszolunk, akkor rá fogunk jönni, hogy a Jupiter-Szaturnusz együttállásnak nem lehetett semmi köze a betlehemi csillaghoz.

Arra az elhamarkodott következtetésre juthatnának, hogy a tárgyalt "kozmikus kígyó" ismeretében már meg is van oldva a betlehemi csillag rejtélye, amiről kizárólagosan csak Máté adott híradást:


Máté evangéliuma
2,1 A napkeleti bölcsek imádják Jézust
Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe,
2,2 és ezt kérdezték: "Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az Ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk Őt."


A betlehemi csillagról részletesen számolok be egy másik tanulmányomban.


Mit tudunk Jézus keresztre feszítésével kapcsolatosan?

a, Jézust "az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" (Pál levele a zsidókhoz 9,15), véresáldozat (pászkabárány) gyanánt (Pál levele a zsidókhoz 9,22-24) feszíttették keresztre bűnbakként a peszách ünnep előkészületi napján (Máté 26,2; Márk 14,1; Lukács 22,1/7; János 18,39; 19,14) a szanhedrin követelésére (Máté 26,3-4; 27,20; Márk 14,1; 15,11; Lukács 22.2; 23,18; János 11,45-53; 18,14), tehát holdtölte alkalmával.

b, Judás a néphagyomány szerint április elsején akasztotta fel magát, Jézus kereszthalálának a napján [17].

c, Jézus a kínhalálakor ~33 éves volt [18].

d, Jézus keresztre feszítése egy kozmikus esemény volt II. János Pál pápa és Ratzinger bíboros (ma XVI. Benedek pápa) szerint is [19].

e, Christoph Schönborn bíboros, Bécs érseke és az Osztrák Püspöki Konferencia elnöke állítása szerint: "A jászol mellett kezdettől fogva ott áll a kereszt, így Schönborn. A jászolban lévő újszülött gyermek egy megelőzése a keresztnek." [20]

f, Jézus a kereszthalála által magára vette a "világ bűneit" [21].

g, A kereszt tisztelete nem a Pál-féle kereszténység ötlete, hiszen az már az ószövetségi magyarázatokban is felbukkant [22].

h, az evangélisták elmondása szerint Jézust egy pénteki napon feszíttették keresztre (Máté 27,62; Márk 15,42; Lukács 23,54; János 19,31), ami be fog bizonyosodni, hogy vagy a későbbiek folyamán kerülhetett bele az Újszövetségbe, vagy pedig az "evangélisták" dezinformációnak szánták szerintem [23].


Az eddig leírtak alapján tulajdonképpen pontosan meg tudnánk már határozni Jézus keresztre feszítésének a dátumát, hiszen tudjuk, hogy i.e. 8.02.10-én született Betlehemben, 33 éves korában a peszách ünnep előkészületi napján lett keresztre feszítve, ami a néphagyományok szerint április elsejére esett. Tehát i.sz. 25 április elsejére kellene essen Jézus kínhalála, ami peszách előkészületi napja kellett, hogy legyen.

Vizsgáljuk meg az i.sz. 23 - 36 közötti időszak peszách ünnepeihez tartozó égi helyzetképeket Nap-Hold oppozíció figyelembevéte mellett:

(A babiloni naptár alapján létrehozott zsidó hónap első napja, a Rosh Chodesh -héber: ראש חודש- nem eshet egybe az újhold napjával, hanem a rákövetkező első vagy második nappal, mivel az újhold (Nap-Hold konjunkció) utáni holdsarló megjelenése utal arra.)

Ezek után szerintem már egy laikus is ki tudja választani a fenti radixok közül a megfelelőt, ami rádásul egy olyan kozmikus keresztet ábrázol, ami részben a Shem ha-Mephorash-nak ("Isten 72 szellemének") az egyik kozmikus forrása (egy "T" kereszt), és amit a Neptunusz és a Plútó egy szabályos kozmikus keresztté egészített ki.

Jézus keresztre feszítése
25.04.01. 22:19 UT +2.00 Jeruzsálem, Vasárnap (3785.Nisan 14/15.- Peszách ünnepe!)
Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció:9,8°/10,8°/4°Kos; -Hold oppozíció:9,8°Mérleg; -Uránusz quadrat:9,7°Rák;
-Neptunusz-Plútó oppozíció:12,9°/9°Bak


(Azzal, hogy a Jupiter is részt vett a kozmikus kereszt kialakításában, növekedett a radix negatív szellemi hatása.)


Vizsgáljuk meg még egyszer ezt a keresztet, hogy mennyiben tesz eleget a feltételeknek:

1, A szabályos kozmikus keresztet a Nap, Hold és az összes negatív szellemi hatású planéták képezik.

2, Ennek a keresztnek egy része egy "T" kereszt, ami Shem ha-Mephorash kozmikus forrásait felépítő égítestekből (Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz) áll.

