Klaus Matefi
Az Ó- és Újszövetség feltételezhető kapcsolataAz Újszövetségnek tulajdonképpen három fontos üzenete lenne a későbbi idők embere számára:

1, Jézus azért halt meg a kereszten, hogy kínhalálával megváltsa az emberiséget a bűntől. Az életünk nem véges, hanem örök.
2, Jézus tanításai az emberi együttéléssel kapcsolatosan az egyetlen helyes és követésre méltó etikai sugallatok.
3, Jézus úgymond a kereszthalála után feltámadt a harmadik napon, és a "végidőkre", azaz napjainkra újra eljön ítélni élőket és holtakat.

Jézus istenségét azért nem említettem meg, mivel arról a későbbiekben az egyházatyák döntöttek így, és az i.sz. 451-ben megtartott Khalkhedoni zsinat óta tarják csak Jézust a Szentháromság második személyének hivatalosan.

Vizsgáljuk meg részletesebben a fenti három pontban írottakat:

1, Jézust a tömegek követelésére feszíttette meg Poncius Pilátus, akiket a főpapok bíztattak erre:


Máté evangéliuma
26,3 Ekkor összegyűltek a főpapok, az írástudók és a nép vénei Kajafás főpap palotájában,
26,4 és megegyeztek abban, hogy Jézust csellel elfogják és megölik.
26,5 De ezt mondták: "Ne az ünnepen, hogy zavargás ne támadjon a nép között."

27,24 Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a forrongás még nagyobb lesz, vizet hozatott, megmosta kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt: "Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Ám ti lássátok!"
27,25 Az egész nép így kiáltott: "Szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére!"

Márk evangéliuma
14,1 A nép vezetőinek tanácskozása Jézus ellen
Két nap múlva volt a páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe; a főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan fogják el, és öljék meg őt csellel;

14,10 Júdás elárulja Jézust
Ekkor Júdás Iskáriótes, egy a tizenkettő közül, elment a főpapokhoz, hogy elárulja őt nekik.
14,11 Amikor azok ezt meghallották, megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő pedig kereste a módját, hogyan árulhatná el Jézust egy megfelelő pillanatban.

15,14 Pilátus megkérdezte tőlük: "De mi rosszat tett?" Azok pedig még hangosabban kiáltották: "Feszítsd meg!"
15,15 Pilátus eleget akart tenni a sokaság kívánságának, és szabadon bocsátotta nekik Barabbást; Jézust pedig miután megostoroztatta, kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék.

Lukács evangéliuma
22,1 Júdás elárulja Jézust
Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának neveztek.
22,2 A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől.

23,4 Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz: "Semmi bűnt nem találok ebben az emberben."
23,5 De azok erősen állították: "Fellázítja a népet tanításával egész Júdeában, Galileától kezdve egészen idáig."

23,13 Jézus és
Ekkor Pilátus összehívta a főpapokat, a vezetőket és a népet,
23,14 és így szólt hozzájuk: "Ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy a népet félrevezeti. Íme, én előttetek vallattam ki, és nem találtam ebben az emberben egyet sem azok közül a bűnök közül, amelyekkel vádoljátok.

23,20 Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bocsátani Jézust.
23,21 De ezek kiáltoztak: "Feszítsd meg, feszítsd meg őt!"
23,22 Ő azonban harmadszor is odafordult hozzájuk: "De hát mi rosszat tett ez? Nem találtam benne semmiféle halált érdemlő bűnt: megfenyítem tehát, és elbocsátom."
23,23 De azok hangos kiáltásokkal sürgették és követelték, hogy feszítsék meg. És kiáltozásuk győzött.

János evangéliuma
18,38 Pilátus így szólt hozzá: "Mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk: "Én nem találok benne semmiféle bűnt.

19,4 Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk: "Íme, kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne."
19,5 Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a töviskorona és a bíborruha. Pilátus így szólt hozzájuk: "Íme, az ember!"
19,6 Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak: "Feszítsd meg, feszítsd meg!" Pilátus pedig ezt mondta nekik: "Vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek."
19,7 A zsidók így válaszoltak neki: "Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát."


