Klaus Matefi
Immánuel, az Ószövetség messiásaEz szerintem napjaink legaktuálisabb vallási témája. A bibliai vallások beavatatlan hívő tömegeinek a túlnyomó többsége nincsen azzal tisztában, hogy kétféle messiás lett kilátásba helyezve, nevezetesen [1]:


Mashiach ben Josef (Messiás, József fia)

és


Mashiach ben David (Messiás, Dávid fia)

A két messiás természetesen nem azonos [2]:


“Messias ben Josef, das bedeutet: das erste Kommen des Messias
Messias ben David, das bedeutet: das zweite kommen des Messias
--A Messiás, József fia jelentése: a messiás első jövetele
A Messiás, Dávid fia jelentése: a messiás második jövetele--“

"Jesus oder Immanuel?
Doch bleiben wir bei der Frage: Immanuel oder Jesus? Hat Gott im Nachhinein den Namen des Messias von Immanuel auf Jesus abgeändert?
Nein, Gott hat nichts nachgebessert, sondern diese beide Namen waren schon immer im Heilsplan Gottes verankert.
Mit diesem sanftmütigen Messias unter dem Namen Jesu kann das jüdische Volk nichts anfangen, denn es wartet auf den verheißener Messias mit Namen Immanuel, der mit eisernem Stab die Völker regieren wird (Offenbarung 12,5; 19,15).
--Jézus vagy Immánuel?
De maradjunk a kérdésnél: Immánuel vagy Jézus? Megváltoztatta Isten utólag a messiás nevét Immánuelről Jézusra?
Nem, Isten nem javított utána, hanem már mind a két név le volt horgonyozva Isten megváltástervében.
Ezzel a Jézus nevű jámbor messiással a zsidó nép nem tud mit kezdeni, hanem az Immánuel nevű megígért messiásra vár, aki vaspálcával fogja a népeket kormányozni (Jelenések könyve 12,5; 19,15).--"

Jelenések könyve
12,5 Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához,
19,15 Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját.

Zsoltárok
2,8 Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget.
2,9 Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt!"


A Pál-féle kereszténység legfontosabb hittétele szerint a kínhalált halt (i.sz. 25 április elsején) anya szülte Názáreti Jézus harmadnapra feltámadt a halottaiból, az "idők végére", azaz napjainkra (pontosabban 1999.08.11-én) visszatér ítéletet tartani, és feltámasztja a halottak egy részét (Jelenések könyve 20,5).

A Biblia írói a messianisztikus időkre (1999.08.11-től) szintén egy anya szülte hús-vér halandót terveztek be messiásként:


Ézsiás
7,14 Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni: Íme, egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el.

9,5 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!
9,6 Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!

66,7 Jeruzsálem jövendő boldogsága
Mielőtt vajúdott, már szült is. Mielőtt rájött a fájdalom, fiút hozott a világra.

Sámuél
7,12 Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő királyságát.
7,13 Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre.

Zsoltárok
132,11 Megesküdött az ÚR Dávidnak igazán, nem másítja azt meg: Véredből való utódot ültetek trónodra.

Jeremiás
23,5 Eljön majd az idő - így szól az Úr -, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban.
23,6 Az ő idejében szabad lesz Júda, Izráel is biztonságban él, és így fogják nevezni: Az Úr a mi igazságunk!

Jelenések könyve
12,5 Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához,

12,13 A sárkány harca a földön
Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte;

"Milyen lesz a zsidó Messiás?
A fogadására előkészített világra születik azután a Messiás.
Halandó emberi lény lesz, akinek emberi szülők a szokásos módon adnak életet." [3]

"Die Arroganz der christlichen Missionare
Ein weiteres beruehmtes Zitat ist die juengfraeuliche Geburt, welche ihre Wurzeln in einer anderen falschen Uebersetzung hat. Das an der Stelle geschriebene Wort in den Propheten (Na'ara) heisst nicht Jungfrau, sondern junge Frau.
--A keresztény hittérítők arroganciája
Egy további ismert idézet a szűztől való születés, aminek a gyökere egy másik hamis fordításban van. Ezen a helyen írt szó a prófétáknál (Na'ara) nem szűzet jelent, hanem fiatal asszonyt.--" [3]


Ez a messiás Immánuel, akinek a neve alatt realizálódniuk kellene a betervezett messianisztikus elképzeléseknek (Ézsiás 2,1-4; 11,1-12; 49,23; 49,26; 60,1-16; 61,5-6; 63,1-4; 66,10-13; Zsoltárok 2,1-9; Mikeás 4,1-4; 5,1-14; Jelenések könyve 2,26-27; Pál levele a zsidókhoz 4,9; 6,9; 6,13; 6,17; stb.).


"Így írja Maimonidész (31): „Ha megjelenik egy király Dávid házából, aki a Tóra nagy tudósa, aki betartja a parancsolatokat az Írott és Szóbeli Tan szerint, ahogy előde, Dávid tette, aki ráveszi egész Izraelt, hogy a Tóra útját járja kiköszörüli a Tórán esett csorbákat, és megvívja Isten háborúit, azt nagy bizonyossággal vélhetjük Messiásnak. Ha a fentiekben sikerrel járás legyőzi a körülette lévő népeket, felépíti a Szentélyt a helyén, és összegyűjti Izrael szétszórtjait, akkor biztosan ő a Messiás.” [4]


Néhány Biblián kívüli elképzelés a messiási időkkel kapcsolatosan:


"A megváltás üteme és módozatai
A megváltás üteméről és módjáról, hiteles zsidó forrásokban, többféle vélemény található:
– Maimonides szerint (Hilchot Mláchim, 11. fej.) előbb eljön a Messiás, felépül a Szentély, s csak ezt követően történik meg a szórványok összegyűjtése. „Felépíti Jeruzsálemet az Örökkévaló és Izrael szétszórtjait egybegyűjti” (Dávid zsoltárjai, 147, 2).
– Ugyancsak Maimonides mondja: „A messiási korban éppenséggel nem változik meg semmi, azon kívül, hogy visszatér a zsidó állami lét” (Maimonides Misna magyarázata, Szánhedrin, Chélek).
– A jeruzsálemi Talmud szerint is előbb felépül a Szentély, majd jön a Messiás végül helyreáll Dávid királysága. (Jer. Máászér Séni, 5).
– A Midrás (Sohér Tov, 70) valamint a Zohár (Toldot) is azt állítják, hogy előbb felépül ismét a Szentély, majd ezután egybegyűjtik a szórványokat.
– A Midrás Rábbá (Nászó, 13) más véleményen van. „Amikor felébred a Messiás, aki északon van – jön és felépíti a Szentélyt, ami délen van...
– A Chinuch könyve (a 613 parancsolat gyűjteménye és magyarázata) azt vallja, hogy előbb épül fel Erec Jiszráél, mint a Szentély." [5]

"A zsidóság messiáshite azonban mindmáig megõrizte a Szentírás eredeti, „az idõk végén”, ám itt, a való világban bekövetkezõ megváltás-gondolatát: Isten — a próféták tanításai szerint — az idõk végén egybegyûjti majd Izrael szétszórtjait a világ négy tájáról, elviszi õket az õsi földre, és újra felépül a jeruzsálemi Szentély. Megszûnik az emberi kizsákmányolás, háború és gyûlölködés („összetörik kardjaikat kapákká, dárdáikat vincellér késekké, nem emel nép nép ellen kardot, és nem tanulnak többé háborút”), s „megtelik a föld az Örökkévaló ismeretével, ahogyan a tengert a víz ellepi”. Nem véletlen, hogy a héber nyelv nem túlvilágról, nem másvilágról, hanem jövendõ világról (olam habá) beszél, mert — ahogyan Martin Buber mondja — „a két világ voltaképpen egy, és egynek kell lennie”.

Messiáshitünk aktív cselekvésre késztet: nem csupán várnunk kell õt, de eljöveteléért erõnkhöz képest mindent meg is kell tennünk. A messiás megérkezése — hangsúlyozta Májmúni — nem jelenti Izrael fiainak gyõzelmét más népek felett, de megvalósítja az emberiség békéjét, a világ és az ember megváltását, valamint Izrael nyugalmát, hogy ellenségei többé ne zavarják meg õket a Tóra tanulmányozásában." [6]

"Nicávim
A megváltás üteme és módozatai
Mózes, amikor az idők végét említi, valójában a messiási időről szól, amikor majd a zsidók megtérnek és visszatérnek országukba - a zsidóságukhoz. "Teljes szívvel és teljes lélekkel" mondja, de azt nem, hogy "minden erőddel", vagyis anyagi lehetőségeiddel (ahogy ez a "Smá Jiszráél" imában van). Ugyanis a Talmud azt állítja, hogy "Dávid fia (a Messiás) mindaddig nem jön, míg a garas ki nem fogy a zsebből", azaz mindenki koldusszegény nem lesz." [7]

""A MESSIÁS JÖVETELE ELŐTT A VILÁGGAZDASÁG ÖSSZEOMLIK"
A natanjai Cánz-Klajzenburgi haszid közösségben idézik az alapitó rebbe, a kolozsvári Jekutiél Jehuda Halberstamm rabbi-rebbe, mondását, mi szerint egyik jele annak hogy a "Messiás már úton van és közeledik", a nagy krizis lesz, ami a világgazdaságát körülveszi." [8]

"ISTEN SÁTRA JERUZSÁLEMBEN
A talmudi tanmese így szól:
"Az idők végén (a messiás eljövetele előtt), jönnek majd a világ népei és ők is követelik jussukat a túlvilági üdvösségből. Mondja nekik az Örökkévaló: ,aki szorgoskodik szombat előtt, vagyis viselkedésével előkészítette magát a túlvilág életre - az eszik szombaton'. Magyarán: mindenki azt eszi, amit főzött magának..." [9]


Ezeknek a messianisztikus elképzeléseknek nincsen közük az Újszövetség Jézusának a feltételezett tanításaihoz, szelleméhez. Ezt igazolják a vallásos ószövetségi források is:


"A messiáshit
Az átlag zsidó ezért a messiási kort „az idõk végén” úgy képzeli, mint az örök béke korszakát, amelyben a világ és az ember megváltásán (megjavulásán) túl a saját népi reményei is megvalósulnak. Érdekes azonban, hogy ezek a jóslatok és reménységek egyáltalán nem azonosak azokkal a keresztény teológusok által meghatározott, úgynevezett krisztológiai helyekkel, amelyek szerint a zsidó Biblia (az Ószövetség) állítólag Jézus eljövetelét igazolja. Raj Tamás
(„Zsidó eszmék és jelképek” címû könyvébõl)" [10]

"Messiás-hitünkrõl
Májmúni sorra megvizsgálta a Messiásról szóló bibliai tanításokat (mellesleg a keresztény felfogás szerinti, úgynevezett „krisztológiai helyek” nem is tartoznak ide!), és megállapította, hogy ezek mind itt, a földi életben fognak megvalósulni.
Raj Tamás" [11]

"Messiás: Judaizmus kontra Kereszténység (1)
A keresztény hit szerint Jézus személyében testesült meg a több évezredes ígéret a megváltásra. A judaizmusban nagyon központi szerepet foglal el a Messiás és messiási kor mégis a zsidó hit szerint a megváltás még nem jött meg és Jézus sem volt a Messiás." [12]

"Judaizmus kontra Kereszténység
„Új” szövetség
A „názáreti”
A legkönnyebb olyan próféciát beteljesíteni, amit az ember maga talált ki. Az Újszövetség maga tesz bizonyságot erről a sarkigazságról, amikor szép számú „próféciát” fabrikál a puszta semmiből, és azokat a zsidó Szentírásnak tulajdonítja." [13]

"A Messiás szabályai
A názáreti Jézusra is – aki Messiás akart lenni és akit kivégzett a bíróság – van utalás Dániel próféciáiban, mint írva van [Dániel 11:14]: „a te néped gonosz fiai is felkelnek, hogy beteljesítsék a látomást, de elbuknak.” Valóban lehet-e ennél nagyobb buktató? Valamennyi próféta a Messiásról, mint Izrael megváltójáról és megmentőjéről beszélt, aki összegyűjti a szétszórtakat és a micvák megtartását szorgalmazza." [14]

"Die Arroganz der christlichen Missionare
Nach Hunderten wenn nicht sogar nach 1000 Jahren hat sich die katholische Kirche endlich bequemt zuzugeben, dass J. keine einzige Bedingung eines Meschiach erfuellt hat. Im Talmud Sanhedrin finden wir eine Liste jeglicher Bedingungen, die ein Meschiach erfuellen muss und J. ist zu 100% gescheitert.
--A keresztény hittérítők arroganciája
Évszázadok, vagy akár 1000 év után a Katolikus Egyház végre hajlandónak mutatkozott elismerni, hogy Jézus egyetlenegy feltételt se teljesített a messiássághoz. A Talmud Sanhedrinjében találunk egy listát minden feltételről, amit egy messiásnak teljesítenie kell és Jézus 100%-ra meghiúsult.--" [15]

"Kedves István! A próféciák többnyire azért „illenek” Jézus történetére, mert utólag úgy írták le azt, például semmi nem szól arról, hogy Jézus lesz a megváltó neve, Immánuelrol szól a próféta, de az nem a megváltóról szóló szöveg, s csak utókor nevezte el Jézust Immánuelnek. Számos úgynevezett prófétai hely a zsidó hagyomány szerint nem prófécia, így a Zsoltárok könyve szent, de nem prófétai szöveg. A 22. zsoltár említett része nem is a messiásról, hanem Istenrol szól. A valódi, a messiási korról szóló bibliai (prófétai) szövegek viszont nem valósultak meg, pl. „Összetörik kardjaikat kapákká, dárdáikat vincellér késekké, nem emel egyik nemzet a másik ellen kardot, és nem tanulnak többé háborút” (Jesája könyve, 2. fejezet 4. vers). Ettol még persze a messiási korra vetített vágyaink és reményeink azonosak lehetnek. Üdvözlettel: R.T. (*Raj Tamás főrabbi)" [16]

"Kipa a fejükön és Jézus az ajkukon...
- erről lehet felismerni a "Messianiasztikus Zsidók" közösséget, akik lelki támaszt és üdvözülést kínálnak, miközben a legtöbb zsidóból elutasítást és mérhetetlen dühöt váltanak ki. A Jézushit és a zsidó szertartások iránti hűség különös kombinációja egyre csábítóbbnak bizonyul, és egyre jobban fenyegeti a zsidó "főáramot" .

A zsidókban többnyire visszatetszést kelt a zsidó szimbólumok és a keresztény hit e furcsa zagyvaléka. A messianisztikus zsidó mozgalom evangélistái azonban az elmúlt két évtizedben buzgón munkálkodtak azon, hogy lebontsák a szigorú választóvonalat, amely csaknem kétezer éve elválasztja egymástól a judaizmust és a kereszténységet. A messianisztikusok felfogásában az Újtestamtum zsidó könyv; azt, hogy Jézust a messiásnak tartják, nem tekintik a judaizmus elárulásának, vagy esetleg keresztény "megtérésnek", hanem úgy fogják fel, mint visszatérést az egyedül autentikus "zsidó hithez".

Az Amerikai Egyesült Államokban a zsidó közösség vezetői és a zsidó sajtó is erősen törekszenek arra, hogy egyértelmű legyen teljes elhatárolódásuk az egész mozgalomtól, és hogy leleplezzék a mozgalom vezetőinek "kiábrándító és erkölcstelen taktikáit"." [17]


Az Ószövetség szerint JHVH eljövendő napja sötét lesz:


Ámos
5,18 Jaj azoknak, akik az Úr napját kívánják! Minek nektek az Úr napja? Sötét lesz az, nem világos!
5,19 Olyan lesz, mint mikor valaki oroszlán elől fut, és medve támad rá, vagy bemegy a házba, kezével a falhoz támaszkodik, és kígyó marja meg.
5,20 Bizony, sötét lesz az Úr napja, nem világos, vaksötét lesz, fénysugár nélkül!

8,9. És lészen azon a napon, azt mondja az Úr Isten: Lenyugtatom a napot délben, és besötétítem a földet fényes nappal.


Az utóbbi mondat félreérthetetlenül egy olyan teljes napfogyatkozásra utalt, ami délidőre kell essen. Szinte minden évben történik napfogyatkozás, így egy hagyományos teljes napfogyatkozásra nem fogható rá az "Úr napjának" az eljövetele.
A bibliai magyarázatok szerint JHVH "trónja", "dicsősége hordozói", helyesebben szellemi forrásai a kerubok:


Mózes IV.
7,89 Amikor bement Mózes a kijelentés sátrába, hogy beszéljen az Úrral, hallotta a hangot, mely a födélről beszélt hozzá, a bizonyság ládáján levő két kerúb közül. Onnan beszélt hozzá.

Ezékiel
1,10 Ilyen volt az arcuk: volt emberarcuk, de volt oroszlánarca is mind a négynek jobbról, bikaarca is volt mind a négynek balról, és volt sasarca is mind a négynek.
1,13 Ilyenek voltak az élőlények: külsejük olyan volt, mint az izzó parázs, és az élőlények közt, mintha égő fáklyák lobogtak volna. Tűz ragyogott, és a tűzből villámok cikáztak.
1,14 Az élőlények járása-kelése olyannak látszott, mint a villámlás.

10,9 A kerúbok: Isten dicsősége hordozói
Láttam, hogy négy kerék volt a kerúbok mellett, egyik kerék az egyik kerúb mellett, másik kerék a másik kerúb mellett, és olyanok voltak a kerekek, mint a ragyogó drágakövek.
10,14 Négy arca volt mindegyiknek: az első kerúbarc volt, a második arc emberarc, a harmadik oroszlánarc, a negyedik pedig sasarc.

Sámuel II.
22,7 Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, kiáltottam az én Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom fülébe jutott.
22,8 Megrendült és rengett a föld, az egek alapjai megremegtek, megrendültek, mert haragra gyúlt.
22,9 Füst jött ki orrából, szájából emésztő tűz, parázs izzott benne.
22,10 Lehajlította az eget és leszállt, homály volt lába alatt.
22,11 Kerúbon ülve repült, szelek szárnyán jelent meg.

Jelenések könyve
4,5 A trónusból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések; a trónus előtt pedig hét lámpás égett lobogó lánggal: az Isten hét lelke.
4,7 Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított.


A kerub ábrázolása [18]:


Egy középkori elképzelés


Raffael: Ezékiel víziója


Tarot kártya


Általában a Pantokrátort (Παντοκράτωρ; JHVH-kozmikus Krisztust) nem a Zodiákus jegyei megfelelő sorrendjének a társaságában ábrázolják, de van kivétel is [19]:


Speyer, Dóm; Németország (saját fotó)

A katolikus templomok szószékeit gyakran díszítik a kerubokkal kapcsolatos "élőlények":


Katedrális - St. Gallen; Svájc (saját fotó)


Rechberg; Németország (saját fotó)


(saját készítésű ábra)

Mivel az ószövetségi vallásetika tiltja a képi ábrázolást (Mózes II. 20,4/25; Mózes III. 26,1; Mózes V. 4,16/23/25; 5,8; 7,5; 12,3; 27,5), ezért értelemszerűen csak a keresztény templomokban találkozhatunk ilyen alkotásokkal. A négy evangélistához utalták a kerubbal kapcsolatos négy "előlényt", illetve a négy állatövi jegyet, így vált attribútuma Márknak az oroszlán (Oroszlán), Lukácsnak a bika (Bika), Máténak az angyal/ember (Vízöntő), Jánosnak pedig a sas (Skorpió). Erről így ír Baktay Ervin (1890 - 1963):


”Az asztrológiát sokszor vallási szempontokból is támadják, vagy elítélik. Lássuk, mennyire jogosult ez az állásfoglalás.
A világ minden vallása, a magasabbrendű, fejlett vallások is tele vannak asztrológiai vonatkozásokkal. Szinte minden nagy vallási ünnep asztrológiai alapokon áll.

Ugyancsak rá fogunk mutatni a két úgynevezett kozmikus tengely sarkalatos pontjainak, az Oroszlán, Bika, Vízöntő és Skorpió csillagképeinek nagy szerepére a vallásokban. Egyelőre elég, ha megjegyezzük, hogy a katolikus (*keresztény) templomainkban látható jelképek, a négy evangélistával kapcsolatba hozott szimbólumok - az oroszlán, a bika, az ifjú (angyal) és a sas - az előbb említett négy sarkalatos égi pont ősrégi jelképei. Az Ószövetség egyes helyei és a János Jelenései egyértelműen, ismételten is utalnak erre a négy pontra. Ezek az ősi asztrológiai elemek azonban részben feledésbe mentek, részben az újkor óta még a vallás terén is többé-kevésbé érvényesülő racionalis irányzat folytán elvesztették eredeti jelentőségüket és mélyértelmű szimbólumokból felszínes allegóriákká halványultak.” [20]


Isten erejének a forrása a kozmikus kereszt, azaz a "kozmikus sárkány", amire Pál és János is felhívta a figyelmet:


Pál levele a korinthusiakhoz
1,18 A kereszt (*kozmikus sárkány) igéje Isten hatalma
Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.

Jelenések könyve
12,3 Feltűnt egy másik jel is az égen: íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején hét diadém;
12,9 És levettetett a hatalmas sárkány (*kozmikus kereszt), az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.
12,10 Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket.
12,11 Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig.
12,13 A sárkány harca a földön
Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte;

"Durch den Drachensturz hat Christus die Herrschaft.
Der Drache wird als sogenannte Teufel und Satan gedeutet.
--A sárkány leesése által van Krisztusnak hatalma.
A sárkányt mint ördögöt és Sátánt ételmezik.--" [21]

"Az örök élet “forrása”, ami elnyelte a halált nem más, mint a kereszten átadott Szentlélek." [22]

"Isten a keresztfán uralkodik
3. versszak Sík Sándor fordításában: „Az ősi jóslat itt betelt, Mit a hű Dávid énekelt: »Az Úr, halljátok nemzetek! Kereszten trónol köztetek«” (Szent vagy, Uram 82; Éneklő Egyház 79). A költő a Zsolt 96,10-re utal, amely a régi római zsoltárkönyvben így állt: „Dicite in gentibus: Dominus regnavit a ligno” (hirdessétek a nemzetek közt: Uralkodik az Úr a fáról)." [23]

"A kereszt egyben az üdvösség és a végítélet jele." [24]


A kereszt tisztelete nem újszövetségi eredetű, hiszen kimutatható az Ószövetségben is, és természetesen a korábbi vallásoknál is:


Ezekiel könyve, 9
3. Izrael Istenének dicsõsége a kerubokról, ahol volt, a templom küszöbéhez szállt. Ekkor a fehér ruhába öltözött férfit hívta, akinek íróeszközök voltak az oldalán,
4. és így szólt hozzá: "Járd be a várost, járd be egész Jeruzsálemet, és jelöld meg kereszttel azoknak az embereknek a homlokát, akik siránkoztak és bánkódtak a szörnyûségek miatt, amelyeket mûvelnek benne."
5. A többieknek meg ezt mondta a fülem hallatára: "Menjetek utána, járjátok be a várost és pusztítsátok! Ne nézzetek rá irgalommal és ne könyörüljetek rajta!
6. Öreget, ifjút, szüzet, gyereket és asszonyt egyaránt öljetek meg, és irtsatok ki mindenkit! Akinek azonban kereszt van a homlokán, azt ne bántsátok! Szentélyemmel kezdjétek!" Megkezdték tehát a véneken, akik a templom elõtt voltak.
7. És így szólt hozzájuk: "Tegyétek tisztátalanná a templomot, töltsétek meg halottakkal az udvarokat, induljatok!" Azok elindultak, bejárták a várost és pusztítottak. [25]


A Jelenések könyvében a homloknak a megjelölése kereszttel "Isten pecsétjére" utal:


Jelenések könyve
7,2 Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hangon odakiáltott a négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek,
7,3 és így szólt: "Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit".

"A pogányok meggyőződése is az volt, hogy a "pecséttel" (kereszttel) megjelölt keresztények jelenléte lehetetlenné teszi a jóslásokat." [24]


Az alkémista "bölcsek köve" (Lapis philosophorum), ami úgymond az "örök élet" forrása, az valójában az a vörös sárkány, amire a Jelenések könyve (12,3) is célzott. Ennek a sárkánynak (kozmikus keresztnek) az égisze alatt kellett megszülessen az Ószövetség közel 2455 évvel ezelőtt betervezett messiása, Immánuel:


“Der Stein der Weisen wird oft auch bezeichnet als: Roter Löwe (Roter Leu), Roter Drache, Großes Elixier oder Rotes Elixir, Magisterium, Rote Tinktur, Panazee des Lebens, Astralstein oder Philosophischer Stein.
--A bölcsek köve gyakran így is meg lesz nevezve: vörös oroszlán, vörös sárkány...--“[26]

"Ez a tett ("a titkok titka" - "a bölcsek köve") lesz az igazak felkent messiásának nevezve és nem szabad egy mitsem sejtővel közölni."-- [27]


Ez a kozmikus kereszt kombinálva kellett legyen egy teljes napfogyatkozással, mint amit Ámos 8,9 említ. Erre a kifejezetten ritka égi eseményre hívta fel a figyelmet már közel 450 évvel ezelőtt a Prieuré de Sion titkos társaságnak a tagja, Nostradamus (Michel de Nostredame; 1503-1566), aki jártas volt az asztrológiában, kabbalahban és a héber nyelvben egyaránt:


“L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra und grand roy d'effrayeur
Resusciter le grand íroi d'Angolmois,
Avant que Mars regner par bon heur.

Ezerkilencszázkilencvenkilenc hetedik havában
az égből megérkezik a rettegés nagy királya.
Feltámasztja a nagy angoulemei királyt (*JHVH-kozmikus Krisztust)

még mielőtt Mars vidám uralma megkezdődne.
(Centuriák X. 72.).”


A Katolikus Egyház feje, II. János Pál pápa (1920 - 2005) szintén félreérthetetlenül jelezte Európa számára az 1996-ban Németországban tett látogatása alkalmából a közelgő találkozást az "Úrral":


"Csak az új evangelizálás, az Úrral való újabb találkozás élesztheti fel a reményt.

Lehetővé kell tenni, hogy a földrész nagy lelki erői mindenütt kibontakozhassanak, és megteremtsék a valódi vallási, társadalmi és gazdasági újjászületés korszakának feltételeit. Ez lesz az új evangelizálás gyümölcse.

Európa történelme, az emmauszi tanítványokhoz hasonlóan, az Úrral való találkozás felé halad.
Reménységünk oka nem saját képességeinkbe vetett bizalom, hanem a feltámadt Krisztus ígérete!" [28]


Ezt a kiemelkedő negatív szellemi hatású kozmikus eseményt, amit az Újszövetség "Jézus második eljövetele", illetve a "holtak első feltámadása" (Jelenések könyve 20,5) gyanánt említ, számos ráutaló történés készítette elő:

1, 1897 augusztusában (29-31.) a bázeli I. Cionista Világkongresszuson lett megfogalmazva a "ha akarjátok, az álom valósággá válik" mottó kíséretében Izrael megalapításának a terve (az ószövetségi elképzelések szerint szétszéledt zsidóknak vissza kellene térniük Izraelbe ezekre az időkre: Ézsaiás 11,12; 43,5; 56,8; Mikeás 4,12). Egyes elképzelések szerint ez csak részben fog megtörténni stratégiai okok miatt [29]. Ezen a kongresszuson hagyták jóvá Izrael himnuszát (Ha-Tikva). A XIX. század vége előtt a világ zsidósága nem törekedett Palesztínában letelepni [30]. A Magyarországon született Herzl Tivadar (1860 - 1904) a kongresszussal kapcsolatosan ezt jegyezte be a naplójába:


"Bázelben megalapítottam a zsidók országát, s ha most még nevet is ezen valaki, várjatok 5 vagy legfeljebb 50 évig és meglátjátok". [31]


Ez a Cionista Világkongresszus fektette le a cionista mozgalom alapjait, ami ellentétben az ortodox zsidó vallási elképzelésekkel, nem szándékozott várni "Isten által megteremtendő Izraelre", hanem a galut (diaszpóra) zsidóságának támogatásával (kiemelkedő szerepe volt ebben a bankár Lionel Walter Rothschild bárónak) törekedtek annak létrehozására.