3, A hagyomány szerint Jézust egy "T" keresztre (crux commissa) feszíttették fel [24]. (Abban az időben még elvileg ismeretlen volt a Neptunusz és a Plútó, amit persze ezotérikus asztrológusok megkérdőjeleznek... [25])

4, Erre a kozmikus keresztre valóban rá illik az az állítás, ami szerint Jézus "magára vette a világ bűneit".

5, A kozmikus kereszt a peszách ünnep előestéjén realizálódott.

6, Jézus ekkor a 33. életévében volt.

7, Április elsején jött létre ez a kereszt, amikor Judás öngyilkos lett Jézus halála napján a néphagyomány szerint.

8, Jézus keresztre feszítése valóban egy kozmikus esemény volt, mint ahogy ezt II. János Pál Pápa és Ratzinger bíboros (ma XVI. Benedek pápa) is helyesen állították.

9, Jézus születési konstellációja, a kozmikus kígyó (Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció) került fel a keresztre, ahogy azt már a korábban bemutatott alkémiai ábra is szemléltette.

10. Kozmikus szempontból tehát kizárólagosan csak ez a kereszt bizonyítja azt, hogy köze volt a születésnek a keresztre feszítéshez misztérium szinten, amit Christoph Schönborn bíboros, Bécs érseke is helyesen állapított meg; "A jászol mellett kezdettől fogva ott áll a kereszt, így Schönborn. A jászolban lévő újszülött gyermek egy megelőzése a keresztnek."


Az eddigi bizonyítást két dolog látszik cáfolni:

a, Az evangélisták szerint a keresztre feszítés egy pénteki napon történt.

b, A hivatalos álláspont szerint Poncius pilátus i.sz. 26-tól volt helytartója Júdeának.


- Vizsgáljuk meg az első pontot: az újszövetségi magyarázatok szerint Jézus pénteken lett keresztre feszítve, és harmadnapra, azaz vasárnap feltámadt úgymond a halottaiból. Azt ugye tudjuk, hogy a keresztények számára a vasárnap az ünnep- és munkaszüneti nap.

Jézus egy anya szülte hús-vér, földi halandó volt (a biológiai apja ismeretlen), aki kizárólagosan csak a vallási mítosz talaján támadhatott fel harmad napra a halottaiból, ugyanis a valódi halál beállta után megjelenik a hullamerevség, a test sejt szinten bomlásnak indul élen az idegsejtekkel, a test kezd fokozatosan lehülni, a vastagabb erekben megalvad a vér. A vérkeringés leállása után ~3 percig még lehetőség van arra, hogy az egyént visszahozzák az életbe az egyes életfunkciók komolyabb károsodása nélkül. Ha ez az idő az 5 percet meghaladja, akkor már csak vegetatív állapotba juthat az újraélesztett test.

A tetszhalál állapotában az életfunkciók szinte észlelhetetlen módon lecsökkennek, ezért a laikus számára megtévesztő képet nyújthat.

Ha viszont Jézus tetszhalott volt, akkor nem lehetett szó feltámadásról, ami a Pál-féle kereszténység fundamentumát képezi (Pál első levele a korinthusiakhoz 15,12-17).

Jogosan vonja kétségbe a pénteket Jézus keresztre feszítésével kapcsolatosan az "Isten Egyházának Gyülekezetei" weblapon található peszách-ról szóló magyarázat is [23].

Jézus feltámadása a természet törvényei miatt kizárt dolog, viszont a keresztre feszítése vasárnap történt ténylegesen, tehát a keresztények tulajdonképpen a kínhalálát ünneplik vasárnap, nem a feltámadását szerintem.

Jézus harmadnapra "történt" feltámadása nem egy eredeti ötlete volt a Pál-féle kereszténységnek, hiszen ez a mesés elképzelés megtalálható volt már a Mithras mítoszban is. Mithras úgymond szintén egy szűztől született december 25-én, 12 tanítványa volt, a halála után pedig sziklasírba temették, mint Jézust az újszövetségi legendákban, és harmadnapra feltámadt a halottaiból.

Hórusz, Krisna, Dionüszosz, Attis szintén szűztől születtek december 25-én a legendák szerint, és a haláluk után mindannyian feltámadtak.

- Poncius Pilátus helytartóságának kezdetével kapcsolatosan ne feledkezzünk meg arról, hogy a keresztény időszámítás hamis, mivel Jézus nem ennek a kezdetén látta meg a napvilágot, hanem i.e. 8.02.10-én. Viszont Pilátus helytartó lehetett már akkor, amikor Jézus 26 éves volt, azaz i.sz. 19-29-ig, vagy ha egy korábbi téves elképzelés alapján Jézus születését i.e. 4-re tennénk, akkor i.sz. 23-33-ig. Egy a biztos, hogy Jézus i.sz. 25 április elsején halt kínhalált és Poncius Pilátus helytartósága alatt.Források:


[1] - http://lexikon.katolikus.hu/
Magyar Katolikus Lexikon
misztérium (gör. müsztérion, vsz. a müein 'bezárulni, magába zárni' igéből, lat. mysterium): titok, melynek természetfölötti vonatkozásai is vannak, ezért megértése meghaladja a pusztán emberi képességeket.