Ha a tömeg úgy döntött volna, hogy Jézust bocsássa szabadon Pilátus Barabás helyett, akkor nem halt volna kínhalált. De mint olvashatjuk az evangéliumokban, a főpapok mindenképpen a halálát kívánták Jézusnak mégpedig úgy, hogy Pilátus feszíttesse keresztre még a peszách ünnep előkészületi napján.

Miért lehetett ez a keresztre feszítés annyira sürgős?

Ezzel a kérdéssel kapcsolatosan Pálnak (korábban Saul) a magyarázatát érdemes figyelmesen értelmezni:


Pál levele a zsidókhoz
9,Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való.
9,12 Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett.
9,13 Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz,
9,14 akkor a Krisztus (*Názáret Jézus) vére, aki örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek.
9,15 Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét.
9,16 Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie;
9,17 mert a végrendelet csak halál esetén érvényes; amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen.
9,18 Innen van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül.
9,19 Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és bakok vérét vízzel, vörös gyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet és utána az egész népet,
9,20 e szavakkal: "Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt számotokra."
9,21 Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátort és az istentisztelet minden eszközét is.
9,22 A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat.
9,23 Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal.
9,24 Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk.
9,25 Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével,
9,26 mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.
9,27 És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik,
9,28 úgy Krisztus (*Názáret Jézus) is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.


Pál egyértelműen utal egy akkori kozmikus eseményre ("nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való"; "Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal"), ami úgymond a motivációja kellett legyen Jézus kínhalálálának "az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért", mivel "A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat.", és "Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg".

Itt tulajdonképpen Pál azt állítja, hogy Jézusnak az "az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" kellett meghalnia, isteni "bűnbocsánat" céljából. A Peszách ünnep előkészületi napján az Ószövetségben hívők véresáldozatot voltak kötelesek bemutatni a Tóra előírásainak az értelmében Istenüknek, JHVH-nak. "Magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal" kellett megtisztítani, tehát feltehetőleg a "különb áldozat" egy peszácháldozat keretén belül történt Jézus keresztre feszítésére utalhat. Ezt a feltételezést erősíti meg János. Jézust egy páskabárányhoz hasonlítja, ami szerint azért nem törték el Jézus lábszárcsontjait a kereszten, mivel a peszácháldozat (páskabárány) csontjait a vallási előírások szerint nem volt szabad eltörni:


János evangéliuma
19,31 Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a kereszten maradjanak; az a szombat ugyanis nagy nap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat, és vegyék le őket.
19,32 Ezért odamentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját.
19,33 Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el,
19,34 hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki.
19,35 Aki pedig látta ezt, az tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek.
19,36 Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az Írás: "Csontja ne töressék meg."

Mózes II.
12,1 A páskabárány elrendelése
Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén:
12,2 Ez a hónap lesz az első hónapotok. Ez lesz az első az év hónapjai között.
12,3 Mondjátok meg Izráel egész közösségének: Ennek a hónapnak a tizedikén vegyen magának mindenki egy bárányt, családonként és házanként egy bárányt.
12,5 Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Juhot vegyetek, de vehettek kecskét is.
12,6 Ennek a hónapnak a tizennegyedik napjáig tartsátok magatoknál, azután estefelé vágja le Izráel egész gyülekezeti közössége.
12,10 Ne hagyjatok belőle reggelre. Ha mégis marad belőle reggelre, azt égessétek el.

12,43 A páska törvénye
Ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: Ez a páskára vonatkozó rendelkezés: Az idegenek közül senki sem ehet belőle.
12,46 Abban a házban kell megenni, a házból nem szabad kivinni a húst, és a csontját sem szabad eltörni.

Mózes IV.
9,11 A második hónap tizennegyedik napján estefelé készítsék el ezek, és kovásztalan kenyérrel meg keserű füvekkel egyék meg.
9,12 Ne hagyjanak belőle reggelre, és a csontját se törjék el. Pontosan úgy járjanak el, ahogy a páskára vonatkozó rendelkezés szól.

Mózes V.
16,6 hanem azon a helyen, amelyet kiválaszt Istened, az Úr, hogy ott lakjék az ő neve, ott vágd le a páskaáldozatot este, naplementekor, abban az időpontban, amikor kijöttél Egyiptomból.