Feltétlenül érdemes itt megemlíteni azt a tényt, hogy az ószövetségi messiás születési konstellációját (1999.08.11. - kozmikus kereszt), és egyben a Shem ha-Mephorash ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásait felépítő égitestek 1897 novemberében álltak együtt utoljára a Zodiákusban az 1999-es dátumot megelőzően:

1897.11.24. 09:19 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:2,4°/2,4°/1,6°/3,2°Nyilas/29,5°Skorpió

2, Arthur James Balfour angol külügyminiszter 1917 november 2-án keltezett levele Walter Rothschildot (1868 - 1937; apja: a bankár Nathan Mayer Rothschild báró; nagyapja: a bankár Mayer Amschel Rothschild) arról tájékoztatta, hogy az angol kormány támogatja a cionista törekvéseket Izrael létrehozását illetően [32].

3, 1897 és 1999 között "félúton" megtörtént Izrael állam életrehívása (1948.05.14.; 5708. Ijar 5.) Palesztínában.
Izrael egy teokratikusnak nevezhető állam:
- Az ország alkotmánya a Tóra [33].
- Az egyház és az állam nincsen szétválasztva [33].
- Izraelben csak vallási házasságkötés és válás lehetséges [33][34].
- Az anyakönyvvezetés és a származás eldöntése is vallási kézben van David Ben Gurion (Izrael életrehívója, és első elnöke) döntése következtében [34].
- Az izraeli hadseregben még ma is használatos a sófár a Tóra alapján [35].
- Izraelben a népszavazás nincs intézményesítve [36].

Izrael megalakulása az ószövetségi megváltási tervek jegyében történt. A végcél a bibliai értelemben vett Izrael megváltása, ami a messianisztikus elképzelések megvalósulását feltételezi. Ennek pedig a szükséges alapfeltétele volt úgymond a diaszpóra (galut - szétszóratás):


"Különös, de ez a mondat egy rabbi részérõl hajdan elhangzott az angol parlamentben, és a hallgatóságot meggyõzve, lehetõvé tette, hogy a zsidók visszatelepüljenek a brit birodalomba. Oroszlánszívû Richárd ugyanis még a 12. században kiûzte õket országából, s ez a rendelet hosszú évszázadokon át érvényben maradt. (Így például Shakespeare életében nem is láthatott zsidót, Shylock alakját csak fantázia alapján mintázhatta meg.) Végül egy amszterdami rabbi, Menáse ben Jiszraél (minden bizonnyal Spinoza mestere) kért kihallgatást Oliver Cromwelltõl, aki nemcsak hajlandó volt fogadni õt, de lehetõséget adott neki, hogy 1655-ben, a londoni Parlamentben beszédet mondjon.
A rabbi a Szentírásra hivatkozott, miszerint Isten elõbb szétszórja Izrael népét a Föld négy szélére, majd onnan, a messiás eljövetelekor, egybegyûjti õket. „Zászlót emel a népek felé, és egybegyûjti Izrael eltaszítottjait, s visszahozza Juda szétszórtjait a Föld négy szárnya felõl” (Jesája könyve, 11. fejezet 12. vers). Ám ha az angol parlament nem teszi lehetõvé, hogy Angliában, az európai kontinens peremén, „az égbolt szélén” éljenek, hogyan teljesítheti ígéretét a Mindenható Isten? Elutasító magatartásával Cromwell és az angol parlament - így érvelt a rabbi - voltaképpen Isten tervét és a messiás eljövetelét akadályozza...
Így tértek vissza a zsidók Anglia földjére." [37]

"Alászállás, hogy felemelkedhessünk Ennek fényében a számûzetés nem más, mint egy átmeneti nehézség egy nagyszerû cél elérése érdekében. Bölcseink szerint a felemelkedés érdekében megtett alászállás valójában nem nevezhetõ alászállásnak (Mákot 7b.). Ugyanígy, mivel az Örökkévaló célja az Õ népének számûzetésével valójában az, hogy magasabb szintre emelje, a számûzetésben elszenvedett nehézségeket elhomályosítja a végsõ cél.
Bölcseink szerint a Messiás ugyanazon a napon született, amelyiken a Szentély elpusztult (Bráchot 2:4.; Échá Rábá 1:51.), vagyis a Szentély pusztulása a Megváltás Korára való felkészülés folyamatának kezdõpillanata. A zsidó nép bukása valójában a Messiás elhozatalának isteni szándékát rejti, valamint Izraelnek és az egész világnak a végsõ kiteljesedés elérését.

A burok elhántása
Bölcseink a számûzetést a magvak elvetéséhez hasonlítják (Pszáchim 87b.), miképpen a próféta is így mondja (Hóseá 2:25. Lásd még Torá Or, Pársát Besálách, 61a. oldal.): „Bevetem (Izraelt) magamnak az országban.” Aratáskor a betakarított termés jóval meghaladja az elvetett magok számát – ez a növekedés jól példázza a számûzetés hosszú távú hozamát.
Ahhoz, hogy ez a növekedés bekövetkezhessen, teljesen el kell hántani a mag külsõ burkát, hiszen csakis ezután fejlõdhet a mag virágzó növénnyé. Éppígy, a Szentély pusztulása és a zsidó nép számûzetése valójában a felszínesség elhántását célozza, amely lehetõvé teszi, hogy a zsidó nép kiteljesedhessen a Megváltás Korára." [38]

"A zsidó vallás szerint azonban a küzdés még nem cél, csupán eszköze a megváltás, a messiási kor eljövetelének." [39]

"A messianizmus ára
Már bevezető megjegyzéseiben autoriter hangon kijelenti Scholem, hogy a judaizmus „minden formájában és alakjában, mindig ragaszkodott egy olyan megváltásfogalomhoz, amely azt a „»nyilvánosság előtt« zajló folyamatnak fogta fel” (83). A kereszténységben, ezzel szemben, „a megváltás a szellem szintjén, a láthatatlanság birodalmában zajló folyamat”. A zsidó megváltás „a történelem színterén és a közösség közegében” történik, míg a keresztény megváltás „a lélekben, az egyén világában” következik be." [40]


5, Winston Churchill angol miniszterelnök (tagja 1901-től az "United Studholme Loge No. 1592" szabadkőműves páholynak, majd a "Rosemary Lodge No. 2851" páholynak [41]) 1946.09.19-én javasolta Zürich-ben az Európai Egyesült Államok létrehozását.

1955.12.08-án Paul Michel Gabriel Lévi (1910 - 2002; Európa Tanács kulturális osztályának a volt vezetője; a II. világháború után áttért a katolikus hitre) ötlete alapján az 1949.05.05-én Londonban alapított Európa Tanács szimbóluma lett a Jelenések könyve 12,1-ben részletezett jelkép [42]:


Jelenések könyve
12,1 A napba öltözött asszony
Ekkor nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig tizenkét csillagból álló korona;
12,2 várandós volt, és vajúdva, szüléstől gyötrődve kiáltozott.
12,3 Feltűnt egy másik jel is az égen: íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején hét diadém;
12,4 farka magával sodorta az ég csillagainak egyharmadát, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor szül, felfalja a gyermekét.
12,5 Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához,


1983 április 11-én ugyanezt a szimbólumot szavazta meg az Európa Parlament az Európai Unió zászlajaként [43]:

A tárgyalt jelképet már korábban a Richard Graf von Coudenhove-Kalergi (1894 - 1972; 1922-től tagja volt a "Humanität" szabadkőműves páholynak Bécsben [44]) által 1923.10.01-én megalakított "Paneuropa-Bewegung" (Páneurópa Mozgalom) is alkalmazta [43]:

Felmerülhet egyesekben érthető módon a kérdés, hogy miért éppen az Európai Unió, illetve a Páneurópa Unió zászlajára került fel a János apokalipszisében említett Napbaöltözött Asszonnyal (Apokaliptikus Asszonnyal, Fekete Madonnával) kapcsolatos 12 csillag?


Heidelberg, Németország (saját fotók)


XVI. Benedek pápa 2007.11.24-én a római Szent Péter bazilikában

II. János Pál pápa 1996-ban felhívta Európa figyelmét az "Úrral" (JHVH-kozmikus Krisztussal) történő közelgő találkozásra [28], és ugyanerre az égi eseményre célzott Nostradamus is évszázadokkal korábban a Centuriák X. 72-ben, amit a keresztény tanítások Jézus második eljöveteleként propagáltak. Ez az égi esemény eredményezte az ószövetségi elképzelések messiásának, Immánuelnek a születését (1999.08.11.), de természetesen az i.sz. 25 április elsején kínhalált halt Názáreti Jézus nem jöhetett vissza, se pedig a holtak nem támadhattak fel, ellentétben a Jelenések könyve 20,5-ben sugalltakkal.
A Katolikus Egyház véleménye:


"Az Egyház csak akkor mutathatja meg arcát az egész világnak, ha teljessé válik benne a belső megszentelődés műve. Csak akkor mondhatja el: Aki engem lát, Krisztust látja, mint ahogy az isteni Megváltó mondta magáról: Aki engem lát, látja az Atyát is!" [45]

"Az evangéliumok Krisztusa, a megígért és az eljövendő isteni megszabadító, az üdvtörténet távlatában már nem csak a "Krisztus", hanem - "Kyrios (Küriosz), Khrisztosz", Izrael Messiása és az egész emberiség egyetlen Megváltója." [46]


6, A II. Vatikáni Zsinat (1962.10.11. - 1965.12.08.) gyökeres változásokat eredményezett:

- A pápaság történetében első alkalommal utazott egy pápa Izraelbe VI. Pál (Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini; 1897 - 1978) személyében 1964 január 04-06-én, ahol tanácskozott Zalman Shazar köztársasági elnökkel is [47].

- 1964. november 13-án, pénteken VI. Pál pápa lemondott arról a tiaráról úgymond a világ "szegényei" javára, amivel a milánói egyházmegye ajándékaként 1963.06.30-án pápává koronázták. Így került a pápai tiara (a tiarán szerepel a "Vicarius Filii Dei" felirat, ami annyit jelent, hogy JHVH-Krisztus földi helytartója, tehát a földi hatalom jelképe) Washington DC-be. Azóta egyetlen pápa se viselte többé a "földi hatalom jelképét" [48]. A tiaráját 1968.06.30-a óta Washington D.C.-ben, a Szeplőtelen Fogantatás Bazilika (National Shrine of the Immaculate Conception) kriptájában őrzik.

- A II. Vatikáni Zsinaton 1965.10.28-án elfogadott "Nostra Aetate" nyilatkozat jogosan felmentette a zsidóságot a Názáreti Jézus kegyetlen kereszthalálának a kollektív felelőssége alól [49], hiszen egy egész népet milyen alapon lehetne bűnösnek tartani Jézus halálában, amikor ezt a korabeli vallási vezetők sugallatának a hatására követelték a tömegek Poncius Pilátustól (Máté 27,24-25; Márk 15,14-15; János 18,38; 19,4-7). A "Nostra Aetate"-t Bécs korábbi érsekének, Dr. Franz König bíborosnak (1905 - 2004) a barátja, egy katolikus hitre áttért pap, Johannes Oesterreicher (1904 - 1993) készített és hozott nyilvánosságra [50].

7, 1967-ig a Siratófal (Kotel; הכותל המערבי) jordán fennhatóság alatt állt. Ezen a hatnapos háború (1967.06.05. - 10.) kimenetele (izraeli győzelem) eredményezett változást. Azóta a vallásos zsidók ismét imádkoznak a Siratófalnál, kifejezetten messiásvárás jelleggel. [51].

8, 1986 április 13-án II. János Pál pápa a pápaság történetében első alkalommal meglátogatott egy zsinagógát, éspedig a rómait, ahol professzor Elio Toaff főrabbi (Olaszország akkori főrabbija) fogadta [52]:

9, 1987-ben megalakult Jeruzsálemben a Szentély Intézet (Máchon Hámikdás; Temple Institute) Jiszraél Ariel rabbi vezetésével, aminek a célja a templom felépítése. A templomi szertartásokhoz szükséges papi ruhák, eszközök, áldozati oltár, stb. elkészítése már folyamatban van [53].

10, Az 1989-ben megkezdődött átalakulás az 1999.08.11-t megelőző utolsó Shem ha-Mephorash ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásának a realizálódásához volt részben időzítve szerintem. Európa országainak az Európai Unióba való tömörítéséhez szükség volt a "vasfüggöny" lebontására, a kettészakított Németország egyesítésére, és a kelet-európai "szocializmus" felszámolására. A folyamat látványos beindítását a Páneurópa Unió szervezésében megtartott Páneurópai Piknik (1989.08.19.) képezte [54], ami feltétlenül egy megható és örömteli esemény volt:

11, George H.W. Bush (1924 -; a Skull and Bones - Koponya és csontok illuminátus titkos társaság tagja) amerikai elnök 1990.09.11-én bejelentette az új világrend (New World Order - Novus ordo seclorum) kialakításának a tervét. Az US egy dolláron látható az új világrend jelképe, ami kozmikus szempontból szoros kapcsolatban van Immánuel születésével:

11, 1998 december 13-án Budapesten, a Nyugati téren első alkalommal gyújtottak hanuka gyertyát a Chábád Lubavics chászid zsidó közösség szervezésében [55]. Ekkor már élnie kellett Immánuelnek, mint magzatnak (aki 1999.08.11-én látta meg a napvilágot, feltehetőleg császármetszés segítségével), tehát volt mit előre ünnepelniük.

12, 1999.08.11-én délidő tájékán megtörtént II. János Pál pápa által beharangozott kozmikus esemény, azaz Európának a találkozása az "Úrral" (JHVH-kozmikus Krisztussal) [28].
A pápa helikopterből nézte végig a napfogyatkozást.
Ezen a napon lerakták Potsdamban a II. világháború óta első alkalommal felépítendő rabbiképző intézet (Abraham Geiger Kolleg) alapkövét [56].

13, 1999 augusztusában Izraelben, a Negev-sivatagban felépítették a "frigysátrat" [57]:

14, 1999 július vége-augusztus eleje tájékán a korábbi időszakhoz képest a színarany ára egy mélypontot ért el (253,5-258 dollár/uncia), majd azóta folyamatosan emelkedve 1400 dollár unciánkénti értékre "tornázta fel magát", azaz ~11 év alatt közel öt és félszeresére emelkedett az ára [58]:

Az eredeti GIF

Az eredeti GIF

Az arany árának a megállapítása 1919 óta egy londoni Rothschild-bankban történik [59].

15, Jeruzsálemben a "The Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement" vallási szervezet lerakta a II. templom (Salamon temploma feltehetőleg nem létezett) alapkövét [60]:

16, Izrael két főrabbija, Israel Meir Lau (1937 -; askenázi) és Elijahu Bakshi-Doron (1941 -; szefárd) 1999 decemberében nyílt levélben szólaltak fel a keresztény zsidómisszió megszüntetése érdekében [61].

17, 2000.03.20-26-ig II. János Pál pápa látogatást tett Izraelben. Ez a pápaság történetében másodszori ilyen eset volt, VI. Pál 1964.01.04-06-án járt ott.
Látogatásának egyik fontos állomása március 26-án a Jeruzsálemben lévő Siratófal volt, ahol zsidó vallási szokásokhoz híven egy papírlapra felírt vágyait a fal repedésébe dugta, majd JHVH-hoz imádkozott [62]:

Ennek az eseménynek az alkalmából kicsit ünneprontó jelleggel egy izraeli vallásos weblap az ókor legnagyobb talmudtudósának, Maimonidésznek (רבי משה בן מיימון; 1135/38 - 1204) a véleményére emlékeztette az olvasókat [63]:


“Das Wort zum Papstbesuch
Rabbiner Moscheh ben Maimon ("Maimonides"), einer der größten jüdischen Weisen aller Zeiten, erklärte in seinen Ausführungen über das Ende des Christentums, daß die Christen eines Tages von ihren Überzeugungen ablassen und erkennen werden, wie sie von ihren Vorvätern und ihren Propheten belogen wurden:
--Gondolat a pápa látogatásához
Moscheh ben Maimon (Maimonides) rabbi, minden idők egyik legnagyobb zsidó bölcse elmagyarázta a levezetésében a kereszténység végét, hogy a keresztények egy napon rá fognak jönni és felismerik, hogyan lettek az ősatyáik és prófétáik által becsapva.--”


18, A 2000. év Peszách ünnepekor (április 19-én) Jeruzsálemben a "The Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement" vallási szervezet a šemôt (Exodus) 12,1-14 értelmében peszáchi bárányt áldozott fel JHVH-nak [64]:

19, 2000 szeptember 28-án demonstratív módon látogatást tett Ariel Sharon (Ariel Scheinermann; 1928 -) és kísérete a Templom-hegyen [65], ami vallási meggondolásból tiltott volt a zsidók számára. Mivel ezt a fanatikus palesztínok provokációként könyvelték el, így másnap kezdetét vette az "Al Aksa intifáda", ami azóta is tart.

20, Ariel Sharonnak a Templom-hegyen történt látogatása után az iraki elnök, Szaddám Huszein (1937 - 2006) egy közel 7 milló főt számláló önkéntes polgári alakulatot hozott létre "Jeruzsálem Hadsereg" (Jaysh Al-Quds, Al-Quds-Army, Jerusalem-Armee) néven, Jeruzsálem és Palesztína "felszabadítása" céljából.

21, Simon Peresz volt izraeli miniszterelnök, a jelenlegi államelnök felvetette az ötletet, hogy Jeruzsálem legyen a "világ fővárosa" [66].

22, 2003.11.04-én Jichák Kaduri (Yitzchak Kaduri - יצחק כדורי; 1897/98 - 2006.) nevű kabbalista rabbi az Immánuellel történt találkozásáról számolt be:


”Kaduri azt állította, hogy 2003-ban személyesen találkozott a már most Izraelben élő messiással, és közeli rokonainak a következőket mondta el róla: „Nem mondja magáról, hogy »én vagyok a Messiás, adjátok át nekem a vezetést«, sokkal inkább a nép fogja rávenni arra, hogy vezesse őket, miután bizonyos jelek meggyőzik őket arról, hogy ő a Messiás.”
Kaduri rabbi halála előtt azt is kifejtette, hogy a Messiás közeli eljövetele „megmenti Jeruzsálemet az iszlámtól és a kereszténységtől, amelyek el akarják venni a várost a zsidó nemzettől – de ez nem fog nekik sikerülni, és egymás ellen fognak harcolni”. Kaduri eme utolsó állítása nyomán egyes keresztény kritikusai felvetették, vajon nem egy „hamis Krisztusról” beszélt-e a rabbi, akinek eljövetele megelőzi majd Jézus Krisztus visszajövetelét. „Sok jó ember számára nehéz megérteni a Messiás személyét” – írta Kaduri.” [67]


23, 2004 októberében megalakult újra a Szanhedrin, közel 1600 évi szünet után [68]. Vallásos elképzelések szerint a messiás személyének a jóváhagyásához a Szanhedrin szükséges [69].

24, XVI. Benedek pápa 2005.08.19-én, pénteken meglátogatta a kölni zsinagógát [70]:

25, 2008.04.18-án, pénteken, a Peszách ünnep előkészületi napjának a kezdete tájékán XVI. Benedek pápa New Yorkban, a Park East zsinagógába tett látogatást [71]:

26, Jeruzsálemben a Siratófal közelében a Templom-hegyi csoport 2008-ban peszáchi bárányt áldozott Istenüknek [72].

27, XVI. Benedek pápa, mint elődje II. János Pál, Jeruzsálembe utazott, ahol 2009.05.12-én a Siratófalnál percekig imádkozott, és egy papírlapra felírt vágyait a fal repedésébe rejtette [73]:

A jeruzsálemi Nagyzsinagógában a pápa visszavonta a zsidósággal szembeni "istengyilkosság" nonszensz vádját, és bejelentette, hogy a Katolikus Egyház térítő vallás létére is végérvényesen eltekint a további "zsidómissziótól" (hittérítéstől a zsidóság körében) [74].
Jézus egy anya szülte földi halandó volt, akiből az egyházatyák csináltak Istent, évszázadokkal a kínhalála után.

28, 2010.01.17-én, vasárnap késő délután XVI. Benedek és kísérete a római zsinagógába ment, ahol találkozott Riccardo Di Segni római főrabbival, és Silvan Shalom izraeli miniszterelnök-helyettessel is [75]:

29, Az elmúlt években Immánuel megszületése óta egyre több államelnök, politikus járul a Siratófalhoz, és rejti repedéseibe a kívánságait: Dalai Láma 1999.06.14-én; Ariel Sharon 2001 február 7-én, miután miniszterelnökké válaszották; Hillary Clinton 2002.02.24-én és 2005.11.14-én; Nicolas Sarkozy 2004.12.15-én; Wladimir Putin 2005.04.27-én; Laura Bush 2005.05.22-én és 2008.05.14-én; Ehud Olmert 2006.03.29-én; Junichiro Koizumi 2006.07.13-án; Lech Kaczynski 2006.09.10-én; Robert Fico 2007.03.29-én; Viktor Juscsenko/Yushchenko 2007.11.14-én; Călin Constantin Anton Popescu 2007 végén; George W. Bush 2008.05.14-én; Barack Obama 2008.07.23-án; Bajnai Gordon 2009 júniusában; Benjamin Netanjahu 2009.04.01-én; Ján Fischer 2009 augusztusában; Bill Clinton 2009.11.15-én; etc. [76]:

Az eddigi képek is híven tükrözik azt, hogy nemcsak a bibliai egyházak és szekták keretein belül készülnek az ószövetségi messiás fellépésére, hanem a politikai életben is. Vitathatatlan a ténye tehát annak, hogy a bibliai elképzelések "végidejében" élünk, de már 11 évvel túl vagyunk az "Úrral történő találkozáson", ami úgymond "Jézus második eljövetelét" és a "holtak első feltámadását" kellett volna eredményezze, melyek irreális vallási ötletek voltak, viszont az ószövetségi elképzelések messiásának a fellépése előtt állunk, ami kozmikus okok miatt szerintem 2032-ben lesz esedékes. Egy anya szülte hús-vér messiás képtelen lenne a messianisztikus elképzeléseket egyedül realizálni, ehhez a hívő tömegek aktív és kitartó közreműködése szükséges, mint ahogy ezt a lubavicsi rebbe, Menachem Mendel Schneerson, vagy Oberlander rabbi is kifejtette [77]:


"A végső megváltás nem a távoli jövő álma, hanem közeli valóság. (A Rebbe)
Amikor 1951-ben a Rebbe átvette a lubavicsi mozgalom vezetését, kijelentette, hogy az emberi történelem végtelen folyama végre meghozta gyümölcsét.
Ez a nemzedék lesz a száműzetés utolsó nemzedéke és a megváltás első nemzedéke - mondta - a személyes és az egyetemes megváltásé, amely a társadalom tökéletesedéséhez és egy olyan világ megvalósulásához vezet, melyet megtölt az Örökkévaló ismerete. Most már minden rajtunk múlik."

“A tömeget ezen a héten Oberlander Báruch rabbi előadása is vonzotta, amelyet a „Mikorra várható a zsidó Messiás?”- címmel tartott meg a felső teremben. Az igazat megvallva egy gombostűt sem lehetett volna leejteni, annyi hely sem maradt a Vasvári rabbijának előadásán. „A Messiás király meg fog jeleni, és visszaállítja Dávid királyságát, ahogy eredetileg volt, felépíti a Szentélyt, és összegyűjti Izrael szétszórtjait. Napjaiban újra érvényes lesz valamennyi törvény, mint annak idején: áldozatokat fogunk bemutatni, és megtartjuk a smitá és jovél éveket, ahogy mindez a Tórában áll.” Ez volt olvasható az Oberlander Báruch rabbi által az előadás elején kiosztott maimonidészi szövegben. Hogy mikorra várható a zsidó Messiás az elsősorban mitőlünk, a hívektől függ. A rabbi elmesélte a Rebbe mondását, aki a Messiást egy olyan páncélszekrényhez hasonlította, amelynek a kulcsa a zsebünkben van. Ha egyre többen, a hálácha utasításait követjük és minél magasabb fokban teljesítjük a vallás szabályait az közelebb hozza a Messiás eljövetelét.”


Az izraeli Függetlenségi Nyilatkozat (1948.05.14. - Hakhrazat HaAtzma'ut, הכרזת העצמאות) egyértelműen utalt arra, hogy Izrael újbóli létrehozása a bibliai prófétikus elképzelések jegyében történt a beígért megváltás céljából:


"Er wird auf Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden im Sinne der Visionen der Propheten Israels gestutzt sein.

Unser Ruf ergeht an das jüdische Volk in allen Ländern der Diaspora, uns auf dem Gebiete der Einwanderung und des Aufbaues zu helfen und uns im Streben nach der Erfüllung des Traumes von Generationen - der Erlösung Israels - beizustehen."
--"Ez Izrael prófétái látomásainak az értelmében a szabadságra, igazságosságra és békére fog támaszkodni.

A mi hívásunk eljut a diaszpóra összes országában a zsidó néphez, segíteni nekünk a betelepülés területén és a felépítésben és segíteni nekünk a generációk álmának - Izrael megváltása megvalósításának az igyekezetében--" [78]


Ez a megváltás, ami leginkább realis földi jellegű, kizárólag az Ószövetségben hívőkre vonatkozik, a keresztények megváltása úgymond i.sz. 25 április elsején megtörtént Jézus kínhalála által a keresztény vallások szerint, azaz "megváltotta őket Jézus a bűneiktől...:


"A keresztény hit szerint Jézus személyében testesült meg a több évezredes ígéret a megváltásra. A judaizmusban nagyon központi szerepet foglal el a Messiás és messiási kor mégis a zsidó hit szerint a megváltás még nem jött meg és Jézus sem volt a Messiás." [79]


Ahogy már korábban is említettem, Immánuel születését jelző napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus kereszt (kozmikus sárkány - Jelenések könyve 12,13) II. János Pál pápa szerint Európának az "Úrral" történt találkozását, Nostradamus szerint a rettegés nagy királyának az égből való megérkezését eredményezte. Egy német nyelven is kiadott francia füzet arról számolt be 1984-ben, hogy a normandiai tengerparton fekvő Dozulé (é.sz. 49°13´57´´; ny.h. 0°02´31´´) nevű helyiség szoros kapcsolatban van az Emberfiának a visszajövetelét jelző dicsőséges kereszttel:


"Dieses Kreuz beherrscht die Welt, und die Welt ahnt nichts, oder sie kennt es nicht, oder sie vergißt es. Und doch ist es ihre einzige Hoffnung.
Sage dem Priester, daß das Glorreiche Kreuz, das an diesem Ort errichtet werden soll, Jerusalem gleichen soll.
--Ez a kereszt uralkodik a világon, és a világ ezt nem sejti, vagy nem ismeri, vagy elfelejtette. És mégis ez az egyetlen reményük.
Mondd a papnak, hogy ez a dicsőséges kereszt, ami ezen a helyen (Dozulé*?) kell hogy felállítódjon, Jeruzsálemmel azonos kell legyen.--“ [80]
(*saját megjegyzés)


A füzet 8. oldalán látható az alábbi térkép:

A Dozulé-vel kapcsolatos kozmikus keresztet szemléltető ábra [81]:

Ha összehasonlítjuk a füzet 8. oldalán található térképet a NASA által kiadottal [82], amin az 1999.08.11-én végbement napfogyatkozás árnyékának a középvonala van feltüntetve, akkor észre kell vegyük azt, hogy az említett árnyék közepvonala Dozulé-nél érte el Franciaországot:

A teljes napfogyatkozást okozó Nap-Hold együttállás része volt egy olyan kozmikus keresztnek, aminek a korábbi hasonló előfordulásaihoz utalták szerintem az Ószövetség megalkotói a valójában kozmikus misztériumukat:


(A korábbi időkben realizálódott Nap-Hold konjunkciók esetében az ábrákon a Hold elmarad a Naptól. Ez abból adódik, hogy a program forgalomba hozatala után a NASA egy "Delta T" tényező bekalkulálása miatt változtatott a Hold pozícióján.)