[2] - http://regi.zsido.com/
http://www.zsido.com/


[3] - http://stjosef.at/morallexikon/


[4] - http://stjosef.at/morallexikon/


[5] - http://hu.wikipedia.org/
Misztériumvallás
A misztériumvallás titkos, csak a beavatottak számára ismert és érthető szertartások gyakorlása révén működő vallások gyűjtőneve

A misztériumvallások követői, a vallási társaságok tagjai szigorú titoktartásra kötelezték magukat. A kultusz középpontjában többnyire valamelyik keleti meghaló és feltámadó isten állt, és azt a hitet táplálta, hogy amint a mítosz istene sokat szenvedett és meghalt de dicsőségesen feltámadt, úgy a beavatottak is, bármily rossz a sorsuk, haláluk után feltámadnak és az istenség részesévé válnak, istenükkel uralkodnak, megistenülnek.


[6] - Lévi Eliphas: A nagy misztérium
(79.old.) A katolikus hit a tömegek körében egy titkon keresztül kap bebocsátást, amit maga a pápa sem ismer!


[7] - http://keresztenyek.hu/
Az Újszövetség tanúsága szerint Jézus bűntelen volt:
Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? (János 8:46)
Aki így beszél, vagy nagyzási hóbortban szenved, vagy igaza van. Az első keresztényekkel együtt hisszük, hogy az emberek közül egyedül Jézus mondhatja ezt a mondatot.

Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. (Zsidó levél 4:15)

Mert ilyen főpap illett hozzánk: szent, ártatlan, szeplőtlen... (Zsidó levél 7:26)

... Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. (1 Péter levél 2:22)


[8] - http://www.alchemylab.com/
http://www.alchemylab.com/flamel15.htm

[9] - Prof. Gunkel Hermann: Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit (1895)
(S.201) Durch den Drachensturz hat Christus die Herrschaft.
(S.272) Der Drache wird als sogenannte Teufel und Satan gedeutet.
--Prof. Gunkel Hermann:A teremtés és a káosz az ős- és a végidőkben (1895)
(201.old.) A sárkány leesése által van Krisztusnak hatalma.
(272.old.) A sárkányt mint ördögöt és sátánt ételmezik.--


[10] - http://www.levity.com/alchemy/
http://www.levity.com/alchemy/images/amcl65.jpg


[11] -http://www.esoteric.msu.edu/
http://www.esoteric.msu.edu/jpg/Uroboros.jpeg


[12] - http://www.kunstkopie.de/
http://www.kunstkopie.de/kunst/jean_bellegambe/mystic_bath_souls_hi.jpg


[13] - http://regi.zsido.com/
http://zsido.com/
Chászid gondolatok a lubavicsi rebbe,
Menáchem Mendel Schneerson rabbi nyomán
Mikor keletkezik a lélek?
A lélek születéskor hatol a testbe s teremt ezáltal életet, önálló embert.

Születésünk pillanata földi küldetésünk kezdete, amelynek lényege, hogy anyagi világunkat a lélek kifejeződési formájává az Örökkévalótól eredő szellemiség hordozójává formáljuk.

A születés az Örökkévaló adománya.

http://www.nai-israel.com/ (sajnos már nem érhető el)
16.März.2001 (Fr.) - 21.Adar.5761
Geburt nicht vorlegen
Der sefardische Oberrabbiner Elijahu Bakschi-Doron bestimmte, daß es verboten ist die Geburt eines Kindes auf einen früheren Zeitpunkt zu verlegen, wenn nicht ärztliche Beweggründe es erfordern. Bei der Geburt, so der Rabbiner, würden das Schicksal und die Persönlichkeit des Menschen geformt und daher dürfe man nicht in den Naturprozeß eingreifen. Diese Gezetz befindet sich in einer neuen Gesetzessammlung, die diese Woche herauskam.
--A szülést nem előrehozni
Elijahu Bakschi-Doron szefárd főrabbi úgy határozott, hogy tilos egy gyermek szülését egy korábbi időpontra helyezni, ha nem orvosi indíték követeli meg. A szülésnél lesz az ember sorsa és személyisége kialakítva, és ezért nem szabad az embernek a természeti folyamatba beleavatkoznia, így a rabbi.
Ez a törvény egy új törvénygyűjteményben található, ami ezen a héten jött ki.--


[14] - http://www.hetek.hu/fokusz/
http://www.hetek.hu/index
Hetek -1998. 03. 14. (II/11)
Idők és számítások az ezredforduló küszöbén
Jézus lekésett születésnapja
Dr. Grüll Tibor ókortörténész
A Jézus születésével és gyermekkorával kapcsolatban legtöbb információval szolgáló Lukács evangéliuma a születés időpontját Augustus császár (i. e. 27-i. sz. 14) népszámlálási rendeletének idejére teszi, amikor Publius Sulpicius Quirinus volt a szíriai helytartó. A Jézus születése utáni betlehemi gyermekgyilkosságokat Nagy Heródes (i. e. 37-4) rendelte el. Ebből egyszerű logikával kikövetkeztethető, hogy Jézusnak valamikor Augustus trónra lépése és Heródes halála (i. e. 27-4) között kellett születnie. De szűkítsük tovább a kört. Augustus kőbe vésett önéletrajza, a híres Ankarai emlékmű szerint a császár három nagy népszámlálást tartott a birodalomban: i. e. 28-ban, i. e. 8-ban és i. sz. 14-ben, halála évében. Vagyis az egyetlen szóba jöhető évszám: i. e. 8.