Jézus a "bűntelen" születési adottságánál fogva felfogható egy "hibátlan báránynak", a misztériumok szintjén.
Az eddigiekből az tűnik ki, hogy a halála nem egy Újszövetség létrehozása érdekében történt, és egyáltalán nem önkéntes alapon, hiszen nem erre utal az alábbi két megnyilatkozás sem:


Lukács evangéliuma
23,34 Jézus pedig így könyörgött: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek."

Máté evangéliuma
27,46 Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: "Éli, éli, lamá sabaktáni!" azaz: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?


A páskabárány feláldozása a feltételezett egyiptomi kivonulás emlékére lett elrendelve a Tóra megírói által.
Lehetett-e bármilyen kapcsolat az említett kivonulás és Jézus kínhalála között azon kívül, hogy a Tóra utasításai szerint a peszácháldozatot mindig Niszán hónap 14-én kellett bemutatniuk a kivonulás emlékére?

Jézus keresztre feszítési konstellációja (T-kereszt, a Neptunusz és a Plútó figyelembevétele nélkül!) az elmúlt 6700 év alatt tudtommal összesen hat alkalommal realizálódott:

a, I.e. 2900-ban:

-2899.12.12.
Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció:27,9°/23°/25,9°Skorpió; -Hold oppozíció:27,9°Bika; -Uránusz quadrat:26°Oroszlán

b, A feltételezett történelmi Ábrahám emberáldozat kísérletének (Izsák) az évében, i.e. 1811-ben:

-1810.12.02.
Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció:25,2°/24,8°Skorpió/0,5°Nyilas; -Hold oppozíció:25,2°Bika; -Uránusz quadrat:26,1°Oroszlán

c, A feltételezett történelmi Mózes Sínai szövetségkötésének az évében, i.e. 1336-ban:

-1335.01.09.
Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció:8°/3,8°/10°Bak; -Hold oppozíció:8°Rák; -Uránusz quadrat:10,7°Kos

d, Jézus keresztre feszítésekor, i.sz. 25 április elsején:

Jézus keresztre feszítése
25.04.01. 22:19 UT +2.00 Jeruzsálem, Vasárnap (3785.Nisan 14/15.- Peszách ünnepe!)
Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció:9,8°/10,8°/4°Kos; -Hold oppozíció:9,8°Mérleg; -Uránusz quadrat:9,7°Rák;
-Neptunusz-Plútó oppozíció:12,9°/9°Bak


(Azzal, hogy a Jupiter is részt vett a kozmikus kereszt kialakításában, növekedett a radix negatív szellemi hatása.)

e, A Templomosok megalakulásának az évében, i.sz. 1114-ben:

1114.03.23.
Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció:8,4°/14,1°/7,2°Kos; -Hold oppozíció:8,4°Mérleg; -Uránusz quadrat:8,8°Rák

Ennek az évnek a végén szintén létrejött egy olyan felépítésű kozmikus kereszt, amit a következő animációs fotó fog szemléltetni.

f, I.sz. 1658-ban:

1658.10.11.
Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció:18,1°/15°/20,5°Mérleg; -Hold oppozíció:18,1°Kos; -Uránusz quadrat:17,9°Bak

Jézus keresztre feszítését megelőző T-kereszt éppen abban az évben realizálódott, amelyikhez a feltételezett Sínai szövetségkötés utalható, előtte pedig a feltételezett Ábrahám emberáldozat kísérletének az évében:


(A korábbi időkben realizálódott Nap-Hold konjunkciók esetében az ábrákon a Hold elmarad a Naptól. Ez abból adódik, hogy a program forgalomba hozatala után a NASA egy "Delta T" tényező bekalkulálása miatt változtatott a Hold pozícióján.)

Az animációs fotón 14 darab (i.e. 1811.02.23. - 1999.08.11.) azonos felépítésű kozmikus keresztet figyelhetünk meg, melyek egyaránt a Shem ha-Mephorash-nak ("Isten 72 szellemének"), a kozmikus forrásai. Az amerikai egy dolláron ábrázolt illuminátus piramis fejezi be az animációs fotó által bemutatott kozmikus keresztek sorrendjét, ami a 14 fokozatával (13+"mindent látó szem" - "All Seeing Eye") a bemutatott keresztekre utal. A "mindent látó szem" a napfogyatkozással hatásfokozott 14. kereszt, ami a leghatásosabb szellemi forrása negatív szempontból a már többször említett Shem ha-Mephorasnak ("Isten 72 szellemének"), és egyesek "Lucifer szemeként" emlegetik.