A feltételezett Ábrahám emberáldozatának kísérletétől Immánuel születési időponjával bezárólag (i.e. 1811.02.23. - 1999.08.11.) 14 darab azonos felépítésű kozmikus kereszt realizálódott, melyek egyaránt a Shem ha-Mephorash-nak ("Isten 72 szellemének") a kozmikus forrásai. Az amerikai egy dolláron ábrázolt illuminátus piramis képe zárja az animációs fotón látható kozmikus keresztek sorát. A 14 keresztre a piramis 14 fokozata (13 + a "mindent látó szem" - "All Seeing Eye") utal. A 14. kereszt, amit az említett "mindent látó szem" jelképez, az összes közül a legkiemelkedőbb hatású:

1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(teljes napfogyatkozás!)

Az obeliszkek is ennek a keresztfajtának az összességét jelképezik. Két figyelemre méltó obeliszket említenék meg ezzel kapcsolatosan. A vatikáni Szt. Péter tér közepén egy hieroglifáktól mentes (egyedüli ilyen jellegű Rómában) 25,31 méter magas obeliszk áll egy 8,25 méter magas talpazaton. A XVIII. században ez egy napóra mutatójának a szerepét is betöltötte. Az obeliszket 72 db betontömb veszi körül [83], ami feltehetőleg a Shem ha-Mephorashra ("Isten 72 szellemére"), illetve ezek kozmikus forrásaira utal:

Az obeliszk talpazatának egyik oldalán az alábbi bevésett felirat olvasható [84]:

"CHRISTUS VINCIT CHRISTUS REGNAT CHRISTUS IMPERAT CHRISTUS AB OMNI MALO PLEBEM SUAM DEFENDAT“, azaz "KRISZTUS ÉL KRISZTUS URALKODIK KRISZTUS PARANCSOL KRISZTUS MEGVÉDI A NÉPÉT MINDEN GONOSZTÓL"

JHVH-Krisztus értelemszerűen kozmikus eredetű Istenség ugyanúgy, mint a vele azonos Marduk, Ámon, Jupiter, Zeusz, Odin/Wotan, stb.:


"Hinter dem Namen des Christus stehen kozmische Urkräfte.
--A Krisztus név mögött kozmikus őserők állnak.--" [85]


Az obeliszk csúcsát kereszt díszíti [86], JHVH-kozmikus Krisztus leghatásosabb szellemi forrása:

A másik említésre érdemes obeliszk Európában, Párizsban található, az úgynevezett Axe Historique-n (Avenue Charles de Gaulle, Avenue da la Grande Armée, Avenue des Camps-Elysées), ami a Place de la Concorde-on lévő obeliszkig Avenue des Champs Elysées néven ismert. Ezt a valójában kozmikus misztériumot rejtő útirányt a Louvre múzeum zárja, előtte az üvegpiramissal.

Az egyiptomi luxori templom bejárata előtt eredetileg két obeliszk állt. Az egyiket (23 méter magas, 230 tonna súlyú) Párizsba szállították, és az említett Place de la Concorde-on állították fel 1836 október 25-én, ami azóta is ott áll. A luxori templomot a "karnaki Ámon déli háremének" nevezték. 1998-ban az obeliszk tetejét egy 3,6 méter magas aranyozott bronz csúccsal látták el [87]:

Az Axe Historique iránya megegyezik az 1999.08.11-én Párizson áthaladt teljes napfogyatkozás árnyéka középvonalának a haladási irányával (ÉNY->DK) [88]:

A véletlenek összjátéka lett volna, hogy a Louvre átalakítása 1999-re fejeződőtt be, aminek a következtében a világ legnagyobb múzeumává vált?...
Ezt megelőzően a múzeum udvarában az alábbi üvegpiramist építették fel [89]:

A Templomosok előszeretettel építettek olyan francia városokban katedrálist a Fekete Madonna (Notre-Dame - a "végidők" Napbaöltözött Asszonya, Apokaliptikus Asszonya, Magyarok Nagyasszonya - Patrona Hungariae, a cigányság Sara-la-Kâli néven tiszteli; nem összekeverni Jézus édesanyjával) tiszteletére, amelyek a tárgyalt napfogyatkozás árnyékának a zónájában helyezkednek el:

II. János Pál pápa Fekete Madonna tisztelő volt [90], de természetesen utódja, XVI. Benedek pápa is [91] az:


"A későbbi mozgalomvezető felszólította a munkásokat, hogy a szentmisék keretében imádkozzanak a mennyei Atyához, és kérjék a "Fekete Madonna" közbenjárását az ügy sikerre viteléért. Ettől a naptól fogva Lech Walesa, a czestochowai Szent Szűz képét a kabátja hajtókájára varrva viselte, és a gyülekezések többségekor a résztvevők közösen a kegykép másolata előtt szentmisét ünnepeltek."

"2005. április 1-én, egy nappal halála előtt II. János Pál pápa megáldotta azt az aranykoronát, amely jelenleg a Jasna Góra-i kegyképet díszíti. Ezt volt az utolsó gesztusa annak az embernek, aki egész életét a Szűz Mária kezébe helyezte, amint pápai jelmondata is hirdeti: „Totus tuus ego sum - Egészen a Tiéd vagyok Mária.”II. János Pál pápa 1999.06.17-én Czestochowa-ban a Fekete Madonna kép előtt [90]


XVI. Benedek pápa a Fekete Madonnánál Czestochowa-ban [91]


Az "arany rózsa" (helyesebben rózsakereszt) a pápa ajándéka a Fekete Madonna részére [91]

Figyelemre méltó itt megemlíteni Armaghi Malakiás ír püspöknek (+1148.) a jóslatát, ami szerint XVI. Benedek pápát esetleg még egy pápa követheti a trónján.
Mi fog történni előreláthatólag a Vatikánnal a II. Templom (Salamon temploma feltehetőleg nem létezett) felépítése után?
Összeegyeztethetők-e vajon az ó- és újszövetségi elképzelések, illetve Immánuel és a pápaság intézménye a jövőt illetően?

Néhány érdekes idézet ezekre az időkre vonatkozóan:


"Im Vordergrunde des religiösen Denkens des Paulus steht der Glaube an die Parusie des Christus. Die Wiederkunft bezeichnet es, das zweite Erscheinen des Christus. Der Wiederkunftsgedanke hat seine Voraussetzung a der jüdischen Erwartung und Vorstellung vom Kommen des Messias, womit die Aufrichtung des Gottesreiches eingeleitet wird.
--Pál vallásos gondolkodásában előtérben van a Krisztus feltámadásába vetett hit. Az újraeljövetelét jelöli a Krisztus második megjelenése. Az újraeljövetel gondolatának előfeltétele a zsidó messiásvárás és elképzelés, amivel az Isten birodalmának a felépítése lesz bevezetve.--"[92]

"A Harmadik Templom a Sziklamecset helyén épül fel
Lerombolni azonban nem szükséges: összeomlik magától is
A Jeruzsálemről szóló viták középpontjában a Templom-hegy térsége áll. Kinek legyen szuverenitása a Templom-hegy felett? Ez gyakran annak is a kérdése, hogy melyik monoteista vallás az igazi és az eredeti. Az iszlám reménytelenül igyekszik kétségbe vonni a judaizmus eredetiségét. Tagadja, hogy a Szikla-mecset a Salamon Templomára épült volna rá azért, hogy a zsidóknak Jeruzsálemhez fűződő többezer éves kapcsolatát megpróbálja semmissé tenni. A zsidó hagyomány szerint azonban a messiás eljövetelével a Szikla-mecset helyén épül fel a Harmadik Templom.

Baruch Ben-Joszéf a Templom helyreállításért küzdő mozgalom vezetője szerint a Harmadik Templom a Szikla-mecset helyén épül majd fel és a döntés joga a szanhedriné. Ortodox rabbik ellenzik a Templom újjáépítését. A Főrabbinátus meg is tiltotta, hogy zsidó a vallási tisztaság esetleges megsértésének elkerülése miatt belépjen a területre. A Templom hegyi csoport szervezetten és intézményes keretekben készül a Harmadik Templom újjáépítésére. A Templom Intézetben Israel Ariel rabbi és az újjáélesztett Szanhedrin, amelyet Adin Steinsaltz rabbi vezet, lépéseket tett az áldozatok felújításának előkészítésére és a Templom újjépítésére. Állításaik szerint a Szikla-mecsetet azonban nem szükséges lerombolni, a messiás eljövetelével összeomlik magától is." [93]

"Prophezeiung des Methodius: ".....,die nach vielen Wirren Europa zum letztenmal unter dem dem Kreuz einigen soll."
Die Europäer werden sich dagegen erheben, die "Vereinigten Staaten von Europa" gründen, dann wird der Antichrist geboren. Er wird Präsident der Vereinigten Staaten Europas und dann Weltkaiser
. --Methodius próféciája: "......, sok zűrzavar után Európának utoljára a kereszt alatt egyesülnie kell."
Az európaiak ellenezni fogják az "Egyesült Európai Államok" alapítását, akkor fog az Antikrisztus születni. Ő lesz az Egyesült Európai Államok elnöke, majd világcsászár.--" [94]

""Vril" die neue Kraft. Der Stab des Vrils wird dann zum Schwerte werden.
Es ist die "Krone" aller" Naturkräfte, welche das künftige Europa beherrschen wird.
--"Vril" az új erő. A vril pálcájából kard lesz.
Ez minden természeti erők "koronája", amelyik a jővendő Európát uralni fogja.--" [95]


Az elkövetkező évezredek alatt még egyszer megismétlődik egy ugyanolyan teljes napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus kereszt kialakulása, mint ami 11 évvel ezelőtt történt. A Jelenések könyve (amit nyugodtan nevezhetünk az ószövetségi messianisztikus elképzelések koronájának) szerint (20,7-14) ezer esztendő múlva (helyesebben 1089 év múlva) újra szabadjára lesz engedve egy rövid időre a gonosz, ami azonos lesz az "utolsó ítélettel", és a "holtak második feltámadásával" úgymond, és ezzel ér véget a bibliai "ezeréves béke":

3088.08.09. 02:28 UT
Nap-Hold konjunkció:18°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:18,4°Vízöntő; -Mars quadrat:25,3°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:20,6° Bika
(teljes napfogyatkozás!)

A bibliai vallások beavatottjai soha nem nézték jó szemmel a "végidőkre" betervezett messiással kapcsolatos elméleteket, amit az alábbi idézetek is igazolnak. Így nem lehet azon csodálkozni, hogy ennek a feltárása csak napjainkra történhetett meg.


"Diese Tat ("Geheimnis der Geheimnisse" - "Stein der Weisen") wird Messias-Gesalbte der Gerechten genannt und darf nicht einem Am-ha-Aarez (Unwissenden) mitgeteilt werden.
--Ez a tett ("a titkok titka" - "a bölcsek köve") lesz az igazak felkent messiásának nevezve, és nem szabad egy mitsem sejtővel közölni.--" [27]

"Wer den Schleier der Zukunft gelüftet, verrät das Geheimnis der Götter und Muß deshalb sterben. So ist der Tod des Propheten der sicherste Beweis für die Wahrheit dessen, was verkündet hat.
--(435. old.) Aki a jövő fátylát felfedi, az elárulja az Istenek titkait és annak meg kell halnia. Igy a próféták halála a legbiztosabb bizonyítéka annak, hogy az igazságot hirdették.--" [96]

"Továbbá, senki ne tegyen erőfeszítéseket, hogy meghatározzon egy bizonyos időpontot a Megváltó eljövetelére. Bölcseink is így tanítják [Talmud, Szánhedrin 97b.]: "Fulladjanak meg, kik az idők végét jósolják meg." Inkább mindenki várjon rá és higgyen ezen általános gondolatokban, mint azokat korábban elmagyaráztuk." [97]

"Immerhin ist es mögl., daß sich der Mensch an dämonische Mächte wendet und mit ihrer Hilfe ein sittl. unzulässiges Forschen nach G. (lat. divinatio) treiben will (vgl. Okkultismus). Solches Tun wird im AT als ein Greuel vor dem Herrn bezeichnet (Dtn 18,10-12).
--Mindamellett lehetséges, hogy az ember a démoni erők oldalára fordul és a segítségükkel egy erkölcsileg megengedhetetlen kutatást akar folytatni a titkos ismeretek (latin: divinatio) után (összehasonlítva okkultizmus). Ilyen cselekedet az Ószövetségben a Úr előtt, mint egy irtózat (borzalom, szörnyűség) van megjelölve (Mózes V. 18,10-12).--“ [98]Források:


[1] - http://www.hebrew4christians.com/Names_of_G-d/Messiah/messiah.html


[2] - http://www.nai-israel.com/israel/articel/default?asp?CatID=3&ArticleID=183 (már nem érhető el)
Elijahu (Elia), in der Endzeit
Messias ben Josef, das bedeutet: das erste Kommen des Messias
Messias ben David, das bedeutet: das zweite kommen des Messias
--Elijahu (Éliás), a végidőkben
A Messiás-József fia jelentése: a messiás első jövetele
A Messiás-Dávid fia jelentése: a messiás második jövetele--

http://www.nai-israel.com/israel/articel/default?asp?CatID=41&ArticleID=117 (már nem érhető el)
Jesus oder Immanuel?
Doch bleiben wir bei der Frage: Immanuel oder Jesus? Hat Gott im Nachhinein den Namen des Messias von Immanuel auf Jesus abgeändert?
Nein, Gott hat nichts nachgebessert, sondern diese beide Namen waren schon immer im Heilsplan Gottes verankert.
Mit diesem sanftmütigen Messias unter dem Namen Jesu kann das jüdische Volk nichts anfangen, denn es wartet auf den verheißener Messias mit Namen Immanuel, der mit eisernem Stab die Völker regieren wird (Offenbarung 12,5; 19,15).
--Jézus vagy Immánuel?
De maradjunk a kérdésnél: Immánuel vagy Jézus? Megváltoztatta Isten utólag a messiás nevét Immánuelről Jézusra?
Nem, Isten nem javított utána, hanem már mind a két név le volt horgonyozva Isten megváltástervében.
Ezzel a Jézus nevű jámbor messiással a zsidó nép nem tud mit kezdeni, hanem az Immánuel nevű megígért messiásra vár, aki vaspálcával fogja a népeket kormányozni (Jelenések könyve 12,5; 19,15).--

http://caddik.shp.hu/hpc/web.php?a=caddik&o=e2HK2E1xE8
Ádventi várakozás-a Messiás várása?
A zsidó nép egykoron eljövö megváltója, a ki a bibliai Józseftől ( Másiah ben Jószef) vagy Dávidtól származik (Másiah ben Dávid)

http://www.askmoses.com/en/article/227,2097832/What-is-Moshiach-ben-Yosef.html
http://www.moshiach.com/questions/topten/what_is_moshiach_ben_yosef.php
Jewish tradition speaks of two redeemers, each one called Moshiach. Both are involved in ushering in the Messianic era. They are Moshiach ben David and Moshiach ben Yossef.

The essential task of Moshiach ben Yossef is to act as precursor to Moshiach ben David: he will prepare the world for the coming of the final redeemer. Different sources attribute to him different functions, some even charging him with tasks traditionally associated with Moshiach ben David (such as the ingathering of the exiles, the rebuilding of the Bet Hamikdash, and so forth).


[3] - http://www.zsido.com/blog/milyen_lesz_a_zsido_messias/10/43
http://regi.zsido.com/zstsz09/01hetlevelezo.htm
Zsidó Tudományok Szabadegyeteme
Milyen lesz a zsidó Messiás?
A fogadására előkészített világra születik azután a Messiás.
Halandó emberi lény lesz, akinek emberi szülők a szokásos módon adnak életet.

http://hamantaschen.blogspot.com/2007_05_01_archive.html
Orthodoxes Judentum in Jerusalem / Jewish Zionist Orthodox / יהדות אורטודכסית - חרדית וציונית
Montag, Mai 21, 2007
Die Arroganz der christlichen Missionare
Ein weiteres beruehmtes Zitat ist die juengfraeuliche Geburt, welche ihre Wurzeln in einer anderen falschen Uebersetzung hat. Das an der Stelle geschriebene Wort in den Propheten (Na'ara) heisst nicht Jungfrau, sondern junge Frau.
--A keresztény hittérítők arroganciája
Egy további ismert idézet a szűztől való születés, aminek a gyökere egy másik hamis fordításban van. Ezen a helyen írt szó a prófétáknál (Na'ara) nem szűzet jelent, hanem fiatal asszonyt.--


[4] - http://www.zsido.com/blog/milyen_lesz_a_zsido_messias/10/43
http://regi.zsido.com/zstsz09/01hetlevelezo.htm
Zsidó Tudományok Szabadegyeteme
Rabbi Aryeh Kaplan:
Milyen lesz a zsidó Messiás?
Ilyesfajta felszentelést mintegy ezerhatszáz évvel ezelőttig végeztek, s újabb bevezetése előtt fel kell újítani a Szánhedrint, a zsidóság vallási legfelsőbb bíróságát és tör¬vényhozó testületét. A cádik azonban, akit az egész közösség szentel föl, újra lét¬rehozhatná a Szánhedrint is. Ez a Templom felépítésének elenged-hetet¬len fel¬tétele, mert le van írva: „Megint olyan bírákat adok, mint régen, és olyan ta¬nács¬adókat, mint kezdetben. Akkor majd így neveznek [Jesájá 1:26.]: Igaz város, hű¬sé¬ges vá¬ros!” A Szánhedrin testülete alkalmas arra, hogy hivatalosan azonosítsa a Mes¬siást.

Így írja Maimonidész (31): „Ha megjelenik egy király Dávid házából, aki a Tóra nagy tudósa, aki betartja a parancsolatokat az Írott és Szóbeli Tan szerint, ahogy előde, Dávid tette, aki ráveszi egész Izraelt, hogy a Tóra útját járja kiköszörüli a Tórán esett csorbákat, és megvívja Isten háborúit, azt nagy bizonyossággal vélhetjük Messiásnak. Ha a fentiekben sikerrel járás legyőzi a körülette lévő népeket, felépíti a Szentélyt a helyén, és összegyűjti Izrael szétszórtjait, akkor biztosan ő a Messiás.”


[5] - http://www.zsido.com/konyvek/mozes_ot_konyve_-_a_haszid_folklor_tukreben/nicavim
http://regi.zsido.com/books/mozes/51nicavim.htm
NAFTALI KRAUS: Mózes öt könyve
Nicávim
A megváltás üteme és módozatai
A megváltás üteméről és módjáról, hiteles zsidó forrásokban, többféle vélemény található:
– Maimonides szerint (Hilchot Mláchim, 11. fej.) előbb eljön a Messiás, felépül a Szentély, s csak ezt követően történik meg a szórványok összegyűjtése. „Felépíti Jeruzsálemet az Örökkévaló és Izrael szétszórtjait egybegyűjti” (Dávid zsoltárjai, 147, 2).
– Ugyancsak Maimonides mondja: „A messiási korban éppenséggel nem változik meg semmi, azon kívül, hogy visszatér a zsidó állami lét” (Maimonides Misna magyarázata, Szánhedrin, Chélek).
– A jeruzsálemi Talmud szerint is előbb felépül a Szentély, majd jön a Messiás végül helyreáll Dávid királysága. (Jer. Máászér Séni, 5).
– A Midrás (Sohér Tov, 70) valamint a Zohár (Toldot) is azt állítják, hogy előbb felépül ismét a Szentély, majd ezután egybegyűjtik a szórványokat.
– A Midrás Rábbá (Nászó, 13) más véleményen van. „Amikor felébred a Messiás, aki északon van – jön és felépíti a Szentélyt, ami délen van...
– A Chinuch könyve (a 613 parancsolat gyűjteménye és magyarázata) azt vallja, hogy előbb épül fel Erec Jiszráél, mint a Szentély.


[6] - http://www.szombat.org/archivum/regi/h9809e.htm
http://www.zsido.hu/vallas/messias.htm
Messiás-hitünkrõl
A jeruzsálemi Szentély pusztulásától (idõszámításunk szerint 70) kezdve a zsidó közgondolkodás általános eszméje lett, hogy a Templom csak akkor épül majd fel, ha eljön a messiás. Ugyancsak ehhez a korhoz köti a hagyomány a világszerte szétszóródott zsidó diaszpóra (héber szóval a galut) egybegyûjtését.

A zsidóság messiáshite azonban mindmáig megõrizte a Szentírás eredeti, „az idõk végén”, ám itt, a való világban bekövetkezõ megváltás-gondolatát: Isten — a próféták tanításai szerint — az idõk végén egybegyûjti majd Izrael szétszórtjait a világ négy tájáról, elviszi õket az õsi földre, és újra felépül a jeruzsálemi Szentély. Megszûnik az emberi kizsákmányolás, háború és gyûlölködés („összetörik kardjaikat kapákká, dárdáikat vincellér késekké, nem emel nép nép ellen kardot, és nem tanulnak többé háborút”), s „megtelik a föld az Örökkévaló ismeretével, ahogyan a tengert a víz ellepi”. Nem véletlen, hogy a héber nyelv nem túlvilágról, nem másvilágról, hanem jövendõ világról (olam habá) beszél, mert — ahogyan Martin Buber mondja — „a két világ voltaképpen egy, és egynek kell lennie”.

Messiáshitünk aktív cselekvésre késztet: nem csupán várnunk kell õt, de eljöveteléért erõnkhöz képest mindent meg is kell tennünk. A messiás megérkezése — hangsúlyozta Májmúni — nem jelenti Izrael fiainak gyõzelmét más népek felett, de megvalósítja az emberiség békéjét, a világ és az ember megváltását, valamint Izrael nyugalmát, hogy ellenségei többé ne zavarják meg õket a Tóra tanulmányozásában.
Raj Tamás


[7] - http://www.zsido.com/konyvek/mozes_ot_konyve_-_a_haszid_folklor_tukreben/nicavim
http://regi.zsido.com/books/mozes/51nicavim.htm
NAFTALI KRAUS: Mózes öt könyve
Nicávim
A megváltás üteme és módozatai
Mózes, amikor az idők végét említi, valójában a messiási időről szól, amikor majd a zsidók megtérnek és visszatérnek országukba - a zsidóságukhoz. "Teljes szívvel és teljes lélekkel" mondja, de azt nem, hogy "minden erőddel", vagyis anyagi lehetőségeiddel (ahogy ez a "Smá Jiszráél" imában van). Ugyanis a Talmud azt állítja, hogy "Dávid fia (a Messiás) mindaddig nem jön, míg a garas ki nem fogy a zsebből", azaz mindenki koldusszegény nem lesz.


[8] - http://judaizmus.blogspot.com/2009/09/zsido-vilaghirado-szept-8.html
http://judaizmus.wordpress.com/category/uncategorized/page/19/
Naftali Kraus
ZSIDÓ VILÁGHIRADÓ SZEPT. 8
Közzététel ideje: szeptember 8, 2009 at 10:12 de.
http://www.or-zse.hu/kraus/naft190.htm Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem
"A MESSIÁS JÖVETELE ELŐTT A VILÁGGAZDASÁG ÖSSZEOMLIK"
A natanjai Cánz-Klajzenburgi haszid közösségben idézik az alapitó rebbe, a kolozsvári Jekutiél Jehuda Halberstamm rabbi-rebbe, mondását, mi szerint egyik jele annak hogy a "Messiás már úton van és közeledik", a nagy krizis lesz, ami a világgazdaságát körülveszi.


[9] - http://www.or-zse.hu/hit2002/szukot.htm
Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
ISTEN SÁTRA JERUZSÁLEMBEN
A talmudi tanmese így szól:
"Az idők végén (a messiás eljövetele előtt), jönnek majd a világ népei és ők is követelik jussukat a túlvilági üdvösségből. Mondja nekik az Örökkévaló: ,aki szorgoskodik szombat előtt, vagyis viselkedésével előkészítette magát a túlvilág életre - az eszik szombaton'. Magyarán: mindenki azt eszi, amit főzött magának...


[10] - http://www.zsido.hu/vallas/eszmek.htm
6. A messiáshit
Az átlag zsidó ezért a messiási kort „az idõk végén” úgy képzeli, mint az örök béke korszakát, amelyben a világ és az ember megváltásán (megjavulásán) túl a saját népi reményei is megvalósulnak. Érdekes azonban, hogy ezek a jóslatok és reménységek egyáltalán nem azonosak azokkal a keresztény teológusok által meghatározott, úgynevezett krisztológiai helyekkel, amelyek szerint a zsidó Biblia (az Ószövetség) állítólag Jézus eljövetelét igazolja. Raj Tamás
(„Zsidó eszmék és jelképek” címû könyvébõl)


[11] - http://www.zsido.hu/vallas/messias.htm
Messiás-hitünkrõl
Májmúni sorra megvizsgálta a Messiásról szóló bibliai tanításokat (mellesleg a keresztény felfogás szerinti, úgynevezett „krisztológiai helyek” nem is tartoznak ide!), és megállapította, hogy ezek mind itt, a földi életben fognak megvalósulni.
Raj Tamás


[12] - http://regi.zsido.com/zstsz06/01hetlevelezo.htm
Messiás: Judaizmus kontra Kereszténység (1)
A keresztény hit szerint Jézus személyében testesült meg a több évezredes ígéret a megváltásra. A judaizmusban nagyon központi szerepet foglal el a Messiás és messiási kor mégis a zsidó hit szerint a megváltás még nem jött meg és Jézus sem volt a Messiás.


[13] - http://www.zsido.com/konyvek/
Judaizmus kontra Kereszténység
„Új” szövetség
A „názáreti”
A legkönnyebb olyan próféciát beteljesíteni, amit az ember maga talált ki. Az Újszövetség maga tesz bizonyságot erről a sarkigazságról, amikor szép számú „próféciát” fabrikál a puszta semmiből, és azokat a zsidó Szentírásnak tulajdonítja.


[14] - http://regi.zsido.com/zstsz05/06hetlevelezo_b.htm
Zsidó Tudományok Szabadegyeteme
Maimonidész, Mose ben Máimon, a Rámbám: Széfer Softim: A Bírák könyve, A király szabályai
A Messiás szabályai
A názáreti Jézusra is – aki Messiás akart lenni és akit kivégzett a bíróság – van utalás Dániel próféciáiban, mint írva van [Dániel 11:14]: „a te néped gonosz fiai is felkelnek, hogy beteljesítsék a látomást, de elbuknak.” Valóban lehet-e ennél nagyobb buktató? Valamennyi próféta a Messiásról, mint Izrael megváltójáról és megmentőjéről beszélt, aki összegyűjti a szétszórtakat és a micvák megtartását szorgalmazza.