http://www.mult-kor.hu/
http://www.evangelikus.hu/
http://www.origo.hu/
Mikor született Krisztus valójában?
A kérdéses időtartam másik végének behatárolásához is meríthetünk adatokat a Bibliából. Lukács evangéliumának második része így kezdődik:
Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó.
Ezek alapján a Kr. e. 8-ban kiadott császári rendelet jöhet szóba. Augustus összesen három összeírást (vagyonösszeírást és népszámlálást) rendelt el uralkodása alatt - ezt az ankarai Augustus-templom falán lévő felirat tanúsítja. Aki ismeri az Újszövetséget, jól tudja, hogy Jézus akkor született, amikor József és Mária Betlehem városába mentek, hogy összeírják őket.

Összegezve az elmondottakat: Krisztusnak Kr. e. 8 és 4 között kellett megszületnie. Az eseményt csodálatos égi esemény kísérte.

http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/
http://www.hhrf.org/nepujsag/
LIX. évfolyam 299. (16781.) sz.
2007. december 24., hétfõ
Jézus születése és a "betlehemi csillag" rejtélye
Így az első fontos dátum megállapítást nyert, és ebből következik, hogy Jézus születését hamarabb kell keresnünk!Több elképzelés szerint a születési időpontot azonban nem szabad i.e. 8-nál régebben keresnünk, és az előzőekben feltárt események miatt pedig i.e. 4 a másik dátum, ami között keresnünk kell egy égi jelet.

http://homepages.uni-tuebingen.de/
http://www.mc-rall.de/
Chronologie nach Lucas
Lucas, der in seinem Evangelium "allem von den ersten Anfängen an sorgfältig nachgegangen ist", wurde mit seiner Zeitangabe missverstanden. Man muss ihn nur wörtlich nehmen, dann ist seine Zeitangabe klar, eindeutig und sehr präzise. Der von Lucas erwähnte Reichscensus ist der Reichscensus des Jahres 8 v.Chr., das zweite Lustrum des Kaisers Augustus. Damit datiert dieser Reichscensus des Jahres 8 v.Chr. den im gleichen Jahr stattfindenden ersten Provincialcensus des Publius Sulpicius Quirinius während dessen ersten Statthalterschaft in der Provincia Syria.

Das Jahr 8 v.Chr. des Reichscensus ist jedenfalls mit Sicherheit ein Jahr der ersten Statthalterschaft des Publius Sulpicius Quirinius in der Provincia Syria.

Augustus berichtet in seinen Res gestae divi Augusti C.8, er habe drei Lustren durchgeführt: 28 v.Chr., 8 v.Chr. und 14 n.Chr. Diese Lustren wurden jeweils mit einem census populi abgeschlossen, d.h. mit der Zählung der in Rom, in Italien und den Provinzen, also im Imperium Romanum (der von Lucas erwähnten Ökumene) wohnenden römischen Bürgern - der Cives Romani.

Von den drei augusteischen Lustren (28 v.Chr., 8 v.Chr. und 14 n.Chr.) fällt das 2.Lustrum des Jahres 8 v.Chr. in die Zeit der 1.Statthalterschaft des Publius Sulpicius Quirinius in der Provincia Syria 11 - 7 v.Chr. und datiert mit dem Consulat des Gaius Censorinus und des Gaius Asinius den 1.Provincialcensus des Publius Sulpicius Qurinius in der Provincia Syria in das Jahr 8 v.Chr.: In diesem Jahr kommen Joseph und Maria von Nazareth in Galilaea nach dem 148 km entfernten Bethlehem in Iudaea, um sich in der für die Familie zuständigen Meldestelle der römischen Behörde zu stellen.

http://www.netzwelt.de/lexikon/
http://de.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/
1.: Den Reichscencus (Iustrum), die Schätzung römischer Bürger im gesamten Imperium Romanum
2.: den Provincialcencus (die Schätzung der Provencialien) für die Bewohner der Provinz, die das römische Bürgerrecht (Civitas Romana) nicht besaßen.
Beide wurden im ein- und demselben Jahr 8 v. Chr. in der "Provincia Syria / Iuadea" durchgeführt. Es ist wohl Zufall, dass der Provincialcencus zur Zeit der ersten Statthalterschaft des Publius Sulpicius Quirinius (11 - 7 v. Chr) mit dem vom Kaiser Augustus angeordneten Reichscencus zusammenfällt.