A 14 darab kozmikus kereszt nem azonos felépítésű a Jézus keresztre feszítésekor kialakult T-kereszttel. Ezek közül viszont egyet ugyanúgy, mint Jézus kereszthalálának a kozmikus okát nemcsak a Nap, Hold, Mars, Szaturnusz és Uránusz égitestek alkottak, hanem hozzájuk csatlakozott még a másik két negatív hatásúnak tartott planéta, a Neptunusz és a Plútó is:

-450.05.18. 05:27 UT + 2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció: 20,2°Bika; Uránusz oppozíció: 20,7°Skorpió; Mars quadrat: 13,4°Oroszlán; Szaturnusz
-Neptunusz-Plútó konjunkció: 18,7°/18,7°/17,1°Vízöntő
-A Purim ünnep kozmikus eredete ("Eszter királyné csak akkor cselekedett a perzsa zsidóság megmentése érdekébe, amikor olyan égi jelet látott, miszerint tette sikerrel fog járni.")
-A Tóra megalkotása Ezsdrásék által, ami egyúttal egy visszamenőleges vallástörténelmet is eredményezett.
-Siddhartha Gautama (Buddha) születése.

Megválthatott-e valójában bárkit is a bűneitől Jézus a kínhalálával?

A nézetem szerint nem. Bűn volt, van és lesz sajnos. Kozmikus szempontból se nevezhetnénk a bemuttatott keresztet az utolsó ilyen jellegű negatív szellemi forrásnak, hiszen a későbbiekben is kimutatható ehhez hasonló konstelláció:

Sabbatai Cevi messiásnak jelentette ki magát:
1648.11.30. 6:19 UT
Nap-Uránusz-Neptunusz konjunkció:8,8°/9,3°/12,4°Nyilas; -Hold-Szaturnusz-Plútó oppozíció:8,8°/12,9°/14,6°Iker; -Mars quadrat:5,8°Szűz
(részleges-partiell holdfogyatkozás)

1649.02.27. 1:15 UT (5409 Adar 15. Susán-Purim)
Nap-Hold oppozíció:8,9°Halak/Szűz; -Mars konjunkció:6,7°Szűz; -Szaturnusz-Plútó quadrat:9,5°/13,5°Iker; -Uránusz-Neptunusz oppozíció:13,3°/14,9°Nyilas

Itt megemlíteném azt, hogy szerintem Sabbatai Cevi egy még pontosabb együttállás égisze alatt látta meg a napvilágot, mint Jézus:

Sabbatai Cevi születése:
1624.08.14. 6:10 UT +2.00 Smyrna (Izmir)
Nap-Hold -Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:21,6°/21,6°/22,8°/22,2°/17,5°Oroszlán

Csak erre alapozhatta az 1648-ban bejelentett messiási mivoltát.

Mint tudjuk, minden anya szülte hús-vér halandó szabad akarattal van felruházva Isten által, saját maga választ a jó és a rossz között. Megszűnt volna Jézus kereszthalála óta az emberi bűn, vagy esetleg az isteni negatív szellemi hatás, ami pl. Aleister Crowleyt arra késztette, hogy a születési konstellációjából eredően magát a Sátán inkarnációjának ("The Beast 666") tartsa?

Aleister Crowley születése:
1875.11.13. 09:30 UT Birmingham (Leamington Spa)
Nap-Hold oppozició:20,6°Skorpió/Bika; -Szaturnusz quadrat:19,8°Vízöntő; -Mars konjunkció:13,9°Vízöntő; -Uránusz oppozició:19,9°Oroszlán

Elfogadhatnánk-e azt a magyarázatot, ami szerint Jézus tudatosan kereste az alkalmat a megölésére, ami tulajdonképpen szándékos öngyilkossággal ért volna fel?