[15] - http://hamantaschen.blogspot.com/2007_05_01_archive.html
Orthodoxes Judentum in Jerusalem / Jewish Zionist Orthodox / יהדות אורטודכסית - חרדית וציונית
Montag, Mai 21, 2007
Die Arroganz der christlichen Missionare
Nach Hunderten wenn nicht sogar nach 1000 Jahren hat sich die katholische Kirche endlich bequemt zuzugeben, dass J. keine einzige Bedingung eines Meschiach erfuellt hat. Im Talmud Sanhedrin finden wir eine Liste jeglicher Bedingungen, die ein Meschiach erfuellen muss und J. ist zu 100% gescheitert.
--A keresztény hittérítők arroganciája
Évszázadok, vagy akár 1000 év után a Katolikus Egyház végre hajlandónak mutatkozott elismerni, hogy Jézus egyetlenegy feltételt se teljesített a messiássághoz. A Talmud Sanhedrinjében találunk egy listát minden feltételről, amit egy messiásnak teljesítenie kell és Jézus 100%-ra meghiúsult.--


[16] - http://www.zsido.hu/aktiv/rabbiv.php
Kérdése van? - kattintson ide
Tegye föl bátran a zsidósággal kapcsolatos kérdéseit, problémáit, és Raj Tamás forabbi ezen a nyilvános oldalon keresztül megválaszolja azt.

- A zsidók töbsége miért nem fogadj el Jézust Messiásnak? Pedig a próféciák is ráillenek Pl:Zsolt.22.15-19.,és még sok más. Köszönettel:István

Kedves István! A próféciák többnyire azért „illenek” Jézus történetére, mert utólag úgy írták le azt, például semmi nem szól arról, hogy Jézus lesz a megváltó neve, Immánuelrol szól a próféta, de az nem a megváltóról szóló szöveg, s csak utókor nevezte el Jézust Immánuelnek. Számos úgynevezett prófétai hely a zsidó hagyomány szerint nem prófécia, így a Zsoltárok könyve szent, de nem prófétai szöveg. A 22. zsoltár említett része nem is a messiásról, hanem Istenrol szól. A valódi, a messiási korról szóló bibliai (prófétai) szövegek viszont nem valósultak meg, pl. „Összetörik kardjaikat kapákká, dárdáikat vincellér késekké, nem emel egyik nemzet a másik ellen kardot, és nem tanulnak többé háborút” (Jesája könyve, 2. fejezet 4. vers). Ettol még persze a messiási korra vetített vágyaink és reményeink azonosak lehetnek. Üdvözlettel: R.T.


[17] - http://www.szombat.com/archivum/regi/h9809f.htm
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Folyóirata
Kipa a fejükön és Jézus az ajkukon...
- erről lehet felismerni a "Messianiasztikus Zsidók" közösséget, akik lelki támaszt és üdvözülést kínálnak, miközben a legtöbb zsidóból elutasítást és mérhetetlen dühöt váltanak ki. A Jézushit és a zsidó szertartások iránti hűség különös kombinációja egyre csábítóbbnak bizonyul, és egyre jobban fenyegeti a zsidó "főáramot" .

A zsidókban többnyire visszatetszést kelt a zsidó szimbólumok és a keresztény hit e furcsa zagyvaléka. A messianisztikus zsidó mozgalom evangélistái azonban az elmúlt két évtizedben buzgón munkálkodtak azon, hogy lebontsák a szigorú választóvonalat, amely csaknem kétezer éve elválasztja egymástól a judaizmust és a kereszténységet. A messianisztikusok felfogásában az Újtestamtum zsidó könyv; azt, hogy Jézust a messiásnak tartják, nem tekintik a judaizmus elárulásának, vagy esetleg keresztény "megtérésnek", hanem úgy fogják fel, mint visszatérést az egyedül autentikus "zsidó hithez".

Az Amerikai Egyesült Államokban a zsidó közösség vezetői és a zsidó sajtó is erősen törekszenek arra, hogy egyértelmű legyen teljes elhatárolódásuk az egész mozgalomtól, és hogy leleplezzék a mozgalom vezetőinek "kiábrándító és erkölcstelen taktikáit".


[18] - http://de.wikipedia.org/wiki/Cherub
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Cherub1.jpg
Mittelalterliche Darstellung eines Cherubs (ca. 1156 n.Chr.)

http://en.wikipedia.org/wiki/Theophany
Kép
Ezekiel's Vision by Raphael

http://ebullientchristianity.blogspot.com/2007_12_01_archive.html
Kép

http://www.albideuter.de/html/rw-21.html
http://www.albideuter.de/assets/images/360_-_Waite_-_XXI_-_Die_Welt.jpg

http://www.jesuswalk.com/lamb/lamb-agnus-dei-artwork.htm
http://www.jesuswalk.com/lamb/images/durer_lamb_707x981.gif


[19] - https://vatopaidi.wordpress.com/2010/04/14/


[20] - Baktay Ervin: A csillagfejtés könyve (1989) ISBN 963 15 3783 8; ISSN 0237-3688
(12-13.old) Az asztrológiát sokszor vallási szempontokból is támadják, vagy elítélik. Lássuk, mennyire jogosult ez az állásfoglalás.
A világ minden vallása, a magasabbrendű, fejlett vallások is tele vannak asztrológiai vonatkozásokkal. Szinte minden nagy vallási ünnep asztrológiai alapokon áll.

Ugyancsak rá fogunk mutatni a két úgynevezett kozmikus tengely sarkalatos pontjainak, az Oroszlán, Bika, Vízöntő és Skorpió csillagképeinek nagy szerepére a vallásokban. Egyelőre elég, ha megjegyezzük, hogy a katolikus (*keresztény) templomainkban látható jelképek, a négy evangélistával kapcsolatba hozott szimbólumok - az oroszlán, a bika, az ifjú (angyal) és a sas - az előbb említett négy sarkalatos égi pont ősrégi jelképei. Az Ószövetség egyes helyei és a János Jelenései egyértelműen, ismételten is utalnak erre a négy pontra. Ezek az ősi asztrológiai elemek azonban részben feledésbe mentek, részben az újkor óta még a vallás terén is többé-kevésbé érvényesülő racionalis irányzat folytán elvesztették eredeti jelentőségüket és mélyértelmű szimbólumokból felszínes allegóriákká halványultak.
(*saját megjegyzés)


[21] - Prof. Gunkel Hermann: Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit (1895)
(S.201) Durch den Drachensturz hat Christus die Herrschaft.
(S.272) Der Drache wird als sogenannte Teufel und Satan gedeutet.
--Prof. Gunkel Hermann:A teremtés és a káosz az ős- és a végidőkben (1895)
(201.old.) A sárkány leesése által van Krisztusnak hatalma.
(272.old.) A sárkányt mint ördögöt és Sátánt ételmezik.--


[22] - http://www.atanaz.hu/foisk/athanaz/atan11/ata11_5.htm (már nem lehet elérni)
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
Jézus halála Isten szeretetének a győzelme, vagyis mindvégig kitartó szeretet (Jn 13,1), túlmegy a bűnön és a bűn okozta halálon. Halálát, mint olyat, egyedül csak a feltámadással és a Lélek kereszten való kilehelésével, illetve a Léleknek az egyházra való kiárasztásával és a világ pünkösdi megvilágosodásával együtt lehet elgondolni.(38.) Az örök élet “forrása”, ami elnyelte a halált nem más, mint a kereszten átadott Szentlélek.


[23] - http://kermagv.unitarius.com/regi/magvetok/2002/2002_23/2002_23_jakubinyi1.htm
Isten a keresztfán uralkodik
Szent Venantius Fortunatus püspök (meghalt 600 után) híres himnuszát – a Vexilla Regis prodeuntot („Királyi zászló jár elöl” vagy „Király zászlói lengenek”) – a nagyhéten, nagypénteken és a Szent Kereszt ünnepén énekeljük. A 3. versszak Sík Sándor fordításában: „Az ősi jóslat itt betelt, Mit a hű Dávid énekelt: »Az Úr, halljátok nemzetek! Kereszten trónol köztetek«” (Szent vagy, Uram 82; Éneklő Egyház 79). A költő a Zsolt 96,10-re utal, amely a régi római zsoltárkönyvben így állt: „Dicite in gentibus: Dominus regnavit a ligno” (hirdessétek a nemzetek közt: Uralkodik az Úr a fáról). A Psalterium Romanumnak ezt a betoldását Szent Jeromos meghagyta. Az egyházatyák Szent Jusztintól kezdve mind ismerték, és Krisztus győze¬delmes keresztjének megjövendölését látták benne.


[24] - http://www.ferences-sze.sulinet.hu/Soos/kereszt.htm
A pogányok meggyőződése is az volt, hogy a "pecséttel" (kereszttel) megjelölt keresztények jelenléte lehetetlenné teszi a jóslásokat.
A kereszt egyben az üdvösség és a végítélet jele.


[25] - http://maranatha.uw.hu/Biblia/ez.htm
http://www.bibliacatolica.com.br/13/33/9.php


[26] - http://wiki.anthroposophie.net/Roter_L%C3%B6we
Der Stein der Weisen wird oft auch bezeichnet als: Roter Löwe (Roter Leu), Roter Drache, Großes Elixier oder Rotes Elixir, Magisterium, Rote Tinktur, Panazee des Lebens, Astralstein oder Philosophischer Stein.
--A bölcsek köve gyakran így is meg lesz nevezve: vörös oroszlán, vörös sárkány...--


[27] - Jüdische Almanach: (Alchimie)
(S. 156) Diese Tat ("Geheimnis der Geheimnisse" - "Stein der Weisen") wird Messias-Gesalbte der Gerechten genannt und darf nicht einem Am-ha-Aarez (Unwissenden) mitgeteilt werden.
--(156. old.) Ez a tett ("a titkok titka" - "a bölcsek köve") lesz az igazak felkent messiásának nevezve, és nem szabad egy mitsem sejtővel közölni.--


[28] - Távlatok- A Magyar Jezsuiták Folyóirata (1998/4)
(628-629. old.) Az újraegyesített Németországban tett apostoli látogatása során II. János Pál pápa Berlinben, 1996 június 23-án, vasárnap délben az úrangyala elimádkozásakor jelentette be az Európával foglalkozó különleges püspöki szinódus összehívását.

Csak az új evangelizálás, az Úrral való újabb találkozás élesztheti fel a reményt.

Lehetővé kell tenni, hogy a földrész nagy lelki erői mindenütt kibontakozhassanak, és megteremtsék a valódi vallási, társadalmi és gazdasági újjászületés korszakának feltételeit. Ez lesz az új evangelizálás gyümölcse.

Európa történelme, az emmauszi tanítványokhoz hasonlóan, az Úrral való találkozás felé halad. Reménységünk oka nem saját képességeinkbe vetett bizalom, hanem a feltámadt Krisztus ígérete!


[29] - http://www.szombat.com/archivum/regi/h9806c.htm
A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Folyóirata
Vége az alijának?
Yehezkel Dror, a A cionizmus újraértelmezése c. könyv szerzője úgy véli, az igazi cionizmus a zsidóság egészének boldogulását, jólétét tarja szem előtt. Szerinte a zsidóság egy részének igenis diaszpórában kell élnie, mivel a biológiai és atomfegyverek korában a szétszóratás meggátolja, hogy az egész nép esetleg elpusztuljon, s azért is, "mert az izraeli és a diaszpóra-zsidóság közötti kapcsolat fokozza a kreativitást."

http://www.szombat.org/archivum/regi/h9802c.htm
Aliza Shenhar
A cionizmus jelentősége a mai Európában és az Izrael-diaszpóra viszony*

Fontos, hogy Izrael olyan fórumot teremtsen a diaszpóra-zsidóság számára, amelyen hallathatják hangjukat lehetővé teszi, hogy kifejtsék véleményüket Izrael Állam nemzeti politikájáról, melyek hatással vannak a diaszpóra-létre.

Meggyőződésem, hogy Izrael továbbra is központi szerepet játszik a zsidó világban, még ha a zsidó nép cselekedetei ezután nem kizárólag a perifériáról irányulnak majd az izraeli centrumba. A kapcsolatrendszer kétirányú lesz Izrael és diaszpóra között.

*Izrael moszkvai nagykövetének beszéde az európai zsidóság jövőjével foglalkozó, 1997. júniusában Strasbourgban rendezett tanácskozáson hangzott el.

http://www.zsido.com/konyvek/a_teremtestol_a_messasig/106/1596
http://regi.zsido.com/zstsz06/12hetlevelezo.htm
Köves Slomó rabbi
A Teremtéstől a Messiásig
Nektek, embereknek az a dolgotok, hogy folytassátok ezt a folyamatot. Terjesszétek ki Izrael határait, és azon munkálkodjatok, hogy a szombat szentsége hassa át a hét többi napjait is. Mindaddig terjesszétek ki az isteniség táborhelyét, míg magába nem foglalja az egész Földet, „mint ahogy a vizek beborítják a tenger fenekét” [3] .

Nem csoda hát, hogy a Talmud azt ígéri: „az eljövendő világban Izrael határain túl terjeszkedik, és elfoglalja az egész Földet” [4] . Az egész világ olyan szent lesz, mint Izrael. Ma ez még rejtve van, a jövőben feltárulkozik.

A Báál Sém Tov egyik első követője Oroszországból Izrael földjére szeretett volna emigrálni. Ott akarta hagyni számos közösségi feladatát (híres rabbi volt) és mindazt a jótékonysági munkát, amivel foglalkozott, és ki akart vándorolni a Szentföldre. A Báál Sém Tov röviden és lényegretörően válaszolt neki: „Ne fuss Izraelbe. Inkább mách do Erec Jiszróél, változtasd az itteni világot Izrael földjévé.”


[30] - http://regi.zsido.com/books/donin/donin1/donin_judaizmus_2.htm
És bár egyes zsidók idõnként visszatértek a Szentföldre, hogy ott éljék le utolsó éveiket, és ott temessék el õket, tömeges visszatérésre, letelepedésre és független, szuverén zsidó állam újraalapítására nem törekedtek egészen a 19. század utolsó éveiig.


[31] - http://www.zsinagogak.com/
2008. szeptember 08.
Cionizmus
A század vége felé egyre kiterjedtebbé vált az ún. Chibat Cion mozgalom. A mozgalom vezetõi Achad Haam, Smolenskin, és Gordon voltak. Rotschild báró segítségével földmûvelõ telepeseket küldtek Palesztinába.

Herzl így írt naplójában: "Bázelben megalapítottam a zsidók országát, s ha most még nevet is ezen valaki, várjatok 5 vagy legfeljebb 50 évig és meglátjátok".
"1917. november 2-án Lord Balfour, angol külügyminiszter Rotschildhoz írt levelében megígérte a zsidó nemzeti otthon felépítését Erec Jiszraelben. (...) Herzl jóslata "szinte idõre" beteljesedett. 1947-ben, tehát pontosan 50 évvel a napló bejegyzése után – osztották fel a brit Palesztin mandátumot egy zsidó és egy arab államra.


[32] - http://hu.wikipedia.org/wiki/Balfour-nyilatkozat_%281917%29
Külügyminisztérium
1917. november 2.

Kedves Lord Rothschild!

Nagy megtiszteltetés nekem, hogy közvetíthetem Őfelsége kormányától az alábbi szimpátia-nyiltakozatot a zsidó cionisták törekvésével, amit javasolt és jóváhagyott a Kabinet is.

„Őfelsége kormánya jóindulatúlag tekint a zsidó nemzeti haza megteremtésére Palesztinában, és minden tőle telhetőt megtesz e cél elérésének elősegítésére, miközben világosan kell látnunk, hogy semmi sem csorbíthatja a Palesztinában fennálló nem zsidó közösségek polgári és vallási jogait, illetve a bármely más országban élő zsidók jogait és politikai státusát.”

Nagyon örülnék, ha ezt a nyilatkozatot a Cionista Világszövetség tudomására hozná.

Szívélyes üdvözlettel:
Arthur James Balfour
Az eredeti levél


[33] - http://www.zsido.hu/tortenelem/tortenet.htm
A zsidó vallás és a zsidóság rövid története
Újjáépítették a Szentélyt, Jeruzsálemet fallal vették körül, s ami a legfontosabb, a nép i.e. 445 õszén elfogadta legfõbb törvényéül, mondhatni alkotmányául a Tórát, s igyekezett állami és társadalmi életét ennek jegyében berendezni.
Raj Tamás
(Részlet „Nem idegen közöttünk” címû könyvébõl)

http://www.zsido.hu/aktiv/rabbiv.php
Tegye föl bátran a zsidósággal kapcsolatos kérdéseit, problémáit, és Raj Tamás fõrabbi ezen a nyilvános oldalon keresztül megválaszolja azt.

Tisztelt Á! Örülök, hogy egyetért véleményemmel. Ami az izraeli állapotokat illeti, alapvetõen ott is ugyanez lenne a véleményem, de tudni kell, hogy Izraelben az állam és az egyház nincs szétválasztva, az országnak nincs is alkotmánya, mert úgy gondolják, - érthetõ okok alapján -, hogy a mózesi törvény (a Tóra) tölti be ezt a szerepet. Ezt a döntést ugyanis a híres jeruzsálemi gyûlés idõszámításunk elõtt 445 õszén határozta el, s ezen igen nehéz lenne, s nem is biztos, hogy szabad-e egyáltalán változtatni. (Véleményem szerint nem szabad és nem is lehet.) (Valószínûleg hasonló helyzet adódna a Vatikán vagy jó néhány iszlám ország tekintetében.) Persze, merõben más a helyzet egy európai ország esetében. Szívélyes üdvözlettel: R.T.

Kedves Ákos! Izrael ugyan nem egészen szekuláris állam, mert alkotmánya a Biblia, pontosabban a Tóra (Mózes öt könyve), ezért csak vallási házasságkötés és válás lehetséges, és szombat a heti munkaszüneti nap, de ugyanakkor a hétköznapokat nem járja át a vallás. A zsidó lakosságnak mintegy 20 százaléka vallásos. A zsidósághoz való tartozás a hagyományos zsidóságban valóban anyai ágon számít, de az ókori zsidóság, egyes modern irányzatok az apai származást is elfogadták, és Izrael Állam is figyelembe veszi. Üdvözlettel: R.T.


[34] - http://www.zsido.hu/aktiv/rabbiv.php
Tegye föl bátran a zsidósággal kapcsolatos kérdéseit, problémáit, és Raj Tamás fõrabbi ezen a nyilvános oldalon keresztül megválaszolja azt.

Kedves Tibor! Amennyiben Önök összeházasodnak (Izraelen kívül bárhol), Ön a hölgy jogán ott maradhat Izraelben. Ha Ön történetesen szintén zsidó vallású, saját jogán is kérheti és megkaphatja az állampolgárságot. Ha nem, a felesége jogán is maradhat. Izraelben egyébként csak vallási alapon történo házasságkötés létezik, akár zsidók, akár nem zsidók a házasuló felek. Szívélyes üdvözlettel: R.T.

http://www.zsidonegyed.com/node/5691
Izraelben ugyanis kizárólag vallási házasságkötés létezik, az esketést végző rabbikat az állam jelöli ki, és a kis ortodox pártok támogatásának fejében a kormányok a legkonzervatívabb rabbik közül választják az esketőket. Ők pedig vagy hivatalos állami dokumentumot követelnek a felmenők zsidóságáról, vagy egy ortodox rabbi tanúsítványát. Neológ rabbi igazolását nem fogadják el, mert a neológok szerint a zsidó apa is elég a zsidósághoz, az ortodoxok viszont csak azt tekintik zsidónak, akinek édesanyja zsidó volt.

Elfogadhatatlan ugyanis, hogy egyes embereknek külföldre kelljen menniük polgári házasságot kötni. Ha pedig vallási szertartást akar valaki, ugyanígy elfogadhatatlan, hogy az állam által kiépített vallási bürokrácia válassza ki a papot, aki összeadja a feleket.

http://zsido.pontez.hu/konyvek/egyseg_19____1994__december/130/1826
Egység 19. - 1994. december
Házasság zsidó módon
A jogi bonyodalmakhoz vezető szabálytalanságok elkerülése érdekében a hagyomány szerint a házassági szertartást csakis a törvényekben járatos személy, elsősorban rabbi vezetheti.

http://regi.zsido.com/gutsabesz/2evfolyam/zsidvil/zsidvil27.htm
29. SMINI, 1998, ÁPRILIS 24., 5758 NISZÁN 28.
ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ
Izraelben – mint talán ismeretes – az esküvő és a válás egyházi, vagyis a rabbinikus bíróságok kezében van. Ezt azt jelenti, hogy nem létezik polgári házasság, hanem minden vallás hívei az illető vallás papjainál esküdnek, illetve válnak.

http://izraeli-hirlevel.com/?p=1353
2010. november 21. vasárnap
Mennyire zsidó egy bevándorló Izraelben, ha nem ortodox?
A probléma fő eredője Ben Gurion döntése volt, valamikor az állam megalakulása után. E döntés értelmében minden, a család és az egyén legszemélyesebb eseményét – az okmányokba kerülő vallási besorolást, a házassági, válási, majd a temetési ceremóniákat és ezek anyakönyvezését – kizárólagosan az ortodox rabbinátus kezébe tette le.
Izraelben nincs polgári házasság.

Ennél fogva a rabbinátus a megmondója, hogy az országba érkező bevándorlók, azok gyermekei és házassága milyen ismérvek alapján tekinthetők – avagy nem tekinthetők – zsidónak.

http://miertcion.blogspot.com/2009/02/feleskudott-tizennyolcadik-kneszet.html
2009. február 25., szerda
Jelenleg csak vallási van, a polgári házasság intézményét a nem-zsidó állampolgároknak tartják fenn.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ki_a_zsid%C3%B3%3F
Ugyanakkor Izraelben polgári házasság nincs, a vallási házasságot pedig az ortodox rabbitanács csak halachikus értelemben zsidónak tekintetteknek engedélyezi.


[35] - http://www.ujexodus.hu/index.php?cikk=268
http://www.hit.hu/article.html?id=213
Rós hasaná – a kürtzengés ünnepe
Az izraeli hadseregben egyébként Mózes törvénye szerint a mai napig is használják a sófárt.

http://www.lauder.hu/web/guest/article?SELECTED_ARTICLE=79516
Ros Hásáná, a zsidó újév
Legújabban pedig a sófár adta hírül Jeruzsálem újraegyesítését az 1967-es háború során, mikor az izraeli hadsereg (CÁHÁL) főrabbija (Slomo Goren) megfújta azt az úgynevezett "Siratófalnál".


[36] - http://www.168ora.hu/cikk.php?id=9335
2008. február 14. 15:34
Szavaznak a népek
Referendumok a nagyvilágban
Hogy ne csak európai példákról essék szó, megkérdeztem régi jó barátomat, Yehuda Lahavot (a 168 Órát is tudósítja), hogy náluk, Izraelben mi a helyzet. Nos, ott az államalapítás óta még nem volt népszavazás. Izraelnek nincs alkotmánya (*). A népszavazás nincs intézményesítve. (*saját megjegyzés: Izrael alkotmánya a Tóra)


[37] - http://zsidó.hu/index.php/zsido-hitelet-vallas-szokasok-rabbi/a-zsidosag-eszmei
http://www.zsido.hu/vallas/eszmek.htm
A zsidóság eszméi
Különös, de ez a mondat egy rabbi részérõl hajdan elhangzott az angol parlamentben, és a hallgatóságot meggyõzve, lehetõvé tette, hogy a zsidók visszatelepüljenek a brit birodalomba. Oroszlánszívû Richárd ugyanis még a 12. században kiûzte õket országából, s ez a rendelet hosszú évszázadokon át érvényben maradt. (Így például Shakespeare életében nem is láthatott zsidót, Shylock alakját csak fantázia alapján mintázhatta meg.) Végül egy amszterdami rabbi, Menáse ben Jiszraél (minden bizonnyal Spinoza mestere) kért kihallgatást Oliver Cromwelltõl, aki nemcsak hajlandó volt fogadni õt, de lehetõséget adott neki, hogy 1655-ben, a londoni Parlamentben beszédet mondjon.
A rabbi a Szentírásra hivatkozott, miszerint Isten elõbb szétszórja Izrael népét a Föld négy szélére, majd onnan, a messiás eljövetelekor, egybegyûjti õket. „Zászlót emel a népek felé, és egybegyûjti Izrael eltaszítottjait, s visszahozza Juda szétszórtjait a Föld négy szárnya felõl” (Jesája könyve, 11. fejezet 12. vers). Ám ha az angol parlament nem teszi lehetõvé, hogy Angliában, az európai kontinens peremén, „az égbolt szélén” éljenek, hogyan teljesítheti ígéretét a Mindenható Isten? Elutasító magatartásával Cromwell és az angol parlament - így érvelt a rabbi - voltaképpen Isten tervét és a messiás eljövetelét akadályozza...
Így tértek vissza a zsidók Anglia földjére.
Raj Tamás
(„Zsidó eszmék és jelképek” címû könyvébõl)


[38] - http://regi.zsido.com/av9/rebbe.htm
A három gyászhét jelentősége
Chászid gondolatok a lubavicsi rebbe,
Menáchem Mendel Schneerson rabbi nyomán
Alászállás, hogy felemelkedhessünk
Ennek fényében a számûzetés nem más, mint egy átmeneti nehézség egy nagyszerû cél elérése érdekében. Bölcseink szerint a felemelkedés érdekében megtett alászállás valójában nem nevezhetõ alászállásnak (Mákot 7b.). Ugyanígy, mivel az Örökkévaló célja az Õ népének számûzetésével valójában az, hogy magasabb szintre emelje, a számûzetésben elszenvedett nehézségeket elhomályosítja a végsõ cél.
Bölcseink szerint a Messiás ugyanazon a napon született, amelyiken a Szentély elpusztult (Bráchot 2:4.; Échá Rábá 1:51.), vagyis a Szentély pusztulása a Megváltás Korára való felkészülés folyamatának kezdõpillanata. A zsidó nép bukása valójában a Messiás elhozatalának isteni szándékát rejti, valamint Izraelnek és az egész világnak a végsõ kiteljesedés elérését.

A burok elhántása
Bölcseink a számûzetést a magvak elvetéséhez hasonlítják (Pszáchim 87b.), miképpen a próféta is így mondja (Hóseá 2:25. Lásd még Torá Or, Pársát Besálách, 61a. oldal.): „Bevetem (Izraelt) magamnak az országban.” Aratáskor a betakarított termés jóval meghaladja az elvetett magok számát – ez a növekedés jól példázza a számûzetés hosszú távú hozamát.
Ahhoz, hogy ez a növekedés bekövetkezhessen, teljesen el kell hántani a mag külsõ burkát, hiszen csakis ezután fejlõdhet a mag virágzó növénnyé. Éppígy, a Szentély pusztulása és a zsidó nép számûzetése valójában a felszínesség elhántását célozza, amely lehetõvé teszi, hogy a zsidó nép kiteljesedhessen a Megváltás Korára.


[39] - http://www.zsido.hu/vallas/messias.htm
Messiás-hitünkrõl
A zsidó vallás szerint azonban a küzdés még nem cél, csupán eszköze a megváltás, a messiási kor eljövetelének.
Raj Tamás


[40] - http://www.szombat.org/+a+messianizmus+ara.html
A messianizmus ára
Már bevezető megjegyzéseiben autoriter hangon kijelenti Scholem, hogy a judaizmus „minden formájában és alakjában, mindig ragaszkodott egy olyan megváltásfogalomhoz, amely azt a „»nyilvánosság előtt« zajló folyamatnak fogta fel” (83). A kereszténységben, ezzel szemben, „a megváltás a szellem szintjén, a láthatatlanság birodalmában zajló folyamat”. A zsidó megváltás „a történelem színterén és a közösség közegében” történik, míg a keresztény megváltás „a lélekben, az egyén világában” következik be.


[41] - Eugen Lennhoff, Oskar Posner, Dieter A. Binder: Internationales Freimaurer Lexikon (1932/2000)
(S. 180) Churchill, Sir Winston Leonard Spencer, englischer Staatsman, *1874, +1965,
Als Freimaurer aufgenommen 1901 in die "United Studholme Lodge No. 1591" in London, schließlich Mitglied der "Rosemary Lodge No. 2851" in London.