[15] - http://lexikon.katolikus.hu/
A Magyar Katolikus Lexikon
betlehemi gyermekgyilkosság: az aprószentek legyilkolása. - A 2 éves kor meghatározásában nyilvánvalóan a betlehemi csillag feltűnésének ideje segített
BL:152. - Kirschbaum II:509.


[16] - http://eclipse.gsfc.nasa.gov/
Catalog of Lunar Eclipses: -0099 to 0000 ( 100 BCE to 1 BCE )
Kép


[17] - http://www.krepuska-feszt.hu/
http://www.hazatereshalas.hu/
Április 1 - Júdás felakasztásának napja

http://www.csaladinet.hu/hirek/
Április elsejéhez - a bolondjárás napjához - régebben több babonás hiedelem is tartozott. Minthogy ekkor akasztotta fel magát az áruló Júdás, e napot a népi vallásosság hívei szerencsétlen napnak tartották.

http://www.fszek.hu/konyvtaraink/
Április 1-je az indás növények vetőnapja is volt, minden más munka végzésére szerencsétlennek tartották ezt a napot, mert a nép úgy hitte, Júdás ezen a napon akasztotta fel magát.

http://www.miep.hu/
A könyvből megtudhatjuk, hogy Húsvét és Pünkösd miért akkor van, amikor van, és az is kiderül, hogy a hagyományok szerint Júdás halálának napja április 1-je, ekkor vetett véget életének önkezével az áruló apostol. Jézus Krisztus ekkor éppen Pilátus előtt állt. Egy napon haltak meg!

http://www.heiligenlexikon.de/
Nach christlicher Legende soll Judas Ischariot, der Verräter Jesu, an einem 1. April geboren worden sein oder aber sich per Strick das Leben genommen haben. Auch soll Luzifer an einem 1. April in die Hölle hinabgefahren sein. So gesehen ist dieser Tag ein Unglückstag.
--A keresztény legenda szerint Júdás Iskáriótes április 1-én született, és ugyanazon a napon akasztotta fel magát. Lucifer is egy április 1-én kellett a leszálljon. Így ez a nap egy szerencsétlen nap.--

http://de.wikipedia.org/
Der 1. April gilt, je nach Überlieferung, als Geburts- bzw. Todestag des Judas Ischariot, der Jesus Christus verraten hatte. Zudem sei der 1. April angeblich der Tag des Einzugs Luzifers in die Hölle und daher ein Unglückstag...
--A hagyomány szerint április 1. Júdás születése és halála napjának számít, aki Jézus Krisztust elárulta. Ezenfelül állítólag április 1. Lucifer bevonulásának a napja a pokolba és ezért egy szerencsétlen napnak számít...--

http://www.religioeses-brauchtum.de/
An diesem Tag (1. April) wurde Judas Iskariot geboren, an diesem Tag erhängte sich Judas Iskariot, an diesem Tag fand der Himmels- oder Engelsturz statt, bei dem Satan aus dem Himmel gestoßen wurde.
--Ezen a napon (április 1.) született Júdás Iskáriótes, ezen a napon akasztotta fel magát, ezen a napon történt az égbolt vagy angyal lezuhanása, amikor sátán a mennyből ki lett taszítva.--


[18] - Lukács evangélium
3,23 Jézus nemzetségi táblázata
Jézus mintegy harminc esztendős volt, amikor elkezdte működését.

http://www.katolikus.hu/
1383. VI. Orbán kihirdeti a Szentévet Jézus Krisztus 33 éves földi életének emlékére.

Dr. Szántó Konrád: A Katolikus Egyház története III. (1987)
(42. old.) 3. A Talmud Jézusról
Talmud, vagyis Tanítás a gyűjtőneve az ószövetségi Szentírás befejezése után keletkezett zsidó teológiai írásoknak. Főleg a Mózes könyveire vonatkozó vallásjogi tanokat tartalmazza... A Talmudban előforduló feljegyzések Jézussal kapcsolatban - minden célzatosságuk ellenére - Krisztus történeti léte mellett tanúskodnak.

Szanhedrin 43,a.: "Peszach előestéjén felakasztották Jézust, 40 napig kiáltott előtte a kiáltó: Jézust, a Názáretit megkövezésre ítélték, mert varázslást művelt. Izraelt elcsábította és hűtlenné tette Istenhez. Aki azonban mentő körülményt tud a számára, jöjjön mondja el. De nem találtak mentő körülményt, és 40 napi várakozás után Peszach előestéjén kivégezték."

Babiloni Talmud Szanhedrin 106. b... "Balaám, a Sánta (=Jézus) 33 esztendős volt, amikor Pintiasz (Pontius Pilátus), a Rabló megölte... Úgy mondják, hogy anyja fejedelmektől, uralkodóktól származott, de ácsokkal keveredett."
(In: Koncz Lajos, A mi Krisztusunk, Budapest 1975, 113-114. o.)