Két lehetőség adódik a véleményem szerint:

a, Jézus a születési adottságainak az ismeretében mindenképpen kínhalált akart halni i.sz. 25 április elsején, az akkor realizálódott kozmikus kereszt égisze alatt, hogy ez által főszereplője lehessen a halála után egy olyan ember által megalapozott Pál-féle kereszténységnek, aki Jézust soha nem látta, viszont a Szanhedrin megbízásából a legádázabb üldözője volt Jézus követőinek.

b, Jézusnak nem volt szándékában kínhalált halnia, hanem ezt a főpapok akarták elérni a Peszách ünnep előkészületi napjára, mivel ez a nap rádásul egybe esett egy nagyon ritka kozmikus kereszt kialakulásával, ami nemcsak a Shem ha-Mephorash egyik kozmikus forrása volt, de azonos felépítéssel bírt a feltételezett egyiptomi kivonulás idején realizálódott T-kereszttel.

Mivel magyarázhatóak az Újszövetségben olvasható ezzel kapcsolatos Jézusi-i megnyilatkozások?

a, Ha elfogadjuk azokat Jézus szavainak, akkor szerintem az előbb tárgyalt "a" pontban említett lehetőség állhatott fenn.

b, Jézus tényleges megnyilatkozásait, tanításait nem ismerjük, mivel nem maga írta le azokat (ellentétben Manival), hanem évtizedekkel a kínhalála után Pál kezdeményezésére lettek megalkotva. Jézus a fenti "b" pont szerint fejezte be az életét a kereszten, viszont ezt a halála után Pál (esetleg a Szanhedrin sugallatára) kamatoztatni akarta egy Újszövetségnek az életre hívása céljából a világ népei számára. Nem véletlenül Pál nem a saját népét igyekezett térítgeni, hanem az ú.n. "pogányokat" (Az apostolok cselekedetei 13,46-49), és nem kifejezetten a Jézus-i szeretet megnyilatkozásainak a jegyében:


Pál levele a galatákhoz
1,6 Nincs más evangélium
Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok;
1,7 pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát.
1,8 Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen!
1,9 Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen!

Az apostolok cselekedetei
13,9 Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve Szentlélekkel erősen ránézett,
13,10 és így szólt: "Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait?
13,11 Most íme, az Úr keze rajtad van, és vak leszel, nem látod a napot egy ideig!" Erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket.


Mint tudjuk, az ószövetségi kötelező jellegű előírások (613 micvot) megkövetelik más népek vallásainak, isteneinek az eltörlését, saját Istenükre hivatkozva:


Mózes V.
7,5 Hanem ezt tegyétek velük: oltáraikat rontsátok le, szent oszlopaikat törjétek össze, szent fáikat vágjátok ki, istenszobraikat pedig égessétek el!

12,2 El kell pusztítanotok mindazokat a helyeket, ahol az általatok meghódítandó népek szolgálják isteneiket, a magas hegyeken és halmokon, és minden zöldellő fa alatt.
12,3 Romboljátok le oltáraikat, törjétek össze szent oszlopaikat, égessétek el szent fáikat, isteneik szobrait pedig vágjátok darabokra! Még a nevüket is irtsátok ki arról a helyről!

34,12 Vigyázz, ne köss szövetséget annak az országnak a lakosaival, ahová bemész, mert csapdává válnak köztetek!
34,13 Sőt, rontsátok le oltáraikat, törjétek össze szent oszlopaikat, és vágjátok ki szent fáikat.
34,14 Nem szabad leborulnod más isten előtt, mert az Úr, akinek Féltőn-szerető a neve, féltőn szerető Isten.
34,15 Ne köss szövetséget annak az országnak a lakosaival, mert amikor paráználkodnak isteneikkel, és áldoznak isteneiknek, téged is meghívnak, és enni fogsz áldozataikból.
34,16 Ne végy feleséget leányaik közül fiaidnak, mert amikor leányaik paráználkodnak isteneikkel, fiaidat is paráználkodásra csábítják az ő isteneikkel.

A bírák könyve
2,2 de ti se kössetek szövetséget ennek a földnek a lakosaival, romboljátok le oltáraikat! Ti azonban nem hallgattatok szavamra. Hogy tehettétek ezt?
2,3 Azt is mondtam: Nem űzöm el őket előletek, hadd legyenek az oldalatokban, isteneik pedig legyenek nektek csapdául!


2, Jézus feltételezett tanításai az emberi együttéléssel kapcsolatosan helyesek és követésre méltóak egy kivétellel:


Lukács evangéliuma
14,25 Önmegtagadás és kereszthordozás
Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt:
14,26 "Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom.