[42] - http://www.israel-shalom.net/home.html
--> Artikel -->
"Europas Christliche Flagge Wissenswertes über die Fahne der Europäischen Union (2003)"

Wie die christliche Flagge der Europäischen Union entstand, und was diese bedeutet:
Hier mache ich es mir etwas einfach und zitiere aus dem Katholischen Sonntagsblatt. Dies ist die Quelle der hiesigen Zitate: Der Sonntag, Kirchenzeitung für das Bistum Limburg, So. 11.10.1998, S. 7

"Seit einiger Zeit schon ist sie uns vertraut, hängt sie doch an vielen öffentlichen Gebäuden neben der deutschen Flagge. Gemeint ist die Europafahne: zwölf goldene Sterne auf dunkelblauem Grund. Fragt man jedoch danach, was diese zwölf Sterne symbolisieren, stößt man auf unterschiedliche Antworten. Viele wissen gar keine Antwort und reagieren mit einem Achselzucken. Andere können sich noch erinnern, dass die Europäische Union einmal aus zwölf Staaten bestanden hat und glauben, damit die Antwort auf die Frage gefunden zu haben. Aber diese ist ganz anders.

Die Geschichte der Fahne hat ihren Ursprung eigentlich schon zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Paul Levi, ein Belgier jüdischer Abstammung, sah damals in Löwen Eisenbahnzüge fahren, in denen Juden von der deutschen Gestapo nach Osten in eine ungewisse Zukunft transportiert wurden. Damals legte Levi das Gelübde ab, wenn er den Krieg und die Herrschaft der Nationalsozialisten lebend überstehen würde, zum katholischen Glauben überzutreten. Er überlebte und wurde katholisch.

Am 5. Mai 1949 wurde in London der Europarat gegründet, und Paul Levi wurde Leiter der Kulturabteilung des Europarats. Sechs Jahre später, 1955, wurde die Frage einer gemeinsamen Flagge der Mitgliedsländer des Europarats diskutiert. Sämtliche Entwürfe in denen, etwa nach dem Vorbild der skandinavischen Flaggen, ein Kreuz enthalten war, wurden von den Sozialisten als ideologisch gebunden und als zu christlich abgelehnt.

Eines Tages kam Levi damals an einer Statue der Mutter Gottes mit dem Sternenkranz vorbei. Durch die Sonne beschienen, leuchteten die goldenen Sterne vor dem blauen Himmel. Levi suchte daraufhin Graf Benvenuti auf, einen venezianischen Christdemokraten und damals Generalsekretär des Europarats, und schlug ihm vor, zwölf goldene Sterne auf blauem Grund als Motiv für die Europafahne zu wählen, was dann allgemein akzeptiert wurde. Und so ziert heute in allen Staaten der europäischen Union der Sternenkranz Mariens die Europafahne.

Warum aber wird Maria mit diesem Sternenkranz dargestellt? Im letzten Buch des Evangeliums, der "Offenbarung des Johannes" oder auch "Apokalypse" genannt, heißt es: "Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau mit der Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt" (12, 1). Die Zwölfzahl der Sterne ist Hinweis auf die zwölf Stämme Israels (Genesis 37, 9) und somit auf das Volk Gottes. Der Kranz als Symbol des Erfolgs und des Triumphs signalisiert die Unbesiegbarkeit der Frau. Johannes, der Autor der Offenbarung, spricht nur von einer "Frau". Er nennt sie nicht Maria. In der katholischen Auslegung der Bibel wurde eine Zeitlang die Meinung vertreten, mit der "Frau" sei Maria gemeint, da einige Kapitel später die Offenbarung erwähnt, diese Frau werde den Messias gebären. Daher, so die Auslegung, könne es sich nur um Maria handeln."

Gegen diese Auffassung spricht aber, dass diese "Frau" in Offenbarung 12,17 als "Mutter der Christen" bezeichnet wird. Daher ist es nahe liegend, in der "Frau" das Symbol für das Gottesvolk in seiner Einheit von Altem und Neuem Bund zu sehen.

Die Zahl "Zwölf" hatte schon immer für die Menschen eine besondere Bedeutung. Bereits bei den Ägyptern hatte die Unterwelt zwölf Tore. In der griechischen Mythologie hatte Herakles zwölf Aufgaben zu erfüllen, um somit die Vollkommenheit zu erlangen. Die Römer gründeten ihre Rechtsordnung auf ein Gesetz, das auf zwölf Tafeln niedergeschrieben war.

Jesus erwählte aus dem Kreis seiner Gefolgsleute zwölf Männer, die in den Evangelien als die zwölf Apostel beschrieben werden, in Anlehnung an die zwölf Stämme Israels im Alten Testament. Und in der bereits erwähnten Offenbarung des Johannes heißt es über das himmlische Jerusalem, das als Heimstadt für das vollendete Gottesvolk beschrieben wird: "Die Stadt hat eine große und hohe Mauer mit zwölf Toren und zwölf Engeln darauf. Auf die Tore sind Namen geschrieben, die Namen der zwölf Söhne der Stämme Israels…

Soweit die Zitate. Dazu mein Kommentar:

Außer den Tatsachen über die Erzeugung der EU-Flagge bitte alles weitere mit Vorsicht zu genießen! Die Herausgeber sind katholisch und wohl sehr auf die Hochhaltung Mirjams bedacht, die von der Kirche zu Maria umgetauft wurde. Aber auch diese Maria kann nicht Zeiten überspringen! Die Offenbarung wurde von Johannes geschrieben, als er zur Zwangsarbeit auf der Insel Patmos interniert war. Dies müsste etwa zwischen den Jahren 81-96 nach der neuen Zeitrechnung gewesen sein und damit mehr als 50 Jahre nach der Himmelfahrt! Ich denke nicht, dass G"TT jemals Geschehnisse ein halbes Jahrhundert später dann wieder als Vision für den Zukunft geben würde…

Dass der Erzeuger dieser Flagge ein Jude war, ist weder verwunderlich noch unverständlich! G"TT hat SEIN Volk wunderbar gemacht! Deshalb ist Satan so sehr darauf aus, diejenigen aus diesem Volk, die verführbar sind, zu verführen! Mit Menschen aus den Völkern hat Satan hingegen weniger Probleme, da diese eben nicht wie das Volk G"TTes die Quelle von G"TT in sich haben! Deshalb bevorzugt er es, solche aus dem Volk des EWIGEN zu verführen, - in diesem Fall z.B. so, dass er diesen Paul Levi nicht ermorden ließ und ihn offensichtlich danach an seinen Schwur erinnerte, der katholischen Kirche beizutreten! - Dies sollte auf Juden auch insgesamt einige Schatten werfen, da ja - wie immer in dieser herrlichen Welt, in der doch alle Menschen gleichberechtigt sind - niemals gesagt wird, dass ein Katholik oder ein Protestant, ein Baptist oder ein Charismatiker usw. usw. dies oder das gesagt, getan, gedacht oder gemeint hat, sondern merkwürdigerweise wird nur bei Juden der Glaube und die Herkunft bekannt gegeben! Also, dass auch hier ein Jude von Satan mit dieser Aufgabe "beehrt" wurde, ist weniger verwunderlich…

Es gibt aber auch andere Gründe für die 12 Sterne! Diese sollten ebenso die 12 Tierkreiszeichen symbolisieren…. Sowohl also die christlichen wie sonstigen abergläubischen Menschen, die sich in der EU-Flagge, zumindest geistig, verewigen wollten, haben darin eine Möglichkeit finden können! Etwas mehr darüber finden Sie unter: www.flaggenlexikon.de/froeu.htm
--A Vasárnap-, egyházi újság - Limburg, 1998.10.11., 7.old.
1949. május 5.-én alapították Londonban az Európa Tanácsot, és Paul Levi lett a kulturális osztály vezetője. Hat évvel később, 1955-ben, a vita az Európa Tanács tagállamainak közös zászlójáról folyt. Egy napon Levi egy csillagkoszorúval ékesített Mária szobor előtt mennt el. A nap megvilágította az aranyló csillagokat a kék ég előtt.

Levi felkereste Graf Benvenutit, egy velencei kereszténydemokratát, aki abban az időben a főtitkára volt az Európa Tanácsnak, és javasolta neki a 12 arany csillagot kék alappal mint Európa zászlaját, amit általánosan el is fogadtak.

Miért van Mária ezzel a csillagkoszorúval ábrázolva? Az evangéliumok utolsó könyve a "Jelenések könyve" - vagy "János apokalipsziseként" is szerepel - így szól: "És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az õ fejében tizenkét csillagból korona;" (12,1). A 12 csillag a 12 izraeli törzsre utal (Teremtés 37,9) és így Isten népére.--


[43] - http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_z%C3%A1szl%C3%B3
Az európai zászló

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_P%C3%A1neur%C3%B3pa_Uni%C3%B3
A Páneurópai Unió zászlaja


[44] - Eugen Lennhoff, Oskar Posner, Dieter A. Binder: Internationales Freimaurer Lexikon (1932/2000)
(S. 195) Coudenhove-Kalergi, Richard Nicolaus Graf, *1894, +1972, Begründer der Pan-Europa-Bewegung 1923 in Wien, aufgenommen 1922 in die Loge "Humanität" (Wien).


[45] - Dr.Szántó Konrád: A Katolikus Egyház Története (1983) ISBN 963 363 416 4
(III/1173.) Az Egyház csak akkor mutathatja meg arcát az egész világnak, ha teljessé válik benne a belső megszentelődés műve. Csak akkor mondhatja el: Aki engem lát, Krisztust látja, mint ahogy az isteni Megváltó mondta magáról: Aki engem lát, látja az Atyát is!


[46] - Távlatok- A Magyar Jezsuiták Folyóirata (1998/4) HU ISSN 1215-282X
(569.old.) Az evangéliumok Krisztusa, a megígért és az eljövendő isteni megszabadító, az üdvtörténet távlatában már nem csak a "Krisztus", hanem - "Kyrios (Küriosz), Khrisztosz", Izrael Messiása és az egész emberiség egyetlen Megváltója.


[47] - http://www.evangelikus.hu/lapszemle/
Az utólag igazságtalanul támadott XII. Pius az örök városban személyesen, a világ más részein pedig nunciusai közvetítésével minden lehető eszközt megragadott az üldözöttek megmentése érdekében. Ennek az egyik szép bizonyítéka, hogy a világháború után az akkori római főrabbi katolizált, és hálából a pápa keresztnevét, a Jenőt (Eugenio) vette fel. VI. Pál pápa volt az első katolikus egyházfő, aki Izraelbe, a Szentföldre látogatott, II. János Pál az első, aki betette a lábát egy zsinagógába, éppen a rómaiba, és utóduk, XVI. Benedek, aki szintén járt már a Szentföldön, most a római zsinagóga felkeresésével igyekszik a régi sebeket gyógyítani és a zsidó–keresztény párbeszéd ügyét előmozdítani.

http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=61
II. János Pál pápa szentföldi zarándoklatán mondott beszédei
Elnök Úr!
Önt úgy ismerjük mint a béke és a békeszerzés emberét. Valamennyien tudjuk, milyen égetően szükséges a béke és az igazságosság nem csak Izrael, hanem az egész régió számára is. Sok minden megváltozott a Szentszék és Izrael állama kapcsolatában, amióta Elődöm, VI. Pál pápa 1964-ben itt járt
. II. János Pál pápa beszéde Tel Avivban, a Ben Gurion repülőtéren, megérkezésekor
2000. március 21-én


[48] - http://www.kath.de/kurs/vatikan/tiara.php
Schon ein knappes Jahr später legte Paul VI. die Tiara ab, dh. in einem feierlichen Akt auf dem Altar der Peterskirche, am 13. November 1964, gegen Ende der dritten Periode des Zweiten Vatikanischen Konzils, als das Thema „Armut in der Welt“ behandelt wurde.

Der Papst schenkte die Tiara, deren Wert damals auf rund 10.000 Dollar geschätzt wurde, amerikanischen Katholiken als Dank für grossherzige Spenden zugunsten der Armen in der Welt. Die Tiara wurde von Kardinal Spellmann zunächst nach New York mitgenommen. Sie „reiste“ durch die Vereinigten Staaten. Es kam viel Geld für caritative Zwecke zusammen, u.a. für die Armen- und Sterbehäuser der Mutter Teresa von Kalkutta. Seit dem 30. Juni 1968 wird die Tiara Paul VI. in der Krypta des National Shrine of the Immaculate Conception in Washington, dem Nationalheiligtum der nordamerikanischen Katholiken aufbewahrt.

http://www.kathpedia.com/index.php?title=Tiara
Pius XII. und Johannes XXIII. wurden, wegen des Massenandrangs, bereits außerhalb der Liturgie auf der Loggia des Petersdoms gekrönt, Paul VI. auf dem Petersplatz. Als letzter Papst vollzog so Paul VI. 1963 eine Krönung. Im Folgejahr jedoch, unter dem Eindruck des II. Vatikanum, legte er, am 13. November 1964, unter dem Beifall der Konzilsväter, seine modern gestaltete Tiara nieder (heute im Heiligtum der Immakulata, Washington (USA) aufbewahrt). Seine Nachfolger haben sich nicht mehr krönen lassen.

http://www.zenit.org/article-17157?l=german
ZG09022104 - 21.02.2009
Das neue päpstliche Wappen ohne Tiara, dem Symbol der päpstlichen Macht
Nicht wenig überrascht war die Öffentlichkeit, als Papst Paul VI. am 13. November 1964 in der Konzilsaula seine wertvolle persönliche Tiara auf den Confessio-Altar legte und sie den Armen schenkte. Wenn man bei der Ablegung der Tiara durch Papst Paul VI. zu sehr das Geschenk an die Armen betont, so wird man diesem Akt inso¬fern nicht gerecht, als der Papst viele andere Gegen¬stände den Armen hätte schenken können; er hätte auch die Edelsteine seiner Tiara durch künstliche Steine ersetzen kön¬nen und den Erlös den Armen zukommen lassen, wie dies Papst Pius X. getan hat.

Im Gegensatz zu früheren Päpsten, die auch eine Tiara abgegeben haben und dafür eine an¬dere Tiara getragen haben, trug Papst Paul VI. seit der feierlichen Niederlegung keine Tiara. Die Ablegung der Tiara durch Papst Paul VI. sollte also mehr sein als nur ein Geschenk an die Armen.


[49] - http://www.katolikus.hu/zsinat/zs_09.html
A II. Vatikáni Zsinat NOSTRA AETATE
(A zsidók)
4. Az Egyház misztériumát szemlélve e Szent Zsinat emlékeztet arra a kötelékre, mely az új szövetség népét lélekben összeköti Ábrahám törzsével.

Mivel tehát ily nagy a keresztények és a zsidók közös lelki öröksége, e Szent Zsinat ajánlja és támogatja a kölcsönös megismerést és megbecsülést, melyet főleg a Szentírás tanulmányozásával, s teológiai és testvéri párbeszédekkel lehet elérni.

Jóllehet a zsidó hatóságok követőikkel együtt Krisztus halálát követelték,xiii mindaz, ami az Ő szenvedésében történt, sem az akkor élő zsidóknak, sem a mai zsidóknak nem számítható be megkülönböztetés nélkül. Az Egyház ugyan Isten új népe, a zsidókat mégsem lehet úgy tekinteni, mintha ez következne a Szentírásból, hogy Isten a zsidókat elvetette magától vagy átkozottak volnának. Ezért mindenki ügyeljen arra, hogy sem a hitoktatásban, sem Isten igéjének hirdetésében ne tanítsanak semmi olyat, ami nem egyeztethető össze az evangéliumi igazsággal és Krisztus szellemével.
Kelt Rómában 1965. október 28-án
Én, PÁL, a katolikus Egyház püspöke
Következnek a Szent Zsinati atyák aláírásai


[50] - http://de.wikipedia.org/wiki/Nostra_Aetate
Nostra Aetate (lat. für In unserer Zeit) ist der Titel der Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils über die nicht-christlichen Religionen. Es wurde auf Anregung von Prälat Johannes Oesterreicher am 28. Oktober 1965 verabschiedet und öffentlich verkündet.

http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Oesterreicher
Prälat Johannes Oesterreicher (* 1904 in Libau in Mähren/heutiges Tschechien; † 1993) war ein österreichischer katholischer Geistlicher jüdischer Abstammung.
Er konvertierte zum Katholizismus und wurde 1927 zum Priester geweiht. 1934 gründete er die Zeitung "Die Erfüllung", die das Verhältnis zwischen Juden und Christen verbessern sollte, und in der er gegen Antisemitismus auftrat. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich flüchtete er 1938 nach Frankreich, wo er Reden gegen den Rassenwahn und die Kriegspolitik der Nazis hielt. 1940 musste er auch aus Frankreich fliehen und emigrierte in die USA.

Am zweiten vatikanischen Konzil regte er an, eine Erklärung über das Verhältnis des Christentums zum Judentum herauszugeben und formulierte die grundlegenden Punkte, die diese Erklärung beinhalten sollte. Die Erklärung wurde am 28. Oktober 1965 als Nostra Aetate verabschiedet.


[51] - http://caddik.shp.hu/hpc/web.php?a=caddik&o=3pchQ71ljI
Orbán Béla: Ima a Siratófalnál
A Siratófal a Messiás várásának helye!

http://www.lauder.hu/web/guest/article?SELECTED_ARTICLE=79516
Ros Hásáná, a zsidó újév Legújabban pedig a sófár adta hírül Jeruzsálem újraegyesítését az 1967-es háború során, mikor az izraeli hadsereg (CÁHÁL) főrabbija (Slomo Goren) megfújta azt az úgynevezett "Siratófalnál".

http://www.hagalil.com/israel/fundamentalismus/nai-3.htm
NAI Nr. 253, September 1999, S. 28
http://www.nai-israel.com/israel/artikel/default.asp?CatID=12&ArticleID=125 Link (már nem lehet elérni)
Tempelgeräte, Bundeslade und Tempelbau
1948 eroberte Israel das Land ohne Jerusalem und 1967 eroberte Israel Jerusalem ohne den Tempelplatz - beim nächsten Krieg geht es um den Tempelplatz. Daher heißt dieser Krieg Heiliger Krieg.
Doch weil wir in der Endzeit leben - aller Augen richten sich auf das Kommen des Messias, ...

Es geht in Wahrheit also nicht um Politik, sondern um den Sieg Gottes, denn Gott hat verheißen, daß Sein Tempelhaus wieder in Jerusalem sein wird und ER von dort aus alle Welt regieren wird. von Ludwig Schneider, Jerusalem
--Templomi eszközök, frigyláda és templomépítés
1948-ban Izrael elfoglalta az országot Jeruzsálem nélkül és 1967-ben Izrael elfoglalta Jeruzsálemet a templomtér nélkül - a következő háború a templomtérért fog folyni. Ezért hívják ezt a háborút szent háborúnak.
De mert mi a végidőkben élünk - minden szem a messiás eljövetelére irányul, ...

Igazság szerint, tehát ez nem a politika miatt történik, hanem Isten győzelméért, mert Isten előre jelezte, hogy a temploma ismét Jeruzsálemben lesz és onnan fogja az egész világot kormányozni.--


[52] - http://www.vatican.va/holy_father/
TREFFEN MIT DER JÜDISCHEN GEMEINDE
IN DER SYNAGOGE VON ROM
ANSPRACHE VON JOHANNES PAUL II.
13. April 1986
Herr Oberrabbiner der israelitischen Gemeinde von Rom,
Herr Präsident der Union der israelitischen Gemeinden Italiens,
Herr Präsident der Gemeinden von Rom,
meine Herren Rabbiner,
liebe jüdische und christliche Freunde und Brüder, die ihr an dieser denkwürdigen Feier teilnehmt!

1. Zunächst möchte ich zusammen mit euch dem Herrn danken und ihn preisen, der »den Himmel ausgespannt und die Fundamente der Erde gelegt hat« (vgl. Jes 51,16), der den Abraham erwählt hat, um ihn zum Vater einer großen Schar von Nachkommen zu machen, zahlreich »wie die Sterne am Himmel« und »wie die Sandkörner am Meeresstrand« (Gen 22,17; vgl. 15,5): danken, daß Er im Geheimnis seiner Vorsehung es gewollt hat, daß am heutigen Abend in diesem eurem großen Tempel die jüdische Gemeinde, die seit der Zeit der alten Römer in dieser Stadt lebt, mit dem Bischof von Rom und obersten Hirten der katholischen Kirche zusammentrifft.

Ich empfinde es sodann als meine Pflicht, dem Oberrabbiner, Herrn Prof. Toaff, zu danken, der den Plan dieses Besuches von Anfang an mit Freude aufgenommen hat und mich nun mit großer Herzlichkeit und lebhafter Gastfreundschaft empfängt; mit ihm möchte ich auch allen denjenigen danken, die in der jüdischen Gemeinde von Rom diese Begegnung ermöglicht und sich in so vielfältiger Weise dafür eingesetzt haben, daß sie Wirklichkeit und Symbol zugleich werde.

Euch allen sei dafür Dank! Todâ rabbâ (= vielen Dank)!

2. Im Licht des soeben verkündeten Wortes Gottes, das »in Ewigkeit bleibt« (vgl. Jes 40,8.), möchte ich mit euch zusammen vor dem Angesicht des Heiligen - gepriesen sei Er (wie man in eurer Liturgie sagt) - die Tatsache und die Bedeutung dieser Begegnung zwischen dem Bischof von Rom, dem Papst, und der jüdischen Gemeinde, die in dieser euch und auch mir so teuren Stadt lebt, bedenken.

Seit geraumer Zeit dachte ich schon an diesen Besuch. Der Oberrabbiner war ja so freundlich, im Februar 1981 eine Begegnung mit mir zu suchen, als ich mich zu einem Pastoralbesuch in die benachbarte Pfarrei San Carlo ai Catinari begab. Sodann sind einige von euch mehr als einmal in den Vatikan gekommen, sei es bei Gelegenheit der zahlreichen Audienzen, die ich Vertretern des Judentums in Italien und der Welt geben konnte, oder sei es noch früher zur Zeit meiner Vorgänger Paul VI., Johannes XXIII. und Pius XII. Ferner ist mir auch wohlbekannt, daß der Oberrabbiner in der Nacht vor dem Tod des Papstes Johannes spontan auf den Petersplatz gegangen ist, begleitet von einer Gruppe jüdischer Gläubigen, um dort, inmitten der Schar katholischer und anderer Christen, zu beten und zu wachen und so in stiller, aber sehr eindrucksvoller Weise Zeugnis abzulegen für die geistige Größe dieses Papstes, der so offen war für alle ohne Unterschied, vor allem für die jüdischen Brüder.

Das Erbe, das ich heute übernehmen möchte, ist gerade das von Papst Johannes, der einmal, als er hier vorbeikam, wie der Oberrabbiner soeben erwähnt hat, das Auto anhalten hieß, um die Schar der Juden, die gerade diesen Tempel verließen, zu segnen. Dieses Erbe möchte ich heute übernehmen, da ich mich nicht mehr nur draußen, sondern dank eurer hochherzigen Gastfreundschaft im Innern der Synagoge von Rom befinde.

3. Die heutige Begegnung beschließt in gewisser Weise, nach dem Pontifikat Johannes’ XXIII. und dem II. Vatikanischen Konzil, eine lange Periode, über die man immer wieder nachdenken muß, um daraus die angemessenen Lehren zu ziehen. Gewiß kann und darf man nicht vergessen, daß die geschichtlichen Umstände der Vergangenheit recht verschieden gewesen sind von denen, die in den Jahrhunderten mühsam herangereift sind; zur allgemeinen Anerkennung einer berechtigten Vielfalt auf sozialer, politischer und religiöser Ebene ist man nur unter großen Schwierigkeiten gelangt. Der Blick auf die jahrhundertealten kulturellen Bedingungen könnte jedoch nicht verhindern, anzuerkennen, daß die Akte der Diskriminierung, der ungerechtfertigten Einschränkung der religiösen Freiheit und der Unterdrückung auch auf der Ebene der bürgerlichen Freiheit gegenüber den Juden objektiv äußerst bedauerliche Vorfälle gewesen sind. Die Kirche beklagt alle Haßausbrüche und Verfolgungen Ja, die Kirche beklagt nochmals durch mich mit den Worten des bekannten Dekretes Nostra Aetate (Nr. 4) »alle Haßausbrüche und Verfolgungen, alle Manifestationen des Antisemitismus, die sich zu irgendeiner Zeit und von irgend jemandem gegen die Juden gerichtet haben«; ich wiederhole: von wem auch immer.

Ein Wort tiefer Verabscheuung möchte ich noch einmal zum Ausdruck bringen für den während des letzten Krieges gegen das jüdische Volk beschlossenen Genozid, der zum Holocaust von Millionen unschuldiger Opfer geführt hat. Als ich am 7. Juni 1979 das Lager von Auschwitz besucht und mich zum Gebet für so viele Opfer verschiedener Nationen gesammelt hatte, verweilte ich besonders vor der Gedenktafel mit der hebräischen Inschrift, um damit meine inneren Gefühle auszudrücken: »Sie weckt das Andenken an das Volk, dessen Söhne und Töchter zur totalen Ausrottung bestimmt waren. Dieses Volk führt seinen Ursprung auf Abraham zurück, der der ›Vater unseres Glaubens‹ ist, wie Paulus von Tarsus sich ausdrückte (vgl. Röm 4,12). Gerade dieses Volk, das von Gott das Gebot empfing: ›Du sollst nicht töten!‹, hat an sich selbst in besonderem Ausmaß erfahren müssen, was töten bedeutet. An diesem Gedenkstein darf niemand gleichgültig vorbeigehen« (Predigt bei der Messe im Konzentrationslager Birkenau am 7.6.1979; in: O.R. dt., Nr. 25/1979, S. 10).

Auch die jüdische Gemeinde von Rom hat einen hohen Blutzoll bezahlt. Und es ist sicher eine bedeutungsvolle Geste gewesen, als sich in den dunklen Jahren der Rassenverfolgung die Pforten unserer Ordenshäuser, unserer Kirchen, des Römischen Seminars, Gebäude des Heiligen Stuhles und des Vatikanstaates selbst weit geöffnet haben, um so vielen von ihren Verfolgern gehetzten Juden in Rom Zuflucht und Rettung zu bieten.

4. Der heutige Besuch will einen entschiedenen Beitrag leisten zur Festigung der guten Beziehungen zwischen unseren beiden Gemeinschaften; er tut dies unter dem Ansporn des Beispiels so vieler Männer und Frauen, die sich von der einen wie von der anderen Seite dafür eingesetzt haben - und dies immer noch tun -, daß die alten Vorurteile überwunden werden und man Raum gibt für eine immer vollere Anerkennung jenes »Bandes« und jenes »gemeinsamen geistigen Erbes«, die zwischen Juden und Christen bestehen. Das ist genau der Wunsch, dem schon der soeben erwähnte Abschnitt Nr. 4 der Konzilserklärung Nostra Aetate über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen Ausdruck gab. Die entscheidende Wende im Verhältnis der katholischen Kirche zum Judentum und zu den einzelnen Juden ist mit diesem kurzen, aber prägnanten Abschnitt eingetreten.

Wir sind uns alle bewußt, daß aus dem reichen Inhalt dieser Nr. 4 der Erklärung Nostra aetate drei Punkte besonders wichtig sind. Ich möchte sie hier, vor euch und bei dieser wahrhaft einmaligen Gelegenheit, hervorheben.

Der erste Punkt ist der, daß die Kirche Christi ihre »Bindung« zum Judentum entdeckt, indem sie sich auf ihr eigenes Geheimnis besinnt (vgl. Nostra aetate, Nr. 4, Absatz 1). Die jüdische Religion ist für uns nicht etwas »Äußerliches«, sondern gehört in gewisser Weise zum »Inneren« unserer Religion. Zu ihr haben wir somit Beziehungen wie zu keiner anderen Religion. Ihr seid unsere bevorzugten Brüder und, so könnte man gewissermaßen sagen, unsere älteren Brüder.