[19] - http://uj.katolikus.hu/
ECCLESIA DE EUCHARISTIA
II. János Pál pápa enciklikája
„Az Eucharisztia ünneplésének e sokféle helye nagyon megéreztette velem az Eucharisztia egyetemes, sõt kozmikus jellegét. Igen, kozmikus jellegét.

http://www.vatican.va/
http://www.oecumene.radiovaticana.org/
http://www.kath.net/
Radio Vatikan
26/03/2005 10.58.03
Roms Kreuzweg 2005, von Kard. Ratzinger
ZWÖLFTE STATION
Jesus stirbt am Kreuze
Das Kreuz Jesu ist ein kosmisches Ereignis. Die Welt wird dunkel, wo Gottes Sohn dem Tod preisgegeben ist.
--A római keresztút 2005, Ratzinger bíboros (azóta XVI. Benedek pápa)
XII. állomás
Jézus meghal a kereszte
n Jézus keresztje egy kozmikus esemény. A világ sötét lesz, ahol Isten fia a halálnak ki lett szolgáltatva.--

http://www.documentacatholicaomnia.eu/
Ratzinger. Joseph. Card [2005-03-25]
http://www.documentacatholicaomnia.eu/
VENERDÌ SANTO 2005
MEDITAZIONI E PREGHIERE DEL CARDINALE
JOSEPH RATZINGER
DODICESIMA STAZIONE
Gesù muore sulla Croce
La croce di Gesù è un avvenimento cosmico. Il mondo si oscura, quando il Figlio di Dio subisce la morte.


[20] - http://religion.orf.at/tv/news/
(már nem érhető el, de mellékelem a fotóját)
Schönborn: Geburt Jesu überwindet Dunkel des Stolzes.
Neben der Krippe stehe von Anfang an das Kreuz, so Schönborn. Das neugeborene Kind in der Krippe sei eine Vorwegnahme des Kreuzes.
--Schönborn: Jézus születése áthidalta a büszkeség sötétségét.
A jászol mellett kezdettől fogva ott áll a kereszt, így Schönborn. A jászolban lévő újszülött gyermek egy megelőzése a keresztnek.--
Az erededi cikk fotója: Kép


[21] - http://www.parokia.hu/bible/
János evangélium
1,29 Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: "Íme, az Isten Báránya, aki hordozza (felveszi) a világ bűnét!
(hordozza: Az eredeti szó kettős értelmű: felveszi és hordozza. De jelentheti még: eltörli, elveszi, magára veszi.; Ézs 53,4-7)

http://www.kereszteny.hu/
A Szentháromságnak ez a megjelenése arra akar rámutatni, hogy Jézusnál nincs szó bűnvallomásról, ő csak magára vette a világ bűneit, hogy megváltson minket.

http://www.katolikus.hu/
http://www.katolikus.hu/
A Katolikus Egyház Katekizmusa
MÁSODIK FEJEZET
5. Cikkely
1505 A kereszten Krisztus a rossz egész terhét magára vette, [112] elvette a "világ bűnét" (Jn 1,29), aminek a betegség csak egyik következménye.

http://www.esztergomi-ersekseg.hu/
BŰN ÉS ENGESZTELÉS HÚSVÉT FÉNYÉBEN
Akár egyént jelöl "Isten Szolgája", akár kollektív személyiség, a lényeg ugyanaz: közvetlenül vagy közvetve, de mindenképpen Krisztusról van szó, mert Ő magára vette a világ bűneit és engesztelést nyújtott megváltó szenvedésével, halálával és feltámadásával: "A mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá... a mi bűneinkért szúrták át... odaadja életét engesztelő áldozatul." (Iz 53,4-12)

http://www.vigilia.hu/
Emlékezet és kiengesztelődés
Az egyház, amikor így cselekszik - bűnvallást tesz és bocsánatot kér gyermekei bűneiért -, Krisztushoz társul és hozzá válik hasonlóvá, aki szintén magára vette a világ bűnét (vö. Róm 8,3; 2Kor 5,21; Gal 3,13; 1Pét 2,24). Az egyház és a ,,hívő számára a múlt bűneinek felvállalása részvételt jelent a megfeszített és feltámadt Krisztus misztériumában, hiszen Ő mindenki bűneit magára vállalta,, (EK 49; vö. EK 7, 26).


[22] - Pál levele a korinthusiakhoz
1,18 A kereszt (*kozmikus sárkány) igéje Isten hatalma
Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.,

http://www.oromhirek.hu/
Gyáli Református Gyülekezet
Amikor Jézus a legerőtlenebb volt a kereszt haláltusájában, Isten ereje akkor volt a legerősebb, mert így vitte a keresztre a bűn és a kárhoztatás teljes súlyát mindazokért, akik hisznek benne.

http://www.atanaz.hu/foisk/
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
Jézus halála Isten szeretetének a győzelme, vagyis mindvégig kitartó szeretet (Jn 13,1), túlmegy a bűnön és a bűn okozta halálon. Halálát, mint olyat, egyedül csak a feltámadással és a Lélek kereszten való kilehelésével, illetve a Léleknek az egyházra való kiárasztásával és a világ pünkösdi megvilágosodásával együtt lehet elgondolni.(38.) Az örök élet “forrása”, ami elnyelte a halált nem más, mint a kereszten átadott Szentlélek.