Ez egy kifejezetten családellenes megnyilvánulás, ami tulajdonképpen nincsen összhangban a Jézusnak tulajdonított többi etikai sugallattal...

3, Jézus feltámadásának az elképzeléséről Pál számolt be elsőnek írásban:


Pál első levele a korinthusiakhoz
15,12 Krisztus feltámadt, mi is feltámadunk
Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása?
15,13 Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel.
15,14 Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is.
15,15 Sőt Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak.
15,16 Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel.
15,17 Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok.


Ez nem volt egy egyedi ötlet, hiszen Mithras úgymond egy szűztől született december 25-én, 12 tanítványa volt, a halála után pedig sziklasírba temették, és harmadnapra feltámadt a halottaiból. Hórusz, Krisna, Dionüszosz, Attis szintén szűztől születtek december 25-én a legendák szerint, és a haláluk után mindannyian feltámadtak.

A véleményem az, hogy az emberi élet sajnos egyszeri és megismételhetetlen. Jézus egy ugyanolyan anya szülte hús-vér halandó volt, mint bármelyikünk, csak egy speciális ("bűntelen") születési adottsággal lett felvértezve a születési időpontjából adódóan, mint pl. Sabbatai Cevi, vagy Jiddu Krishnamurti is.

A feltámadásba vetett hit az embernek az örök élet utáni irreális, megvalalósíthatatlan vágyából ered. Hasonló a helyzet a reinkarnációba (lélekvándorlásba) vetett szerintem szintén alaptalan hittel is.

Pál kezdeményezésére az Újszövetség megalkotói összekapcsolhatták Jézus feltámadását a "végidőkre", azaz napjainkra bekalkulált ószövetségi tanítások messiásának, Immánuelnek a születésével:


Pál levele a zsidókhoz
4,9 A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére.
4,10 Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól.

6,9 Hit és türelem által örököljük az ígéreteket
Felőletek azonban szeretteim, jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár, még ha így beszélünk is.
6,13 Isten ígéretei változhatatlanok
Amikor az Isten Ábrahámnak ígéretet tett, mivel nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött,
6,14 és így szólt: "Bizony, gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítalak."
6,15 És így, miután türelemmel várt, beteljesült az ígéret.
6,16 Mert az emberek önmaguknál nagyobbra esküsznek, és náluk minden ellenvetésnek véget vet, és mindent megerősít az eskü.
6,17 Ezért tehát az Isten, mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet.

9,27 És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik,
9,28 úgy Krisztus (*Názáret Jézus) is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.

Pál korinthusiakhoz írt első levele
15,20 Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.
15,21 Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is.
15,22 Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.
15,23 Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.

Jelenések könyve
2,26 Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett,
2,27 hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket;

12,5 Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához,

12,9 És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.
12,10 Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket.
12,11 Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig.
12,13 A sárkány harca a földön
Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte;


Ez az asszony nem Jézus édesanyja, hanem az Napbaöltözött Asszony (Apokaliptikus Asszony, Fekete Madonna, Sara-la-Kâli). II. János Pál pápa Fekete Madonna tisztelő volt, és XVI. Benedek is az.

Az i.sz. 25 április elsején kínhalált szenvedett Názáreti Jézusnak természetesen semmi köze nem lehet a "második eljöveteléhez", ami valójában JHVH-kozmikus Krisztus leghatásosabb szellemi forrásához, azaz az 1999.08.11-én realizálódott napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus kereszthez kapcsolódik:

1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(teljes napfogyatkozás!)
- A Napbaöltözött Asszony (Fekete Madonna) megszüli a gyermekét (Jelenések könyve 12,9-13).
- A holtak "első feltámadása" (Jelenések könyve 20,5).
- II. János Pál pápa szerint Európának az Úrral történt találkozása.
- Jézus "második eljövetele", ami valójában az ószövetségi messiásnak, Immánuelnek volt a születése (Ézsiás 7,10-14; 11,1-3; 66,7-8; Mikeás 5,1-2; Jelenések könyve 12,5).
- Az asztrológiában, kabbalahban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is járatos Nostradamus, aki a Prieuré de Sion titkos társaságnak a tagja volt, szintén erre az égi eseményre hívta fel már évszázadokkal korábban a figyelmet (Centuriák X. 72.), ami a "rettegés nagy királyának", JHVH-kozmikus Krisztusnak kellett az eljövetelét eredményezze