Der zweite vom Konzil hervorgehobene Punkt ist der, daß den Juden als Volk keine ewig währende oder kollektive Schuld wegen der »Ereignisse des Leidens (Jesu)« (ebd., Absatz 6) angelastet werden kann, weder den Juden jener Zeit noch den späteren, noch den heutigen. Haltlos wird also jede angeblich theologische Rechtfertigung für Maßnahmen der Diskriminierung oder, schlimmer noch, der Verfolgung. Der Herr wird jeden »nach den eigenen Taten« richten. Juden wie Christen (vgl. Röm 2,6).

Der dritte Punkt, den ich in der Konzilserklärung unterstreichen möchte, folgt aus dem zweiten. Trotz des Bewußtseins, das die Kirche von ihrer eigenen Identität hat, ist es nicht erlaubt zu sagen, die Juden seien »verworfen oder verflucht «, als würde dies von der Heiligen Schrift des Alten oder Neuen Testaments gelehrt oder könnte aus ihr gefolgert werden (ebd., Absatz 6). Im Gegenteil, das Konzil hatte zuvor in demselben Abschnitt der Erklärung Nostra aetate (vgl. Absatz 4), aber auch schon in der Dogmatischen Konstitution Lumen gentium (vgl. Nr. 16) mit einem Zitat aus dem Römerbrief des hl. Paulus (11,28.) festgestellt, daß die Juden »weiterhin von Gott geliebt werden«, der sie mit einer »unwiderruflichen Berufung« erwählt hat.

5. Auf diesen Überzeugungen ruhen unsere gegenwärtigen Beziehungen. Anläßlich dieses Besuches in eurer Synagoge möchte ich sie in ihrem bleibenden Wert neu bekräftigen und herausstellen. Das ist in der Tat die Bedeutung, die man meinem Besuch bei euch, den Juden von Rom, beimessen muß.

Natürlich bin ich nicht deswegen zu euch gekommen, weil die Unterschiede zwischen uns schon überwunden wären. Wir wissen gut, daß es nicht so ist. Jede unserer Religionen will im vollen Bewußtsein der vielen Bande, die die eine mit der anderen verbinden, und an erster Stelle jenes »Bandes«, von dem das Konzil spricht, vor allem in der eigenen Identität anerkannt und geachtet sein, ohne jeden Synkretismus und jede zweideutige Vereinnahmung.

Ferner muß gesagt werden, daß der eingeschlagene Weg noch an den Anfängen steht. Deshalb bedarf es trotz der großen Anstrengungen, die von der einen oder anderen Seite schon unternommen worden sind, noch ziemlich viel, um jede - auch die subtile - Form des Vorurteils zu überwinden, um jede Ausdrucksweise entsprechend anzupassen und somit uns selbst und den anderen immer und überall das wahre Antlitz der Juden und des Judaismus wie auch der Christen und des Christentums zu zeigen, und das auf allen Ebenen der Mentalität, der Lehre und der Kommunikation.

In dieser Hinsicht möchte ich meine Brüder und Schwestern der katholischen Kirche, auch die von Rom, daran erinnern, daß die Mittel für die Verwirklichung des Konzils in diesem konkreten Bereich schon allen zur Verfügung stehen, und zwar in den zwei Dokumenten, die in den Jahren 1974 und 1985 von der Kommission des Heiligen Stuhles für die religiösen Beziehungen mit dem Judentum veröffentlicht worden sind. Es geht nur darum, diese aufmerksam zu studieren, sich in ihre Lehren zu vertiefen und sie in die Praxis umzusetzen.

Es bleiben zwischen uns vielleicht noch Schwierigkeiten praktischer Natur, die auf der Ebene der brüderlichen Beziehungen auf ihre Überwindung warten: Sie sind die Frucht von Jahrhunderten gegenseitigen Unverständnisses oder auch verschiedener Positionen und Verhaltensweisen, die in einer so komplexen und delikaten Materie nicht leicht zu vereinbaren sind.

Niemandem entgeht, daß der anfängliche grundsätzliche Unterschied in der Zustimmung der Katholiken zur Person und zur Lehre Jesu von Nazaret besteht, der ein Sohn eures Volkes ist, aus dem auch die Jungfrau Maria, die Apostel - Fundament und Säulen der Kirche - und die Mehrzahl der Gläubigen der ersten christlichen Gemeinde stammen. Aber diese Zustimmung gehört dem Bereich des Glaubens an, das heißt der freien Zustimmung der Vernunft und des Herzens, die vom Geist geleitet werden. Sie darf niemals in dem einen oder anderen Sinn zum Gegenstand von äußerem Druck werden. Das ist der Grund dafür, worum wir bereit sind, den Dialog unter uns in Loyalität und Freundschaft sowie in der Achtung vor den inneren Überzeugungen der einen und der anderen zu vertiefen, indem wir die Elemente der Offenbarung, die wir als »großes geistiges Erbe« gemeinsam haben (vgl. Nostra aetate, Nr. 4), als wesentliche Grundlage nehmen.

6. Ferner muß gesagt werden, daß die Wege, die für unsere Zusammenarbeit offenstehen im Licht des vom Gesetz und von den Propheten stammenden gemeinsamen Erbes, vielfältig und bedeutend sind. Wir möchten vor allem erinnern an die Zusammenarbeit zum Wohl des Menschen, für sein Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod, zugunsten seiner Würde, seiner Freiheit, seiner Rechte, seiner Entfaltung in einer Gesellschaft, die nicht feindselig, sondern freundlich und wohlwollend ist, wo die Gerechtigkeit regiert und wo in dieser Nation, in den Kontinenten und in der Welt der Friede herrscht, der shalom, der von den Gesetzgebern, von den Propheten und von den Weisen Israels herbeigesehnt worden ist.

Es gibt noch allgemeiner das moralische Problem, das große Feld der individuellen und sozialen Ethik. Wir sind uns alle dessen bewußt, wie groß in diesem Punkt die Krise in unserer heutigen Zeit ist. In einer Gesellschaft, die sich oft in Agnostizismus und Individualismus verirrt hat und die bitteren Folgen von Egoismus und Gewalttätigkeit erleidet, sind Juden und Christen Verwalter und Zeugen einer Ethik, die von den Zehn Geboten gekennzeichnet ist, in deren Befolgung der Mensch seine Wahrheit und Freiheit findet. Eine gemeinsame Besinnung und Zusammenarbeit in diesem Bereich zu fördern ist eines der großen Gebote der Stunde.

Schließlich möchte ich meine Gedanken dieser Stadt zuwenden, in der die Gemeinschaft der Katholiken mit ihrem Bischof, die Gemeinschaft der Juden mit ihrer Obrigkeit und mit ihrem Oberrabbiner zusammenlebt. Möge dies für uns nicht nur ein »Zusammenleben « in einem reduzierten Maß sein, gleichsam ein Nebeneinanderherleben, unterbrochen nur durch begrenzte und gelegentliche Begegnungen; es soll vielmehr von brüderlicher Liebe beseelt sein.

7. Die Probleme von Rom sind sehr zahlreich. Das ist euch bekannt. Jeder von uns weiß sich im Lichte jenes gesegnetes Erbes, auf das ich vorhin hingewiesen habe, dazu angehalten, wenigstens in gewissem Maße an deren Lösung mitzuarbeiten. Suchen wir es, soweit wie möglich, zusammen zu tun. Möge von diesem meinen Besuch und von unserer gefundenen Eintracht und gelösten Atmosphäre wie aus dem Strom, den Ezechiel von der östlichen Pforte des Tempels in Jerusalem hervorbrechen sah (vgl. Ez 47,1 ff.), eine frische und wohltuende Quelle entspringen, die die vielen Wunden zu heilen hilft, an denen Rom leidet.

Wenn wir das tun, so erlaube ich mir zu sagen, werden wir unseren jeweiligen heiligsten Verpflichtungen treu sein, aber auch jener, die uns am tiefsten verbindet und eint: der Glaube an den einen Gott, der »die Fremden liebt« und »den Waisen und Witwen ihr Recht verschafft« (vgl. Dtn 10,18.), indem auch wir uns bemühen, sie zu lieben und ihnen beizustehen (vgl. ebd. und Lev 19,18,34). Die Christen haben diesen Willen des Herrn von der Torah gelernt, die ihr hier verehrt, und von den Worten Jesu, der die Liebe, die die Torah fordert, bis in die äußersten Konsequenzen verwirklicht hat.

8. Es bleibt mir jetzt nur noch, wie am Beginn dieser meiner Ansprache, Augen und Geist zum Herrn zu erheben, um ihm zu danken und ihn zu preisen für diese glückliche Begegnung und für die Wohltaten, die sich schon jetzt daraus ergeben, für die wiedergefundene Brüderlichkeit und für das neue, tiefere Einvernehmen zwischen uns hier in Rom und zwischen der Kirche und dem Judentum überall, in jedem Land - zum Wohl aller. Deshalb möchte ich mit dem Psalmisten in seiner ursprünglichen Sprache, die auch unser Erbe ist, sagen:

»Hodû laAdonai ki tob ki le olam hasdo yomar-na Yisrael ki le olam hasdo yomeru-na yir’è Adonai ki le olam hasdô« (Ps 118,1-2,4).

»Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig. So soll Israel sagen: Denn seine Huld währt ewig. So sollen alle sagen, die den Herrn fürchten und ehren: Denn seine Huld währt ewig.«

http://www.jewishjournal.com/
http://www.jewishjournal.com/images/articles/art_poperabbi_091908.jpg
Pope John Paul II meets Elio Toaff, Chief Rabbi of Rome (1986)

http://www.wdr.de/themen/kultur/religion/weltjugendtag_2005/vorort/synagoge/index.jhtml
http://www.wdr.de/themen/kultur/religion/weltjugendtag_2005/vorort/synagoge/_img/rom_400h.jpg


[53] - http://www.templeinstitute.org/magyar/rolunk.htm
A SZENTÉLY INTÉZETRŐL
Az 1987-ben létrehozott Szentély Intézet (héberül: Máchon Hámikdás, angol nevén: Temple Institute) non-profit oktatási és vallási szervezet, amely Jeruzsálem Óvárosának zsidó negyedében működik. Az Intézet többrétű munkája arra irányul, hogy I-ten Temploma, a harmadik jeruzsálemi Szentély a bibliai parancsolatnak megfelelően felépüljön a jeruzsálemi Mórija hegyén. Rövid távú célunk az, hogy oktatási tevékenységünkkel újra fellobbantsuk a Szentély iránti vágyakozás lángját az emberek szívében. Hosszú távon pedig, korlátozott emberi eszközeinkkel azt szeretnénk elérni, hogy a Szentély még a mi időnkben felépülhessen.

Az Intézet erőfeszítéseinek fókuszpontjában a Szentély újjáépítésének tényleges megkezdése áll. Ebből a célból Intézetünk elkezdte rekonstruálni, és megalkotni a templomi istentisztelethez használt szent edényeket. Ezek az edények, amelyek készítését I-ten parancsolta meg Izrael fiainak, ma jeruzsálemi központunkban tekinthetők meg. A pontos bibliai előírásoknak megfelelően, és az eredeti alapanyagokból készültek, így aranyból, rézből, ezüstből és fából. Ezek hiteles, pontos edények, nem csupán másolatok vagy makettek. E tárgyak mindegyike alkalmas - és készen áll - arra, hogy a felépítendő harmadik Szentélyben újra szolgálatba álljon. A kiállításon szereplő számos tárgy között megtalálhatók a lévitai kórus által használt hangszerek, a főpap arany fejdísze, az illat-, és az áldozati szertartásokban alkalmazott arany- és ezüst edények. Sokévi fáradozás és nehéz munka után az Intézet elkészítette az Istentisztelet legfontosabb és központi eszközeit: a színaranyból készült hétágú gyertyatartót, más néven Menórát, az arany illatáldozati oltárt, és a szent kenyerek szintén aranyból készült asztalát.

Az Intézet jelenleg a Kohén Gadol, a főpap szent öltözetét készíti. Ez a projekt - amely hosszú évek tanulmányainak és kutatásainak betetőzése - már több éve folyik. Eddig a főpap Hósenje (melldísze) és Éfódja készült el. Ha ide kattint, többet is megtudhat ezekről az öltözetekről, készítésük módjáról, illetve fotókat és illusztrációkat tekinthet meg róluk. Az Intézet éppen most kezdi el az utolsó simításokat a főpap kék köntösén.

http://www.info-middle-east.com/news/tempelberg-als-pulverfass-2.html
Tuesday, 08 December 2009
Zadoks Projekt mag träumerisch wirken, im Tempelinstitut in der Altstadt Jerusalems nimmt der Tempelkult hingegen konkrete Formen an. Unweit des unscheinbaren Eingangs des Instituts steht eine 43 Kilogramm schwere Nachbildung des siebenarmigen Leuchters aus Massivgold. Auch in den Kellerräumen des Instituts, das gleichzeitig als Museum fungiert, wird nicht gespart. „Alles hier ist absolut echt und sofort zum Einsatz bereit“, versichert Jitzchak Reuveni, einer der Direktoren. Besuchergruppen besichtigen mit staunend geöffnetem Mund Utensilien aus Gold und Silber. In einem Schaufenster trägt eine Puppe das biblische Gewand des Hohepriesters, gegenüber glitzern zwei silberne Trompeten, im Raum daneben funkelt der vergoldete Schaubrottisch. Die Ölgemälde an den weiß gekalkten Wänden stellen den Tempelkult dar. „Solange wir den Tempel selbst nicht bauen, stellen wir die notwendigen Geräte für den Tempelgottesdienst her. Damit verfolgen wir drei Ziele: Wir zeigen, dass es möglich ist, wir vervollständigen unser Wissen und bilden uns fort“, sagt Reuveni.

http://www.nai-israel.com/default.aspx?tabid=201&nid=2019 (már nem lehet elérni)
Montag, 3. Dezember 2007 08:17:32
Tempelinstitut: Stirnblatt für Hohepriester fertig
Das Tempelinstitut in Jerusalem hat bekannt gegeben, dass es die Fertigung des Stirnblattes für den Hohepriester abgeschlossen hat, was bedeutet, dass es bereit für die Nutzung ist. Das "Zitz" genannte Stirnblatt wird in 2. Mose 28,36 beschrieben und ist aus purem Gold.

http://www.templeinstitute.org/archive/30-07-09a.htm
Temple Altar Construction Begins on Day of Destruction
Av 9, 5769, 30 July 09
by Yehudah Lev Kay
The Temple Institute began work on the sacrificial altar Thursday, Tisha B’av, the day the Second Temple was destroyed almost 2,000 years ago.
The Temple Institute has already built several of the Temple vessels such as the Ark and the menorah, and has now embarked on an ambitious project to build the altar, which will ultimately measure 3 meters wide by 3 meters long and 2 meters tall.
During Thursday’s ceremony, which took place in Mitzpe Yericho just east of Jerusalem, the Temple Institute laid the cornerstone for the altar and demonstrated how tar will be used to cement the stones together. The Institute plans on bringing the altar to its proper place on the Temple Mount when the Temple is rebuilt.
"Today, Tisha B’av, is not just a time to mourn the destruction of the Temple," said Rabbi Yisrael Ariel, the head of the Temple Institute. "It is also a time to build."
Rabbi Ariel thanked the more than 100 people who came to the event despite their fasting for Tisha B’Av, and despite the hot weather. The main force behind the construction of the altar, Yonaton Tzadok, was also on hand to explain why its stones were taken straight from the Dead Sea.
"The altar is supposed to represent going back to our roots, to the time of creation when everything was pure," he said. "We took rocks from the Dead Sea, where it is likely that they were never touched by human hands."
During the ceremony, many people who came to watch were surprised when they were invited to take part and pour tar onto the cornerstones. Rabbi Ariel first asked if there were any Kohanim (priests) in the crowd, and asked them start. When a woman requested to join in, Rabbi Ariel said "of course" and emphasized that women are commanded to build the Temple as well.
With the sun setting, Tzadok asked for volunteers to come back another day to help build the altar. "Carrying rocks and pouring tar is a lot of work," he said. "We could use a few hundred people to help." More information on the Temple Institute is available at
http://www.templeinstitute.org/main.htm


[54] - http://www.paneuropa.at/
http://paneuropa.at/img/Paneuropa%20karte.jpg


[55] - http://www.zsido.com/konyvek/egyseg_37____1999__marcius/chanuka_az_utcan_pro_es_contra
http://regi.zsido.com/hanuka/az_utcan1.htm
CHÁNUKÁ AZ UTCÁN: PRO ÉS CONTRA
Szent lángok Budapesten
A Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, valamint a Pesti Jesiva jóvoltából hazánkban elsõ alkalommal gyújtottak gyertyát köztéren hanuka ünnepén. A Nyugati téren felállított hatalmas gyertyatartónál nyolc napig (december 13. és 20. között) zenével és tánccal fogadják az arra járókat.


[56] - http://www.rz.uni-potsdam.de/pressmitt/2000/pm162_00.htm
162/00 vom 06.11.2000
Eröffnung des Abraham Geiger Kollegs Potsdam

Ausbildung von Rabbinerinnen und Rabbinern

1942 schlossen die Nationalsozialisten die Hochschule für die Wissenschaften des Judentums in Berlin: das Ende einer Ära, die mit Abraham Geiger ihren Anfang genommen hatte. 1836 hatte dieser die Gründung einer jüdischen-theologischen Fakultät gefordert, um sich im Geist akademischer Freiheit der jüdischen Tradition zu widmen. 1854 wurde - mit Zacharias Frankel als Rektor - das Jüdisch-Theologische Seminar in Breslau geschaffen, 1872 entstand unter Geiger die Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums, die spätere "Hochschule", in Berlin. 57 Jahre, nachdem die Lichter ausgegangen waren, wurde am 11. August 1999 durch die Gründung des Abraham Geiger Kollegs ein neuer Anfang gemacht: denn ohne Rabbinerinnen und Rabbiner gibt es keine Zukunft jüdischen Lebens auf dem europäischen Kontinent. In der Synthese akademischer Lehre und praktischer Vorbereitung auf das geistliche Amt hat am 12. November 2000 das erste Rabbinerseminar Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg seine Heimat in Potsdam: 200 Jahre nach Entstehen des liberalen Judentums in Deutschland.

Das Abraham Geiger Kolleg wird im Jahr etwa drei bis fünf Rabbinatsabsolventinnen und -absolventen aufnehmen. Der Lehrbetrieb wird voraussichtlich im Wintersemester 2001 beginnen. Ähnlich wie das Leo-Baeck-College in London müssen sich die Bewerberinnen und Bewerber einem Auswahlverfahren unterziehen. Parallel zur Rabbinerausbildung besteht die Möglichkeit, das Studium der Jüdischen Studien an der Universität Potsdam aufzunehmen.

Pressekonferenz
Zeit: am Freitag, dem 10. November 2000, 11.00 Uhr
Ort: Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien an der Universität Potsdam, Am Neuen Markt 8, 14467 Potsdam, Seminarraum

An der Pressekonferenz nehmen teil:

* Prof. Dr. Wolfgang Loschelder, Rektor der Universität Potsdam
* Oberrabbiner Prof. Dr. Walter Jacob, (Pittsburgh, USA)
* PD Dr. Christoph Schulte, Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien e.V. an der Universität Potsdam – in Vertretung von Prof. Dr. Julius H. Schoeps
* Dr. Walter Homolka und Dr. Heinz Rudi Spiegel, Vertreter des Stiftungsfonds des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Feierliche Eröffnung am 12. November 2000
Zeit: am Sonntag, dem 12. November 2000, 11.00 Uhr
Ort: Nicolaisaal, Wilhelm-Staab-Str. 10/11, 14467 Potsdam


[57] - http://www.nai-israel.com/israel/artikel/default.asp?CatID=7&ArticleID=146 (már nem lehet elérni)
Stiftshütte in der Negev-Wüste
10.000 Besucher sahen seit der Einweihung im August 1999 mit eigenen Augen die Stiftshütte in der Größe 1:1 in der Negev-Wüste.
--Frigysátor a Negev-sivatagban
10.000 látogató látta saját szemével az 1999 augusztusa óta felavatott frigysátrat 1:1 nagyságban a Negev-sivatagban.--

http://www.bibel-center.de/images/stiftsh2.jpg


[58] - http://66.38.218.33/LFgif/au95-pres.gif

http://www.kitco.com/charts/livegold.html
http://www.kitco.com/images/live/gold.gif


[59] - http://de.wikipedia.org/wiki/Gold
Goldpreis
Der Goldpreis wird in London seit dem 18. Jhdt. fixiert. Seit dem 12. September 1919 treffen sich wichtige Goldhändler in einer Rothschild-Bank in London, um den Goldpreis formal zu fixieren. Seit 1968 gibt es ein weiteres tägliches Treffen in der Bank um 15 Uhr Londoner Zeit, um den Preis zur Öffnungszeit der US-Börsen erneut festzulegen.
--Az arany ára
A 18. század óta az arany ára Londonban lesz megállapítva. 1919. szeptember 12-e óta a Londonban található egyik Rothschild-Bankban találkoznak a fontosabb aranykereskedők az arany árának formális megállapítására. 1968 óta egy további napi találkozás történik a bankban, londoni idő szerint 15 órakor, az US-börze nyitásához az árakat meghatározni.--


[60] - http://www.templemountfaithful.org/sukkot99.htm
Cornerstone for the Third Temple - Sukkoth 5760 (1999)
On Monday 27th September, 1999, the third day of the Feast of Tabernacles, at 09:00 AM, The Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement will hold an historical event; the cornerstone for the Third Temple will be carried to the Temple Mount in Jerusalem to be laid on the southeastern corner of the location of the First and Second Temples to start the godly process of the rebuilding of the Temple. The event will start at the Western Wall Plaza close to the ramp leading up to the Western Gate of the Temple Mount.
http://www.templemountfaithful.org/971020ab.JPG
-- A harmadik templom alapkőletétele - szukkot 5760 (1999) 1999 szeptember 27-én hétfőn, a Tabernakulum ünnepének harmadik napján, reggel 9 órakor, ......-- (*lerakták a "harmadik" templom alapkövét)


[61] - http://www.kimizion.org/rab1.html
2 BRIEFE:
Die folgenden beiden Briefe der früheren israelischen Oberrabbiner wurden in der gegen die christliche Mission in Israel gerichteten Schrift
"HaOjew HaNozri" (Jerusalem 5760)
von Rabbiner Schlomo Aviner, Oberrabbiner von Bet El und Leiter der Jeschiwa "Ateret Kohanim", abgedruckt.
Übersetzung: R. Plaut

http://www.kimizion.org/images/brlau.jpg
http://www.kimizion.org/images/rvlau.jpg
ÜBERSETZUNG:
[Staatswappen Israels]
Israel Me'ir Lau
Oberrabbiner Israels
Vorsitzender des obersten Rabbinatsgerichtes

Mit G~ttes Hilfe
7. Tewet 5760
16. Dezember 1999

An
Rabbiner Schlomo Chajim Hakohen Aviner m.g.t.e.a.*
Bet El

Frieden und Segen,

Wie ich hörte, stehen Euer Ehren kurz vor der Veröffentlichung einer Schrift zum Thema Vorsicht vor der Mission.

Seit Jahren versucht die Mission, die Herzen unserer Brüder der Kinder Israels vom Wege der Tora und des Glaubens abzuwenden. Ihre Absicht ist es, vom Volke des G~ttes Israels jüdische Seelen widerspenstig und abtrünnig zu machen, um sie dann unter den Nichtjuden zu assimilieren.

In diesen Tagen, während sich das Datum nähert, das den Namen "das neue Millennium" trägt, erhebt sich diese Angelegenheit mit besonderem Nachdruck und besonderer Stärke. Unter den Pilgern, die während dieser Periode in unserem Land erwartet werden, gibt es welche, die die Herausforderung der Konvertierung jüdischer Seelen vor Augen haben. Auch in theologischer Hinsicht gibt es unter ihnen jene, die glauben, die wahre Erlösung werde erst kommen, wenn es keine jüdische Wesensheit mehr gibt.

Darum ist unseren Brüdern, den Kindern Israels, dieser Zustand und diese große Gefahr, die ihnen droht, bekanntzumachen, rechtzeitig auf der Hut zu sein, den Blick zu schärfen und mit Nachdruck und Stärke gegen jeden Versuch der Missionierung zu protestieren. Manchmal nutzen die Missionare die Notlage von Hilfsbedürftigen und der schwachen Bevölkerungsschichten aus, und man muss wissen, dass es verboten ist, von ihnen irgendeinen Genuss zu erhalten.

Wir müssen den Glauben an die Tora Israels stärken, die Himmelsfurcht mehren und so keinem fremden Verursacher oder einer anderen Religion den Bewegungsraum geben, in unser Haus einzudringen.

Gebe G~tt, dass wir in diesen Tagen seine Rückkehr nach Zion sehen mögen und der wahren Erlösung Israels teilhaftig werden.

Als Bitte des die baldige Erlösung Erwartenden,
[Unterschrift]
[*möge er gute Tage erleben, amen]

http://www.kimizion.org/images/brdor.jpg
http://www.kimizion.org/images/rvdor.jpg
ÜBERSETZUNG:
[Staatswappen Israels]
Elijahu Bakschi-Doron
Rischon-LeZion [Ehrentitel des Oberhauptes der sefardischen Juden]
Oberrabbiner Israels

Mit G~ttes Hilfe
12. Tewet 5760 [21. Dez. 99]

Über den Vers "Ihr sahet ihre Gräuel und ihre Götzen aus Holz und Stein, aus Silber und Gold" (Dt. 29,16) sagte einer der großen [Rabbiner], Götzendienst mache auf den ersten Blick einen so abstoßendenden und widerwärtigen Eindruck, dass er sich verstandesmäßig nicht aushalten lässt. Im Laufe der Zeit jedoch gewöhnt man sich an das Abstoßende, sieht es nur als Holz und Stein und fühlt schon nicht mehr die Widerwärtigkeit, und noch später werden Holz und Stein in den Rang von Silber und Gold erhoben, die das Herz des Menschen anziehen. Darum warnte König Schlomo [Salomo] "Halte fern von ihr deinen Weg, und nahe nicht der Türe ihres Hauses" (Sprüche 5,8), und es ist uns geboten, noch nicht einmal den Namen eines Götzendienstes zu erwähnen, geschweige denn einen Genuss daraus zu ziehen.

In nächster Zeit werden voraussichtlich tausende christlicher Pilger ins Land kommen, unter ihnen Missionare, die unbescholtene jüdische Seelen einzufangen drohen, sowohl durch direkte Propaganda, als auch im Rahmen von Hilfs- und Unterstützungsinstitutionen, Adoption von Siedlungen und ähnlichem. Zu unserem Leidwesen gibt es viele Überläufer, die unter verschiedenen Namen wie z.B. messianische Juden und ähnliches auftreten, die unbescholtene jüdische Seelen zu fremden Glauben hinüberziehen und schon viele zu Fall brachten.

Darum sollte man sich hüten, in irgendeiner Weise mit ihnen zusammen zu arbeiten und erst recht nicht einen Genuss von ihnen erlangen; sich entfernen und alle missionarische Propaganda abweisen, auf jedem möglichen Wege, von den Häusern Israels, und recht tat mein Freund, der weise Rabbiner Schlomo Aviner m.g.t.e.a.*, der den Standpunkt der Tora in dieser Angelegenheit bekanntmachte. "Dem Ermahner und dem Gewissenhaften gib Frieden fließend wie die Wasser des Flusses" [aus dem Gedicht "Dror jikra"].