Dr. Szántó Konrád: A Katolikus Egyház története (1983)
(I./118.) Érdekes jelensége a keresztény imaéletnek, hogy imádságaikat keleti irányba fordulva és a kereszt jele előtt mondták el. Kelet felé azért fordultak, mert onnan várták az Úr eljövetelét, a kereszt pedig az Úr érkezésének diadalmi jele volt.

http://www.ferences-sze.sulinet.hu/
A pogányok meggyőződése is az volt, hogy a "pecséttel" (kereszttel) megjelölt keresztények jelenléte lehetetlenné teszi a jóslásokat. A kereszt egyben az üdvösség és a végítélet jele.

Ez mutatja, hogy milyen szoros kapcsolatot láttak a keresztények Krisztus személye és keresztje között.

Jelenések könyve
7,2 Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hangon odakiáltott a négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek, 7,3 és így szólt: "Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit".

http://maranatha.uw.hu/Biblia/
http://www.bibliacatolica.com.br/
Ezekiel könyve, 9
3. Izrael Istenének dicsõsége a kerubokról, ahol volt, a templom küszöbéhez szállt. Ekkor a fehér ruhába öltözött férfit hívta, akinek íróeszközök voltak az oldalán,
4. és így szólt hozzá: "Járd be a várost, járd be egész Jeruzsálemet, és jelöld meg kereszttel azoknak az embereknek a homlokát, akik siránkoztak és bánkódtak a szörnyûségek miatt, amelyeket mûvelnek benne."
5. A többieknek meg ezt mondta a fülem hallatára: "Menjetek utána, járjátok be a várost és pusztítsátok! Ne nézzetek rá irgalommal és ne könyörüljetek rajta!
6. Öreget, ifjút, szüzet, gyereket és asszonyt egyaránt öljetek meg, és irtsatok ki mindenkit! Akinek azonban kereszt van a homlokán, azt ne bántsátok! Szentélyemmel kezdjétek!" Megkezdték tehát a véneken, akik a templom elõtt voltak.
7. És így szólt hozzájuk: "Tegyétek tisztátalanná a templomot, töltsétek meg halottakkal az udvarokat, induljatok!" Azok elindultak, bejárták a várost és pusztítottak.


[23] - http://www.churchofgod.hu/
A holdnaptár szerint az ünnepnap bármely napra eshet. Krisztus (*Názáreti Jézus) megfeszítése a közhiedelem ellenére nem egy pénteki napra esett, s így feltámadása sem történhetett meg vasárnapi napon (lásd még a The Companion Bible 42. függelékét).
(*) - saját megjegyzés


[24] - http://www.ujremeny.hu/biblia/
5 http://www.biblialap.hu/
Keresztény Advent Közösség
Jézus Krisztus fizikai haláláról
Bár a régészeti és történelmi bizonyítékok erősen arra utalnak, hogy Jézus idejében Palesztinában a rómaiak többnyire az alacsony T-alakú keresztet használták , a keresztre feszítés gyakorlata gyakran változott az adott földrajzi területen belül is az ítéletvégrehajtók elképzeléseitől függően, és latin keresztet vagy más félét is használhattak.

http://www.geographic.hu/
Stigma: csak Jézus lábán lehetett?
Éppen ezért a kalifoniai régész szerint Krisztust egy T alakú keresztfára feszíthették meg, amelynek horizontális gerendája leemelhető volt.

http://www.welt.de/wissenschaft/
21.03.08
Wie Jesus qualvoll am Kreuz starb
Jesus starb an einem T-Gerüst
Auf diese Weise bekam dieses Marter- und Hinrichtungswerkzeug die Form des heutigen Buchstaben „T“. Es gibt archäologische Belege, nach denen Jesus an einem solchen Kreuz hingerichtet wurde.

http://www.kirchenweb.at/
Kirche Glauben Lexikon
Kreuze Kruzifix Kreuzformen Kreuzarten
In den Katakomben taucht das Kreuzeszeichen selten auf, als griechisches wie als lateinisches Kreuz. Manchmal ist es durch das T ersetzt, das der Form des bei der Kreuzigung Jesu verwendeten Kreuzes entspricht.