A Pantokrátor (Παντοκράτωρ, JHVH-kozmikus Krisztus) a "trónján"

Ez volt feltehetőleg az összes ábrahámi vallásnak a végcélja. Erre látszik utalni az alábbi idézet is:


"Az evangéliumok Krisztusa, a megígért és az eljövendő isteni megszabadító (Messiás), az Üdvtörténet távlatában már nem csak a "Krisztus", hanem - "Kyrios (Küriosz), Khrisztosz", Izrael Messiása és az egész emberiség egyetlen Megváltója!" [1]


A síiták még mindig várják ennek jegyében az i.sz. IX. század második felében született, és a X. század közepe táján eltűnt 12. Imam (Muhammad ibn Hasan) visszatérését, amit az iráni elnök éveken keresztül a 2008. évre harangozott be... [2]

Az iszlám szerint Imam Mahdi maga a visszatérő Názéreti Jézus lesz... [3] Mint ahogy a kereszhalált halt Jézus se térhetett vissza napjainkra, ugyanez a helyzet az Imam Mahdiként várt 12. Imammal is.

Ezzel szemben Immánuel születése realitás, Jichák Kaduri (Yitzchak Kaduri) kabbalista rabbi a halála előtt (2006.01.28.) arról számolt be, hogy találkozott a megszületett ószövetségi messiással:


"Kaduri azt állította, hogy 2003-ban személyesen találkozott a már most Izraelben élő messiással, és közeli rokonainak a következőket mondta el róla: „Nem mondja magáról, hogy »én vagyok a Messiás, adjátok át nekem a vezetést«, sokkal inkább a nép fogja rávenni arra, hogy vezesse őket, miután bizonyos jelek meggyőzik őket arról, hogy ő a Messiás.” Kaduri rabbi halála előtt azt is kifejtette, hogy a Messiás közeli eljövetele „megmenti Jeruzsálemet az iszlámtól és a kereszténységtől, amelyek el akarják venni a várost a zsidó nemzettől – de ez nem fog nekik sikerülni, és egymás ellen fognak harcolni”. Kaduri eme utolsó állítása nyomán egyes keresztény kritikusai felvetették, vajon nem egy „hamis Krisztusról” beszélt-e a rabbi, akinek eljövetele megelőzi majd Jézus Krisztus visszajövetelét. „Sok jó ember számára nehéz megérteni a Messiás személyét” – írta Kaduri." [4]


Ennek a jegyében történt 1948-ban Izrael megalapítása, az alija ("felmenetel", helyesebben Izraelben történő letelepedés), a templom alapkövének 1999 szeptemberében bekövetkezett lerakása, és a jövendőbeli templom berendezéseinek, papi ruháknak, eszközöknek elkészítésére irányuló folyamatban lévő igyekezet is e célt szolgálja.

A Biblia valóságos kozmikus misztériumai, és az ezekhez fűződött események, elképzelések, tervek, remények összefüggései szerintem csak így érthetőek meg.Források:


[1] - Távlatok- A Magyar Jezsuiták Folyóirata (1998/4)
(569.old.) Az evangéliumok Krisztusa, a megígért és az eljövendő isteni megszabadító (Messiás), az Üdvtörténet távlatában már nem csak a "Krisztus", hanem - "Kyrios (Küriosz), Khrisztosz", Izrael Messiása és az egész emberiség egyetlen Megváltója!


[2] - http://www.iranian.ws/iran_news/publish/article_14504.shtml (már nem lehet elérni)
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1176995,00.html
Sunday, Mar. 26, 200
6 Today Tehran, Tomorrow the World
It is that he is a fervent believer in the imminent reappearance of the 12th Imam, Shi'ism's version of the Messiah. President Mahmoud Ahmadinejad has been reported as saying in official meetings that the end of history is only two or three years away.

http://www.iranian.ws/iran_news/publish/article_15612.shtml (már nem lehet elérni)
The Role of Hidden Imam in the history and the politics of the Islamic republic of Iran
May 13, 2006
The notion of the Hidden Imam (Islamic Messiah) has a central role in the Islamic Shiite thoughts.