Mit Segenswünschen
[Unterschrift]
[*möge er gute Tage erleben, amen]


[62] - http://www.britannica.com/EBchecked/topic/640934/Western-Wall
http://media-2.web.britannica.com/eb-media/48/70148-004-25D6EC61.jpg

http://www.note2god.com/
http://www.note2god.com/uploads/images/popenote.jpg
Pope John Paul II at the Western Wall.
Jerusalem March 26, 2000

http://www.vatican.va/holy_father/
JUBILÄUMSPILGERREISE
VON PAPST JOHANNES PAUL II. INS HEILIGE LAND (20.-26. MÄRZ 2000)
GEBET VON JOHANNES PAUL II. AN DER WEST-MAUER
Gott unserer Väter,
du hast Abraham und seine Nachkommen auserwählt,
deinen Namen zu den Völkern zu tragen:
Wir sind zutiefst betrübt über das Verhalten aller,
die im Laufe der Geschichte
deine Söhne und Töchter leiden ließen.
Wir bitten um Verzeihung und wollen uns dafür einsetzen,
daß echte Brüderlichkeit herrsche
mit dem Volk des Bundes.

R. Amen.

Sonntag, den 26. März 2000
IOANNES PAULUS PP. II


[63] - http://www.kimizion.org/st5760.html
http://www.kimizion.org/5760/zaw60.html
DAS ZENTRUM FÜR JÜDISCHE STUDIEN IN ISRAEL
Anschrift: Sderot Hame'iri 2, Kirjat Mosche
IL - 91032 Jerusalem ISRAEL Tel. +972 2 6511906
Fax +972 2 6514820 http://www.machonmeir.org.il
18. Adar-2 5760 (25.März.2000)
Das Wort zum Papstbesuch
Rabbiner Moscheh ben Maimon ("Maimonides"), einer der größten jüdischen Weisen aller Zeiten, erklärte in seinen Ausführungen über das Ende des Christentums, daß die Christen eines Tages von ihren Überzeugungen ablassen und erkennen werden, wie sie von ihren Vorvätern und ihren Propheten belogen wurden:
--5760 II. Adar 18. 2000 március 25.
Gondolat a pápa látogatásához
Moscheh ben Maimon (Maimonides) rabbi, minden idők egyik legnagyobb zsidó bölcse elmagyarázta a levezetésében a kereszténység végét, hogy a keresztények egy napon rá fognak jönni és felismerik, hogyan lettek az ősatyáik és prófétáik által becsapva.--


[64] - http://templemountfaithful.org/s5760.htm
Pesach 5760 (2000 C.E.) Sacrifice and Pilgrimage to the Temple Mount
Pesach Sacrifice

We did not perform the Pesach sacrifice this year on the Temple Mount due to opposition from the Israeli authorities. They were afraid the Arabs would riot; they preferred to close the gates of the Temple Mount. This was done despite the fact that so many Israelis have a deep desire to see the sacrifice done on the Mount.

Because of the government's opposition, we decided, as in the past, to offer the sacrifice on the Hill of Hananiah. By doing this we felt that we were fulfilling the commandments of the G-d of Israel by beginning the renewing of the life of the people as it was in Biblical times. The purpose was also to awaken Israel and its leadership to understand the significance of the special time in which we are now living in the Land. Israel cannot merely be another materialistic nation in the world but must be what G-d dedicated her to be: a holy nation, a kingdom of priests and an example for all the nations (Exodus 19:5-6). We decided to perform the sacrifice as a symbolic event that, despite the fact we could not perform it on the Temple Mount, would direct the eyes of all the Israelis and everyone in the world to the hill of G-d. The purpose was to bring to their attention the need to rebuild the house of G-d on the Temple Mount. "The word that Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem. And it shall come to pass in the last days, that the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains, and shall be exalted above the hills; and all nations shall flow to it. And many people shall go and say, Come, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths; for from Zion shall go forth Torah, and the word of the Lord from Jerusalem. And he shall judge among the nations, and shall decide for many people; and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks; nation shall not lift up sword against nation, nor shall they learn war any more. O house of Jacob, come, and let us walk in the light of the Lord" (Isaiah 2:1-5).

On 19 April at 9:30 AM, we brought a young goat from Judea and sacrificed it according to the Word of G-d in the Torah. The only difference was that we did not perform it on an altar; this can only be done on the Temple Mount. (Please read Exodus 12). Everyone who participated in this special event could feel the presence of G-d and know the great significance of this moment in history. A priest performed the sacrifice with special prayers. The Word of G-d to Moses, Aaron and Israel was heard once again in the city of G-d. The eyes and hearts of everyone were lifted toward one place, the Temple Mount. Friends from outside Israel S Zionist lovers of the G-d and people of Israel S participated in this exciting event. We could see the deep excitement on their faces. They were messengers of so many others all over the world who had decided to stand together with Israel and to give their love to the people of G-d at a time when they so need it. We want to express our deep appreciation and love for them. At the end of the ceremony everyone took home a piece of the sacrifice to eat at their Pesach Seders that evening.

http://templemountfaithful.org/980410aa.JPG


[65] - http://www.n-tv.de/politik/Loeste-Scharon-die-Intifada-aus-article1590271.html
Dienstag, 28. September 2010
Kein spontaner Gewaltausbruch Löste Scharon die Intifada aus?

http://www.n-tv.de/img/15/1590441/Img_16_9_450_AP00092805095.jpg
Am 28. September 2000 provoziert Scharon die Palästinenser auf dem Tempelberg.

Der Beginn der Intifada ist auf den 29. September 2000 datiert. Am Vortag provozierte der damalige israelische Oppositionsführer Scharon die Palästinenser mit einem Besuch des Tempelbergs. Dabei blieb es ruhig. Offenbar war das Vorgehen mit den Palästinensern abgesprochen.

Der demonstrative Besuch des israelischen Oppositionschefs Ariel Scharon auf dem Jerusalemer Tempelberg am 28. September 2000 gilt bei vielen Menschen bis heute als der Auslöser des blutigen Aufstandes der Palästinenser gegen Israel – auch Al Aksa Intifada genannt. Die israelische Menschenrechtsorganisation Betzelem behauptet in einer neuen Statistik, dass 6371 Palästinenser von israelischen Sicherheitskräften getötet worden seien. Nach Angaben der Sprecherin der Organisation seien weder die Selbstmordattentäter noch rund 40 Palästinenser mitgerechnet worden, die von "israelischen Bürgern" getötet wurden. Die Zahl der "von Palästinensern" getöteten Israelis wird mit 1083 angegeben. Gezählt wird ab dem 29. September, dem Freitag nach Scharons "Provokation".

Tatsache ist, dass Scharons Demonstration gegen die Politik des damaligen Regierungschefs Ehud Barak mit dem damaligen palästinensischen Präsidenten Jassir Arafat, dem palästinensischen Jerusalem-Minister und mit Sicherheitschef Dschibril Radschoub abgesprochen worden war. Radschoub war auf dem Tempelberg anwesend und hatte versprochen, dass es ruhig bleiben werde. Deshalb hatten die israelischen Behörden kein rechtliches Mittel, Scharon per Gerichtsbeschluss wegen Störung der öffentlichen Ordnung zu stoppen. Tatsächlich blieb es ruhig. Die Intifada begann erst einen Tag später, weshalb bei Betzelem die Zählung am 29.09.2000 beginnt.


[66] - http://www.epa.oszk.hu/00800/00804/00282/index.htm
VII. évfolyam, 30. szám, 2003. július 25
http://www.epa.oszk.hu/00800/00804/00282/40273.html
Jeruzsálem legyen világfőváros
Simon Peresz, volt izraeli miniszterelnök a héten ismét felvetette korábbi elképzelését, miszerint Jeruzsálemet nyilvánítsák „a világ fővárosává”. Az erről szóló jelentést a Maariv című izraeli napilap írta meg, de Peresz egyik tanácsadója is megerősítette.

Peresz orosz politikusokkal folytatott találkozóján fejtette ki javaslatát. Elképzelése szerint a „világfőváros” koncepció mindenekelőtt jelképes értelmű: az ENSZ főtitkára lenne Jeruzsálem főpolgármestere, és ő nevezné ki a város két részét igazgató zsidó, illetve arab alpolgármestert. Peresz javaslatára eddig nem született hivatalos izraeli reagálás.

Abu Sallah ramallahi sejk és Menahem Froman rabbi 1999-ben a Jerusalem Report című lapban kezdeményezte, hogy a muszlim vallás és a judaizmus számára egyformán szent helynek számító hegyet a világ vallási központjává lehetne átalakítani azáltal, hogy felépítenének a jelenleg működő két muszlim mecset közé egy zsidó szentélyt.


[67] - http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200705/messias_vita
2007. 05. 25. (XI/21)
Messiás-vita
A csodarabbi titkos pünkösdi hagyatéka
Kaduri azt állította, hogy 2003-ban személyesen találkozott a már most Izraelben élő messiással, és közeli rokonainak a következőket mondta el róla: „Nem mondja magáról, hogy »én vagyok a Messiás, adjátok át nekem a vezetést«, sokkal inkább a nép fogja rávenni arra, hogy vezesse őket, miután bizonyos jelek meggyőzik őket arról, hogy ő a Messiás.”
Kaduri rabbi halála előtt azt is kifejtette, hogy a Messiás közeli eljövetele „megmenti Jeruzsálemet az iszlámtól és a kereszténységtől, amelyek el akarják venni a várost a zsidó nemzettől – de ez nem fog nekik sikerülni, és egymás ellen fognak harcolni”. Kaduri eme utolsó állítása nyomán egyes keresztény kritikusai felvetették, vajon nem egy „hamis Krisztusról” beszélt-e a rabbi, akinek eljövetele megelőzi majd Jézus Krisztus visszajövetelét. „Sok jó ember számára nehéz megérteni a Messiás személyét” – írta Kaduri.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/97471
Published: 01/29/06, 1:46 PM
Over 300,000 at Funeral of World´s Senior Kabbalist Rabbi
The rabbi's closest followers say that Rabbi Kaduri told them he met the Messiah on Cheshvan 9, 5764 (Nov. 4, 2003). He reportedly said that the Messiah is not promoting himself, and that a study of his [Rabbi Kaduri's] words in recent months would provide hints of his identity.

"He is not saying, 'I am the Mashiach, give me the leadership.' Rather the nation is pushing him to lead them, after they find [in my words] signs showing that he has the status of Mashiach." So said Rabbi Kaduri to one of his close relatives.

Rabbi Kaduri was also quoted of late as saying that the imminent arrival of the Mashiach will "save Jerusalem from Islam and Christianity that wish to take Jerusalem from the Jewish Nation - but they will not succeed, and they will fight each other."

http://en.wikipedia.org/wiki/Yitzchak_Kaduri
According to a statement made close to his death[3], on 4 November 2003 Rabbi Kaduri met the individual destined to become the Messiah and discovered his name.


[68] - http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/70349
Published: 01/20/05, 9:19 AM / Last Update: 10/13/04, 5:23 PM
Sanhedrin Launched In Tiberias
A unique ceremony - probably only the second of its kind in the past 1,600 years - is taking place in Tiberias today: The launching of a Sanhedrin, the highest Jewish-legal tribunal in the Land of Israel.

The Sanhedrin, a religious assembly that convened in one of the Holy Temple chambers in Jerusalem, comprised 71 sages and existed during the Tannaitic period, from several decades before the Common Era until roughly 425 C.E. Details of today's ceremony are still sketchy, but the organizers' announced their intention to convene 71 rabbis who have received special rabbinic ordination as specified by Maimonides.

An attempt to reconvene the Sanhedrin was made several centuries ago in Tzfat. The body in fact ordained such greats as Rabbi Yosef Karo, the author of the classic Jewish Law code Shulhan Arukh. However, the opposition of other leading rabbis soon forced the end of the endeavor.


[69] - http://www.zsido.com/blog/milyen_lesz_a_zsido_messias/10/43
http://regi.zsido.com/zstsz09/01hetlevelezo.htm
Zsidó Tudományok Szabadegyeteme
Rabbi Aryeh Kaplan:
Milyen lesz a zsidó Messiás?
A zsidó nép mindig mélyen tisztelte azokat, akik szerepet vállaltak a világ vezetésében. Egy ilyen cádikot természetesen még inkább tisztelnének a zsidók. Még a vallásnak is tekintélyt szerezhet.

Valószínűleg a zsidóság vezetői is elfogadnák vezérüknek. Ilyesfajta felszentelést mintegy ezerhatszáz évvel ezelőttig végeztek, s újabb bevezetése előtt fel kell újítani a Szánhedrint, a zsidóság vallási legfelsőbb bíróságát és tör¬vényhozó testületét. A cádik azonban, akit az egész közösség szentel föl, újra lét¬rehozhatná a Szánhedrint is. Ez a Templom felépítésének elenged¬hetet¬len fel¬tétele, mert le van írva: „Megint olyan bírákat adok, mint régen, és olyan ta¬nács¬adókat, mint kezdetben. Akkor majd így neveznek [Jesájá 1:26.] : Igaz város, hű¬sé¬ges vá¬ros!” A Szánhedrin testülete alkalmas arra, hogy hivatalosan azonosítsa a Mes¬siást.

Vezetői helyzetében, közvetlen tárgyalások útján vagy a nagyhatalmak közreműködésével a cádik talán visszaszerzi a zsidók számára a Templom-hegyet. Miután a Szánhedrin döntései megoldják a halachikus problémákat, lehetővé válik a Bét Hámikdás, a Szent Templom újjáépítése.

Ha mindez megtörténik, akkor valóra vált a Messiásról szóló ígéretek nagy része.


[70] - http://www.vatican.va/holy_father/
APOSTOLISCHE REISE NACH KÖLN
ANLÄSSLICH DES XX. WELTJUGENDTAGES
BESUCH IN DER SYNAGOGE
GRUSSWORT VON BENEDIKT XVI.
Köln, Synagoge
Freitag, 19. August 2005
Verehrte jüdische Autoritäten,
verehrte Damen und Herren,

ich darf die Anreden, die wir vorhin hörten, alle auch von mir gesagt voraussetzen. Schalom lêchém! Es war mir ein tiefes Anliegen, anläßlich meines ersten Besuches in Deutschland nach der Wahl zum Nachfolger Petri der jüdischen Gemeinde von Köln und den Vertretern des deutschen Judentums zu begegnen. Ich möchte mit diesem Besuch an das Ereignis des 17. November 1980 anknüpfen, als mein verehrter Vorgänger, Papst Johannes Paul II., auf seiner ersten Deutschland-Reise in Mainz dem Zentralrat der Juden in Deutschland und der Rabbinerkonferenz begegnete. Auch bei dieser Gelegenheit möchte ich versichern, daß ich beabsichtige, den Weg der Verbesserung der Beziehungen und der Freundschaft mit dem jüdischen Volk, auf dem Papst Johannes Paul II. entscheidende Schritte getan hat, mit voller Kraft weiterzuführen (vgl. Ansprache an die Delegation des International Jewish Committee on Interreligious Consultations (O.R. dt., Nr. 24, 17.6.2005, S. 7).

Die jüdische Gemeinde von Köln darf sich in dieser Stadt wirklich »zu Hause« fühlen. Tatsächlich ist dies der älteste Sitz einer jüdischen Gemeinde auf deutschem Boden: Sie reicht zurück – wir haben es genauer gehört – bis in das Köln der Römerzeit. Die Geschichte der Beziehungen zwischen jüdischer und christlicher Gemeinde ist komplex und oft schmerzlich. Es gab gottlob Perioden guter Nachbarschaft, doch es gab auch die Vertreibung der Juden aus Köln im Jahr 1424. Im 20. Jahrhundert hat dann in der dunkelsten Zeit deutscher und europäischer Geschichte eine wahnwitzige neuheidnische Rassenideologie zu dem staatlich geplanten und systematisch ins Werk gesetzten Versuch der Auslöschung des europäischen Judentums geführt, zu dem, was als die Schoah in die Geschichte eingegangen ist. Diesem unerhörten und bis dahin auch unvorstellbaren Verbrechen sind allein in Köln 11.000 namentlich bekannte – in Wirklichkeit sicher erheblich mehr – Juden zum Opfer gefallen. Weil man die Heiligkeit Gottes nicht mehr anerkannte, wurde auch die Heiligkeit menschlichen Lebens mit Füßen getreten.

In diesem Jahr 2005 gedenken wir des 60. Jahrestags der Befreiung aus den nationalsozialistischen Konzentrationslagern, in deren Gaskammern Millionen von Juden – Männer, Frauen und Kinder – umgebracht und in den Krematorien verbrannt worden sind. Ich mache mir zu eigen, was mein verehrter Vorgänger zum 60. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz geschrieben hat und sage ebenfalls: »Ich neige mein Haupt vor all denen, die diese Manifestation des ›mysterium iniquitatis‹ erfahren haben.« Die fürchterlichen Geschehnisse von damals müssen »unablässig die Gewissen wecken, Konflikte beenden und zum Frieden ermahnen« (Botschaft zur Befreiung von Auschwitz, 15. Januar 2005, O.R. dt., Nr. 5, 4.2.2005, S. 7). Gemeinsam müssen wir uns auf Gott und seinen weisen Plan für die von ihm erschaffene Welt besinnen: Er ist – wie das Buch der Weisheit mahnt – »ein Freund des Lebens« (11,26).

Ebenfalls in diesem Jahr – wir hörten es – sind es vierzig Jahre her, daß das Zweite Vatikanische Konzil die Erklärung Nostra aetate promulgiert und damit neue Perspektiven in den jüdischchristlichen Beziehungen eröffnet hat, die durch Dialog und Partnerschaft gekennzeichnet sind. Im vierten Kapitel erinnert diese Erklärung an unsere gemeinsamen Wurzeln und an das äußerst reiche geistliche Erbe, das Juden und Christen miteinander teilen. Sowohl die Juden als auch die Christen erkennen in Abraham ihren Vater im Glauben (vgl. Gal 3,7; Röm 4,11f.) und berufen sich auf die Lehren Moses’ und der Propheten. Die Spiritualität der Juden wird wie die der Christen aus den Psalmen gespeist. Mit dem Apostel Paulus sind wir Christen überzeugt, daß »Gnade und Berufung, die Gott gewährt, unwiderruflich sind« (Röm 11,29; vgl. 9,6.11; 11,1f.). In Anbetracht der jüdischen Wurzeln des Christentums (vgl. Röm 11,16–24) hat mein verehrter Vorgänger in Bestätigung eines Urteils der deutschen Bischöfe gesagt: »Wer Jesus Christus begegnet, begegnet dem Judentum« (Insegnamenti, Bd. III/2, 1980, S. 1272; deutsche Übersetzung in: Die Kirchen und das Judentum. Dokumente von 1945–1985, Paderborn/München 1989, S. 74).

Deshalb beklagt die Konzilserklärung Nostra aetate »alle Haßausbrüche, Verfolgungen und Manifestationen des Antisemitismus, die sich zu irgendeiner Zeit und von wem auch immer gegen das Judentum gerichtet haben« (Nr. 4). Gott hat uns alle – wir hörten es am Anfang im Schöpfungsbericht – »als sein Abbild« (Gen 1,27) geschaffen und uns alle dadurch mit einer transzendenten Würde ausgezeichnet. Vor Gott besitzen alle Menschen die gleiche Würde, unabhängig davon, welchem Volk, welcher Kultur oder Religion sie angehören. Aus diesem Grund spricht die Erklärung Nostra aetate auch mit großer Hochachtung von den Muslimen (vgl. Nr. 3) und den Angehörigen anderer Religionen (vgl. Nr. 2). Aufgrund der allen gemeinsamen Menschenwürde – so heißt es dort – »verwirft die Kirche jede Diskriminierung eines Menschen oder jeden Gewaltakt gegen ihn um seiner Rasse oder Farbe, seines Standes oder seiner Religion willen« als einen Akt, der im Widerspruch zum Willen Christi steht (vgl. ebd., Nr. 5). Die Kirche, so sagt das Dokument weiter, weiß sich verpflichtet, diese Lehre in der Katechese für die jungen Menschen und in jedem Aspekt ihres Lebens an die nachwachsenden Generationen, die selbst nicht mehr Zeugen der schrecklichen Ereignisse vor und während des Zweiten Weltkriegs waren, weiterzugeben. Das ist insofern eine Aufgabe von besonderer Bedeutung, als heute leider erneut Zeichen des Antisemitismus und Formen allgemeiner Fremdenfeindlichkeit auftauchen. Sie müssen uns Grund zur Sorge und zur Wachsamkeit sein. Die katholische Kirche – das möchte ich auch bei dieser Gelegenheit wieder betonen – tritt ein für Toleranz, Respekt, Freundschaft und Frieden unter allen Völkern, Kulturen und Religionen.

In den vierzig Jahren seit der Erklärung Nostra aetate ist in Deutschland und auf internationaler Ebene vieles zur Verbesserung und Vertiefung des Verhältnisses zwischen Juden und Christen getan worden. Neben den offiziellen Beziehungen sind besonders dank der Zusammenarbeit unter den Bibelwissenschaftlern viele Freundschaften entstanden. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die verschiedenen Erklärungen der Deutschen Bischofskonferenz und an die segensreiche Tätigkeit der »Kölnischen Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit«, die dazu beigetragen haben, daß sich die jüdische Gemeinde seit 1945 hier in Köln wirklich wieder »zu Hause« fühlen kann und zu einem guten nachbarschaftlichen Zusammenleben mit den christlichen Gemeinden gefunden hat. Vieles bleibt freilich noch zu tun. Wir müssen uns noch viel mehr und viel besser gegenseitig kennenlernen. Deshalb möchte ich ausdrücklich ermutigen zu einem aufrichtigen und vertrauensvollen Dialog zwischen Juden und Christen. Nur so wird es möglich sein, zu einer beiderseits akzeptierten Interpretation noch strittiger historischer Fragen zu gelangen und vor allem Fortschritte in der theologischen Einschätzung der Beziehung zwischen Judentum und Christentum zu machen. Ehrlicherweise kann es in diesem Dialog nicht darum gehen, die bestehenden Unterschiede zu übergehen oder zu verharmlosen: Auch und gerade in dem, was uns aufgrund unserer tiefsten Glaubensüberzeugung voneinander unterscheidet, müssen wir uns gegenseitig respektieren und lieben.

Schließlich sollte unser Blick nicht nur zurück in die Geschichte gehen, er sollte ebenso vorwärts auf die heutigen und morgigen Aufgaben gerichtet sein. Unser reiches gemeinsames Erbe und unsere an wachsendem Vertrauen orientierten geschwisterlichen Beziehungen verpflichten uns, gemeinsam ein noch einhelligeres Zeugnis zu geben und praktisch zusammenzuarbeiten in der Verteidigung und Förderung der Menschenrechte und der Heiligkeit des menschlichen Lebens, für die Werte der Familie, für soziale Gerechtigkeit und für Frieden in der Welt. Der Dekalog (vgl. Ex 20; Dtn 5) ist für uns gemeinsames Erbe und gemeinsame Verpflichtung. Die »Zehn Gebote« sind nicht Last, sondern Wegweiser zu einem geglückten Leben. Sie sind es besonders für die jungen Menschen, die ich in diesen Tagen treffe und die mir so sehr am Herzen liegen. Ich wünsche mir, daß sie den Dekalog, diese unsere gemeinsame Grundlage, als die Leuchte für ihre Schritte und als Licht für ihre Pfade erkennen, wie es der Psalm 119 sagt (vgl. Ps 119,105). Die Erwachsenen tragen die Verantwortung, den jungen Menschen die Fackel der Hoffnung weiterzureichen, die Juden wie Christen von Gott geschenkt worden ist, damit die Mächte des Bösen »nie wieder« die Herrschaft erlangen und die künftigen Generationen mit Gottes Hilfe eine gerechtere und friedvollere Welt errichten können, in der alle Menschen das gleiche Bürgerrecht besitzen.

Ich schließe mit den Worten aus Psalm 29, die ein Glückwunsch und zugleich ein Gebet sind: »Der Herr gebe Kraft seinem Volk. Der Herr segne sein Volk mit Frieden.«

Möge er uns erhören!

http://www.papstbenediktxvi.ch/?m=1&s=4
http://www.papstbenediktxvi.ch/bilder/1_4_62.jpg
http://www.papstbenediktxvi.ch/bilder/1_4_04.jpg


[71] - http://www.vatican.va/holy_father/
APOSTOLISCHE REISE
IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
UND BESUCH BEI DER ORGANISATION DER VEREINTEN NATIONEN
BESUCH DER JÜDISCHEN GEMEINDE
GRUSSWORTE VON BENEDIKT XVI.
Park East Synagoge, New York
Freitag, 18. April 2008
Liebe Freunde!

Shalom! Mit großer Freude bin ich wenige Stunden vor dem Beginn eures Pesach-Festes hierhergekommen, um der jüdischen Gemeinde von New York meinen Respekt und meine Wertschätzung zu bekunden. Die Nähe dieses Gotteshauses zu meiner Residenz gibt mir die Gelegenheit, euch heute persönlich zu begrüßen. Bewegend finde ich den Gedanken, daß Jesus als junger Mann an einem Ort wie diesem die Worte der Schrift hörte und betete. Ich danke Herrn Rabbiner Schneier für seine Begrüßungsworte, und ich bin besonders dankbar für euer freundliches Geschenk, die Frühlingsblumen und das wunderschöne Lied, das die Kinder mir zu Ehren vorgetragen haben. Ich weiß, daß die jüdische Gemeinde einen wertvollen Beitrag für das Leben dieser Stadt leistet, und möchte daher euch alle ermutigen, auch weiterhin Brücken der Freundschaft zu all den vielen ethnischen und religiösen Gruppen zu bauen, die hier mit euch zusammenleben. Ich versichere euch meiner besonderen geistlichen Nähe in dieser Zeit, in der ihr euch darauf vorbereitet, die großen Taten des Allmächtigen zu feiern und Ihn zu preisen, der solche Wunder an seinem Volk vollbracht hat. Ich bitte euch alle, den Mitgliedern der jüdischen Gemeinde meine Grüße und guten Wünsche zu übermitteln. Der Name des Herrn sei gepriesen!

http://www.uspapalvisit.org/
http://www.uspapalvisit.org/images/synagogue.jpg
POPE AND RABBI SCHNEIER IN NEW YORK
Pope Benedict XVI stands with Rabbi Arthur Schneier before he speaks at the Park East Synagogue in New York April 18. (CNS photo/Gary Hershorn, Reuters)

http://www.sanfranciscosentinel.com/?p=11961
http://www.sanfranciscosentinel.com/wp-content/uploads/2008/04/pope-synagogue-2-2.jpg
The sight was jarring Friday: Pope Benedict XVI at the Park East Synagogue just before the start of the Jewish Sabbath.


[72] - http://www.zsido.com/cikkek/a_szentelyre_keszulve_vagjak_az_aldozati_baranyt_jeruzsalemben/
2008-04-20
A Szentélyre készülve vágják az áldozati bárányt Jeruzsálemben
A II. Szentély pusztulását követően a megszűnt állatáldozatok helyét az ima vette át. Bár az állatáldozat ma is tiltott, az elmúlt napokban 200 férfi előtt rekonstruálták a Siratófal közelében, a Porat Joszéf Jesiva udvarában a peszach-i áldozati bárány nyilvános rituális vágását.

A Templom-hegyi csoport a Messiás közeli eljövetelében és a III. Templom felépülésében bízva már készül arra az időre, amikor a Mórija-hegyen felépülő Templom oltárán a Peszach ünnepén ismét bárányokat áldoznak majd


[73] - http://www.tz-online.de/community/remoteCategories/10105/1.306492/comments/185006/dislike
20.05.09
Jüdischer Weltkongress lobt Papst
Rom - Der Jüdische Weltkongress (WJC) hat die am vergangenen Freitag beendete Reise von Papst Benedikt XVI. nach Israel positiv bewertet.
http://www.tz-online.de/bilder/2009/05/20/306492/1018490577-papst.9.jpg
Papst Benedikt XVI. an der Klagemauer in Jerusalem.

http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-44455-8.html
http://www.spiegel.de/img/0,1020,1520882,00.jpg
Emotionaler Höhepunkt der Pilgerreise: Benedikt XVI. besuchte in Jerusalem die Klagemauer, die wichtigste religiöse Stätte der Juden, und betete dort lange schweigend.