[25] - Alan Leo´s Astrologische Werke I. (1928 Leipzig)
(1-3.old.) Die Astrologie ist die älteste der Wissenschaften. Von Babylon und Chaldäa aus verbreitet sich der Glaube an die Astrologie über die ganze Erde.
Mit der Kultur von Chaldäa, dessen weise Priester sich in innerer Erleuchtung bis zu den Gestirnen erhoben, scheint der Stern der Astrologie untergangen zu sein, ja die Meisten halten ihn für gänzlich verschwunden. Sie taucht erst wieder auf, als Pythagoras und seine ernsten Anhänger die Religion der Weisheit von neuem beleben. Den Römern aber blieb es schließlich überlassen, auch die letzten Spuren einer esoterischen Auffassung der Astrologie zu verwischen.
Zu dieser Zeit war die Kenntnis von Uranus, dem Planeten der Astrologie, gänzlich in Vergessenheit geraten, und in der Stundenastrologie verwandte man dafür Hilfspunkte. Die alten Überlieferungen waren entweder vergessen oder so verderbt und falsch verstanden, daß man die Astrologie nicht mehr als Wissenschaft,sondern nur noch als eine Wahrsagekunst bezeichnen konnte.
--(1-3. old.) Az asztrológia a legrégibb tudomány. Babilonból és Káldeából terjedt el az asztológiába vetett hit az egész Földünkre nézve.
A káldeai kultúrával és ennek tudós belső megvilágosodásukban a csillagokig emelkedett papokkal az asztológiának a csillaga úgy tűnik, leáldozott, igen némelyek teljesen eltűntnek tartják. Először ismét akkor bukkant fel, amikor Püthagorasz és az ő a tudás vallásának komoly követői, újra életrekeltették.
A rómaiaknak azonban ez végül is megerőltetést jelentett, és az ezotérikus asztrológiának az utolsó nyomait eltörölték. Ezekben az időkben az Uránusz Ismerete, az asztrológusok planétája teljesen feledésbe merült, és a "Stundenastrologie"-ban az ember helyette segédpontot használt. A régi tudósítások vagy elfelejtődtek vagy tönkrementek és félre lettek értve olyannyira, hogy az ember az asztológiát többet nem tudta tudománynak, hanem csak jövendőmondásnak nevezni.--

Alan Leo´s Astrologische Werke IV. (1930 Leipzig)
(S.148) Der Planet Uranus wurde von dem Astronomen Wilhelm Herschel in der Nacht des 13.März 1781 wiederentdeckt!
(S.153/154) Uranus und Neptun bilden in vieler Hinsicht ein Planetenpaar, die erst in der Neuzeit entdeckt wurden, denen man aber Namen aus der antiken Mythologie gab. Es ist uns kein Bericht überliefert, der zu dem Beweis genügen würde, daß die Astrologen des Altertums um ihre Existenz wußten. Trotzdem berichten die Okkultisten, ihre Forschung zeige ihnen, daß die beiden Planeten schon in sehr alter Zeit bekannt gewesen sind.
--(148. old.) Az Uránusz planéta 1781.március.13.-án éjjel Wilhelm Herschel astronómus által újra fel lett fedezve!
(153/154. old.)Az Uránusz és Neptunusz sok tekintetben egy planétapárt képeznek, amik először az újkorban lettek felfedezve, ezeknek az ember azonban az antik mitológiából adta a nevüket. Nem maradt ránk tudósítás (*?), ami elég bizonyíték volna, hogy a régi idők asztrológusai ezek létéről tudtak volna. Mégis az okkultisták tudósítanak, az ő kutatásaik mutatják nekik, hogy mind a két planéta már a nagyon régi időkben ismert volt"!

Tiede Ernst: Das entschleierte Christusgeheimnis (1921, Leipzig)
(S. 40.) Die älteste indische Schrifturkunden des "Purana" (das schon den Altindern als eine Überlieferung aus ältester Vorzeit galt) wissen von 9 Planeten zu berichten. Dies stimmt mit der Anzahl der heute bekanntten größeren Planeten insofern überein, wenn man auch die wiederentdeckten Planeten Uranus und Neptun mitzählt. Die beiden letzten entsprechen, wie in neueren Zeit ermittelt wurde, bezüglich ihrer Dichtigkeit nicht ganz dem Eise. Ihre astralen Einflüsse auf die körperlichen Lebewesen der Erde sind nach althergebrachter Erfahrung gleich Null, sie wurden daher, wenn es sich um Hervorhebung der astralen Einflüsse handelte, außer Acht gelassen. Bis auf die Neuzeit war deshalb stets nur von 7 Planeten im Bereiche unseres Sonnensystems einschließlich Sonne und Mond die Rede.
--Tiede Ernst: A leleplezett Krisztus-titok (1921, Lipcse)
(40. old.) A "Purana" (ami már az ó-indiaiaknak a legkorábbi őskorból való hagyománynak számított) legöregebb indiai írott okmányai 9 planéta ismeretéről számolnak be. Ez a ma ismert nagyobb planéták számával van összhangban, amennyiben az ember az újra felfedezett Uránusz és Neptunusz planétákat is hozzászámolja. Az utóbbiak nem teljesen felelnek meg, mint ahogy az újabb időkben ki lett derítve a sűrűségüket illetően a jégnek. A szellemi hatásuk a Földön a testel rendelkező élőlényekre a hagyományos tapasztalatok szerint nulla, emiatt hogyha a szellemi hatásuk kihangsúlyozásáról volt szó, figyelmen kívül hagyták. A újkorig ezért mindig csak a naprendszerünk 7 bolygójáról volt szó a Napot és a Holdat beleértve.--