Also, Jackson Diehl, reporting from Qom in Iran says (7): "in a dusty village outside this Shiite holy city, a once-humble yellow-brick mosque is undergoing a furious expansion.. . the expansion is driven by an apocalyptic vision: that Shiite Islams long-hidden 12th Imam, or Madhi, will soon emerge-possibly at the Mosque of Jamkaran- to inaugurate the end of the world. The man who provided million to prepare the shrine for that moment, the Iranian President Mahmud Ahmadinejad, has reportedly told his cabinet that he expects the Mahdi to arrive within the next two years..." Hojjatieh and the Hidden Imam

http://www.alarabiya.net/articles/2008/05/07/49515.html
Wednesday, 07 May 2008
Imam Mahdi directing Iranian affairs, president says
Stop 'Mahdi' talk, Iran scholars tell Ahmadinejad
Since becoming president in 2005, Ahmadinejad has repeatedly stated that his government is paving the way for the return of the Mahdi and chided his foes for not believing that his return is imminent. Shiites believe that the Mahdi vanished in the 10th century and will return at an apocalyptic moment that will mark the end of time.


[3] - http://www.ahmadiyya.de/library/derVerheisseneMessias.html (már nem lehet elérni)
Der Verheißene Messias und Imam Mahdi
http://www.iasv.de/modules/content/index.php?id=2
Der Verheißene Messias (as)
In allen großen Religionen gibt es Prophezeiungen über das Erscheinen eines großen Propheten und Reformers, der in jener Zeit erscheinen würde, wenn die Welt von Materialismus und Götzenturm verunstaltet sein würde. So hat auch Jesus (Frieden sei auf ihm) seine Wiederkehr angekündigt und Zeichen für dieses befreiende Ereignis gegeben. Der Heilige Prophet Muhammad (Segen und Frieden Allahs seien auf ihm) hat ebenfalls eine Vielzahl von Prophezeiungen überliefert, in denen von der Wiederkunft Jesus und dem Auftreten des Imam Mahdi die Rede ist.

http://german.irib.ir/analysen/interviews/item/99930-teil-4?tmpl=component&print=1
http://www.islamshia.net/Portal/Cultcure/German/CaseID/45389/71243.aspx
Und wenngleich auch der Name, mit der er, der große Weltenreformer, in den Völkern und Religionen bezeichnet wird, nicht ein und der gleiche ist, so ist doch ein und der gleiche Reformer und Retter gemeint. Nämlich Mahdi, wie er im Islam genannt wird.
Oder der Messias, des Menschen Sohn, wie ihn die Bibel nennt...

http://www.ahmadiyya.de/ahmadiyya/der-verheissene-messias-as/
Prophezeiungen über den Verheißenen Messiasas
Um die letzten Zweifel zu verdrängen, sagte der Heilige Prophet Muhammadsaw, dass der Verheißene Messias und Imam Mahdias ein und dieselbe Person seien.
„Der Imam Mahdi ist kein anderer als Jesus, Sohn der Maria." (Hadith: Ibn Majah, Kitab ul Fitan, Band 2, Seite 1341)


[4] - http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200705/messias_vita
2007. 05. 25. (XI/21)
Messiás-vita
A csodarabbi titkos pünkösdi hagyatéka
Kaduri azt állította, hogy 2003-ban személyesen találkozott a már most Izraelben élő messiással, és közeli rokonainak a következőket mondta el róla: „Nem mondja magáról, hogy »én vagyok a Messiás, adjátok át nekem a vezetést«, sokkal inkább a nép fogja rávenni arra, hogy vezesse őket, miután bizonyos jelek meggyőzik őket arról, hogy ő a Messiás.”
Kaduri rabbi halála előtt azt is kifejtette, hogy a Messiás közeli eljövetele „megmenti Jeruzsálemet az iszlámtól és a kereszténységtől, amelyek el akarják venni a várost a zsidó nemzettől – de ez nem fog nekik sikerülni, és egymás ellen fognak harcolni”. Kaduri eme utolsó állítása nyomán egyes keresztény kritikusai felvetették, vajon nem egy „hamis Krisztusról” beszélt-e a rabbi, akinek eljövetele megelőzi majd Jézus Krisztus visszajövetelét. „Sok jó ember számára nehéz megérteni a Messiás személyét” – írta Kaduri.