[74] - http://www.evangelikus.hu/nagyvilag/a-papa-visszavonta-az-201eistengyilkossag201d-vadjat
2009. május 12., 17:03
A pápa visszavonta az „istengyilkosság” vádját
"Visszavonhatatlan" kötelessége a katolikus egyháznak a valódi és tartós megbékélés a zsidósággal, jelentette ki kedden XVI. Benedek pápa a jeruzsálemi Nagyzsinagógában.

A katolikus egyházfő Izrael két főrabbija, a szefárd Slómó Amar és az askenázi Jóna Mecger jelenlétében felidézte a II. vatikáni zsinat döntését, amellyel visszavonta az egyház "istengyilkossági" vádját a zsidókkal szemben.

A találkozó után az izraeli rabbinátus üdvözölte, hogy megfogalmazása szerint "a katolikus egyház felhagy a hittérítéssel a világ zsidósága körében".

"A pápa megerősítette, hogy elődje, II. János Pál útján halad tovább, aki elkötelezte magát amellett, hogy véget vet a hittérítésnek a zsidóság körében" - mondta Sír Jásuv Kohen főrabbi, a rabbinátus vatikáni képviselője.

A pápa előzőleg a Siratófalhoz, a judaizmus legfőbb szent helyéhez, Salamon király második templomának utolsó maradványához zarándokolt el. Miután XVI. Benedek latin nyelven felolvasta a 121. zsoltárt, és a több ezer éves kövek közé csúsztatott egy írást Jeremiás könyvének idézetével ("Jó az Úr azokhoz, akik várják őt, a lélekhez, aki keresi őt"), néhány percig elmélkedett a falnál.

http://www.zsido.hu/tortenelem/tortenet.htm
A zsidó vallás és a zsidóság rövid története
A pápa nemrég bocsánatot kért a zsidó nép ellen elkövetett bûnökért, és vannak már olyanok is, akik úgy vélik, zsidómisszió helyett inkább tanulnia kell az egyháznak a zsidóktól. Raj Tamás
(Részlet „Nem idegen közöttünk” címû könyvébõl)


[75] - http://www.bpi.hu/index.php?action=fullnews&id=525203&category=297
Róma, 2010. január 17., vasárnap
XVI. Benedek első alkalommal megy el a római nagyzsinagógába
XVI. Benedek: "nagy tisztelet" légköre érezhető a katolikusok és zsidók között
http://estb.msn.com/i/F7/50C34553563A59F76B6C353579EDB.jpg

http://www.reformatus.hu/
2010. január 17., vasárnap 22:37
XVI. Benedek a római zsinagógában: a párbeszéd visszafordíthatatlan
A pápa vasárnap délután negyed ötkor hagyta el autón a Vatikánt. Néhány perc múlva megérkezett Róma zsidó negyedébe, ahol Riccardo Pacifici, a római zsidó közösség elnöke, valamint Renzo Gattegna, az olasz zsidók közösségének elnöke fogadta.

http://www.reformatus.hu/images/stories/MRE/cikkek/zsinagga-ppa.jpg

A pápát a zsinagógához vezető lépcsősor előtt Riccardo Di Segni római főrabbi köszöntötte. A Szentatya áthaladt a zsinagóga középső folyosóján, és miközben a tribün felé haladt, üdvözölte a jelen lévő polgári hatóságokat. Az egyházfőt köszöntötte Silvan Shalom izraeli miniszterelnök-helyettes is, aki előzőleg nyilatkozott az izraeli rádiónak. „XVI. Benedek kevesebb, mint egy évvel ezelőtt Izraelben járt és felkereste a Jad Vasem emlékhelyet. Mai látogatása történelmi esemény, amely nagy érzelmeket ébreszt. Vallási, nem politikai esemény, amelynek feladata, hogy jelképezze a zsidók és katolikusok közötti kiengesztelődést” – nyilatkozta az izraeli miniszterelnök-helyettes. A pápa és a főrabbi a tribün közepén foglaltak helyet, jobbjukon a zsidósággal való vallási kapcsolatok bizottságának katolikus és zsidó tagjai, baloldalon pedig a pápai kíséret tagjai ültek. Elsőnek Riccardo Pacifici, majd Renzo Gattegna, végül Riccardo di Segni köszöntötte a pápát. Ezután a kórus elénekelte a 133. zsoltárt, amely a testvéri egyetértésről szóló, Dávidtól származó zarándokének. A beszédeket követően a pápa és a főrabbi kölcsönösen megajándékozták egymást. Fél hatkor befejeződött a pápa zsinagógában tett látogatásának hivatalos része. A pápa és a főrabbi a zsinagóga melletti teremben rövid magánbeszélgetést folytattak, majd a Római Nagy Templom kertjében elhaladtak a látogatás emlékére ültetett olajfa előtt. Ezután a római Zsidó Múzeumban megnyitották az „És íme az öröm” c. kiállítást. A tárlat, amely március 11-ig tekinthető meg, 14 festett tablóból áll, amelyeket a zsidó közösség készített az 1700-as években a pápák megkoronázása alkalmából. Hat órakor a pápa a Római Nagy Templom alagsorában lévő ún. „Spanyol zsinagógában” találkozott a zsidó közösség képviselőivel, majd visszaindult a Vatikánba.


[76] - http://www.jerusalemtempleprayers.com/famous-figures-praying-at-the-western-wall
http://www.jerusalemtempleprayers.com/uploads/images/BushSeniorKotel.jpg

http://www.jerusalemtempleprayers.com/famous-figures-praying-at-the-western-wall
http://www.jerusalemtempleprayers.com/uploads/images/DalaiLamaKotel.jpg

http://ecumenicalbuddhism.blogspot.com/2007_10_22_archive.html
http://4.bp.blogspot.com/_-RKWUOENSNo/Ry57DV-CKrI/AAAAAAAAAPE/I1HIe7sioyE/s320/9-340-22.handsonwall.y.jpg

http://www.daylife.com/photo/0ebI69Wdmw43n
http://cache.daylife.com/imageserve/0ebI69Wdmw43n/610x.jpg

http://www.zimbio.com/pictures/RoFiH7YO8-8/Bill+Clinton+Visits+Wailing+Wall/yBVyzLGYtNV/Bill+Clinton
http://www4.pictures.zimbio.com/bg/Bill+at+the+Wailing+Wall+yBVyzLGYtNVl.jpg

http://www.kabbalahtalismans.com/themiracle.html
http://www.kabbalahtalismans.com/Kabalah/92bush_western_wall.jpg

http://craighickman.blogspot.com/2008_07_01_archive.html
http://4.bp.blogspot.com/_F4KZjiTUwP0/SIioVsUb6gI/AAAAAAAAFo4/iftpI1zSpt0/s400/israelwesternwallvisit7.jpg

http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2008/07/israel-snooping.html
http://latimesblogs.latimes.com/photos/uncategorized/2008/07/25/prayer_500.jpg


[77] - http://zsido.pontez.hu/konyvek/tartalmas_elet/3/729
http://www.zsido.com/szoveg/a_rebbe_filozofiaja/46
http://regi.zsido.com/rebbe/rebbe1.htm
35. SZÁM - 1998. augusztus/5758 Elul -
Fény az alagút végén
Megváltás
- Az értelmes élet titka -
A végső megváltás nem a távoli jövő álma, hanem közeli valóság.
(A Rebbe)
Amikor 1951-ben a Rebbe átvette a lubavicsi mozgalom vezetését, kijelentette, hogy az emberi történelem végtelen folyama végre meghozta gyümölcsét.
Ez a nemzedék lesz a számüzetés utolsó nemzedéke és a megváltás első nemzedéke - mondta - a személyes és az egyetemes megváltásé, amely a társadalom tökéletesedéséhez és egy olyan világ megvalósulásához vezet, melyet megtölt az Örökkévaló ismerete. Most már minden rajtunk múlik.

http://zsido.com/cikkek/ki_a_messias_hogyan_ismerjuk_fel_es_mikor_jon_el_mar_/46/2397
2010-11-17
Nagysikerű előadást tartott Oberlander rabbi Sábátkor a Vasváriban
Ki a Messiás? Hogyan ismerjük fel és mikor jön el már?
Nagy népszerűségnek örvend a Vasvári Pál utcaiChábád zsinagóga, amely most már nemcsak kidussal, de ismét Sábáti vacsorával várja híveit. Ám nemcsak a finom ételeknek és italoknak köszönhető a látogatottsága. A tömeget ezen a héten Oberlander Báruch rabbi előadása is vonzotta, amelyet a „Mikorra várható a zsidó Messiás?”- címmel tartott meg a felső teremben.

Nagy népszerűségnek örvend a Vasvári Pál utcaiChábád zsinagóga, amely most már nemcsak kidussal, de ismét Sábáti vacsorával várja híveit. Ám nemcsak a finom ételeknek és italoknak köszönhető a látogatottsága. A tömeget ezen a héten Oberlander Báruch rabbi előadása is vonzotta, amelyet a „Mikorra várható a zsidó Messiás?”- címmel tartott meg a felső teremben. Az igazat megvallva egy gombostűt sem lehetett volna leejteni, annyi hely sem maradt a Vasvári rabbijának előadásán. „A Messiás király meg fog jeleni, és visszaállítja Dávid királyságát, ahogy eredetileg volt, felépíti a Szentélyt, és összegyűjti Izrael szétszórtjait. Napjaiban újra érvényes lesz valamennyi törvény, mint annak idején: áldozatokat fogunk bemutatni, és megtartjuk a smitá és jovél éveket, ahogy mindez a Tórában áll.” Ez volt olvasható az Oberlander Báruch rabbi által az előadás elején kiosztott maimonidészi szövegben. Hogy mikorra várható a zsidó Messiás az elsősorban mitőlünk, a hívektől függ. A rabbi elmesélte a Rebbe mondását, aki a Messiást egy olyan páncélszekrényhez hasonlította, amelynek a kulcsa a zsebünkben van. Ha egyre többen, a hálácha utasításait követjük és minél magasabb fokban teljesítjük a vallás szabályait az közelebb hozza a Messiás eljövetelét. Oberlander rabbi előadásában külön foglalkozott azzal is, hogyan ismerhető fel a Messiás. A történelemben több ál-messiás is megjelent, így fontos számunkra, hogy az igazi Messiást fel tudjuk ismerni.


[78] - http://www.talmud.de/cms/Unabhaengigkeitserklaerun.324.0.html
http://www.hagalil.com/israel/independence/azmauth.htm
14.Mai 1948:
Die Unabhängigkeitserklärung
des Staates Israel
Er wird auf Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden im Sinne der Visionen der Propheten Israels gestutzt sein.

Unser Ruf ergeht an das jüdische Volk in allen Ländern der Diaspora, uns auf dem Gebiete der Einwanderung und des Aufbaues zu helfen und uns im Streben nach der Erfüllung des Traumes von Generationen - der Erlösung Israels - beizustehen.
--Izrael állam függetlenségi nyilatkozata
Ez Izrael prófétái látomásainak az értelmében a szabadságra, igazságosságra és békére fog támaszkodni.

A mi hívásunk eljut a diaszpóra összes országában a zsidó néphez, segíteni nekünk a betelepülés területén és a felépítésben és segíteni nekünk a generációk álmának - Izrael megváltása megvalósításának az igyekezetében--


[79] - http://zsido.pontez.hu/konyvek/
http://regi.zsido.com/zstsz06/01hetlevelezo.htm
Messiás: Judaizmus kontra Kereszténység (1)
A keresztény hit szerint Jézus személyében testesült meg a több évezredes ígéret a megváltásra. A judaizmusban nagyon központi szerepet foglal el a Messiás és messiási kor mégis a zsidó hit szerint a megváltás még nem jött meg és Jézus sem volt a Messiás.

Utal-e a zsidó biblia Jézusra mint messiásra?
Az évszázados hitvitákon és a több évezredes disputáción Jézus messianizmusát nagyon sokszor tórai („Ó”-szövetség) idézetekkel igyekszenek bebizonyítani. Az efféle idézetek megzavarhatnak bárkit, akinek csupán felületes ismeretei vannak a judaizmusról, és pláne ha nem tud héberül.

Az idézetek és fordítások pontossága
Ezek a passzusok vagy úgynevezett „bizonyító erejű szövegek” csupán azért látszanak Jézusra utalni, mert pontatlanul idézték vagy félrefordították őket, illetve a szövegösszefüggésből kiragadva idézték őket.


[80] - Dozulé-Botschaft Christi, Einzig und endgültig - Das Glorreiche Kreuz - Zeichen des Menschensohnes (1984) ISBN 2-7233-0263-6
(S. 10) Dieses Kreuz beherrscht die Welt, und die Welt ahnt nichts, oder sie kennt es nicht, oder sie vergißt es. Und doch ist es ihre einzige Hoffnung.
(S. 12)Sage dem Priester, daß das Glorreiche Kreuz, das an diesem Ort errichtet werden soll, Jerusalem gleichen soll.
--Dozulé-Krisztus üzenete, egyedüli és végérvényes - A dicsőséges kereszt - Az Emberfiának a jele (1984)
(10. old.) Ez a kereszt uralkodik a világon, és a világ ezt nem sejti, vagy nem ismeri, vagy elfelejtette. És mégis ez az egyetlen reményük.
(12. old.) Mondd a papnak, hogy ez a dicsőséges kereszt, ami ezen a helyen (Dozulé*?) kell hogy felállítódjon, Jeruzsálemmel azonos kell legyen.--
(*saját megjegyzés).


[81] - http://dozule.perso.neuf.fr/indexfr.html (már nem elérhető)
http://dozule.perso.neuf.fr/images/logo.gif


[82] - http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEpubs/19990811/text/maps.html
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEpubs/19990811/maps/map_1.jpg


[83] - http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Vatican_Obelisk
Fotó

http://sovereignsentience.blogspot.com/2008/12/trinity-of-global-empire.html
Fotó


[84] - http://saintpetersbasilica.org/Exterior/Obelisk/Obelisk.htm
http://saintpetersbasilica.org/Pics/SQR/obelisk-inscr-chrst-01.jpg
http://saintpetersbasilica.org/Pics/SQR/obelisk-inscr-sixts-01.jpg


[85] - Shou Peryt: Das Gesetz des Logos (1954)
(S.20.) Hinter dem Namen des Christus stehen kozmische Urkräfte.
--Shou Peryt: A Logos törvénye (1954)
(20. old.) A Krisztus név mögött kozmikus őserők állnak.--


[86] - http://www.egipto.com/obeliscos/sanpedro4.html
http://www.egipto.com/obeliscos/sanpedrotop.jpg
Neron´s Zirkus in einer alten Landkarte von Rom, machen in 1561, und der legendäre Globus im Detail und der Haube, die den Globus ersetzen.


[87] - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris-Obelisk.jpg
Fotó

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Upper_part_obelisk_place_de_la_Concorde_Paris.jpg
Fotó


[88] - http://www.keyofsolomon.org/Paris%20Alignments.php
http://www.keyofsolomon.org/images/Champs%20Elysees.jpg

http://de.wikipedia.org/wiki/8._Arrondissement_%28Paris%29
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Paris_1st.png


[89] - http://de.wikipedia.org/wiki/Glaspyramide_im_Innenhof_des_Louvre
Fotó


[90] - http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2007.07.22/0701.html
2007.07.22
LXIII. évf. 29. (3075.)
A szabadság városa - Gdansk (2.)
1978. október 16-án azonban pápává választották Karol Wojtylát, aminek híre földindulásszerű, katalizáló erővel hatott a lengyel emberek lelkére, a varsói és moszkvai kommunista vezetésben pedig félelmet és rémületet okozott. Az események nem is várattak sokat magukra: 1979 decemberében egy 36 éves hajógyári munkás, Lech Walesa a gyár udvarán rövid beszédet tartva megfogadta, hogy a gyár kapuja melletti vérontás helyén a következő évben egy hatalmas emlékmű fog az áldozatokra emlékeztetni. A későbbi mozgalomvezető felszólította a munkásokat, hogy a szentmisék keretében imádkozzanak a mennyei Atyához, és kérjék a "Fekete Madonna" közbenjárását az ügy sikerre viteléért. Ettől a naptól fogva Lech Walesa, a czestochowai Szent Szűz képét a kabátja hajtókájára varrva viselte, és a gyülekezések többségekor a résztvevők közösen a kegykép másolata előtt szentmisét ünnepeltek.
A varsói vezetés - félve a feltartóztathatatlan rendszerváltástól - moszkvai utasításra 1981 decemberében rendkívüli állapotot léptetett életbe, és betiltotta a Szolidaritás mozgalmat, mely a föld alá kényszerült, de a beindult folyamat immár feltartóztathatatlannak bizonyult. II. János Pál pápa kulcsszerepet játszott a mozgalom kialakulásában és annak hatásában - ezt az is bizonyítja, hogy Lech Walesa és a Szentatya szinte napi kapcsolatban voltak, Rómában többször találkoztak. A mozgalom vezetője megfogadta a pápa minden tanácsát.

http://www.oecumene.radiovaticana.org/UNG/Articolo.asp?c=78708 (már nem elérhető)
13/05/2006 17.30.06
A Szûzanyának való hódolata és hálája jeleként Karol Wojtyla másodsorban a lengyelországi czestochowai Fekete Madonna kegyhelyére látogatott el Jasna Górára 1983-ban, a kegyhely fennállásának 600 éves évfordulóján. Személyes fogadalmi ajándékaként a kegyhelyt fenntartó szerzetesekre - pálosokra bízta a fehér széles, pápai címeres övét, melyet a merényletkor viselt, és amelyen jól kivehetõek a vérfoltok. Jelenleg a hívek a Csodatevõ kegykép jobbján láthatják a pápai övet, mint fogadalmi ajándékot kitéve.
E napokban nemzetközi szimpóziumot is szerveznek Czestochowában május 12-én és 13-án, melynek ünnepélyes megnyitójára tegnap - május 12-én 10.00 órakor került sor. A szimpózium jelmondata: „Krisztus tanúi”.

http://www.radiovaticana.org/ung/Articolo.asp?c=80615
28/05/2006 14.33.13
2005. április 1-én, egy nappal halála előtt II. János Pál pápa megáldotta azt az aranykoronát, amely jelenleg a Jasna Góra-i kegyképet díszíti. Ezt volt az utolsó gesztusa annak az embernek, aki egész életét a Szűz Mária kezébe helyezte, amint pápai jelmondata is hirdeti: „Totus tuus ego sum - Egészen a Tiéd vagyok Mária.”

http://www.faz.net/
Text: F.A.Z., 04.04.2005, Nr. 77 / Seite 11
http://www.faz.net/m/%7B8948FA4A-565B-4525-AADF-83497BE5FAC9%7DPicture.jpg
1999 kniete Johannes Paul II. vor der Schwarzen Madonna ins Tschenstochau nieder


[91] - http://www.radiovaticana.org/ung/Articolo.asp?c=80615
28/05/2006 14.33.13
A czestochowai Fekete Madonna szentélyében a Pápa találkozott a szerzetesek, szeminaristák és az egyházi mozgalmak képviselőivel
XVI. Benedek pápa pénteken este fél hatkor érkezett meg Lengyelország és a környező országok leghíresebb búcsújáró helyére Czestohowában, a lengyel hitélet és hazafias lelkület jelkép értékű helyére. A szentély, amelyet évente 4 millió zarándok látogat meg, a magyar pálosok nevéhez fűződik, akik 1382-ben alapítottak itt kolostort. A pápa helikopteren érkezett meg Varsóból jövet, majd fekete BMW-n folytatta útját a szentélyhez, ahol 200 ezer hívő gyűlt össze és ünnepelte a római pápát. A szentélyben tartott májusi litánia során a pálos szerzetesek legfőbb elöljárója köszöntötte a Szentatyát, aki térden állva imát mondott a Fekete Madonna csodatévő kegyképe előtt, majd beszédet intézett 700 személyhez, a férfi és női szerzetesrendek, szeminaristák és az új egyházi mozgalmak képviselőihez.

http://www.hennek-homepage.de/schlesien/informationen-polen-deutsche.htm
Bei strömenden Regen feierte der Papst am 25.05.2006 auf dem Pilsudski-Platz in Warschau vor rund 300.000 Gläubigen eine Messe. Nach der Messe in Warschau reist Papst Benedikt XVI. in den berühmtem Wallfahrtsort Tschenstochau in Südpolen, wo die Schwarze Madonna verehrt wird. --Szakadó esőben tartott egy misét Varsóban a Pilsudski téren a pápa 2006.05.25.-én 300 000 hívő előtt. A Varsóban tartott mise után XVI. Benedek pápa a híres zarándokhelyre utazott. Czestochowa Lengyelország déli részén van, ahol a Fekete Madonnát tisztelik.--
http://www.hennek-homepage.de/schlesien/benedikt-jasnagora-1.jpg
Papst Benedikt bei der Schwarzen Madonna in Tschenstochau

http://www.hennek-homepage.de/schlesien/benedikt-jasnagora-2.jpg
Die goldene Rose als Geschenk des Papstes für die Schwarze Madonna


[92] - Teichmann Ernst: Die Paulinischen Vorstellungen von Auferstehung und Gericht und ihre Beziehungnzur jüdischen Apokalyptik (1896)
(S. 11) Im Vordergrunde des religiösen Denkens des Paulus steht der Glaube an die Parusie des Christus. Die Wiederkunft bezeichnet es, das zweite Erscheinen des Christus. Der Wiederkunftsgedanke hat seine Voraussetzung a der jüdischen Erwartung und Vorstellung vom Kommen des Messias, womit die Aufrichtung des Gottesreiches eingeleitet wird.
--Teichmann Ernst: Pál elképzelései a feltámadásról és az ítéletről és ezek kapcsolatáról a zsidó apokalipszishez. (1896)
(11. old.) Pál vallásos gondolkodásában előtérben van a Krisztus feltámadásába vetett hit. Az újraeljövetelét jelöli a Krisztus második megjelenése. Az újraeljövetel gondolatának előfeltétele a zsidó Messiásvárás és elképzelés, amivel az Isten birodalmának a felépítése lesz bevezetve.--


[93] - http://www.zsido.com/cikkek/a_harmadik_templom_a_sziklamecset_helyen_epul_fel__/10/1455
2009-06-29
A Harmadik Templom a Sziklamecset helyén épül fel
Lerombolni azonban nem szükséges: összeomlik magától is
A Jeruzsálemről szóló viták középpontjában a Templom-hegy térsége áll. Kinek legyen szuverenitása a Templom-hegy felett? Ez gyakran annak is a kérdése, hogy melyik monoteista vallás az igazi és az eredeti. Az iszlám reménytelenül igyekszik kétségbe vonni a judaizmus eredetiségét. Tagadja, hogy a Szikla-mecset a Salamon Templomára épült volna rá azért, hogy a zsidóknak Jeruzsálemhez fűződő többezer éves kapcsolatát megpróbálja semmissé tenni. A zsidó hagyomány szerint azonban a messiás eljövetelével a Szikla-mecset helyén épül fel a Harmadik Templom.

Baruch Ben-Joszéf a Templom helyreállításért küzdő mozgalom vezetője szerint a Harmadik Templom a Szikla-mecset helyén épül majd fel és a döntés joga a szanhedriné. Ortodox rabbik ellenzik a Templom újjáépítését. A Főrabbinátus meg is tiltotta, hogy zsidó a vallási tisztaság esetleges megsértésének elkerülése miatt belépjen a területre. A Templom hegyi csoport szervezetten és intézményes keretekben készül a Harmadik Templom újjáépítésére. A Templom Intézetben Israel Ariel rabbi és az újjáélesztett Szanhedrin, amelyet Adin Steinsaltz rabbi vezet, lépéseket tett az áldozatok felújításának előkészítésére és a Templom újjépítésére. Állításaik szerint a Szikla-mecsetet azonban nem szükséges lerombolni, a messiás eljövetelével összeomlik magától is.


[94] - Widler Walter: Buch der Weissagungen (1950)
(S. 37) Prophezeiung des Methodius: ".....,die nach vielen Wirren Europa zum letztenmal unter dem dem Kreuz einigen soll."
(S. 135) Die Europäer werden sich dagegen erheben, die "Vereinigten Staaten von Europa" gründen, dann wird der Antichrist geboren. Er wird Präsident der Vereinigten Staaten Europas und dann Weltkaiser.
--Widler Walter: Jövendőmondások könyve (1950) (37. old.) Methodius próféciája: "......, sok zűrzavar után Európának utoljára a kereszt alatt egyesülnie kell."
(135. old.) Az európaiak ellenezni fogják az "Egyesült Európai Államok" alapítását, akkor fog az Antikrisztus születni. Ő lesz az Egyesült Európai Államok elnöke, majd világcsászár.--


[95] - Peryt Shou: Kwa-non-seh (1921)
(S. 153) "Vril" die neue Kraft. Der Stab des Vrils wird dann zum Schwerte werden.
Es ist die "Krone" aller" Naturkräfte, welche das künftige Europa beherrschen wird.
--(153. old.) "Vril" az új erő. A vril pálcájából kard lesz.
Ez minden természeti erők "koronája", amelyik a jővendő Európát uralni fogja.--


[96] - Gressmann Hugo: Der Messias (1929)
(S.435) Wer den Schleier der Zukunft gelüftet, verrät das Geheimnis der Götter und Muß deshalb sterben. So ist der Tod des Propheten der sicherste Beweis für die Wahrheit dessen, was verkündet hat.
--(435. old.) Aki a jövő fátylát felfedi, az elárulja az Istenek titkait és annak meg kell halnia. Igy a próféták halála a legbiztosabb bizonyítéka annak, hogy az igazságot hirdették.--


[97] - http://regi.zsido.com/zstsz05/06hetlevelezo_b.htm
http://www.zsido.com/konyvek/zsido_tudomanyok_hetvegi_szeminariuma_3_/179/2275
Zsidó Tudományok Szabadegyeteme
A Messiás a középkori zsidó filozófia fényében
Továbbá, senki ne tegyen erőfeszítéseket, hogy meghatározzon egy bizonyos időpontot a Megváltó eljövetelére. Bölcseink is így tanítják [Talmud, Szánhedrin 97b.]: "Fulladjanak meg, kik az idők végét jósolják meg." Inkább mindenki várjon rá és higgyen ezen általános gondolatokban, mint azokat korábban elmagyaráztuk.


[98] - http://stjosef.at/morallexikon/geheimwi.htm
Lexikon der christlichen Moral
Geheimwissen
Karl Hörmann
LChM 1969, Sp. 449 f
Immerhin ist es mögl., daß sich der Mensch an dämonische Mächte wendet und mit ihrer Hilfe ein sittl. unzulässiges Forschen nach G. (lat. divinatio) treiben will (vgl. Okkultismus). Solches Tun wird im AT als ein Greuel vor dem Herrn bezeichnet (Dtn 18,10-12).
--A Keresztény Morál Lexikona
Titkos ismeretek
Karl Hörmann
LChM 1969, Sp. 449 f
Mindamellett lehetséges, hogy az ember a démoni erők oldalára fordul és a segítségükkel egy erkölcsileg megengedhetetlen kutatást akar folytatni a titkos ismeretek (latin: divinatio) után (összehasonlítva okkultizmus). Ilyen cselekedet az Ószövetségben a Úr előtt, mint egy irtózat (borzalom, szörnyűség) van megjelölve (Mózes V. 18,10-12).